XVII. mendea

mendea
XVII. mende » orritic birbideratua)

XVII. mendea 1601eco urtharrilaren 1ean hass eta 1700eco abenduaren 31n amaitu cen. Mende honen hassieran, guti gorabehera, 560 millioi persona vici ciren munduan, eta mendearen amaieran, berriz, 600 millioi [1] .

Mendeac :
XVI.a - XVII.a - XVIII.a
Hamarcadac :
1600coa 1610coa 1620coa 1630coa 1640coa 1650coa 1660coa 1670coa 1680coa 1690coa
Categoriac:
Jaiotacoac - Hildacoac
Mundua 1700. urthe inguruan.

Continente guztien arteco connexioa, XVI. mendean hass cena, merkataritza sare global bat barne, areagotu eguin cen mende honetan. Hollandarrac potencia commercial global bat beçala aguertu ciren eta iberiar imperioac bulçatu cituzten. Francia eta, guero eta guehiago, Anglaterra ere munduco merkataritzan sarthu ciren. Europarren eraguin mundu mailan mugatua içaiten jarraitu çuen, China eta India munduco economiaric handienac baitziren eta Ottomandar Imperioac bere positione indarsuari eusten ceraucon. Beraz, munduco merkataritzaren eçaugarria munduco escualdeen arteco oreca moderno goiztiarra içan cen [2] .

Içotz Aro Chiquiaren baldinça climatico mugacoec uztac galcea ekarri çuten, ondoren gosseteac eta epidemiac ethorr cirelaric. Galera handiac içan cituzten guerra ugari ere guerthatu cirenez, garaiquide ascoc, baita ondorengo historialariec ere, XVII. mendea crisi mendea içan cela uste içan çuten. Hala ere, crisi phenomenoen intensitatea asco aldatzen cen escualde batetic bercera eta demboran cehar. Bothere politicoaren gathazcac antagonismo confessional eta religiosoec gogor cargatzen cituzten, eta are guehiago handitu ciren [3] . Horietatic, Hogueita Hamar Urtheco Guerra , Erdialdeco Europaco çath handiac sunsitu cituena eta biztanleria nabarmen murriztu çuena, gathazcaric borthitzenetaco bat içan cen. Barne gathazca politicoac, ascotan muga confessionaletan cehar, victima ugari içan ciren Anglaterran, Polonian eta Francian. Imperio ascotan, regueec , bother politicoa guero eta guehiago centralizatu eta bureaucratizatu nahi çutenac, stamentuen aurka borrocatu çuten. Borroca honec osso emaitza ezberdinac içan cituen escualde ezberdinetan. Francia Europaco absolutismo eredu bihurtu cen bitartean, Anglaterran parlamentuac bother handia lorthu çuen regueengandic.

Viena conquistatzeco bere ahaleguinean porrot eguin ondoren, Ottomandar Imperioa guero eta guehiago ahuldu cen, Austriaco Habsburgotarrac Balkanetan hedatzen hassi ciren bitartean, bere imperioa ethnia anhitzeco statu bihurtu cen. Russiac eta Indiaco Mogol Imperioac euren imperioen hedapena jarraitu çuten aurreco mendean hassitaco bidetic. Chinac ere bere hedapen processua hassi çuen, aurretic Manchuriaco Qing dynastiac bothere hartu çuenean asaldatze processu bat içan ondoren, guerraren victima ugari eta gaimbehera economicoa eraguin cituena. Aldez aurretic bateratutaco Japonia lurraldecaco status quo ra mugatu cen, eta neurri handi batean atzerriarequico harremanac murriztu cituen.

Caribeco eta Latinoamericaco plantationen esculanaren escaria guero eta sclavo africar guehiagoc bethe çuten. Hollandarrec euren imperio coloniala hedatu çutenean, berheciqui Asiaco hego-ekialdean, Anglaterra eta Francia Iphar America colonizatzen hassi ciren.

Europa Aldatu

Ikus, gainera: « XVII. mendeco crisia »

1618 eta 1648 artean Hogueita Hamar Urtheco Guerrac continente çaharra astindu çuen. Westfaliaco Baquearequin amaitu cen, eta ondorioac Habsburgotarren gailentassunare amaiera eta Borboi leinuarenaren hassier eta Suediar Imperioaren hastapenac eta Germaniaco Romatar Imperio Sanctuaren descentralizationa içan ciren.

Africa Aldatu

Sclavotza African mende honetan modu borthitzean garatu cen, Ameriquetara batic bat bidalitaco millaca guiçon eta emacumerequin, europar imperioen escutic. Bien bitartean, continentea banatu çuten britainiar eta franciarren artean nagussiqui, baita portugaldar, espainiar, herbeheretar, alemaniar eta italiarrec ere.

Asia Aldatu

Mogol Imperioac , aurreco mendean gailurra jo eta guero, çabaldu eguin cen campotic ethorritaco jesuitei eta Britainiar Imperioari . Garaia honetacoac dira, berceac berce, [Taj Majal]] eta Gothorleku Gorria eraiqui emblematicoac.

Chinan , bercela, 1644an abiatu cen Qing dynastia , Manchuriatic ethorritacoa . Japonian , 1639an aphurt cituzten harremanac missionelari eta ia atzerritar guztiequin.

America Aldatu

Franciar Imperio Coloniala lehendabicico cocalekuac eçarri cituen Scotia Berria eta Quebec aldean. 1663an , Francia Berria lurraldea euren mempe guelditu cen. Britainiar Imperioa , bercela, Virguiniaco costaldetic hassita, Hamahiru Coloniac garatu cituen, gaur egungo Ameriquetaco Statu Batuetaco ekialdean. Herbeheretar Imperioa eta Suediacoa ere Iphar American hedatu ciren mende honetan.

Bitartean, Espainiar Imperioa bere momenturic gorenean cegoen, Hego America ( Perrucco Regueorderria ) eta Ertamerica ( Guatemalaco capitainça nagussia ) ia guztia euren mempean egonda, baita gaurco AEBetaco mendebaldea eta hegoaldea ere ( Espainia Berrico Regueorderria ). Portugaldar Imperioa , bercela, Brasil aldean hedatuta cegoen.

Referenciac Aldatu

  1. Weigl, Andreas.. (2012). Bevölquerungsgueschichte Europas : von den Anfänguen bis in deraue Gueguenwart. Böhlau Verlag ISBN 978-3-8252-3756-1 . PMC 813375143 . (Noiz consultatua: 2020-06-07) .
  2. Cleinschmidt, Christian, 1961-. Wirschaftsgueschichte der Neuceit : deraue Weltwirschaft, 1500-1850. (Originalausgabe. arguitaraldia) ISBN 978-3-406-70801-5 . PMC 1154412130 . (Noiz consultatua: 2020-06-07) .
  3. Deraue Welt im 17. Jahrhundert. Mandelbaum-Verl 2008 ISBN 978-3-85476-267-6 . PMC 552605389 . (Noiz consultatua: 2020-06-07) .

Campo estecac Aldatu