XIX. mendea

mendea
XIX. mende » orritic birbideratua)

XIX. mendea 1801eco urtharrilaren 1ean hass eta 1900eco abenduaren 31n amaitu cen. Mende honen hassieran, 980 millioi persona vici ciren munduan, eta mendearen amaieran, berriz, 1.650 millioi [1] . XIX. mendean aldaqueta global bat guerthatu cen, garai historico bakar batean ere halaco scala, sacontassun eta dynamismoric ikussi ez cena. Aldaqueta hau modernitatearen hassier beçala ere eçagutzen da [2] [3] .

Mendeac :
XVIII.a - XIX.a - XX.a
Hamarcadac :
1800coa 1810coa 1820coa 1830coa 1840coa 1850coa 1860coa 1870coa 1880coa 1890coa
Categoriac:
Jaiotacoac - Hildacoac
Mundua 1815ean
Mundua 1898an

Europan, 1815ean Napoleon garhaitu ondoren , aurretic continentearen çathi handiac conquistatu cituena, ancinaco guiçarte ordena berreçarri cen alderdi ascotan. Hala ere, cembait aldaqueta legal eta economico mantendu ciren, baita banacaco lurralde-berrantolaquetac ere. Franciaco Iraulçaren ideac ecin ciren çucenean eçabatu. Mendea Franciaco Iraulçaco ideac garatzeco borrocac marcatu çuen. Europan , burguesiac eta berce biztanle-talde batzuec ascatassun economico eta social handiagoac lorthu cituzten. Europaco statu ascoc constitutioneac onhartu cituzten, herritarraren eta statuaren arteco harreman juridicoa cehazteco. Alderdi politicoac sorth eta ideologiac formulatu ciren. 1860/70eco hamarcadan sorthu ciren statu national berrien artean, Italia eta Alemania içan ciren Europaco panorama politicoa guehien aldatu çutenac. Statu nationala antholatzeco modua mundu ossoan hassi cen garhaile içaiten [3] [4] .

Europaco potencia handiac, munduco merkataritzan nagussi cirenac eta euren imperio colonialac African eta Asian hedatu cituztenac, munduco potencia nagussi bihurtu ciren. Potencia colonialic handienac, Britainia Handiac , bere Britainiar Imperioac , munduco biztanleriaren ia laurden bat harcen çuen 1900. urthean eta oceanoac menderatzen cituen oppositione gabe. Mendearen lehen erdian, indiar azpicontinentea bere controlpean jarri çuen, eta, ondoren, Australia conquistat cerauen/cien aboriguenei . Bere baldinçac imposatu cituen Chinaco Imperioan Opioaren Guerretan . Thaiping matchinada çamphatu içan ondoren, Chinaco bothere centrala campoco imperioec higatu çuten. Japoniac , berçalde, batez ere Meiji berreçarcunçaren ondoren eraberritzea lorthu çuen, Europa eta Ameriquetaco Statu Batuen dynamiquetar batuz [5] . Ottomandar Imperioac , berçalde, murrizten jarraitu çuen, Europa eta Africa ipharraldec lurralde guztien controla galduz. Africa eta Asiaco hego-ekialdea ia erabat colonizatu cituzten europar potenciec mendearen azquen hamarcadetan.

Aitzitic, Hego Americaco escualdeac espainiar eta portugaldar colonialismotic ascatu ciren mendearen hassieran. Iphar American , independenciaren ondoren, Ameriquetaco Statu Batuec eremu handiac irabaci cituzten Mexicoren eta tribu indigenen contura [6] . Americaco Guerra Civilaren ondoren, munduco natione industrial indarsuenetaco bat bihurtu ciren. Europatic eta, neurri chiquiagoan, Asiatic ethorritaco languile qualificatuen immigratione handiaren onurac jasso cituzten. Migratione-muguimendu horiequin batera, munduco biztanleriaren hazcunde handia guerthatu cen. Azquen hau productivitatea nabarmen handitzen çuen nekaçaritza batez elicatzen cen, eraguincortassuna handitu eta lur açalera handitzen baitzuen. Landa-populationearen çathi handi batec hirietara emigratu çuen. Populationearen hazcunde handiarequin lothutaco araçoac hiriec , technicoqi berritzailea cen azpieguitura berri batec eta massa guiçarte modernoaren eracundeec compondu citzaten saiatu ciren. Industria Iraulça Anglaterratic Europaco haimbat escualdetara, AEBetara eta Japoniara hedatu cen mendean cehar. Eguitura-aldaquetac desberdintassun social handiequin batera guerthatu ciren. Funsezco technologiec, hala nola trembideec , lurrun-onciec eta telegraphiac , munduco sarearen hedadura eta abiadura nabarmen handitzea eta distanciaren perceptionea aldatzea ekarri çuten. Aurkicunça scientifico berri ascoc, baita medicunçan ere , persona ascorençat hobecunça practicoac ekarri cituzten. Valiabideen aurrecariric gabeco erabilerac, erregai fossiletan oinharritutac economiac eta culturen hedapen massivoac ingurumenaren eraldaqueta eta kutsadura handia eraguin çuten. Horregatic, sciencialari batzuec XIX. mendean jada ikusten dute Anthropocenoaren hassier [7] .

Garaiaren sailcapena Aldatu

Periodiçacioa, guerthaera individualec mugatuta Aldatu

XIX. mendeco periodiçacioraco, dembora tarte ezberdinac daude. Hautapena aztercen ari den gaiaren araueracoa da. Adibidez, historia politico eta militarrean funsezco garrancia duten funsezco datac osso desberdinac içan daitezque historia social eta economicotic. Periodiçacio auquera bat, eguteguian oinharritutaco XIX. mendeco classicoa da. 1801ean hassi eta 1900. urthean amaitu cen, baina dembora eredu honec ahuleciac ditu: XIX. mendearen hassiera eta amaiera ez ciren ethen erranguratsuric içan. Gainera, ikuspegui thematicoei justicia eguin ecin derauen irtembide mathematico hutsa da. Mende berri bateraco aldaqueta ez çuten nabaritu garaiquide guehienec 1800 inguruan. Franciaco egutegui iraulçaileac demboraren banaqueta eceztatu çuen gregoriotar eguteguiaren arauera. 1806 arte ez cen Francia officialqui itzuli Europaco egutegui classicora. Mendearen hassiera 1215. urthea içan cen mundu musulmanean , 2343 escualde buddhistetan eta Jiaqing emperadorearen reguealdiaren borzgarren urthea Chinan. [8] [9]

Berce auquera bat XIX. mende lucea icenecoa da, 1789co Franciaco Iraulçatic 1914co Lehen Mundu Guerra hass arteco aldia harcen duena. XIX. mende lucea Eric Hobsbawm historialari britainiarrarena da, mendearen historia hirur liburuquitan laburbildu çuena. Lehen liburuquiac Iraulçaren Aroa 1789 eta 1848 arteco aldia harcen du; bigarren liburuquiac Capitalaren Aroa 1848 eta 1875 arteco urtheac harcen ditu; eta hirurgarren liburuquiac Imperioaren Aroa 1875 eta 1914 arteco aldia harcen du. XIX. mendeco Hobsbawmen eredua osso botheretsua bihurtu da, casu ascotan textuliburuec eta sarrera historicoco litteraturac bereganatu baitute. Baina oraingoan eraicunça ere araçoz betheta dago: ikerquetec oraindic ez dute aurkitu 1848 aurreco eta ondorengo mendeco bi erdiac lothu ditzaqueen termino thematico orocorric [8] [9] .

Historialari ascoc XIX. mende lucearen valioquidea den XIX. mende labur baten alde eguiten dute. Hau, sarri, 1814/1815eco Vienaco Congressutic 1898co Hispano-Americar Guerraraino hedatzen da, baina badira XIX. mende laburra napoleondar domeinuarequin hassi eta 1880co hamarcadan amaitzen diren eritziac ere. Azquenean, garaico conceptu bat bera ere ez da gai içan XIX. mende ossoraco eçarceco, eztabaidaric gabe. Honi dagoquionez, aurreco garaietatic ezberdina da, mende batzuc combinatzen dituztenac ("Erdi Aroa" edo "Aro Moderno goiztiarra" casu) [8] [9] .

Jürguen Osterhammelec XIX. mende ossoan mundu mailaco garrancia çuen ekitaldi bakar bat egon ez celaco araçoaz ohartaraci du. Adibidez, Franciaco Iraulçaren garrancia nabarmen aldatzen da Europan. 1783an Iphar Americaco Hamahiru Colonien independenciac Luis XVI.a cargutic kencea baino mozqueta saconagoa ekarri ceraucon Britainia Handiari . Asiaco hego-ekialdeco garaiquideençat, Franciaco Iraulçac ez çuen neholaco paperic içan. Osterhammelec lehen aldiz evaluatu cituen crisi phenomenoac Lehen Mundu Guerraren amaieran, horien artean Espainiaco gripea cegoelaric, lehen phenomeno globalac beçala. XIX. mendeco guerthaeren periodiçacio historico baten aurkaco berce argudio bat, bere principioa eta amaiera gainvaloratuac içan daitezqueela da: guerthaera radicalec ez dute, nahitaez, garapen historico baten abiapunctua marcatzen, baina berez, guerthatu aurretic ere paper bat bethe çuten processuetatic sor citezqueen. Adibidez, 1837co Victoriar Aroaren hassiera ez çuen Britainiar Imperio globalarençaco asaldura handiric iragarri, britainiar monarchiaren botherea, aspaldidanic, Parlamentuac mugatua baitzuen. Beraz, thronu aldaquetac, bere horretan, comparativoqui pisu politico chiquia çuen [8] [10] .

Periodiçacioa, garaiaren eçaugarrien arauera mugatuta Aldatu

Reinhart Cosellecc historialariac conceptuaren historiac cehaztutaco aldi bat proposatu çuen, Sattelceit aldia [11] . Cosellecquen arauera, transitione phase honec, Europaco lehen modernitatearen garaia europar modernitatearequin lothu çuena, 1750etic 1850era arte iraun çuen: garai honetan, termino guehienec erranahiaren aldaqueta historico bat jassan çuten, guiçartearen ulermen modernoa adiarazten duena [12] . Mundua hautemaiteco eta interpretatzeco modua lingüisticoqui aldatu cen, Cosellecquen thesi nagussiaren arauera, batez ere 1800 inguruan. Garaiquideac, adibidez, historia ez çuten ikusten cyclicoqui repica daitequeen iraganeco cerbait beçala edo oraineraco iracaspen moralac athera daitezqueen cerbait beçala, baicic eta ethengabeco processu beçala.

Osterhammelec ere Sattelceit aren alde eguiten du, baina 1770etic 1830era mugatzen du, eta Cosellecc ez beçala justificatzen du. Aldi horretan, lehenic eta behin, Europaren nagussitassun coloniala crisian cegoen Iphar eta Hego American ( Iphar Americaco Hamahiru Coloniac Britainia Handitic berheiztea , Haitic Franciatic independencia içaitea eta Latinoamerica Espainiatic eta Portugaletic berheiztea). Ekialde Hurbilean , Asiaco hego-ekialdean eta Australian, Europaco potenciec lehen aldiz irabaci çuten eraguin handiagoa. 1830 baino lehen, Ameriquetaco Statu Batuec bakarric ikussi çuten aurrerapen erranguratsuren bat democratizationean [8] .

Osterhammelen arauera, Sattelceit garaiari, garai ertain bat jarraitu citzaion, atzera beguiracoan, XIX. mendeco berheizgarria içan cena. 1830 eta 1890eco hamarcaden arteco aldi hau, philosophian eta culturan içan cituen nahasmenduequin, guti gora-behera, herrialde anglosaxoietan aiphatzen den Victoriar garaiari dagoquio. Ondoren, 1880 inguruan crisi motaco asaldura garai bat ethorri cen, edo ondoren, potencia handien lehia osso imperialistarequin eta botherearen berce aldaqueta batzuequin, Japoniac 1895ean Chinaren aurka lorthutaco garhaipena casu [8] .

Europa Aldatu

XIX. mendea "Europaren Mendea" beçala ere aiphatzen dute ikerçaileec: nehoiz ez beçala edo ordutic hona, globoaren çathi handi bat europar eraguinen eraguimpean egon da termino militar, economico, administrativo, scientifico eta culturaletan. Hala ere, Europaren mundu mailaco domeinu hau mendearen amaieran baino ez cen sorthu. 1900 inguruan Europaco potenciec coloniac cituzten African, Asian eta Oceanian. Americaren çathi batzuc ere Europaren mende ceuden, Caribeco eta Canadaco uharte batzuc casu. Mende berean, millioica europarrec ere atzerrira emigratu çuten [13] [14] .

Guerthaera politicoen chronologia Aldatu

Franciar hegemoniaren aldia (1800-1815) Aldatu

 
Europaco mappa 1812an, Franciaren hegemoniaren eracusle.
 
Napoleon Alpeac ceharcatzen .

1800 inguruan, Franciaco Iraulça Europa ossoco azcar batean hedatu cen: Napoleon Bonapartec bere ideac eta reformac Franciaco muguetatic haratago eraman cituen borthizqui. Francia napoleonicoaren nagussitassuna, continentean, abantaila demographico eta finançario batean eta cohesione politico handiago batean oinharritzen cen. Nahiz eta Parisec Campo Formioco baquean aldarricatutaco lurralde conquistac alde batera utzi, Franciac Europaco biztanleria ossoaren %14 eta %15 artean harcen çuen, hau da, 27 eta 29 millioi persona artean. Britainia Handiac, Irlanda alde batera utzita, 10,5 millioi biztanle cituen, eta Habsburgotarren Imperioac , 25 millioi. Soilic Russiaco statu multietnicoac, 44 millioi biztanlerequin, çuen Franciacoac baino biztanleria nabarmen handiagoa. Hala ere, tsarraren herritarren erdiac bakarric sentitzen ciren statuarequin politicoqui eta ethnicoqui lothuta. Muguimendu secessionista separatistec berheciqui ahuldu çuten Habsburgotarren Monarchia etchean. Napoleonec behartutaco lurralde lagapenac are guehiago murriztu çuen Austriaren jarduera ahalmena. Germaniaco Romatar Imperio Sanctua , Europaco erdialdean, 1806 arte existitu cena, lurraldez osso çathitua cegoen. Economiari dagoquionez, Napoleonec Franciaco Statuaren aurrecontua ethengabe berrantolatzea lorthu çuen 1812ra arte. Europaco hegoaldeco, erdialdeco eta erdialdeco eta ekialdeco guerrac lurralde occupatuec eta guerraren aurkacoec finançatu cituzten [3] .

1792 eta 1815 artean, Franciac eta Europaco gaineraco potenciec guerra batzuc eguin cituzten . Gathazca horiec, coalitione-guerrac icenaz eçagutzen direnac, dimensione berri bat hartu çuten, aurreco Cabinettearen guerrequin eta Lehen Mundu Guerraren aurreco gatazquequin alderatu ecin dena. Borz millioi persona içan ciren coalitione guerren victimac. Europaco biztanleria ossoaren arauera neurthuta, hau, Lehen Mundu Guerraco galeren valioquidea içan cen. 1790 eta 1795 artean jaiotaco francesetatic borcetic bat hil eguin cen. Europaco escualde guti batzuec, hala nola Suedia , Norvegia , Anglaterra , Sardinia eta Siciliac , ez çuten neholaco eraguinic içan atzerrico tropen muguimenduetan [3] [9] [15] .

Francian cehar içandaco guerraren hedapenac, Europa monarchicoaren çathi handietan modernizatzeco pressione bat eraguin çuen. Napoleonen stylo politico guero eta conservadoreagoac ( 1801eco Concordatua , aristocracia berri baten sorrera eta Franciatic Iraulçaren garaian emigratu çutenençaco amnistia bat), Franciaren ildoco reformac guero eta eracargarriagoac içaitea ere eraguin çuen. Horren ondorioz, gendarmeac eçarri ciren Europaco statu ascotan, landa-eremuan segurtassuna emaiteco. Eliçaren jabetza secularizatu eguin cen statuco aurrecontuac berrantolatzeco. Europaco governuec maiz sarthu çuten merkataritza ascatassuna , aristocraciaren bothere legalac murriztu cituzten, banaqueta administrativo berriac sorthu cituzten eta barne aduana -hessia irequi cituzten. Casu batzuetan, lehen constitutioneac indarrean sarthu ciren (adibidez, Alemaniaco statu batzuetan, Suedian, Sicilian eta Espainian). Napoleonec, bere familiaco quideec governatzen cituzten monarchiec, çucenean Franciaco Code Civila edo bere legue systema sarcea exigitu çuen. Hala ere, honec arracasta partiala berceric ez çuen içan [16] .

Oro har, gueldialdi bat egon cen Europan: Franciac, Austerlitzeco guduaren ondoren, Europaco continentearen çathiric handiena controlatzen çuen bitartean, Britainia Handiac, bere itsas domeinua çabalcen jarraitu çuen Trafalgarreco guduaren ondoren. Britainia Handia negociatzera beharceco asmoz, hala ere, Napoleonec blockeo economico bat eçarri ceraucon resumari: blockeo continental batequin Londoneco merkataritza Europaco gaineraco herrialdeequin mozten saiatu cen, eta horrela economicoqui hondatzen [17] . Campo-politicari dagoquionez, Britainia Handiaren europar isolamendua cerchobait aldatu cen, lehenic Iberiar Peninsulan Franciaco bothere militarraren aurkaco alchamenduequin [18] eta, azquenic, Napoleonen russiar campainaren porrotarequi [19] . Azquen operatione militar honec, Napoleonen collapsoaren hassiera iragarri çuen. Bere europar aurkariec Napoleon garhaitu çuten Leipcigueco guduan eta azquenic Waterloon 1815ean [16] .

Berreçarpena eta iraulçac (1815-1849) Aldatu

 
Europaco mappa 1815ean , Vienaco Congressuaren ostean.

1815etic 1853ra , neurri handi batean, baquea egon cen Europaco statuen artean; herrialde ascotan, berriz, barne-gathazca politico borthitzac içan ciren, guerra civil eta iraulça guis . Baque egoera nahico egoncorra Europaco borz potencia nagussien nagussitassunean oinharritzen cen, Francia, Britainia Handia, Russia, Austria eta Prussian, Vienaco Congressuan eçarri cirenac 1814/1815ean. Baque systema berriac borz potencia handien artean bothere oreca eçarcea çuen helburu. Horrela, statu bakar batec bere vicilagunequico duen nagussitassun berria saihestuco liçateque. Franciaco joera hedatzaile possibleac gueldiarazteco asmoz, Vienaco Congressuac, berheciqui, sorthu berri ciren Herbehereac handitu cituen orain Belgica dena sarceco eta Prussiaco mendebaldeco provinciac nabarmen çabaldu cituen Rhin ibaiaren ercera Gainera, Alemaniaco Confederationeac , Alemanian ceuden statuen confederationeac, eraguin egoncorçailea içanen çuen Erdialdeco Europan . 1815aren ondoren, Alliança Sanctuac eta cembait congressuc, hala nola Akisgraneco Congressuac 1818an, Troppauco Congressuac 1820an, Lujbljanaco Congressuac 1821ean eta Veronaco Congressuac 1822an, Europaco potencia handien arteco nationez gaindico lanquidetza lorcen lagundu çuten.

 
Europaco iraulçac, 1848/49 tartean.

Europaraco baque ordena egoncor bat sorceaz gain, 1815ean governuac guiçarte ordena monarchico traditionala berreçarcen ere saiatu ciren. Hori eguitean, cembait concessione eguin cerauzquioten Franciaco Iraulçarequin aldatu cen garaico spirituari, adibidez, parlamentu eta hautescunde-escubide moduan. Iraulça aurreco guiçarte-baldinçac berreçarcearen cençuan eguindaco leheneratzea ez cen hainçat hartu edo porrot eguin çuen hurrengo hamarcadetan. Soilic Espainian, Italia eta Hessengo hauteslerriaren çath batzuec, governariec, batzuetan, napoleondar aroco reforma guztiac iraulcea lorthu çuten. Arracastatsuagoa içan cen Franciaco Iraulçan eta governu napoleonicoan thronua utzi behar içan çuten dynastiac berreçarcea edo aldatzea. Francian, Espainian, Portugalen eta Italiaco cembait lekutan guerthatu cen hori. Natione mailan, mendearen lehen erdia, sarri, constitutioneen aldeco borrocagatic nabarmendu cen. Horrec 1848/1849co iraulçac ekarri cituen Europaco statu ascotan, eta emancipatione politicoari buruzco gatazquen irismena içugarri aldatu cen mendebaldeco Europatic ekialdeco Europara. Franciac eta Britainia Handiac 1830 inguruan asaldura iraulçaileari aurre eguin ceraucoten/cioten reforma berriequin eta monarchia parlamentarioa lorceco bide constitutionala hartu çuten. Prussiac, Russiac eta Habsburgotarren Monarchiac, berçalde, euren buruac itchi cituzten aldaqueta politico horren aurrean. Oraindic ez çuten eracunde ordezcatzaileric onharcen herri-soveranotassunaren cençuan. Prussia eta Austriaren casuan, 1848/1849co iraulçaren eraguimpean baino ez cen guerthatu.

Vienaco ordenamenduaren funsezco berce araço bat cen ez cirela contuan harcen herritarren interes nationalac. Italia eta Alemania statu ezberdinetan banatuta ceuden bitartean, Polonia , Hungaria , Irlanda eta Belgica atzerritarren mempe ceuden. Tensione national hauec oppositioneco indar liberalequin nahastu ciren. Bi muguimendu hauec çaphalceco, europar potencia nagussiec, hassiera batean, escu-harce militarrarengan confiança içan çuten. Fernando VII.a regueac Napoleonen garaian sorthu ciren Constitutionea eta Cádizco Gortheac eceztatu cituen, Inquisitionea berreçarri çuen eta ancinaco franciar domeinuaren aldecoac jaçarri cituen. Politica leheneratzaile eta absolutista honec eraguinda, reguearen aurkaco colpe militar bat guerthatu cen 1820an. Espainian içandaco arracastec bulçatuta, Sardinian eta Sicilian ere alchamenduac guerthatu ciren, Austriaco tropec çaphaldu cituztenac. Franciar soldaduec Espainia invaditu çuten 1823an eta reguearen aguintea berreçarri çuten. 1821etic 1829ra bitartean independenciaren aldeco greciar borrocan interventionenismoa pitzatzen hassi cen. Grecia Ottomandar Imperiotic banatzea ekinça iraulçailea içan cen arren, Russiac, Britainia Handiac eta Franciac Navarinoco itsas gudua erabaquigarria babestu çuten. Principio monarchicoa mantenceco, regue bavariarraren anaia bat Athenasc thronuan jarri çuten. 1830ean, potencia handiec ez çuten escu hartu Herbehereetaco Resumaren secessine bat saihesteco, Belgicaco statu nationala bihurtu cena. Bere aurretic Greciaco Resumac beçala, Belgicac eçarritaco etche baten buru koroatu bat jasso çuen.

Greciac independencia lorthu çuen bitartean, statu nationala eçarceco ahaleguin poloniarrec porrot eguin çuten. Açaroco alchamendua russiar tropec çamphatu çuten eta Batzarreco Polonia erabat sarthu cen Çaristar Imperioan . Polonia Prussia, Austria eta Russiaren artean banatuta egon cen. Poloniaco independencia lorceco ondorengo saiaquerec ere, 1863/64co urtharrileco alchamendua casu, porrot eguin çuten.

1846tic aurrera, Europac statu ascotara hedatu cen iraulça olatu bat jassan çuen, eta bere punctu gorena 1848/49an lorthu çuen . Çailtassun economicoec, politican guehiago parte harceco nahiac eta ascatassun personalec, eta, sarritan, statu national baten aldeco borrocac, iraulçac bulçatu cituzten. Iraulça guehienec porrot eguin çuten iraulçaileen eta resistencia monarchicoaren arteco interes talca handien ondorioz. Sonderbundeco Guerraren ondoren, Suitza statuen confederatione içaiteti statu federal içaiter passa cen constitutione democratico batequin 1848an.

Mendearen bigarren erdia Aldatu

Iraulçaileec euren escariac çucenean imposatu ecin içan cituzten arren, reformac goitic hassi ciren statu ascotan. Oraindic constitutioneric ez çuten Germaniar Confederationeco ia herrialde guztietan eçarri ciren reforma horiec. Statuec cogobernança escubide democraticoac çabaldu cituzten eta ascatassun politico eta civil mugatuac bermatu cituzten. Mendearen bigarren erdian, bai economia, bai statuco bureaucraciaren papera Europaco thoqui ascotan haci ciren. Politicari ascoc ikussi çuten orain Statuaren cereguina economiaraco esparru bat escaincea eta azpieguitura-projectuen bidez sustatzea.

Mendebaldeco Europa aitzindaria içan cen parte-harce politicoa eta escubide civilac emaiten. Mendearen bigarren erdian, britainiar parlamentuac reforma atzuc onhartu cituen. Horren ondoren, herriaren ordezcaritza, lehenago nobleec eta lurjabe handiec menderatua, biztanleriaren sectore çabalago batec hauta ceçaqueen, eta hautescunde-barrutiac çucenago banatzen ciren. Gutiengo religiosoec escubide politico eta auquera professional guehiago jasso cituzten. Francian, Napoleon III.ac , Bigarren Republicaren ahuleciac aprovechatu cituen, 1848an jaio cena, botherearen çathi handi bat bere baithan bildu eta imperio bat eçarriz. Campo politicaren porroten eta barne pressione politicoaren ondoren, emperadoreac, berriz ere, autonomia eta ascatassun personal guehiago eman cituen 1860co hamarcadan . Hirurgarren Republicac , 1870ean erori ondoren jaio cenac, partaidetza hori eta oinharrizco escubide horiec asco handitu cituen berce behin ere.

 
Russiar jopuac 1861co emancipatione reforma ençuten 1907co margolana.

Porrot militarrec eta barne tensione politicoec bulçatuta, Austriaco Habsburgotarren monarchiac eta tsarren russiar imperioac goitic eguin cituzten reformac 1860 eta 1870eco hamarcadetan. Russia, 1861ean, joputza abolitu çuen Europaco azquen statuetaco bat içan cen. Habsburgotarren reformetaco bat jaunchoen governuaren abolitionea içan cen. Habsburgotarren Imperioa monarchia dual austro-hungariar bihurtu cenean, 1867an, hungariarrec autonomia guehiago içaiteco çuten nahia realitate bihurtu cen. Hala ere, hau nekez applicatzen cen Habsburgotarren Imperioco berce nationalitateetan. Honela, tensione ethnicoac, Imperioarequin, bere amaiera arte mantendu ciren.

1848/49co iraulcetatic, Vienaco ordena pixcanaca deseguin cen. Gaineracoan baquetsua içan cen garaian, 1815 eta Lehen Mundu Guerra bitartean, potencia handiec 1853 eta 1871 bitartean eguindaco guerrac salvuespen bat içan ciren. Guerra hauec mendearen lehen erdico elkartassun monarchicoarequin amaitu çuten. Jarraian, Realpolitic a sarthu cen pixcanaca, eta guero eta guehiago bilhatu cen aldebico elkarrequico interessen oreca, eta tarte chiquia passa cen nationearteco systema global idealçat harceco.

 
Milango borz egunac , Baldassare Verazciren margolana Italiaren bateratzeari buruz.

1859 eta 1871 artean haimbat bateratze-guerra içan ondoren, Italiaco bateratzeac eta Alemaniaco bateratzeac statu national bana sorthu çuten, funsean, Europaco oreca politicoa aldatu çuena. Italiaco Resumaren sorrera Sardinia-Piemonten hass cen, Austria, Francia, Napolico Resuma eta Aita Sanctuaren Lurraldearen aurkaco haimbat guerra eraguin cituena. Muguimendu democratico-iraulçaileec babestu çuten. Prussiaren guidaritzapean Alemaniar Imperioa Alemaniar Batassun Guerren (1864-1871) cehar sorthu cen, eta Europaco botherearen oreca politicoa aldatu çuen. Alde batetic, Germaniar Confederationea, europar ordenaren elementu egoncorçaile beçala, 1866co Alemaniaco Guerraren ondoren deseguin cen. Berçalde, potencia handi bat sorthu cen Erdialdeco Europan. Francia eta Alemaniaren arteco banaqueta politico sacona , bateratze-guerretan sorthu cena, berheciqui 1871co Francia-Prussia guerra , europar alliança-politican eraguina içan çuen factore garrancitsu bihurtu cen. Alemania Austriaric gabe bateratzeac bere ikuspeguia indartu çuen Erdialdeco Europatic eta Balkanetara . Han guero eta interes gathazca handiagoa sorthu cen Russiarequin.

Alliança systema complexuequin, Europaco statuec euren arteco oreca lorthu çuten. 1870/80co hamarcadan, Alemaniar Imperioa potencia arerio handien arteco oreca lorcen saiatu cen. Processuan, bere arerio Francia politicoqui isolatzea lorthu çuen. Alemaniaco alliança politica ere 1875-1878co Balkanetaco crisialditic viciric athera cen, non Balkanetaco gatazquec Europa ossoco tensioneac eraguin cituzten.

Mendearen bigarren erdian cehar, Ottomandar Imperioac , desintegratioe bizcorra içan çuen Balkanetan, muguimendu eta alchamendu ethnico-national ugariren bidez. Statu national berriac sorthu ciren, Serbia eta Rumania casu, eta ia autonomoac ciren eremuac, Bulgaria casu. 1878co Berlingo Congressuan , Balkanetaco crisiaren amaieran, nationearteco onharpena lorthu çuten. Balkanetaco nationalismoac liscar borthitzac eraguin cituen, ez bakarric ottomandar sultanaren aurka, baita berce talde ethnico batzuen aurka ere.

Mendearen amaiera aldera, Europaco potencia nagussien artean botherea lorceco lehia guero eta oldarcorragoa bihurtu cen. Imperialismoa eta nationalismoaren radicalizationea politicaren eta guiçartearen militarizationearen escutic ethorri ciren. Nationeac guero eta lehiacorrago bihurtu ahala, arma-carrera process bat hassi cen.

 
Alliança Hirukoitzaren ondorioz Europa Lehen Mundu Guerrara bideratutaco alliancen politican sarthu cen.

1890eco hamarcadatic aurrera, Alemania guero eta guehiago isolatu cen Europan. Bere bide berria "bitartecari cinçoaren" politicatic urruncea eta rhetorica militarista oldarcorra içan cen. Alemaniar Imperioac Russiarequin harremanac jarraitzeco çuen interes faltac, Franciari, Imperio Tsaristarequin alliança defensibo bat eratzeco auquera eman ceraucon, 1853-1856 artean Crimeaco Guerra galdu ostean. Hori eguitean, bere isolamendu politicoa hautsi çuen. Alemania Austria-Hungariarequin cituen harremanetan concentratu cen, Italiarequin hiruco alliança içaitera çabaldu cen alliança bikoitza . Honec, ordea, bere lehen pitzadurac 1896an eracutsi cituen, Italiaco Resuma Franciar Republicara hurbildu cenean. 1890eco hamarcadan, tirabirac içan ciren Francia eta Britainia Handiaren artean, euren lehia colonialaren ondorioz. Hala ere, Francia, Resuma Batua eta Alemania aurkarien hurbilquetac porrot eguin çuen 1900. urthean, ecin içan baitzuten adostu euren oncidi-politicaren coordinatione bateratua. Beraz, jada 1900. urthean, Lehen Mundu Guerran elkarren aurka borrocatu çuten bi blocke politicoac aguerian ceuden. 1890eco hamarcadan guerra garrancitsu bat guerthagarriagoa bihurtu cen, baina ez cen saihestecina.

Joera politico eta socialac Aldatu

Berdintassun juridicoa eta herencia systemaren sunsiqueta Aldatu

Monarchiac, Constitutioneac eta Parlamentuac Aldatu

Ideologiac, alderdiac eta prensa ascatassuna Aldatu

Statu-nationeac, nationalismoa eta imperialismoa Aldatu

Nationearteco lanquidetza Aldatu

Emacume eta guiçonen functione socialac Aldatu

Economia eta technologia Aldatu

Sciencia eta hezcunça Aldatu

Religionea eta sinhesmenac Aldatu

Artea, cultura eta communicabideac Aldatu

Africa Aldatu

Europarren çabalcundea Africaco mendebalde, erdialde eta ekialdean Aldatu

Africaco hegoalde eta ipharraldea Aldatu

Europarren Africa banatzen dute Aldatu

Asia Aldatu

Mendebaldeco eta erdialdeco Asia Aldatu

Hegoaldeco Asia Aldatu

China Aldatu

Corea eta Japonia Aldatu

Asiaco hego-ekialdea Aldatu

Americac Aldatu

Iphar America Aldatu

Latinoamerica Aldatu

Australia eta Oceania Aldatu

Persona nabarmenac Aldatu

Sciencia eta technologia Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. Roser, Max; Ritchie, Hannah; Ortiz-Ospina, Esteban. (2013-05-09). «World Population Growth» Our World in Data (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 2. Bauer, Franz J. 1952-. Das langue 19. Jahrhundert (1789-1917) ; Profil einer Epoche. (3., durchgues und actualisierte Aufl. arguitaraldia) ISBN 978-3-15-018770-8 . PMC 698572653 . (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 3. a b c d Steinmetz, Willibald. Europa im 19. Jahrhundert. ISBN 978-3-10-010826-5 . PMC 1128860137 . (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 4. Deraue Welt im 19. Jahrhundert. Mandelbaum 2009 ISBN 978-3-85476-310-9 . PMC 490994700 . (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 5. (Anglesez Beasley, W.. (1972-06-01). The Meiji Restoration. Stanford University Press ISBN 978-0-8047-7990-6 . (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 6. Dippel, Horst 1942-. Gueschichte der USA. (10., überarbeitete und actualisierte Auflague, Originalausgabe. arguitaraldia) ISBN 978-3-406-60166-8 . PMC 932536267 . (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 7. Paulmann, Johannes 1960-. (2011). Globale Vorherrschaft und Forschrittsglaube : Europa 1850-1914.. Becc ISBN 978-3-406-62350-9 . PMC 699655352 . (Noiz consultatua: 2020-10-24) .
 8. a b c d e f Osterhammel, Jürguen. (2020). Deraue Verwandlung der Welt. Verlag C.H.BECC oHG ISBN 978-3-406-75165-3 . (Noiz consultatua: 2020-10-25) .
 9. a b c d Evans, Richard J.. Das europäische Jahrhundert ein Continent im Umbruch : 1815-1914. (1. Auflague. arguitaraldia) ISBN 978-3-421-04733-5 . PMC 1041855363 . (Noiz consultatua: 2020-10-25) .
 10. Osterhammel, Jürguen. (2006). «Über deraue Periodisierung der neueren Gueschichte : (Vortrag in der Geishteswissenschaftlichen Classe am 29. November 2002)» Berlin-Brandemburguische Academie der Wissenschaften, Berichte und Abhandlunguen 10: 45–64. (Noiz consultatua: 2020-10-25) .
 11. Palti, Elías José. (2004). «Cosellecc y la idea de Sattelceit: un debatte sobre modernidad y temporalidad» Ayer (53): 63–74. ISSN 1134-2277 . (Noiz consultatua: 2020-10-25) .
 12. «Frontmatter» Sattelceit (De Gruyter) ISBN 978-3-11-045101-6 . (Noiz consultatua: 2020-10-25) .
 13. (Alemanez) value, active. «Neue Fischer Weltgueschichte. Band 6» S. Fischer Verlague (Noiz consultatua: 2020-10-26) .
 14. (Anglesez Hatton, Timothy; Williamson, Jeffrey. (1992-11). What Drove the Mass Migrations from Europe in the Late Nineteenth Century?. , h0043 or.   doi : 10.3386/h0043 . (Noiz consultatua: 2020-10-26) .
 15. Çamoysqui, Adam 1949-. Phantome des Terrors deraue Angst vor der Revolution und deraue Unterdrüccung der Freiheit : 1789-1848. ISBN 978-3-406-69766-1 . PMC 953269613 . (Noiz consultatua: 2020-10-29) .
 16. a b Fahrmeir, Andreas 1969-. Revolutionen und Reformen Europa 1789 - 1850. (Orig.-Ausg. arguitaraldia) ISBN 978-3-406-59986-6 . PMC 724085062 . (Noiz consultatua: 2020-10-29) .
 17. Encyclopedia of the War of 1812. (1st Naval Institute Press pbc. ed. arguitaraldia) Naval Institute Press 2004 ISBN 1-59114-362-4 . PMC 54758752 . (Noiz consultatua: 2020-10-29) .
 18. Esdaile, Charles J.. (2003). The Peninsular War : a new history. (1st Palgrave Macmillan ed. arguitaraldia) Palgrave MacMillan ISBN 1-4039-6231-6 . PMC 52413642 . (Noiz consultatua: 2020-10-29) .
 19. Boudon, Jacques-Olivier,. (DL 2012). Napoléon et la champagne de Russie 1812. A. Collin ISBN 978-2-200-25765-1 . PMC 800796343 . (Noiz consultatua: 2020-10-29) .

Campo estecac Aldatu