Wikipediaco cirriborro bat osso laburra den articulu bat da, guehienetan paragrapho bat edo gutiagocoa. Persona ascoc ez ditu gogoco cirriborroac, baina beharrezcoac dira. Articulu on asco eta asco, cirriborro içaitetic hasten dira. Erraçago animatu ohi da gende asco cirriborro bat hobetzera articulu berri bat sorcera baino.

Cirriborro egoquiac nola sorthu

Cirriborroac ekarpen valiotsuac içaiten dira berez, baina contuz ibili behar da Wikipedia ossoa cirriborroz ossatutaco bilduma hutsa bihur ez dadin. Honaco arguibide hauei jarraitzea conveni da, beraz:

  • Gai baten paragrapho bat idazteco auquera baino ez baduçu, saia çaitez definitione chiqui bat eta informationeric garrancitsuena emaiten behinçat. Nehoiz ez jarri bercelaco informationeric articulu baten hassieran.
  • Cirriborroac oraindic sorthu gabe dagoen eçagutza arloren bat (erraite bateraco, garai historico bat, personaia garrancitsu bat...) lancen hasteco modu egoquia dira.
  • Contuan içan encyclopedia bat sorcen ari garela, eta ez hiztegui bat. Definitione bat baino ez duen articulua ongui dago, ethorquiçunean handitzeco auquera escaincen baldin badu. Handitzeco auqueraric ez daducaten eta eduqui encyclopedicoric ez duten hitz arrunten definitioneec, berriz, ez dute cençu handiric.
  • Cirriborro baten helburua ethorquiçunean handituz articulu interesgarri bat içaiten amaitzea da. Dagoeneco, ordea, cirriborro ugari eta hauec hobetzeco ekarpen guti daudela ikus deçaquegu. Ascotan, articulu luce guti batzuc idaztea cirriborro asco sorcea baino ekarpen valiotsuagoa içan daiteque.
  • Ardura çaitez çure cirriborroez. Dembora lucea passa ondoren nehorc hobetu ez duela ikusten baduçu, saia çaitez çuc ceuc hobetzen!

Nola adiaraci cirriborroa dela

Articulu bat cirriborroa dela adiarazteco chantiloiac Cirriborro chantiloiac categorian aurki ditzaqueçu. Nahicoa da delaco gaiari dagoquion chantiloia articuluaren amaieran cherthatzea. Articuluaren gaiari dagoquion chantiloiric ez badago, çuc ceuc chantiloi berria sorthu edo bercela {{cirriborro}} chantiloi orocorra erabil deçaqueçu.

Hobetu beharreco cirriborroac non aurkitu

Cirriborro beçala definitzen diren articulu guztiac Cirriborroac categorian sailcatzen dira. Bertan dauden articulu guztiec hobecuncen beharra dute, osso eduqui xumea baitute.

Berçalde, baliteque cirriborro beçala sailcatuta ez dagoen articulu xume bat aurkitzea; horrelacoetan, esquercecoa liçateque articulua hobetuco bacenu, edo cirriborro beçala sailcatzea berce norbaitec hobetu ahal içan deçan. Milla esquer!