Wikipedia:Cer ez den Wikipedia

Politicac
Wikipedia:Politicac
Laguntza.jpg
Lasterbidea
Politica formalac
Politica informalac
Berce politica batzuc

Wikipedia sarean (internet) dagoen encyclopedia bat da eta horregatic sarean communitate bat ere badu. Beraz, Wikipedia cer ez den definitzen duten idea batzuc daudela contuan içan behar da:

Wikipedia ez da...

...paperezco encyclopedia bat

Encyclopedia arruntequi guerthatzen dena ez beçala, Wikipediac ez du certan neurri jaquin bat içan behar eta articuluac mota eta tamaina guztietacoac içan daitezque. Erranguratsua den edocein gairi buruz idatzi daiteque, bethi ere leguea respectatuz. Gainera, lothurez betheta dago (edo egon beharco liçateque) nabegacioa errazteco. Hau guztia dela eta, ez du certan encyclopedia arrunten itchura eduqui behar (Ikus Wikipedia:Estilo guida ).

...hiztegui bat

Articulu on bat describapen eta definitione cehatz batez hornituta egon behar den arren. Badago Wikizteguia iceneco projectu bat, Wikimedia Fundationeac babestuta hau ere.

 • Ez dira sorthu behar definitioneac bakarric dituzten articuluac. Ez badaducaçu argui sorcera çoacen articulua nolacoa den, galdetu çure buruari ea articuluac gauçari buruz hitz eguinen duen edota hitzari berari buruz. Bigarrena bada erançuna, ez sorthu (Wikipedian gutienez).
 • Era berean, definitione hauec cerrendatzen dituzten articuluac ere ecin dira onhartu. Salvuespena arguipen orrietan daducag . Orri hauec, haimbat auqueraren artean, informatione egoquira eramaiteco balerauco/valio dute.

...iritziraco gunea

Wikipedia ez da ideac aldezteco, eztabaidatzeco, proselitismoraco, propagandaraco edo publicitateraco thoquia. Debecu hori berdin applicatzen çaie articuluei, categoriei, chantiloiei, eztabaida orriei eta lanquide orriei.

...lotura, irudi eta fichateguietaraco kutcha bat

Campo lothurac egoquia dira articulua bethe, cehaztu edo documentatzeco balerauco/valio dutenean. Ez, ordea, articulua ordezcatzen dutenean.

...cristalezco bola bat

Wikipedia ez da baieztatu gabeco speculationeen bilduma. Ethorquiçuneco guerthaeren inguruco articuluac eguiaztagarriac içan behar dute. Beraz, alferric dira badago, badute, baleude, balira eta gaineraco baldinçazco hypothesiac, non eta çorrozqui referenciatzen ez diren.

...bereici gabeco informatione bilduma

Balerauco/valio encyclopedicoa içaiteco, datuac textuinguruan jarri behar dira eta horretaraco ithurri independenteetara referencia behar dituzte. Gorago aiphatu den beçala, eguia içaitea edo eguiaztagarriaa içaite soilac ez du automaticoqui ecer egoqui eguiten encyclopedian sarceco. Wikipediaco articuluec ez dute içan behar:

 1. Lanen aurkibide tanqueraco descriptionea.
 2. Abestien hitzen datubasea
 3. Statistiquen guehienguizco cerrendapena
 4. Software gaurcotze registro cehatza

Wikipediaco communitatea ez da...

 • Gudu-celhaia.
 • Anarchiaren experimentu bat. Wikipediaren helburua encyclopedia bat idaztea da eta ez anarchiaren mugac probatzea.
 • Democracia bat. Helburu nagussia encyclopedia eraiquitzea da, nahiz eta batzuetan erabaquiac harceco vozquetac erabilcen diren adostassunera iristeco.
 • Bureaucracia bat. Wikipedia ez da systema juridico berri bat frogatzeco.

Aurrecoren bat guerthatzen bada...

Neurri hauetacoren bat har deçaqueçu:

 • Articuluaren eduquia aldatzea, politicac bethez eta formatuac respectatuz.
 • Articuluaren eduquiaren ordez, birçucenqueta jarcea
 • Articulua eçabatzeco escaera eguitea .

Ikus, gainera