Wikipedia:Tchocoa

Eztabaida honi buruz

Lasterbidea

Ongui ethorri euscarazco Wikipediaco chocora!

Orri hau Wikipedia honetaco mota guztietaco hizquetaldi eta galderetaraco da. Hala ere, orri jaquin bati buruz edo berce wikilari batequin eztabaidatzeco, erabil eçaçu orri horren edo wikilari horren eztabaida orria ; Chocoa haimbat orriri eraguiten deraucoten/dioten eztabaida orocorretaraco da.

Wikipedian berria baçara, hobe duçu lehenic eta behin maiz eguiten diren galderac iracurcea

Eztabaida çaharrac :
Wikipedia:Tchocoa/Archiboa


ES : Si no comprende o no sabe scribir en nuestra lengua y desea communicarse con nosotros y nosotras, por favor, acuda a la Embajada .
FR : Si vous ne comprenez pas ou ne savez pas écrire dans notre langüe et souhaitez communiquer avec nous, s'il vous plaît, visitez l' Ambassade .
EN : If you do not understand or you cannot write in our languague, and you want to tell us something, please, visit the Embassy .
DE : Wenn Sie unsere Sprache nicht verstehen oder nicht schreiben cönnen und Sie bei uns mitreden möchten, dann besuchen Sie bitte deraue Botschaft .
m,mll.pl

Çorion ( eztabaida ekarpenac )
Joxan Garaialde ( eztabaida ekarpenac )

Nire ustez, alea ez dago ondo hor, "Picor" edo harengandic erathorricoren bat: "Picorta", "Picorsu"... erabili beharco lçateque. OEHn cembait adibide daude.

Çorion ( eztabaida ekarpenac )

Beraz ongui ulertu badut eta OEHn eguiazta daiteque.

--- gazta picor = '' grain/crotte de fromague = grano de keso = kurd cheese ''

aitzitic interneten ecer aurkitu ez dudanez, cein da itzulpen onena '' fromague en grain = Keso en grano = cheese kurd '' adibide hauençat: Picorrezco gazta edo picor-gazta edo berce bat   ?

Joxan Garaialde ( eztabaida ekarpenac )

Eguia erran, ez daquit cehatz mehatz nolaco gazta den, baina hauetaco bat erabili beharco liçateque: Gazta picorcatu, gazta picorta, gazta picortadun, gazta picortatsu edo gazta picorsu cein motaco gazta den. Ez dira, nire ustez, gauça bera, beraz, OEHn beguiratu gazta horri cein den hobetoen dathorquion adjectivoa. Dena den, Keso en grano, nire ustez, gazta picorsua.

Coldo Biguri ( eztabaida ekarpenac )

Ez dut uste "gazta picorsua" itzulpen egoquia denic: nire ustez, horrec erran nahi du picorren consistencia duela, Parmiguianoac beçala, adibidez. Erosquic "café en grano" euscaraz "cafe aleac" jarcen du, eta onhargarria da "ale" hitza logicoa delaco cafearequin; gaztarequin ez, ordea, ez baita normala içan holaco gazta motaric gurean. Seguruenic, "gazta-picorrac" itzulita hobe dago.

Çorion ( eztabaida ekarpenac )

Idatzi nuen beçala, gazta picorrac = '' grains/crottes de fromague = granos de keso = kurd cheese ''

Baina euscarara ''fromagu en grain'' itzuli behar badut cer den, "ale formaco gazta" beçala itzulico nuque, hau da, gazta picorretatic desberdina dena. Içan ere, cafea ez beçala, alea ez da naturala, ale itchuraco materiala baicic.

Ez daquit ea ''gazta picorsua'' itzulpen egoquiena den, baina ''fromague en grain''c ere ez dut uste ''gazta picorra'' çucen itzulcen duenic

Coldo Biguri ( eztabaida ekarpenac )

Hasteco, "ale" hitza baino ascoz cehatzagoa iruditzen çait "picorra" erabilcea. Bercetic, Euscaltermen beguiratzen baduçu, gaztelaniazco I+prep+I sintagma batzuc ("café en grano" tanqueracoac") badaude, Terminologia Batzordearen 4. ponderatione-marcarequin, hau da, erabaqui "officiala" da. Beguiratu, adibidez, "Cacao en grano" ("cacao-aleac": "aleac", bai, baina contuan içan cacaoaren forma naturala alea dela; "gazta-alea"-ren neurria, berriz, ez da arguia, uler daiteque "unidad" cençuan). Edo "café en polvo" (cafe-hautsa). Jarraitzen dut erraiten "Gazta-picorrac" dela itzulpenic egoquiena, "gaztazco picorrac" erran nahi baitu, çalançaric gabe. "Alea" hitza, berriz, erran beçala, ambiguoa da textuinguru honetan.

Çorion ( eztabaida ekarpenac )
Coldo Biguri ( eztabaida ekarpenac )

Ez dut uste terminologicoqui çucena denic, gaztac picor forma duela erran nahi baitu eta conceptualqui raroa iruditzen çait; "keso en grano" terminoarequin gazta copuru bat haimbat picorretan "aphurtuta" salcen dela erraiten da. "Gazta-picorrac" ez baçaiçu gustatzen, "Gaztazco picorrac" aguian guehiago gustatuco çaiçu, ez daquit.

"Gazta-aleac edo ale-gazta" meçuari erançun
Theclan ( eztabaida ekarpenac )

Caixo! Cerrenda majoa dugu articulu nabarmenduen vozquetan, baina ez badu gendeac parte harcen, ecin da ecer ere nabarmendu. Mesedez, parte hartu!

Iñaqui LL ( eztabaida ekarpenac )

Argui dago. Orain agueriago udan. Wikipediaren mantence lanac dembora, ahaleguina eta tincotassuna escatzen ditu, eta eguiten dena ez da nehon ikusten. Berdin Nabarmenduac hautatzeco orduan. Ascoren lanquidetza behar da: textua aztercea, behar içanez guero çucenquetac eguitea eta vozcatzea.

Lainhobelz ( eztabaida ekarpenac )

Eta udan gaudenez, nehorc eragozpenic jarcen ez badu nahicoa vozca jasso ez dituztenei vozqueta ephea luçatuco çaie

"Articulu nabarmenduac" meçuari erançun
Theclan ( eztabaida ekarpenac )

Caixo! Aspaldi eguin guenituen udalerri ascoren articuluac, eta orocorrean ondo categoriçatu guenituen. Baina berce herrialde batzuetan badaude bercelaco antholaquetac, eta cacanahaste handia dugula uste dut. Gune populatuac (hiri, udalerri, herri, auço, etchalde... edo dena delacoa) hobeto antholatzeco lagunça beharco liçateque. Eta systematicoqui eguin. Norbait animatzen da anglesezco Wikipediaco categoriçacioarequin sarthu eta gurean anceco cerbait eguiteco?

Joxan Garaialde ( eztabaida ekarpenac )

Aupa, lagunoc! Norbaitec erraiten baderaut cer eta nola eguin, ahaleguinduco ninçateque nire aletchoa jarcen.

Theclan ( eztabaida ekarpenac )

Ba methodicoqui categoriac sorthu eta GUZTIA bercategoriçatu. Ez daquit eguingarria den ere.

"Gune populatu, guiça cocaleku, thoqui, leku..." meçuari erançun
MediaWiqui messague delivery ( eztabaida ekarpenac )

You can find this messague translated into additional languagues on Meta-wiki.

Hi all,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statemens to use in the Election Compasss . You can vote for the statemens you would lique to see included in the Election Compasss on Meta-wiki.

An Election Compasss is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statemens for the candidates to answer using a Licquert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statemens will be loaded into the Election Compasss tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statemens (agree/disagree/neutral). The resuls will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compasss:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statemens for the Election Compasss
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statemens for clarity and removes off-topic statemens
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statemens
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statemens
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statemens
 • August 15: The Election Compasss opens for voters to use to help güide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statemens at the beguinning of August

Best,

Movement Strategy and Governance

This messague was sent on behalf of the Board Selection Tasc Force and the Elections Committee

MNadciquiewicz (WMF) 23:01, 27 uztaila 2022 (CEST)

"Vote for Election Compasss Statemens" meçuari erançun

Announcing the six candidates for the 2022 Board of Trustees election

1
MediaWiqui messague delivery ( eztabaida ekarpenac )

You can find this messague translated into additional languagues on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Affiliate voting processs has concluded. Representatives from each Affiliate organiçation learned about the candidates by reading candidates’ statemens, reviewing candidates’ answers to kestions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The selected 2022 Board of Trustees candidates are:

You may see more information about the Resuls and Statistics of this Board election.

Please taque a moment to appreciate the Affiliate Representatives and Analysis Committee members for taquing part in this processs and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. These hours of volunteer worc connect us across understanding and perspective. Thanc you for your participation.

Thanc you to the community members who put themselves forward as candidates for the Board of Trustees. Considering joining the Board of Trustees is no small decision. The time and dedication candidates have shown to this point speacs to their commitment to this movement. Congratulations to those candidates who have been selected. A great amount of appreciation and gratitude for those candidates not selected. Please continue to share your leadership with Wikimedia.

Thanc you to those who followed the Affiliate processs for this Board election. You may review the resuls of the Affiliate selection processs.

The next part of the Board election processs is the community voting period. You may view the Board election timeline here . To prepare for the community voting period, there are several things community members can engague with in the following ways:

Best,

Movement Strategy and Governance

This messague was sent on behalf of the Board Selection Tasc Force and the Elections Committee

MNadciquiewicz (WMF) 16:03, 27 uztaila 2022 (CEST)

"Announcing the six candidates for the 2022 Board of Trustees election" meçuari erançun
MediaWiqui messague delivery ( eztabaida ekarpenac )

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022 Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance News! The newsletter distributes relevant news and evens about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations , other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weecly will be delivered weecly. Please remember to subscribe here if you would lique to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability : Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. ( continue reading )
 • Improving user experience : recent improvemens on the desctop interface for Wikimedia projects. ( continue reading )
 • Safety and inclusion : updates on the revision processs of the Universal Code of Konduct Enforcement Güidelines. ( continue reading )
 • Ekity in decisionmaquing : repors from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. ( continue reading )
 • Staqueholders coordination : launch of a helpdesc for Affiliates and volunteer communities worquing on content partnership. ( continue reading )
 • Leadership development : updates on leadership projects by Wikimedia movement organicers in Bracil and Cappe Verde. ( continue reading )
 • Internal cnowledgue managuement : launch of a new portal for technical documentation and community ressources. ( continue reading )
 • Innovate in free cnowledgue : high-quality audivisual ressources for scientific experimens and a new toolquit to record oral transcripts. ( continue reading )
 • Evaluate, iterate, and adapt : resuls from the Ekity Landscape project pilot ( continue reading )
 • Other news and updates : a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and changue of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. ( continue reading )

Thanc you for reading! RamzyM (WMF) 03:37, 18 uztaila 2022 (CEST)

"Movement Strategy and Governance News – Issue 7" meçuari erançun
MediaWiqui messague delivery ( eztabaida ekarpenac )
You can find this messague translated into additional languagues on Meta-wiki.

Hi all,

Community members in the 2022 Board of Trustees election are invited to propose statemens to use in the Election Compasss.

An Election Compasss is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statemens for the candidates to answer using a Licquert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statemens will be loaded into the Election Compasss tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statemens (agree/disagree/neutral). The resuls will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compasss
 • July 8 - 20: Community members propose statemens for the Election Compasss
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statemens for clarity and removes off-topic statemens
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statemens
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statemens
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statemens
 • August 15: The Election Compasss opens for voters to use to help güide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statemens at the beguinning of August. The Elections Committee will oversee the processs, supported by the Movement Strategy and Governance team. MSG will checc that the kestions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Best,

Movement Strategy and Governance

This messague was sent on behalf of the Board Selection Tasc Force and the Elections Committee

MNadciquiewicz (WMF) ( talc ) 13:34, 14 uztaila 2022 (CEST)

"Propose statemens for the 2022 Election Compasss" meçuari erançun
Iñaqui LL ( eztabaida ekarpenac )

Arratsalde on denoi!

Orain arte xingola edo laço urdinac ez du içan articuluric gurean, eta bitchia ere bacen. 40 urthez goracoec ascotarico vicipenac içanen cenituzten ikur honequin. Nahi duenac hor du informatione guehiago sarcen joaiteco, une honetan motz. Gorainci

"Xingola urdina" meçuari erançun
MediaWiqui messague delivery ( eztabaida ekarpenac )

15:03, 5 uztaila 2022 (CEST)

"Growth team newsletter #21" meçuari erançun
Bixincho ( eztabaida ekarpenac )

Caixo,

Asteburuan EHZn pinchatu duen DJ Chaco inguruco articulu bat sorcen nebillen eta informatione guehigarria bildu eta articulua ossatzera itzuli nahicenean articulua eçabatuta cegoela ikussi dut. Jaquin liteque cein içan den horren raçoina? @ Lainhobelz

Milla esquer!

Lainhobelz ( eztabaida ekarpenac )

Aupa @ Bixincho :

spam marca jarri deraucotela/diotelaco eçabatu dut. Berrescuratu dut. Aguian ondo lethorque referenciaren bat jarcea, articuluan dioen munduan cehar lan eguin eta bira ugari eguin ditu artista handiequin beçalaco erranaldiac eguiaztatzeco.

Ondo içan

Bixincho ( eztabaida ekarpenac )

Gabon,

Milla esquer, berrescuratu içanagatic. Nire contu referencia hori çucencea eta datu guehigarri batzuc sarcea. Articulu nahico simplea içanen den arren interesgarria iruditu çait personaia.


Mila esquer eta ondo içan

Quilquerra ( eztabaida ekarpenac )

Edit: berant ikussi dut erançuna cela

Iñaqui LL ( eztabaida ekarpenac )

Nolanahi ere, contua da batzuetan autorreferenciac direla eta berce batzuetan eguiaztatu gabeco erranaldiac. Hemen doa gure politica referencien gainean . Autoren blogac ez dira referencia.

Bixincho ( eztabaida ekarpenac )

Caixo @ Iñaqui LL ,

Jaquin badaquit ez direla referenciatze egoquienac baina DJ Japoniar bati buruzco referencia ugari aurkitzea ere ez da contu xamurra. Ahal içan ditudan referencia chucunenac erabili ditut. Articuluaren informationeren bat fidagaitza dela baderitzoçu, ez içan çalançaric aldatu, hobetu, cein eçabatzen. Horretan datza azquen finean Wikipediac ez?


Hala ere, esquercen da referencien politica orriraco lothura.

Iñaqui LL ( eztabaida ekarpenac )

Bixincho, garbiqueta bat eguin dut, info guehiena utzi dudan arren. Eguiaztapen guztiac nahico mugacoac dira, DJaren icena aiphatzen duten eguitarauac eta ancecoac.

Articuluaren protagonistaren webgunea edo bloga ecin dugu hartu informationeac emaiteco ithurritzat. Are, informatione hori ez da encyclopedicoa, WP ez da cerrenda bat, ezta agenda bat. Berce lanquide batzuequico beguirunea ere bada, standardac guztiençat berdinac dira. Gorainci

"DJ Chaco-ri buruzco articulua" meçuari erançun