Wikipedia : Erançuquiçunen mugaqueta orocorra

Erançuquiçunen mugaqueta
orocorra
  Arriscu oharra   Medicu oharra   Legue oharra   Eduqui oharra  
WIKIPEDIAC EZ DU BERE ARTICULUEN VALIOZCOTASSUNA BERMATZEN

Wikipediaren eduquier irequia da, beraz, persona ezberdinen ekarpenequin eguindaco encyclopedia bat da. Internetaraco connexioa eta navigatzailea duen edonorc aldatu ditzaque articuluac. Horregatic, contuan eduqui behar duçu articulu guztiac ez dituztela gaian jaquitunac direnac eguin. Honec ez du erran nahi ez dela informatione cehatz edo fidacorra, horrela içanen da guehienetan; baina Wikipediac ecin du articulu guztien eguiaztassuna bermatu.

Eguile, patrocinatzaile, administratzaile edo Wikipediarequin lothutaco nehor leguearen aurrean ecin da erruduna consideratu informatione okerra, guztiz çucena ez dena edo bertaco orriei edo bertaco orrietatic lothutacoei çuc emaiten deraucoçun/dioçun erabilpena dela eta.

Informationearen erabilpena

Creative Commons Aithortu-Partecatu 3.0 da Wikipediac erabilcen duen licencia.

Informatione guztia erabilceco ascatassun guztia duçu, bethi ere, licencia respectatuz. Licenciari buruzco açalpenac orrialde honetan emaite dira (ez da textu legal bat).

Hemen bilcen den informationea dohainic escaincen da, çure eta gune honen jabe edo erabilçaileen artean neholaco contractu edo accordioric sorthu gabe. Errandaco licencia horretan oinharrituz nahi dituçun aldaqueta guztiac eguin ditzaqueçu orrietan baina Creative Commons Aithortu-Partecatu 3.0 edo CC-BY-SA licencia galdu gabe. Hau da, berce batzuei ere aldaquetac eguitea baimenduz.

Material explicitua

Baliteque Wikipediac çure sentimenduac iraincen duen materiala içaitea, adingabecoençaco aproposa ez dena edo çure herrialdean debecatuta dagoena. Hau araço bat içan badaiteque, mesedez ez erabili.

Esquerric asco orrialde hau iracurceagatic eta ongui passa Wikipedian.