Valdejunqueraco gudua

Muetzeco campaina edo Valdejunqueraco gudua 920co uztailaren 26an Muetz gothorlekua , Biguria eta Iruxo arteco bailaran, Abderraman III.a Cordobaco emirrac çucendutaco armada musulmanaren eta Ordoño II.a Leongoac eta Anso I.a Garcesec çucendutaco armada bateratuaren arteco gudua içan cen. [1] Guduari buruzco idatzitaco lehendabicicoa Sampiro iceneco elizguiçon leondarrac eguin çuen 980co hamarcadan bere Chronicon escuizcribuan.

Valdejunqueraco gudua
Erreconquista
Data 920co uztailaren 26a
Lekua Muetz , Liçarraco merindadea
  EH
Emaitza Omeiarren garhaipen
Gudulariac
Cordobaco emirerria Leongo Resuma
Iruñeco Resuma
Buruçaguiac
Abderraman III.a Ordoño II.a Leongoa
Anso I.a Garces

Aurreticoac eta gudu-celhaia Aldatu

Abderraman uztailaren 4an irten cen Cordobatic . Hassieran, Duero parean cegoen Gaztelaco contherriaren hegoaldeco muga erasso çuen. Calahorra conquistat ondoren, Iruñeranz jo çuen.

Iruñeco reguea Arnedon cegoen baina, musulmanec Iruñeranz jo çutela ikustean, estutu eta ipharraldera ere joan cen bere armada Leongo Resumarenarequin lotzeco. Musulmanac Vigüerara joan ciren, non Ordoño eta Ansoc jarritaco aitzineco taldea mendean hartu çuten. Hortic Muetzeco gaztelura jo çuten, Iruñetic hego-mendebalderanz hogueita borz kilometro inguru dagoena [2] .

Valdejunquera iceneco lekuaren cocapen cehatza eceçaguna da. José Moret , XVII. mendeco historialari naffarrac Iruxoco ipharraldea eta Andiaco mendilerroaren hegoaldean cocatu çuen [3] . Bere erranetan, orduan ere escualdeac euscaraz "Iuncadia" çuen icena. XI. mendeco bucaeran idatzitaco Chronica silense c, berriz, Anso Garcesen resuman, nombait Liçarra eta Iruñea artean içan cela dio [4] .

Gudua Aldatu

920co uztailaren 26an, Cordobaco emirrac errez hartu cituen mendean leondar eta naffarrec bildutaco gudaroste urriac [5] . Tui eta Salamancaco aphezpicua [6] , Dulcidio eta Hermoguio hurrenez hurren, preso hartu cituen. Viciric irten cirenac Muetz eta Vigüeraco gazteluetan babestu baciren ere, andalusiarrec setiatu eta gathibuei lephoa ebaqui cerauen/cien. Azquenean eta abuztuaren 26an Cordobara itzuli baino lehen sorhoac errhauztu cituen [7] .

Ondorioac Aldatu

Hondamenaren errudunçat Nuño Fernandez, Abolmondar Albo eta Diego bere semea eta Fernando Ansurez Gaztelaco condeac hartu cituzten, borroca eguitera ez joaiteco. Ordoño II.a Leongoac Carrión ibaiaren bazterran dagoen Tejarrera deithu eta atchilotu eguin cituen. Condairac hil eguin cituela baderauco/badio ere, laster ascatu omen cituzten hurrengo urtheco aguirietan aguercen direlaco [8] .

Dulcidio eta Hermoguio Cordobara eraman cituzten. Hermoguioren iloba Pelaio bere ossabaren truque joan cen Cordobara eta hanche bihurtu cen martyri. Dulcidio berrescuratzeco Ordoño II.a Leongoac bahisaria ordaindu çuen. Gonçalo Fernandez Gaztela condeac 912an birpopulatutaco Cluniaco gothorleku ere utzi behar çuten, 1007/1010 urthera arte musulmanen escuetan mantendu cena [9] .

Referenciac Aldatu

  1. www.puntubi.com: Muetz (Valdejunqueraco battalia)
  2. Deierrico Udala: Deierri, Goñi eta Guesalatz bailarac
  3. Gonçalo Martínez Díez (2005) "El condado de Castilla, 711–1038: La historia frente a la leyenda" . Martial Pons Historia. 354. orr.
  4. Charles Julian Bishco. 1948. "Salvus of Albelda and Frontier Monasticism in Tenth-Century Navarre." Speculum aldizcaria, 23:559–90 560. orr.
  5. Batalla de Valdejunquera o de Muez
  6. Sampiroren jarraitzailea cen Pelaio Oviedocoac, XII. mendean , diocesi hauetacoac cirela erran baçuen ere, onharceco çaila da 920an Salamanca " Dueroco desertuan" iceneco nehoren lurrean cegoelaco. Justo Pérez de Urbelec, berriz, Dulcidio Çamoraco aphezpicu eta Hermoguio Portocoa cela derauco/dio.
  7. Alberto Cañada Juste (1985) "Revisión de la Campaña de Muez: Año 920" Vianaco prince eracundea , 46(174):117–44. orr.
  8. Pérez de Urbel, Justo. (1945). Historia del Condado de Castilla. Madril : Consejo Superior de Investigationes Scientíficas .
  9. Charles Julian Bishco (1984) "The Abbey of Dueñas and the Cult of St Isidore of Chios in the County of Castile (10th–l1th Centuries)." Spanish and Portugüese Monastic History, 600–1300 aldizcarian. London : Variorum Reprins. Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB lehendabicicoz arguitaratua (Abadía de Silos, 1977) 354. orr.

Campo estecac Aldatu