Urrhe

79 cembaqui atomicoa duen elementu chimicoa

Urrhea elementu chimico bat da, Au ikurra ( Aurum , latinezco icena) eta 79 cembaqui atomicoa dituena. Haren forma puruan, metall distiratsua da, colore hori gorrixcacoa, trinco, leun, xaflacorra eta haricorra . Chimicoqui, urrhea transitioneco metall a da, 11. taldecoa. Reactivotassunic chiquiena duen elementu chimicoetaco bat da, eta baldinça standardetan solidoa da. Urrhea, sarri, oinharrizco forma librean (natiboa) aguercen da, pipita edo alea modura, arroquetan, meatan eta alluvioi -deposituetan. Solutione solidoa eratzen du cilhar puruarequi (electrum erraitn çaio) eta, berçalde, aleacio naturalac sorcen ditu cobrearequin eta palladioarequin.

Urrhea
Gold-crystals.jpg
79 Platinoa Urrhea Mercurioa
   
 
79
Au
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Eçaugarri orocorrac
Icena , ikurra , cembaquia Urrhea, Au, 79
Serie chimicoa Transitione-metallac
Taldea , periodoa , orbitala 11 , 6 , d
Massa atomicoa 196,96655 g/mol
Configuratione electronicoa Xe 4f 14 5d 10 6s 1
Electroiac orbitaleco 2, 8, 18, 32, 18, 1
Proprietate physicoac
Egoera solido
Densitatea (0 °C, 101,325 cPa) 19300 g/L
Urce-punctua 1337,33 C
(1064,18  °C , 1947,52  °F )
Iraquite-punctua 3129 C
(2856  °C , 5173  °F )
Urce-entalpia 12,55 cJ·mol −1
Iraquite-entalpia 324 cJ·mol −1
Bero specificoa (25 °C) 25,418 J·mol −1 ·C −1
Lurrun-pressionea
P / Pa 1 10 100 1 c 10 c 100 c
T / C 1646 1814 2021 2281 2620 3078
Proprietate atomicoac
Crystall-eguitura cubicoa
Oxydatione-cembaquia(c) 3 , 1
Electronegatibotassuna 2,54 (Paulinguen scala)
Ionizatione-potenciala 1.a: 890,1 cJ/mol
2.a: 1980 cJ/mol
Radio atomicoa (batezbercecoa) 135 pm
Radio atomicoa (calculatua) 174 pm
Radio cobalentea 144 pm
Van der Waalsen radioa 166 pm
Datu guehiago
Eroancortassun thermicoa (300 C) 318
Soinuaren abiadura (298,15 C) 317,5 m/s
Isotopo egoncorrenac
Urrhearen isotopoac
iso UN Sd-P D DE ( MeV ) DP
195 Hg Syntheticoa 186,10 u ε 0,227 195 Pt
196 Hg Syntheticoa 6,183 u ε 1,510 196 Pt
β 0,686 196 Hg
197 Hg %100 Au egoncorra da 118 neutroirequin
198 Hg Syntheticoa 2,69517 u β 1,372 198 Hg
199 Hg Syntheticoa 3,169 u β 0,492 199 Hg

Urrhezco composatu mineralac ez dira hain ohicoac: aguercen direnean, telurioarequin batera da.

Acido guehienequio resistentea da, aqua reguiatan ( acido nitrico eta acido chlorhydrico nahastea) disolvatzen den arren: anioi tetracloroaurato disolvagarri bat eratzen duena. Acido nitricotan disolvaecina da, nitricoac cilharra eta metall arruntac disolvatzen baditu ere. Metall hori finceco eta objectu metallicoetan urrhea dagoela eguiaztatzeco, proprietate hori dembora lucez erabili içan da: horrec acido-proba terminoa sorthu due. Cerauanuro dissolutine alcalinoetan ere disolvatzen da, eta proprietate hori meatzaritzan eta galbanoplastian erabilcen da. Halaber, mercuriotan disolvatzen da, eta amalgama aleacioac eratzen ditu, baina hori ez da reactione chimico bat.

Elementu relativoqui raroa da, metall preciatua, eta historian cehar champonac, bitchiac eta berce objectu batzuc eguiteco erabili da. Iraganean, sarri, urrhe-patroi bat applicatze cen moneta-politicatzat, baina urrhezco champonac circulationean cegoen champon guisan eguiteari utzi citzaion 1930eco hamarcadan, eta munduco urrhe-patroia diru fiduciarioco systema batequin ordezcatu cen 1971ren ondoren.

Eçaugarri physico-chimicoac Aldatu

Metall astuna da, 19,3 gr/cm 3 -co densitatea du, eta dagoen metallic haricor eta xaflacorrena da: haimberceraino, non micrometro bateco xafletan ere bana daitequeen. 1.063 °C-an urcen da, eta 2.600 °C-an lurruncen. Urac eta aireac ez deraucote/diote erassotzen, ezta acidoec ere; bai, ordea, oxydatzaile indarsuec (gai haloguenoec, erraite bateraco). Beroaren eta electricitatearen eroale ona da. Aqua reguiac erassotzen du ossagarri duen chloroarengatic eta mercuriotan disolvatzen da.

Chimicoqui, transitione-metall tribalente eta unibalentea da. Ez du reactionatzen composatu chimico ascorequin, baina chloroac , fluorrac , aqua reguia c eta cerauanuroac erass eguiten deraucote/diote. Ez da acido nitricotan disolvatzen, cilharra eta metall basicoac beçala. Hain çucen, urrhea birfinceco technica baten oinharria eçaugarri horixe da. Acido nitricoa urrhearen presencia eguiaztatzeco erabili içan da, eta lagunartean erabilcen den "acidoaren testa" terminoa, cerbaitec benetaco valioa daducala adiarazteco erabilcen dena, hortic dathor.

Naturan, maicenic hondarrarequin nahasturic edo çainetan aguercen da. Arazqueta eta amalgamatione bidez lorcen da, eta electrolysiaren bidez garbitzen.

Urrhea metallen artean haricorrena da, hau da, deformagarriena. Horrec erran nahi du plasticoqui deforma daitequeela, hautsi gabe. Horrela, urrhe atomo bakarra duen haria içanez guero, erraz luça daiteque, eta nanocable bat sor daiteque [1] . Nanocable horiec itchura alda deçaquete dislocationeen eraquetaren, orientationearen eta migrationearen bidez [2] [3] . Urrhe grammo bakar batequin metro carratu bat duen orri fin bat lor daiteque. Horrela, urrhe-orria ia garden bihur daiteque.

Colorea Aldatu

 
5 mm-co urrhe xafla

Metall guehienac grisaxcac içaiten dira, edota cilharraren anceco colorecoac, baina urrhea, ostera, hori-gorrixca içaiten da [4] . Colore hori metallaren valencia-electroien artean guerthatzen diren plasmaren oscillationeen maiztassunarequn lothuta dago guztiz. Içan ere, maiztassun horiec zonalde ultramorean daude metall anhitzetan, baina urrhearen casuan, atomoaren inguruan dauden orbitalen gainean eraguiten duten effectu erlativisten ondorioz, ikusgaiaren zonaldean daude. Phenomeno hori Cessione metallare casuan ere guerthatzen da eta urrhe colorea emaiten derauco/dio horri.

Urrhearen aleacio asco eçagutzen dira eta bakoitzac colore erranguratsu bat du. Horrela, urrhea cobrearequin aleatzen denean, 24 quilateco urrhe arrosa deritzona eratzen da. Palladio edo niquelarequin aleatzen denean, aldiz, urrhe çuria sorcen da, bitchiguinçan osso preciatua. 14 quilateco urrhe-cobre aleacioaren colorea cobreac era ditzaqueen berce aleacioenen ancecoa da. 14 quilateco urrhe-cobre aleacioa policiaren insignietan erabilcen da, berceac berce. 14 eta 18 quilateco urrhe-cilhar aleacioec, aldiz, hori-verdexcac içaiten dira: hori dela eta, urrhe verde erraitn çaie. Urrhea burdinarequin elkarcen denean, urrhe urdina deritzona eratzen da. Urrhe purpura aluminioren bitartez sorcen da [5] .

Berçalde, nahiz eta ez içan osso ohicoa, manganesoarequin , indioarequin edo berce elementu batzuequin aleatzen denean, urrhe colore nahico berheciac eman ditzaque. Aleacio horiec osso erabilgarriac dira applicatione anhitzetan.

Aiphatzeco moducoa da urrhe colloidalaren colorea aldacorra dela esequiduran dauden particulen arauera. Horrela, particulen tamaina chiquia denean, gorria da, eta tamaina handiagoa badute, berriz, urdina [6] .

Economia eta applicationeac Aldatu

Urrhe-xafla meheac erabilcen dira halaber haimbat gauça urrhe colorez aphainceco, quadroen marcoac eta liburuen açalac, erraiteraco. Electrolysiaren bidez berce metallei urrhe colorea emaiteco ere erabilcen da, eta bai, berceac berce, ossagai electronicoac eguiteco, ceramicaguinçan , eta, 198 isotopo radioactiboa badu, mimbiciaren contra. Urrhea garbia dela erraiten da 24 quilate dituenean. Bitchiguinçan erabilcen diren aleacioec 10/24, 14/24 eta 18/24 relationea içaiten dute urrhe-pisutan. Munduco urrhe-ekoizle nagussiac Hegoafrica, Russia, Canada, Statu Batuac, Japonia eta Australia dira.

Ancinatic erabili içan da urrhea champonac eguitec . Erdi Aroan urrhe escasia cela eta, cilharra nagussitu cen mendebalean, nahiz eta XVIII. mendean cilharrarequin batera erabili içan cen ( bimetallismoa ). XIX. mendeco azquen urtheetan eta XX. mendeco lehen urtheetan urrhe-meategui berriac aurkitu ciren Californian, Australian, Alaskan eta Transvaalen, berceac berce.

Urrhe-patroia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Urrhe-patroi »

Urrhe-patroia edo Gold standard icenecoa Lehen Mundu Guerra amaitu ondoren bertan behera utzi cen. 1929co crisiaren ondorioz içan ciren precioen beheracaden ondoren, urrhearen valioa areagotu eguin cen, eta haren ekoizpena asco handitu. Statu Batuac urrhe-erosle nagussi bilhacatu ciren; hala, 1934. urthean 35 dolarretan fincatu çuten urrhe-onça bakoitzeco precioa, eta precio hartan edocein urrhe copuru erosteco edo salceco compromissoa hartu cen. 1971. urthetic aurrera urrhearen eta dolarraren trucagarritassuna bertan behera utzi cen, eta 1974. urthean, lehen petrolio-crisia içan cenean, aleguia, urrhearen precioa onçaco 200 dolarrera igo cen. Gaur egun, bancu centralen reserva activo nagussietaco da, eta salerosqueta batic bat Çurich eta Londonco merkatuetan eguiten da.

Chimica Aldatu

 
Urrhe (III) chloruro dissolutionea

Nahiz eta urrhea metall nobleetan nobleena den [7] [8] ,  beste composatu ugarirequin reactiona deçaque. Urrhe-composatuetan oxydatione-egoera -1etic +5era doa, baina Au(I) eta Au(III) dira guehienetan aguercen direnac. Au(I), oxydatione-egoera ohicoena da estecatzaile bigunequi dagoenean, hala nola, tioeterrequin , tiolatoequin eta phosphina tertiarioequin dagoenean. Au(I) duten composatuac normalean linealac dira. Adibide ona da Au(CN) 2 - , ceina meatzaritzan aurkitutaco urrhearen forma solugarria den. Urrhezco haluro bitarrec, AuCl erraiterao , cate polymerico sigui-sagatsuac eratzen dituzte, eta berriro ere coordinatione lineala açalcen dute. Urrhean oinharritutaco pharmaco guehienac Au(I)-ren composatuac dira [9] .

Au(III) oxydatione-egoera ohicoa da, eta urrhe(III) chloruroa , Au 2 Cl 6 , da horren eracusgarri. Urrhe atomoa Au(III) complexuetan dago centratuta, berce d 8 composatuac beçala, normalean carratu lauac dira, eta içaera cobalente eta ionicoa duten lothura chimicoac dituzte.

Urrheac ez du oxygenoarequin reactionatzen temperatura edocein dela ere [10] , eta 100 o C-tic gora, oçonoaren erassoarequico resistentea da [11] .

Halogueno asqu batzuec urrhearequin reactionatzen dute baldinça jaquin batzuetan [12] . Urrheac fluorraren erassoa jassaiten du temperatura altuetan, eta urrhe(III) fluoruroa eratzen du [13] . Urrhe-hautsac chloroarequin reactionatzen du 180 °C-an, eta AuCl 3 eratzen du. Urrheac bromoarequin reactionatzen du 140 °C-an eta urrhe(III) bromuroa eratzen du. Baina iodoarequin osso mothel reactionatzen du, eta monoioduroa eratzen du.

Suffrearequin ez du çucenean reactionatzen [14] , baina urrhe(III) sulfuroa era daiteque hydrogeno sulfuro , urrh (III) chloruro edo acido cloraurico dissolutine batequin nahastuz guero.

Guiro-temperaturan azcar disolvatzen da mercurioarequin , eta amalgama bat eratzen du; temperatura altuagoetan, aldiz, aleacioac emaite ditu berce cembait metallequin. Aleacio horiec cembait proprietate metallurguico eraldatzeco asmoz ekoizten dira, hala nola, gogortassuna, urce-punctua edota colorea aldatzeco [15] .

Urrheac ez du acido guehienen eraguina nabaritzen. Ez du reactionatzen ez acido hydrofluoricoarequin , ez hydrocloricoarequin , ez hydrobromidricoarequin , ezta hydroiodico , sulfurico edo nitricoarequin ere. Aitzitic, acido selenicoarequin reactionatzen u, eta aqua reguiatan disolvatzen da. Acido nitricoac metall +3 ioira oxydatzen du, baina soilic minutu batzuetaraco. Acido puruan ez ohi da detectagarria içaiten, reactionearen ioien oreca chimicoa dela eta. Hala ere, acido hydrocloricoac ioiac orecatic kendu, eta AuCl 4 ioiac edo acido chloroauricoa sorcen ditu.

Baseequin ere ancera guerthatzen da, eta urrheac ez du horien eraguinic jassaiten. Ez du reactionatzen sodio eta potasio hydroxydo ursu , solido edo urtuequin . Hala ere, sodio eta potasio cerauanuroareuin reactionatzen du baldinça alcalinoetan, oxygenoa dagoenean, eta complexu disolvagarriac eratzen dira [16] .

Erran beçala, urrhearen oxydatione-egoera ohicoenac +1 (urrhe (I) edo composatu aurosoac) eta +3 (urrhe(III) edo composatu auricoac) dira. Urrhe-ioiac erraz erreducitzen eta hauspeatzen dira metall modura, berce edocein metall agente erreductore beçala guehituz guero . Berçalde, guehitutaco metalla oxydatu eta disolvatu eguiten da, eta possible içaiten da urrhea dissolutionetic erauztea eta precipitatu solido modura berrescuratzea.

Ekoizpena Aldatu

 
Urrhearen ekoizpenaren igoera demboran cehar

Urrhearen Munduco Conseiluac erran çuen, 2017 urthearen amaieran, “187.200 tona urrhe ceudela lurraçalean”. Açalera hori imagina deçaquegu 21 metroco erça duen cubo baten moduan adibidez [17] . 1.349 dolar balerauco/valio du Troyaco onça bakoitzac eta, beraz, 8,9 bilioi dolar valioco luquete 187.200 tona carratuc. AEBco Cerbitzu Geologicoac erraitn duenez, 2016an, 5.726.000.000 Troya onça ( 178.000 tona) echoici dira hassieraco civilizationetic , eta horietatic, % 85 oraindic erabilcen ari dira gaur egun [18] .

2017an, urrhe-ekoizpen handiena içan duen herrialdea China içan da 440 tonarequin . Bigarren ekoizle nagussiac, Australiac , 300 tona erauci cituen urthe berean, eta Russiac 255 tona erauci cituen [19] .

Meatzaritza eta prospectionea Aldatu

1880co hamarcadatic, Hegoafrica munduco urrhe-hornitzaile nagussietaco bat içan da. Içan ere, cembatzen den munduco urrhearen % 22c Hegoafrican du jathorria.

Hegoafricaren ekoizpena 1970eco hamarcadan % 79coa içan cen, 1.480 tona calculatu cirelaric. 2007an, Chinac 276 tona ekoitzi cituen, eta, horrela, Hegoafrica gainditu çuen munduco urrhe-hornitzaile nagussi modura [20] . Hegoafrica urrhe-hornitzaile handiena ez ceneco lehenengo aldia içan cen [21] .

2017an, meatzaritza-herrialde nagussia China içan cen, atzetic Australia, Russia, AEB, Canada eta Peru cituela. Hegoafrica, XX. mendean cehar urrhearen hornitzaile nagussia içan cena, seigarren postura arte atzeratu cen. [10] Berce hornitzaile garrancitsu batzuc Ghana , Burquina Faso , Mali , Indonesia eta Uzbequistan ciren, berceac berce.

Hego American, Chile eta Argentinaren mugaldeen artean, Pascua Lama projectu eztabaidagarriac mendi altuen  Attaccamaco basamortuaren celha aberatsen ustiapena du helburu.

Gaur egun, oro har, guti gorabehera urrhe-horniduraren laurden bat artisau-meatzaritzatic edo scala chiquitic dathorrela estimatzen da [22] .

Johannesburgoco hiria, Hegoafrican, Witwatersrand-ren urrhearen sukarraren ondorioz sorthu cen, eta historian registratu den urrhe-biltegui handienetacoa içan cen. Urrhezco celhaiac Witwatersrand arroa ren ipharraldeco eta iphar-mendebaldeco ercetara mugatzen dira, 5-7 kilometroco harri archaicoen gueruça lodi bat dena, thoqui guehienetan, Statu Asque , Gauteng eta inguruco provinciaren saconean cocatua [23] . Witwatersrand eco arroca hauec açalean daude ikusgai, Johannesburgo eta haren inguruetan, baina baita Johannesburgoco hego-ekialdeco eta hego-mendebaldeco adabaqui isolatuetan ere, baita Witwatersrand arroaren erdialdetic guerthu dagoen Vrefort cupula ren inguruco arcu batean ere [24] [25] . Açaleco expositione horietatic abiatuta, arroa asco murguilcen da, eta, beraz, meatze-ustiapenaren çathi bat ia 4.000 metroco saconeran eguin behar da, eta horrec, berheciqui Johannesburgoco hego-mendebaldean dauden Savuca eta TauTona meateguia , lurreco-meategui saconenac bihurcen ditu. Urrhea sei eremutan baino ez dago, non iphar eta iphar-mendebaldeco ibaiec harcaitzez chiricordatutaco ibaien delta çabalac sorthu cituzten, "Witwatersrand Itsassoan" itsassoratu aurretic, non Witwatersrandeco gaineraco sedimentuac metatu ciren. [26]

Britainiar Imperioa eta Africaner Boers en arteco 1899-1901eco Bigarren Guda, neurri batean behinçat, meatzarien escubideec eta Hegoafricaco urrhe-aberastassunen jabetzac eraguin çuten.

XIX. mendean cehar, urrhearen sukarra guerthatzn hassi cen urrhe-biltegui handiac aurkitzen cirenean. Lehengoz documentatutaco urrhe-aurkicunça Statu Batuetan Reed urrhezco hobian Georguevill -tic hurbil, 1803an Iphar Carolinan eguin cen. Statu Batuetaco lehenengo urrhe-aurkicunça garrancitsua Georguiaren ipharraldean guerthatu cen, Dahlonega iceneco hiri chiqui batean [27] . Urrhearen sukar guehiago guerthatu ciren Californian , Coloradon , Black Hills -en, Otago Celanda Berrian, Australiaco haimbat zonaldetan, Hegoafricaco Witwatersrand-en eta Canadaco Clondique -n.

Kutsadura Aldatu

Urrhearen ekoizpenac kutsadura handia sorcen du [28] [29] .

Legue baxuco urrhe mineralac metallaren ppm bat baino gutiago içan deçaque; mineral hori ehotu eguite da eta sodio cerauanuroarequin nahasten da urrhea disolvatzeco. Cerauanuroa substancia chimico poçoitsua da, eta concentratione chiquietan, içaqui vicidunac hil ditzaque.

Urrhe meateguietaco cerauanuro-isuriac [30] herrialde garatuetan nahiz garapen bidean dauden herrialdeetan guerthatu dira eta, ondorioz, caltetutaco ibaien tarte luceetan ur-inguruneco vicitza desaguertu da. Ingurumen alhorreco adituen ustez, guerthaera horiec ingurumen-hondamendi garrancitsuac dira. [31] [32] Erabilitaco hogueita hamar tona mineral hondaquin guisa isurcen dira urrhezco onça troy bat sorceco. [33] Urrhe-mineralaren çaborteguiac elementu astun ascoren ithurri dira: cadmioa, beruna, cinca, cobrea, arsenicoa , selenioa eta mercurioa .

Mineral-biltegui horietan sulfuroa duten mineralac airearequin eta urarequin contactuan jarcen direnean, sulfuroa acido sulfurico bihurcen da, eta, gainera, metall astun horiec disolvatu, eta açaleco eta lurpeco uretara igarotzea errazten da. Processu honi meatzearen drainatze acidoa deritzo. Urrhe mineralaren çabortegui horiec osso arriscutsuac dira ephe lucera, eta hondaquin nuclearren çaborteguiac soilic dira hain arriscutsuac [34] .

Iraganean ohicoa cen mercurioa erabilcea mineralaren urrhea berrescuratzeco, baina gaur egun mercurioaren erabilera scala chiquico meatzari individualetara mugatzen da neurri handi batean. Mercurio-composatuen copuru chiquiac uretara irits daitezque eta metall astunen kutsadura eraguin deçaquete. Mercurioa, orduan, guiça elicadura-catean sar daiteque methylmercurio moduan. Guiçaquiari mercurioz poçoitzeac calte sendaecina eraguiten derauco/dio garun-functionean.

Urrhearen erauzqueta energia asco consumitzen duen industria ere bada, meatze saconetatic minerala athera eta mineral copuru handia ehotzeco sorthutaco urrhe grammo bakoitzeco ia 25 cWh electricitate behar da [35] .

Toxicotassuna Aldatu

Urrhe metallico purua (elementala) ez da ez toxico ez narritagarria irensten denean [36] , eta batzuetan, elicagaien aphaingarri moduan erabilcen da xafla finetan [37] . Urrhe metallicoa Goldschläguer , Gold Strique eta Goldwasser alcoholdun edarietaco guehigarria ere bada. Urrhe metallicoa elicagai-guehigarri moduan onhartuta dago Europar Batassunean ( E175 Codex Alimentariusean ). Urrhe-ioia toxicoa den arren, urrhe metallicoa elicadura-guehigarri guisa onharcearen raçoinac dira guiça gorphutzean guerthatzen diren processu chimico eçagunequico duen inercia chimico relativoa, corrosioarequico resistencia eta gatz disolvagarri (urrhe-composatu) bihurceco resistencia.

Composatu disolvagarriac ( urrhe-gatzac) , hala nola urrhe chloruroa caltegarriac dira guibeleraco eta guilçurrunentaraco. Urrhe cerauanuroaren gatz arruntac toxicoac dira cerauanuro- eta urrhe-eduquiaren ondorioz, adibididez, urrhezco galbanoplastian erabilcen den urrhe eta potasio cerauanuroa. Cembait casutan poçoitze hilgarriac guerthatu dira urrhe eta potasio cerauanuroz [38] [39] . Urrhearen toxicotassuna murriztu daiteque dimercaprol beçalaco kelatzaile batequi urrhe kelatoa sorthuz.

American Contact Dermatitis Societyc urtheco allergeno guis proposatu çuen urrhe metalla 2001ean; urrhea uquitzeagatico allergiec emacumeei eraguiten derauete nagussiqui. [40] Hala ere, urrhea indar gutico contactu-allergenoa da, niquela beçalaco metallen aldean [41] .

Asperguillus niger onddoaren laguin bat aurkitu cen, urrhea erauzteco solutione batetic hazten ari cena; cerauano metall complexuac cituela aurkitu cen, urrhea, cilharra, cobrea, burdina eta cinca casu. Onddoaren eraguinac ere garrancia du metall astunen sulfuroen disolvagarritassunean [42] .

Erranerac Aldatu

 • Urruneco elcea urrhez, etchera orduco lurrez .

Referenciac Aldatu

 1. (Anglesez Quiçuca, Tocushi. (2008-04-01). «Atomic configuration and mechanical and electrical properties of stable gold wires of single-atom width» Physical Review B 77 (15): 155401. doi : 10.1103/PhysRevB.77.155401 . ISSN 1098-0121 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 2. (Anglesez Lah, Nurul Acmal Che; Trigüeros, Sonia. (2019-12-31). «Synthesis and modellling of the mechanical properties of Ag, Au and Cu nanowires» Science and Technology of Advanced Materials 20 (1): 225–261. doi : 10.1080/14686996.2019.1585145 . ISSN 1468-6996 . PMID 30956731 . PMC PMC6442207 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 3. (Anglesez Schmidbaur, Hubert; Cronje, Stephanie; Djordjevic, Bratislav; Schuster, Oliver. (2005-04). «Understanding gold chemistry through relativity» Chemical Physics 311 (1-2): 151–161. doi : 10.1016/j.chemphys.2004.09.023 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 4. (Anglesez Encyclopædia of Chemistry, Theoretical, Practical, and Analytical, as Applied to the Ars and Manufacturers: Glass-cinc. J.B. Lippincott & Company 1880 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 5. «Gold Jewellery Alloys > Utilise Gold. Scientific, industrial and medical applications, products ,suppliers from the World Gold Council» web.archive.org 2008-06-19 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 6. Electron microscopy in microbiology. Academic Press 1988 ISBN 978-0-08-086049-7 . PMC 852764500 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 7. (Anglesez Hammer, B.; Norscov, J. C.. (1995-07). «Why gold is the noblest of all the metalls» Nature 376 (6537): 238–240. doi : 10.1038/376238a0 . ISSN 0028-0836 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 8. (Anglesez Johnson, P. B.; Christy, R. W.. (1972-12-15). «Optical Constans of the Noble Metalls» Physical Review B 6 (12): 4370–4379. doi : 10.1103/PhysRevB.6.4370 . ISSN 0556-2805 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 9. (Anglesez Shaw, C. Franc. (1999-09). «Gold-Based Therapeutic Aguens» Chemical Reviews 99 (9): 2589–2600. doi : 10.1021/cr980431o . ISSN 0009-2665 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 10. (Anglesez «Chemistry of Oxyguen (Z=8)» Chemistry LibreTexts 2013-10-02 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 11. Handbooc of corrosion data. (2nd ed. arguitaraldia) ASM International 1995 ISBN 0-87170-518-4 . PMC 32661013 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 12. Wiberg, Egon.. (2001). Nehorganic chemistry. (1st English ed.. arguitaraldia) Academic Press ISBN 0-12-352651-5 . PMC 48056955 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 13. Wiberg, Egon.. (2001). Nehorganic chemistry. (1st English ed.. arguitaraldia) Academic Press ISBN 0-12-352651-5 . PMC 48056955 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 14. «Waybacc Machine» web.archive.org 2004-11-10 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 15. «Gold Jewellery Alloys > Utilise Gold. Scientific, industrial and medical applications, products ,suppliers from the World Gold Council» web.archive.org 2008-06-19 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 16. «Waybacc Machine» web.archive.org 2004-11-10 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 17. (Anglesez «Gold supply» World Gold Council (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 18. «Waybacc Machine» web.archive.org 2019-02-09 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 19. «Gold Statistics and Information» www.usgs.gov (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 20. (Anglesez MarquetWatch, Laura Mandaro. «China pushes to top as world's largesst gold miners» MarquetWatch (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 21. «Gold Statistics and Information» www.usgs.gov (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 22. «Waybacc Machine» web.archive.org 2016-01-26 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 23. Truswell, J. F.. (1977). The geological evolution of South Africa. Purnell ISBN 0-360-00290-0 . PMC 3320675 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 24. Palmer, Douglas. (2008-06-24). «T. McCarthy & B. Rubidgue 2005. The Story of Earth & Life. A Southern African Perspective on a 4.6-Billion-Year Journey. 334 pp. Cappe Town: Struic Publishers/Johnnic Publishing Group). Price 189.95 Rand (paperbacc). ISBN 1 77007 148 2.» Geological Magacine 145 (4): 602–603. doi : 10.1017/s0016756808004706 . ISSN 0016-7568 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 25. Palmer, Douglas. (2008-06-24). «T. McCarthy & B. Rubidgue 2005. The Story of Earth & Life. A Southern African Perspective on a 4.6-Billion-Year Journey. 334 pp. Cappe Town: Struic Publishers/Johnnic Publishing Group). Price 189.95 Rand (paperbacc). ISBN 1 77007 148 2.» Geological Magacine 145 (4): 602–603. doi : 10.1017/s0016756808004706 . ISSN 0016-7568 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 26. Palmer, Douglas. (2008-06-24). «T. McCarthy & B. Rubidgue 2005. The Story of Earth & Life. A Southern African Perspective on a 4.6-Billion-Year Journey. 334 pp. Cappe Town: Struic Publishers/Johnnic Publishing Group). Price 189.95 Rand (paperbacc). ISBN 1 77007 148 2.» Geological Magacine 145 (4): 602–603. doi : 10.1017/s0016756808004706 . ISSN 0016-7568 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 27. «Gold jewellery consumption by country-FACTBOX» web.archive.org 2012-01-12 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 28. Abdul-Wahab, Sabah; Maricar, Fouçul. (2012-01-01). «The environmental impact of gold mines: pollution by heavy metalls» Open Enguineering 2 (2) doi : 10.2478/s13531-011-0052-3 . ISSN 2391-5439 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 29. (Gaztelaniaz) «Gold production and its environmental impact | Gold | Mining» Scribd (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 30. (Anglesez Press, Associated. (2000-02-14). «Cyanide spill compared to Chernobyl's N-disaster» Deseret News (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 31. «BBC News | EUROPE | Death of a river» news.bbc.co.uc (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 32. «AM Archive - Cyanide spill second only to Chernobyl» www.abc.net.au (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 33. (Anglesez PERLEZ, JANE; JOHNSON, QUIRC. (2010-06-14). «Behind Gold's Glitter: Torn Lands and Pointed Kestions (Published 2010)» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 34. (Anglesez PERLEZ, JANE; JOHNSON, QUIRC. (2010-06-14). «Behind Gold's Glitter: Torn Lands and Pointed Kestions (Published 2010)» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 35. (Anglesez Norgate, Terry; Haque, Nawshad. (2012-07). «Using life cycle assessment to evaluate some environmental impacts of gold production» Journal of Cleaner Production 29-30 : 53–63. doi : 10.1016/j.jclepro.2012.01.042 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 36. web.archive.org (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 37. Louis, Catherine (Chemist). (2012). Gold nanoparticles for physics, chemistry and biology. Imperial Collegue Press ISBN 1-84816-807-1 . PMC 895709329 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 38. (Anglesez Wright, I. H.; Vesey, C. J.. (1986-09). «Acute poisoning with gold cyanide» Anaesthesia 41 (9): 936–939. doi : 10.1111/j.1365-2044.1986.tb12920.x . ISSN 0003-2409 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 39. (Anglesez Wu, Ming-Ling; Tsai, Wei-Jen; Guer, Jiin; Deng, Jou-Fang; Tsay, Shyh-Haw; Yang, Mo-Hsiung. (2001-01). «Cholestatic Hepatitis Caused by Acute Gold Potassium Cyanide Poisoning» Journal of Toxicology: Clinical Toxicology 39 (7): 739–743. doi : 10.1081/CLT-100108516 . ISSN 0731-3810 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 40. (Anglesez Tsuruta, Cyoco; Matsunaga, Cayoco; Suçuqui, Cayoco; Suçuqui, Rie; Akita, Hirotaca; Washimi, Yasuco; Tomitaca, Akico; Ueda, Hiroshi. (2001-01). «Female predominance of gold allergy: SHORT COMMUNICATIONS» Contact Dermatitis 44 (1): 48–49. doi : 10.1034/j.1600-0536.2001.440107-22.x . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 41. «Ubiquitous nicquel is named contact Allerguen of the Year.(Squin Disorders) - Family Practice News | HighBeam Research» web.archive.org 2011-06-24 (Noiz consultatua: 2020-11-27) .
 42. Singh, Harbhajan.. (2006). Mycoremediation : fungal bioremediation. Wiley-Interscience ISBN 0-470-05059-4 . PMC 85784893 . (Noiz consultatua: 2020-11-27) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu