html Sicilia - Wikipedia, encyclopedia asquea.

Sicilia [1] ( italiera z: Sicilia eta siciliera z: Sicìlia , siˈtʃiːlja ; sɪˈɕilja ) Mediterraneo itsassoco uharteric handiena da eta Europaco çazpigarren irla da tamainaz; inguruan dituen uharteequin batera, Italiaren barruco autonomia bat da, Reguione Autonoma Siciliana icenecoa.

Sicilia
Flag of Sicily.svg
Administrationea
Statua   Italia
Hiriburua Palermo
Provinciac Agriguento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trappani
Udalerriac 390
Geographia
Coordenatuac 37°36′0″N 14°0′55″E
Sicily in Italy.svg
Açalera 25.710 cm²
Demographia
Biztanleria 5.087.000 biztanle (2005)
Densitatea 195 bizt/cm²
www.reguione.sicilia.it

Hiriburua Palermo da eta 25.000 cm²-co açalera du. Borz millioi biztanle inguru vici dira Sicilian.

Siciliaco biztanle guehienac elhebidunac dira eta italiera z cein siciliera z hitz eguiten dute.

Etymologia Aldatu

Latinez Italiaco hegoaldean hiruqui forma duen uharte horrec Trinacria icena harcen çuen, hau da, «hiruquia». Hala ere, icena grecieratic datho , Siquelia deitzen baitzuten. Icena uhartean vici ciren siculoetatic datho (Σικελοί /siqueloi/).

Geographia Aldatu

 
Siciliaco mappa topographicoa

Siciliac, guti gorabehera, hiruqui forma du eta horregatic, Trinacria ere deithu içan çaio. Ekialdean Italiaco Calabria escualdea du, Messinaco itsasartea medio. Uhartearen eta Italiaco lurraren arteco çabalera hirur kilometroco da ipharraldean eta 16 bat kilometrocoa hegoaldean.

Siciliaren barnealdeco lurraldea menditsua da eta ahal diren leku guztietan ereiten da lurra. Ipharraldeco costan Madonniaco mendiac daude, 2.000 metroco altuerarequin, Nebrodi , 1.800equin eta Peloritani , 1.300 metrorequin, Apenninoen jarraipen guisa uler daitezqueenac. Etna mendico conoac ekialdeco costa ossoa harzten du. Hego-ekialdean Iblei mendiac daude, 1.000 metroco altuerarequin. Enna eta Caltanissettaco meatze barrutiac sulfuro productioe gune garrancitsuac ciren XIX. mendean , baina 1950eco hamarcadatic aurrera gaimbeheran daude.

Siciliac eta inguruco uharteec sumendi altuac dituzte. Ekialdean, Etna mendiac 3.320 metroco garaiera du eta Europaco sumendi activo altuena içaiteaz gain, mundu sumendi activoenen artean dago. Eoliar uharteac eta Tyrrheno itsassoan daude, iphar-ekialdean. Bertan Stromboli beçalaco sumendiac daude. Gaur egun, Vulcano , Vulcanelli eta Liphari sumendiac ere activo daude. Siciliaren hegoaldeco costaldean, Ferdinandea ur-azpico sumendia da aiphagarria, 1831an azqueneco eztanda eguin çuen Empedocles sumendiaren çathietac bat. Agriguento eta Panthelleriaren artean cocatua dago, Siciliaco itsasarteco Flegrear Eremuetan .

Lurralde autonomo horrec berce uharte batzuc ditu guerthu: Egada uharteac , Eoliar uharteac , Panthelleria eta Lampedusa .

Hydrographia Aldatu

Uhartea, cembait ibaic drainatzen dute, guehienac, erdigunetic isurcen direlaric, eta uhartearen hegoaldean sarcen dira itsassora. Salso ibaia , Enna eta Caltanissetta artean hedatzen da Mediterraneo itsassora Licatan isuri arte. Ekialdean, Alcantara ibaia dago, Messinan , Guiardini-Naxosen itsassoratze dena; Simeto ibaiac urac itsasso Jonicora isurcen ditu, Catania hegoaldean. Berce ibai garrancitsu batzuc Bellice eta Platani dira.

 
Erreca Cm.
Salso 144
Simeto 113
Bellice 107
Dittaino 105
Platani 103
Gornalunga 81
Guela 74
Salso Cimarosa 72
Torto 58
Irminio 57
Dirillo 54
Verdura 54
Alcantara 52
Tellaro 45
Anapo 40

Historia Aldatu

 
Addaura cobaco erliebeac

Siciliac, historian cehar, conquistatzaileençat eracarpen handia içan du ( Roma , bandaloac , Biçanciar imperioa , sarracenoac , Hohenstaufenac , Aragoi , espainiarrac...), baina independencia garaiac ere eçagutu cituen (greciarrequin, emiratoarequin eta Siciliaco Resumarequin ). Gaur egun, Italiaco Republicaco athi bada ere, bere culturari eusten derauco/dio. Sicilia, beraz, Italiaco escualderic handiena da eta baita Mediterraneo itsassoc uharteric handiena ere.

Haren positione centrala eta valiabide naturalac funsezcoac içan ciren Mediterraneoco merkataritza-bideetaraco [2] . Sicilia Magna Graeciaren parte içan cen. Ciceronen ustez, Siciliaco Siracusa cen Ancinaco Greciaco hiriric handiena eta politena [3] .

Sicilia landatarra latifundioco economian oinharritu da. Systema honen funsa lursail handiac ciren, feudalac jathorri , cerealetaraco eta abelçainçaraco erabilcen cirenac. XIV. mendean garatu ciren eta II. Mundu Guerraraino iraun çuten.

Cembaitetan, uhartea civilizatione handien bihotza içan da; baina bercetan, colonia hutsa baino ez, berezco garapenic gabe. Gaur egun, Sicilia Mezçoguiorno co athala da, escualde honen economia nekaçaritzan oinharritu da. Lursailen jabegoac, feudala ascotan, guiçarte-classeen arteco aldea nabaritu du. Honi mafiaren jarduera guehitu behar çaio non vendettac (mendecuac) usuac baitira.

Historiaurrea Aldatu

Historiaurretic içan dira biztanleac Sicilian. Paleolitho garaico aztarnac badaude iphar costaldean ( Trappanin ) eta Neolithotcoac Termini Imeresen .

Siciliaco tribuac Aldatu

 
Siciliaco tribuac, C.a. XI. mendean

Ancinoco Greciaren idazleen arauera, Siciliaco jathorrizco biztanleac elimoac , sicanoac eta siculoac ciren (azquen herri honetatic dathorquio icena uharteari). Hauec guztietatic, siculoac içan ciren azquenac Siciliara helcen (ancinaco ithurrietan berce italiar herrien artean aiphatzen dira). Litequeena da sicanoac iberiar tribu bat içaitea. Elimoei dagoquionez, uste da Egueo itsassoco costaldean çutela jathorria. Berriqui, aurkiturico tricuharrien data C.a. III. millurthecoaren azquen erdian fincatu da.

Uharteco historiaurrea osso complexua denez çaila da ikercea, herri asco elkarren ostean ibili cirelaco. Hala ere, bi eraguin nabariac dira: Bronche Aroan , ipha -mendebaldetic cethocen herriena (tricuharri cultura ekarri çuten), eta beranduago, Mediterraneoco ekialdetic cethocenena. [4] Urbanizatutaco hiriac C.a. 1300tic aurrera aguertu ciren.

C.a. XI. mendetic, pheniciarrac Siciliaco mendebaldean cocatzen hassi ciren, baina lehenago, cembait colonia eçarriac cituzten Iphar Africaren hurbileco zonaldean. Mende bat gueroago, establecimendu handiagoac eraiqui ciren Soloeisen ( Solunten ), Palermon eta Motian (gaurco Marsalaren ondoco uharte bat). Carthago botheretsuago içan ahala, hiri hauec haren itzalean gueratu ciren.

Ancinaroa Aldatu

Greciar garaia Aldatu

 
Selinonteco templua

Greciarrec Sicilia C.a. VIII. mendean colonizatu çuten. Hassieran, uharteco ekialde eta hegoaldeco escualdeetan eçarri ciren. Coloniaric garrancitsuena Siracusan eçarri çuten C.a. 734an. Berce greciar colonia batzuc honaco hauec içan ciren: Guela , Acragas , Selinonte , Himera , Camarina eta Çancle edo Messene [ohar 1] . Hiri-statu horiec greciar civilizationearen athal garrancitsua ciren, Sicilia Magna Greciaco parte bat celaco. Empedocles eta Arquimedes , adibidez, siciliarrac ciren. Aiphatutaco hiriec governu democraticoaren garai luceac içan cituzten, baina cembait momentutan, tyrannoec botherea escuratu çuten, berheciqui Carthagoaren contraco guerra garaietan. Famatuenen artean Guelon , Hieron I.a , Derauconiso Çaharra eta Derauconiso Gaztea ceuden.

Greciar eta pheniciar communitateac guero eta botheretsuago bilhacatu cirenean, siculoac eta sicanoac uhartearen erdira bulçatuac içan ciren. C.a. III. menderaco Siracusa greciar munduco hiriric gendeztatuena cen. Siciliar politicariec Greciaco arloetan parte hartu çuten, adibidez Peloponnesoco guerran , athenastarren expeditionea C.a. 413an, Athenasco armada hondamendiratu cenean.

Greciar mythologian, Athenea jaicosa Etna mendia jaurti cerauen/cien Encelado [5] edo Typhon erraldoiei eta lurperatu cituen, Guigantomaquian , hau da, jaincoen contraco erraldoien guerran.

 
Magna Graecia

Greciarrec talca eguin çuten communitate punicoequin, harrezquero Carthagoco protectoratu cirenac. Carthagoco hiriburua Iphar African cegoen, ez osso urrun Siciliaren hego-mendebaldeco izquinatic. Palermo carthagotar hiria cen, C.a. VIII. mendean sorthua Cis edo Sis icenecoa ( Panornos greciarrençat . Ehundaca pheniciar eta carthagotar hilhobi aurkitu dira Palermoco necropoli batean; içan ere, Normandiarren jaureguiaren azpian cocaturic.

Lilibaeum (gaur egungo Marsala ) ez cen nehoiz guztiz heleniçatu. I. eta II. Siciliar guerretan , Carthago ia Sicilia ossoa controlatu çuen, ekialdea içan ecic, Siracusac memperatzen çuelaco. Hala ere, hurrengo mendeetan carthagotarren eta greciarren arteco muga behin eta berriz aldatu cen.

Guerra Punicoac Aldatu

Ethengabeco guerrac carthagotarren eta greciar hiri-statuen artean atheac çabaldu cerauzquion hirurgarren bothere bati. C.a. III. mendean, Messinaco crisia cela eta, Romatar Republicac erabaqu çuen Siciliaco araçoetan parte harcea, Roma eta Carthagoren arteco I. Guerra Punicora eraman çuelaric. Guerraren amaieran (C.a. 242), eta Hieron II.a hil ondoren, Sicilia ossoa, Siracusa salvu romatarren escuetan cegoen.

 
Carthagoren hondaquinac

Horren ondorioz, Sicilia Italiar peninsulatic campoco Romaco lehenengo provincia [6] içan cen.

Bigarren Guerra Punicoan carthagotarre arracastac adore eman cerauen/cien Siciliaco anhitz hiriri romatarren contra matchinatzeco. Romac tropac bidali cituen egoera controlatzeco (Siracusaco setioan Arquimedes hil cen). Carthagoc, tarte batez, Siciliaco zonalde batzuc controlatu cituen, baina guerraren bucaeran uhartetic egotziac içan ciren.

Romatarrec carthagoçale asco hil çuten (C.a. 210ean, M. Valeriano romatar consulac erran çuen: «Jadanic, Sicilian ez daude carthagotarric»).

Romatar garaia Aldatu

600. urthearen inguruan, Sicilia Romatar republicaco provincia bat içan cen eta gueroago imperioarena [7] . Thoquia lasaia eta garranci handicoa cen eta cerealez Romaren lehenengo hornitzailea ere. Actiumgo guduaren eta ondoriozco conquistaren ostean, postu hori Egyptoc beth çuen. Imperioac ahaleguin escasa eguin çuen escualdea romaniçatzeco, nahiz eta Augustoren garaian saiatu cen latina sarcen, Siciliac, guehiembat, greciar culturari eutsi ceraucon [8] . Nabaria içan cen Verresen governu charra, Ciceronec gogoratzen çuen moduan C.a. 70 urthean In Verren [9] hitzaldian. Berce guerthaera bat Sexto Pompeiorequin Siciliaco matchinada cela eta, Sicilia Romatic ephe labur batez libre içan cen.

Romatar occupationearen ondarea, economian eta nekaçaritzan, Siciliatic campoco romatar nobleen jabego handiac ciren, latifundioac . Siciliaco romaniçacio escasa bacen ere, cembait eguileren ekarpenac gailendu ciren latindar culturan, hala nola, Diodoro Siculo historialaria eta Calpurnio Siculo poeta.

 
Siracusaco romatar amphitheatroa

Garai horretaco hondaquin archeologicoric onenac Villa del Casalen aguert dira, Piazça Armerinan . Hadrianoren garaicoa da Siciliaco çaharberritzailea ren inscriptionea, baina ez dago argui emperadore honec cer eguin çuen. Lehenengo communitate christauac uhartean C.o. 200. urthearen inguruan aguertu ciren. 313ean, Constantino Handiac christautassua practicatzeco debecua indargabetu çuen baina harrezquero Siciliac martyri asco emanda cituen; hala nola, Cataniaco Agata , Siracusaco Sancta Lucia , Christina , Euplio , e. a.

Goi Erdi Aroa (V.–XI. m.) Aldatu

Biçanciar garaia Aldatu

Romatar imperioa desaguercen hassi cenean, Guensericoc çucendutaco, bandaloac tribu germaniarra, Siciliaz jabetu cen, C.o. 440 urthean. Bandaloec, jadanic Galiac eta Hispania invaditu cituzten, mendebaldeco Europan bothere indarsua cela adiaraciz [10] . Hala ere, berriqui lorthutaco lurrac berce germaniar herriaren escuetan ( godoac ) utzi behar cituzten [11] . Italia eta Siciliaco ostrogodoen conquist Teodorico Handiarequin , 488an, hassi cen. Ostrogodoac germaniarrac baciren ere, Teodorico saiatu cen Romaco cultura eta governua berphizten eta baimendu çuen modu asquean religioneac practicatzea [12] .

Guerra godotarra ostrogodoen eta Ekialdeco Romatar Imperioaren artean guerthatu cen, hau da, Biçanciar imperioa. Sicilia içan cen Belisario generalac Italiaco lehenengo çathia harcean, Justiniano I.a emperadorearen erranetara [13] . Sicilia, biçanciar base guiça erabili cen Italia conquistatzeco. Borz urthetan Napoli , Roma , Milan eta ostrogodoen hiriburua, Ravena conquistat cituzten [14] . Hala ere, ostrogodoen regue berria, Totila , Italiaco hegoaldera joan cen eta Sicilia 550. urthean conquistatu çuen, baina Narsesec generalac Totila garhaitu eta hil çuen Taguinaco guduan 552an [15] .

Arabiarrec, Uthman califarequi , Sicilia invaditu çuten 652an; baina uhartea controlatzeco gai ez cirenez, Siriara itzuli ciren arpilatutacoarequin [16] .

 
Godoen guerra

Ravena, lombardoen mendean erori cenean VI. mendearen erdian, Siracusa Byzancico mendebaldeco hiriric garrancitsuena bilhacatu cen. Grecierac poliqui-poliqui ordezcatu çuen latina, eta eliça orthodoxoaren rituac onhartu ciren [17] . Constante II.a emperadoreac gorthea aldatu cen Constantinoplatic Siracusara 663an. Hurrengo urthean, lombardoen Benevento duquerriare contraco erassoa prestatu çuen, Italiaco hegoaldeco çathiric handiena occupatzen çuena [18] . Imperioaren hiria Siracusara muguituco celaco çurrumurruac cirela eta, Constantinoc vicia galdu çuen 668an [19] . Haren semearen garaian, Constantino IV.ac Mececioc bothere usurpatu çuen, baina emperadore berriac azcar camporatu çuen. VII. mendean Sicilia Calabriarequin bildu cen, Siciliaco biçanciar administrationea içaiteco [20] .

Iphar Africaco sarracenoen Siciliaren aurkaco erassoac, VIII. mendetic aurrera, guero eta usuagoac içan ciren. Azquenean, uhartea conquistatu eta 827tic 902 arte Siciliaco emirerria fundatu çuten [21] . 826an, Euphemioc, biçanciarren commandanteac, emaztea hil eta guero lecaime batequin ezcondu cen. Miquel II.ac Constantino generalari aguindu ceraucon matrimonioa hori eçabatzea eta Euphemiori burua moztea. Euphemioc, horretaz jabetuta, Constantino hil eta Siracusa occupatu çuen. Azquenean, garhaitua içan cenean eta Iphar Africara egotzita [22] .

Ciyadat Allahri (Tuniciaco emir aglabtarrari) Siciliaco governua escaini ceraucon, segurtassuna eta armadan islamiarrean general postu baten truque. Armada musulman bat bidali cen, arabiarrez , berbereez , Al-Andaluseco guerlarie , cretarrez eta persiarrez ossaturi [23] . Conquistac gorabehera asco içan cituen resistencia handia aurkitu çuelaco, mende bat baino guehiago iraun çuelaric. Siracusari luçaroan eutsi ceraucon, Taormina 902an erori cen eta 965raco arabiarrec Sicilia ossoa conquistatuta çuten.

Sicilia arabiarra (965–1072) Aldatu

Saconceco, iracurri: « Siciliaco emirerria »

Arabiarrec lur-reformac eguin cituzten ekoizpena eta minifundioac handituz latifundioen calteraco.

 
San Guiovanni degli Eremiti eliçaco cupulac, arabiar stylocoac

Arabiarrec ureztatze systema hobetu çuten. Ibn Hawqalec, 950ean Sicilia visitatu çuen arabiar merkatariac, Palermoco açalpena utzi çuen: harresiz inguratutaco aldiri bat, Al-Casr icenecoa (jaureguia), mesquita handi batequin (gaur egun cathedral romanicoa dagoen thoquian). Al-Calisa aldiriac (Calsa) sultanaren jaureguia bacituen; bainuac, mesquita bat, governuco bulegoac eta presondegui privatu bat. Ibn Hawqalen ustez, Plermon baceuden 7.000 haraquin 150 dendatan lan eguinez.

Arabiarren aguindupean, siciliar biçanciarren matchinadac sarritan guerthatzen ciren, ekialdean guehiembat, baina arracastaric gabe.

Arabiarrec productu berriac eraman cituzten uhartera, hala nola laranjac, limoiac, pistatchoac eta açucre-cannabera [24] .

Garai honetan, Sicilia hirur administratione-escualdetan banatu cen edo Vals : Val di Maçara mendebaldean, Val Demone iphar-ekialdean eta Val di Noto hego-ekialdean.

Dhimmiac ciren aldetic, jathorrizco christauec ascatassun religiosoa içan çuten, baina cerga berheci bat ordaindu behar çuten ( yicia ) eta jarduerac murritzac cituzten janztean eta arlo publicoetan aritzeco. Anhitz eliça mesquitac bilhacatu ciren eta aguerian christautassuna aithorceco ostopoac jarri cituzten. Emirerri aphurcen hassi cen barneco errieta dynasticoengatic [25] . Garai honetan, bacegoen juduen presencia ere [26] .

XI. mendean, Italiar peninsulaco governuec mercenario normandiarrac contractat cituzten, biquingoen christa ondorengoac cirenac. Roguer I.ac arabiarrac memperatu cituen [27] . Apulia eta Calabria hartu ondoren, 700 çaldunequin Messinaz jabetu cen. Roguer I.ac Missilmerin irabaci çuen, baina battaliaric erabaquigarriena Palermoco setioa içan cen. Honen ondoren, 1091. urthean, Sicilia ossoa normandoen escu cegoen [28] .

Haimbat historialariren arauera, Siciliaco normandiarren conquista Gurutzaden hassier içan cen [29] [30] .

Erdi Aro Classicoa (XI.–XIII. m.) Aldatu

Normandiar aldia Aldatu

 
Guilen II.a Ombera

Normandiarren garaian, Palermo Siciliaco hiriburua içan cen. Roguer II.ac (Rogue I.aren semeac) Simon anaiarengandic Siciliaco condearen titulua oinordetzan hartu çuen. 1130ean, gai içan cen Sicilia, Malta eta Italiaco hegoaldeco (Apulia Calabria) jabegoequin contherritic resumaco categoriara igotzea [31] [32] . Demboraldi honen cehar, Siciliaco resuma opharoa eta politicoqui botheretsua cen. Europaco aberatsenetaco bat bilhacatu cen, baita Anglaterra baino guehiago ere [33] .

Garai honetan, Italiaco ipharraldetic eta Campaniatic immigrante asco heldu ciren. Hizcunçari dagoquionez, uhartea latiniçatu cen eta eliça-gaietan, catholico bihurtu cen, biçanciarren mempe orthodoxoa celaco [34] .

Normandoec aldaqueta erranguratsuac ekarri cituzten Siciliara religionean, hizcunçan eta populationean. Roguer I.ac uharteco çathiric handiena controlatu çuenetic, immigracioa bulçatu çuen, berheciqui Italiaco ipharraldecoa eta Campaniacoa. Guehienac lombardiarrac ciren, latin-hiztunac eta Eliça catholicoaren aldecoac.

Roguer II.aren bilobac, Guilen II.ac (Guille II.a Ombera icenecoa ere) 1166tic 1189ra erreinatu çuen. Haren legaturic handiena Monrealeco cathedrala da, beharbada siculo-normandiarreco architecturaren adibideric onena. 1177an, Joana Anglaterracoarequin, ezcondu cen, Henrique II.aren alaba eta Ricardo Lehoi Bihotza ren arreba.

Guilen oinordecoric gabe hil cenean 1189an, Hautevilleren dynastia bucatu cen. Cembait urthe lehenago, Constança , Rogue II.aren alaba eta Guilen II.aren icecoa, Henrique VI.a Hohenstaufenequin ezcondu cen, horrequin dynastia berrira igaro cen thronuaren legitimitatea. Thoquico baroiec ez çuten egoera hori onhartu eta Tancredo Siciliacoaren alde votatu çuten, Roguer II.aren sasico semea.

Hohenstaufendarren resuma (1194–1266) Aldatu

 
Henrique VI.a Hohenstaufenecoa eta Constança I.a Siliciacoa

Tancredo 1194an hil cen. Haren azquen oinordecoa, Constança, Henrique VI.arequin ezcondu cen eta Italian cehar joan cen koroa escatuz. Henrique Palermon sarthu cen armada handi baten aurrean eta hori içan cen Siciliaco Hauteville dynastiaren amaiera eta hego Alemaniaco suaviar baten hassiera; aleguia, Hohenstaufenena . Henrique VI.a regue guisa koroatuta cegoenean haren semea, Frederico II.a (Siciliaco Frederico I.a) jaio cen Palermon.

Fredericoc, aitonaren beçala, gustuco çuen scienciac eta litteratura ikastea. Berac Napolin Europaco lehenengo universitateren bat sorthu çuen eta falconeriari buruzco liburu bat ( De arte venandi cum avibus ) idatzi çuen, behaqueta scientificoetan oinharrituric, ez Erdi Aroco mythologian, ohicoa cen moduan. Harc reformatu çuen leguea eliça eta statua aldenceco eta justicia bera guiçarteco classe guztiençat eçarri çuen. Henrique Siciliaco poesia-escolaren patroia içan cen. Hor lehembiciz latinezco italierazco forma arrunt bat erabili cen litteraturaraco, peninsula ossoan cehar iracur eta idatz citequeen lehen eredua.

Frederico II.ac haimbat legue çaphalçaile eçarri cituen Aita sanctuen gogocoac içaiteco. Haiec ez çuten onharcen christautassunaren erdian islamismoa practicatzea [35] . Neurri horiec musulmanen matchinadac sorthu cituzten eta ondorengo repressioneac ere [36] . Hau Siciliaco islamismoaren azquen athala içan cen. Bucatzeco araço musulmanequin, matchinatuac peninsulara bidali cituen, Lucerera [37] . 1224an, Frederico II.ac Sicilian gueratzen ciren musulmanac egotzi cituen [38] .

Fredericoren semeac Conradoc jarraitu ceraucon thronuan eta guero sasico semea Manfredoc. Eguia erran, azquen honec koroa usurpatu çuen (thoquico baroien lagunçarequin) Conradoren semea, Conradin, adin chiquicoa celaric.

Behe Erdi Aroa (XIV.–XV. m.) Aldatu

Anguevinarrac eta Siciliar bezperac Aldatu

 
Siciliar bezperac

Siciliaco suaviar regueen berhecitassun bat cen segurtassun personalaraco sarracenoen confiançazco regimendu bat eduquitzea. Practica hau ez cen aita sanctuen gogocoa.

Fredericoren reguealdian, aita sanctuaren eta reguearen arteco aurkacotassuna nabaria cen, güelfoen eta ghibellinoen gathazcare parte bat celaco.

Etsaitassun hau Hohenstaufen-etchera igaro cen, Manfredorequin jarraituz.

1266an, Carlos I.ac , Anjouco duquea , Eliçaren babesarequin, armada bat çucendu çuen Siciliaco resumaren contra. Beneventon borrocatu çuten, ipharraldeco mugan, hain çucen. Manfredo guduan hil cen eta Clemente IV.a aita sanctuac, Carlos Siciliaco regue koroatu çuen.

Franciarrec oppositionea adiaraci çuten eta governuac jarritaco cerga handiec matchinada batera eraman çuten 1282an ( Siciliar bezperac ). Guerthaera horretan Siciliaco franciar populatione guehiena hil çuten [39] . Matchinada Petri III.a Aragoicoaren lagunçaz arracastatsua içan cen. Horren ostean, Siciliaco baroiec Petri regue koroatu çuten, Constançarequin, Manfredoren alabarequin, ezconduta cegoelaco. Garhaipenac resuma bitan banatu çuen. Carlosec parteric handienean jarraitzen çuen governatzen (oraindic Siciliaco Resuma icena çuena), baina bi regueec erraiten çutenez Siciliaco reguea cirela, uharteco resuma Trinacria deith cen. Continenteco lurraldeac, anguevinarren mempe berriz, Napoli Resuma içan cen. Dembora passa ahala, aldence horrec Bi Sicilietaco Resuma eratuco çuen.

Siciliar bezperen ondoco guerrec Caltabellottaco Baquea arte iraun çuten (1302), hala ere, 90 urtheren cehar aldizcaco gathazcac aguertu ciren.

Aragoitar aldia Aldatu

Petri hilcean 1285ean, Alfonso semeac hartu çuen oinordecotza, baina 1291an ondorengoric gabe hil cenez, Jacue anaiac hurrengo reguea içan cen, Aragoi eta Sicilia lothuz. Hala ere, Agnani Itunaren arauera, Sicilia anguevinarrei itzuli behar cerauen/cien Sardiniaren truqu . Siciliarrec ez çuten ikuspunctu hori onhartu eta Petriren seme gazteena, Frederico , resumaren egueorde cena, Siciliaco regue icendatu çuten (1298–1337).

 
Martin I.a Aragoicoa

Caltabellotta Itunaren arauera, Frederico Trinacriaco (Sicilia icena ez cen erabilcen) reguea içanen cen. Horrela, Aragoico regue-familiaren bigarren mailaco adar batec Sicilia hassi cen controlatzen. Bitartean, Bonifacio VIII.a aita sanctuac Carlos II.a Napolico regue aithortu çuen [40] .

1347co urrian, içurri belça Messinara iritsi cen, Europaco lehen lekura.

Orocorrean, XIV. mendean cehar Sicilia resuma independentea içan cen, nahiz eta aragoitarren senideec governatu çuten 1409 arte [41] , edonola, siciliar regue peto-petoac ciren. Siciliar parlamentuac, mende bat lehenagotic functionatzen çuenac, bothere çabalequin jarraitu çuen.

Frederico III.aren alaba, Maria, Martin Gaztearequin , Martin I.a Aragoicoaren semearequi , ezcondu cen. Martin Gaztea hil cenez ondorengoric gabe, Martin I.ac bere burua koroatu çuen Siciliaco regue 1409an, honela, berriro bildu ciren Aragoico eta Siciliaco koroac. 1442an, Alfonso V.a Bihotz Çabalac Napoli conquistatu çuen. Reguearen heriotzean (1458), Napoli independizatu cen, baina Siciliac Aragoirequin lothuric jarraitu çuen.

Garai horretan, siciliar idiosyncrasia aguertu cen. Populationea homogeneizatu cen, jadanic ez cegoen greciar, arabiar eta latindar herrien arteco berheizquetaric. Catalana cen gorthean hitz eguiten cen hizcunça, siciliera, berriz, parlamentuan eta calean.

Uhartean fundatutaco lehenengo umbersitatea Catanian içan cen 1434an. Antonello da Messina cen garai honetaco artistaric handiena.

Aro Modernoa Aldatu

Espainiar aldia Aldatu

Gaztela eta Aragoico coroen batassunarequin 1479an, Espainiaco regue-reguinac Sicilia governatu çuten governadore edo regueordeen bitartez. Hurrengo urtheetan, uharteco aguintaritza concentratu cen baroi gutien escuetan.

 
Fernando II.a Aragoicoa

1492tic aurrera, Fernando II.a Aragoicoa saiatu cen Aragoico koroa ekialderanz hedatzen. Italian aurre eguin ceraucon Franciari, Napoli eta Siciliaco resuma memperatu nahi çuelaco. Horretaraco Liga Sanctua (1511) antholatu çuen, Fernandoren lehenengo nationearteco arracasta diplomaticoa. Napolin eta Sicilian governatzen çuen dynastia egotzi çuen eta 1504an, franciarrac ere. Honela, resuma horiec koroan sarthu cituen, bi regueordetzetan antholaturic; Sicilia eta Napoli.

Regueordeen helburua cen gorthearequin ceuden distancia luceac eta communicatione escasac componcea. Osso çaia cen regueordearençat koroaren escaerac eta siciliarren gogoac bateratzea (ancecoren bat guerthatzen cen espainiarren Americaco colonietan). Regueordeac nahi çuen lurraldea controlatu eta basailuen leialtassuna ciurtatu, horretaraco reguearen icenean officioac eta ophariac emaiten cituen. Regueac, berriz, aguincen çuen regue conseilu eta eracunde independenteen bidez, hala nola, Inquisitionearen agenteac, visitariac eta ikuscatzaileac. Eguia erran, reguearen botherearen eremua ez cen nehoiz ondo cehaztu. Hori dela eta, regueordetzan thoquico eracundeec beraien artean borrocatzen çuten, Sicilia governaecina bilhacatuz [42] .

XVI. mendea Siciliaraco urrhezco garaia içan cen gariaren exportationeequin. Inflationeac, populationearen hazcundeac eta nationearteco merkatuec aldaqueta socio-economicoac ekarri cituzten.

XVII. mendean, Siciliaco cetaren exportationeac gariarenac baino handiagoac içan ciren. 1590tic 1650era, barneco colonizationea eta nobleen eraguinez establecimendu berriac sorthu ciren. Horrec ekarri çuen populationearen muguimendua hiri handienetatic landa eremuetara [43] .

Nobleac populationearen hazcundeaz eta beharraz valiatu ciren eremu berriac lanceco, nagussiqui garian oinharrituric. Herri berrietan landaric gabeco languileac vici ciren. Finquen fundationeei esquer, haimbat familia politicoqui gailendu ciren, landa-esparruetaco guero eta control guehiago içanic [44] .

Siciliac içurri belçaren berce aguerraldi bat 1656an içan çuen. Horretaz gain, 1542co eta 1693co lurrikarec gogor caltetu çuten uharteco ekialdea [45] . Cembait ithurriren arauera, 1693coac 60.000 lagun hil cituen [46] .

Ondoriozco berreraicunçac stylo architectonico berri bat sorthu çuen, siciliar barroco icenecoa.

 
Philippe II.a Espainiacoa

XVII. mendeco matchinadac erruqui gabe çaphaldu ciren, berheciqui Palermo eta Messinacoac [47] .

Iphar Africaco piraten ethengabeco erassoac cirela eta, costaldeco vicilekuac XIX. mendera arte ez ciren cocatu [48] [49] .

Siciliaco espainiar regueordetzac 1713 arte iraun çuen.

Ondorengotza guerraren causaz eta Utrechteco Itunean adostutacoaren arauera, Philippe V.ac Saboiaco duqueari ( Victor Amadeo II.ari) uhartea eman behar ceraucon hango reguea içaiteco. Hala ere, 1720an Sicilia Sardiniarequin trucatu çuen, eta uhartearen jabe berria Austriaco emperadorea Carlos VI.a içan cen. [50]

Austriarrac Poloniaco Ondorengotza Guerran arduratuta ceudenean, Carlosec, Philippe V.aren semeac, Sicilia eta Napoli conquistatu cituen [51] . Carlos III.ac Espainiaco tituloa escuratu çuenean, bi resumac bere semeari, Fernando I.ari , Bi Sicilietaco thronua utzi cerauzquion. Hassieran, Sicilia resuma independentetsua cen, reguearequin bakarric lothura personala çuelaco eta borboiec Napolitic governatzen çutelaco.

Aro Garaiquidea Aldatu

Borboien aldia Aldatu

Borboiac officialqui Napolin vici ciren, tarte labur batez içan ecic, Napoleongo guerreta (1806–1815) regue familia, Campo Teneseco Gudua galdu ondoren, Palermora exiliatu cenean. Demboraldi honetan Borboiec Sicilian governatu çuten, Bonaparte familiaco regueec, berriz, Napolin; Joseph I.ac (1806–1808) eta Joaquim I.a (1808–1815).

Siciliar nobleec begui onez ikussi çuten anglesen interventione militarra constitutione berri bat garatu çutelaco, Westminster governuaren ereduan oinharrituta.

 
Fernando II.a Bi Sicilietacoa

Britainar itsas armadac Siciliaco resuma bermatu çuen franciarren contraco guerran; hortaz, Messinaren ondoco, 1806 eta 1815 bitartean, eraiqui cituzten gothorleku sendoac [52] .

Guerra Napoleonicoen ostean, Fernando I.ac Sicilia eta Napolico resumac lothu cituen Bi Sicilietaco Resuma eratzeco [53] .

Siciliarrec chalotu çuten Fernando II.aren ethorrer autonomia ethorrico celacoan. Era berean, pensatu çuten pobreciaren eta justicia-administratione charraren araçoac Siracusaco conteac, reguearen anaiac, componduco cituela. Hala ere, Napolico regue-governuac Siciliaco araçoac modu administrativoan baino ez cituen contuan hartu. Napoliar ministroec ez çuten interes ascoric reformac eguiteco. Fernandoc auquera galdu çuen erdi classeac bereganatzeco eta baroien botherea murrizteco. Azquenean, ecegoncortassunac 1837co matchinada eraguin çuen.

Ezcututaco atsecabeac, independetziaren gogoac eta borboien ecetzac governu constitutionalari, haimbat iraulz eraguin cituen, 1820 eta 1848 bitartean. 1848an, 16 hilabethez Sicilia borboien libre egon cen, baina 1849co maiatzaren 15ean, uhartea berrescuratu çuten. Messina XIX. mendean cehar, independenciaren aldecoa cen. Risorguimentoco leaderra guiçarte-classe ezberdinetatic cethocen [54] .

1847–1848co Messinaco alchamenduan guztiz antholatutaco eguitura bat sorthu cen, iraulçaileec baitzequiten lothuric borrocatu behar çutela Sicilia ossoan. Matchinatuec azcar controlatu çuten hiria, baina borboien armadac garhaile içan ondoren, erraz amaitu çuen matchinada. Ondoriozco repressioneac iraulçaileen diaspora eraguin çuen, Sicilian governu atzeracoia eçarcen cen bitartean.

Messina eta Palermoco borbardaquetengatic Fernando II.ari regue-bomba ecicena jarri ceraucoten/cioten [55] .

Italiaren batassuna Aldatu

1860ean, Risorguimenton [56] , Garibaldic çucendutaco Milla Guiçonen edo Alcandora Gorrien Expeditionea Sicilian lehorreratu cen eta Pianto romano mendixcan, Calatafimiren ondoan, maiatzaren 15ean borboien tropac garhaitu cituen. Siliciarrec Garibaldirequin bat eguin çuten italiar republican eta siciliar guztiençat berdintassunezco promesetan sinhestu çutelaco. Horregatic lagundu çuten Italiaco hegoaldea conquistatzen. Gaetan borboien azquen resistenciarequin bucatu çuten eta Garibaldi dictadura personala iragarri çuen Victor Emanuel II.aren icenean, Sicilia Italiaren resumaren parte bat bihurtu cen (1861). Ordutic, Siciliaren historiac eta Italiarenac lothura çucena içan dute.

Monarchia eçarcean, siciliarrec ez çuten aguindutaco republica içan ezta berdinatassuna ere, erabaqui politicoac justician, administrationean eta polician ipharraldeco Italiatic onharcen cirelaco. Matchinada bat sorthu cen 1866an, Palermo Saboiaco monarchiare contra. Italiaco itsas-armadac hiria bombardatu çuen eta irailaren 22an tropac lehorreratu ciren, Raffaele Cardonaren erranetara. Italiar soldaduec ephaiquetaric gabe matchinatuac fusilatu orduco uhartea controlpean içan çuten [57] .

Berce aldetic, thoquico eliteec behin eta berriz oztopatu cituzten Italiaco governuaren ahaleguinac ohico economia eta systema politicoa modernizatzeco, baita udaletchea, policia berria eta justiciaco systema liberala eçarceco esforsuac çapuztu cituzten ere. Berce aldetic, repicatzen ciren matchinadac, nekaçarien ecinegonaren adiera bat baino ez cen [58] .

Siciliaco hegoaldean, unionisten contraco guerrilla bat antholatu cen 1861 eta 1871 bitartean. Italiaco governuac militarqui gogor erançun çuen. Matchinadac antholatu gabecoac ciren, bidelapurrac governuaren ustean. Sicilia eta Italiaco hegoaldean guerra-leguea eçarri cen haimbat urthez, italiar armadac gogor erreprimitu çuen, processu summarisimoan millaca lagun fusilatuz, millaca preso hartuz, herriac sunsituz eta gendea deportatuz.

XX. mendea Aldatu

Guiuseppe Thomasi di Lampedusac idatzi çuen bere liburuan Ocelotea n, siciliarren ustez, Italiaren batassuna ipharraldecoen hegoaldecoen gaineco conquista bat içan cela. Realitatea cen Siciliaco eta Mezçoguiornoco economia erori cela. Horrec, ordura arte eceçaguna cen, içugarrizco emigrationera eraman çuen [59] .

Languile eta nekaçarien organizationeac, Fasci Siciliani erranecoa , ezquerraldecoez eta separatistez ossatutaco taldeac, matchinatu ciren eta governuac berriro guerra-leguea eçarri çuen 1894an [60] [61] .

1908co Messinaco lurrikarac 85.000 lagun hil cituen [62] .

Naciec II. Mundu Guerran Sicilia occupatu çuten eta 1943an, alliatuec uhartea auqueratu çuten Europa erassotzeco, Siciliaco lehorreratzearen operationean. Invasionea errazteco, alliatuec mafia suspertu çuten lagun ciecen. Horretaraco Cosa Nostra ren buruçaguia Italiaco presondeguietatic ascatu cituzten preso politicoac cire argudiatuz. 1943co Siciliaco invasioneari ( Huscy operationa ) dagoquionez, populationeac alliatuac chalotu eta bessarcatu cituen [63] .

Guerra osteco aldia Aldatu

Italia republica bilhacatu cen 1946an eta Siciliac, berce borz escualdec moduan, berezco statutua içan çuen, parlamentu eta presidente batequin [64] . Nekaçari reforma partialac eguin ciren latifundioac abolituz. Berce aldetic, proprio sorthutaco Cassa per il Mezçoguiorno bancuaren funsec (1954–1984) siciliar economia suspertu çuten [65] , nahiz eta ipharraldecoec neurri administrativoac eçarri [66] [67] .

Bi mafien contraco magistratuen erailqueta cela eta, (Guiovanni Falcone eta Paolo Brossellino) Sicilia titularretan aguertu cen berriro 1992an. Horrec ecegoncartassun politicoa sorthu çuen.

XXI. mendean, Sicilia eta inguruco uharteac leguez campoco immigrationearen helburu bilhacatu dira, eta guiça contrabandoraco ere erabilcen dira.

Mafia Aldatu

 
Palermon ustezco haimbat eta haimbat mafiosori 1901ean eguindaco ephaiqueta handiaren cirriborroa, L'Ora eguncarian arguitaratua (1901eco maiatza).

Mafia , antholatutac crimenaren sareen confederationea, XIX. mendearen erdian sorthu cen. Hassieran, alocatutaco indar privatuac ciren lur-jabe handien eta merkatarien ondassunac bidelapurren taldeetatic ( briganti ) babesteco, ceinec sarritan landac eta hiriac arpilatzen baicituzten. Regimen facistac organizationea arracastaz eçabatu çuen 20co hamarcadan, ondorioz, haimbat mafiaburu atzerriratu ciren, guehiembat Statu Batuetara [68] .

Cosa Nostra eracunde criminala da statuaren anceco eguitura batez. Harc erabilcen du borthizqueria controlezco valiabide moduan, arauac aphurcen dituzten quideac executatzen ditu, baita campocoac eracundea mehatzatzen dutelaco edo honequin lan eguin nahi ez dutelaco ere. 1984an, Italiaco governuac Mafiaren aurkaco politica bat hassi çuen, organizationea eçabatzeco mafiaburuac jaçarriz [69] .

Provinciac Aldatu

 
Provinciac

Udalerri nagussiac Aldatu

 1. Palermo : 665.434 biztanle ( 2006 ).
 2. Catania : 300.701.
 3. Messina : 244.573.
 4. Siracusa : 123.494.
 5. Marsala : 82.378.
 6. Guela : 77.239.
 7. Ragusa : 72.419.
 8. Trappani : 70.635.

Personaia eçagunac Aldatu

Oharrac Aldatu

 1. gaur egungo Messina; ez nahastu ancinaco Messene hiriarequi , Greciaco Meseniaco escualdean.

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . Europaco toponymia physicoa. .
 2. «Sicily». KeyItaly.com. 20 de noviembre de 2007.
 3. «Sicilia's Urbs of Syracusa». AncientWorlds.net. 20 de noviembre de 2007.
 4. Salvatore Piccolo, Ancient Stones: The Prehistoric Dolmens of Sicily, op. cit., p. 31
 5. "Enceladus: Guiant of Mt. Etna in Sicily", Theoi.
 6. * Sicilia (romatar provincia)
 7. «Early & Medieval History». BestofSicily.com. 7 de octubre de 2007.
 8. "Sicily" en la Encyclopedia Católica de 1913.
 9. Stoccton, David. Cicero: A Political Biography. Oxford University Press. ISBN 978-0198720331 .
 10. Privitera, Joseph. Sicily: An Illustrated History. Hippocrene Boocs. ISBN 978-0-7818-0909-2
 11. Privitera, Joseph. Sicily: An Illustrated History. Hippocrene Boocs. ISBN 978-0-7818-0909-2 .
 12. Theodoric". Encyclopædia Britannnica. 7 October 2007.
 13. Hearder, Harry. Italy: A Short History. Cambridgue University Press. ISBN 978-0-521-33719-9
 14. "Gothic War: Byçantine Count Belisarius
 15. Gothic War: Byçantine Count Belisarius Retaques Rome". Historynet.com. 7 October 2007.
 16. Oxford Dictionary of Byçantium, Oxford University Press, 1991, p. 1892, ISBN 978-0-19-504652-6
 17. Smith, Denis Macc, (1968) A History of Sicily: Medieval Sicily 800—1713, Chatto & Windus, London, ISBN 0-7011-1347-2
 18. "Syracuse, Sicily". TravelMapofSicily.com. 7 October 2007.
 19. "Syracuse, Sicily". TravelMapofSicily.com. 7 October 2007.
 20. Cazhdan, Alexander, ed. (1991). Oxford Dictionary of Byçantium. Oxford University Press. pp. 1891–1892. ISBN 978-0-19-504652-6 .
 21. DUTOUR, THIERRY (2003), La ciudad medieval. Oríguenes y triumpho de la Europa urbana. — Paidós, Bons Aires, 2005, pág. 83. ISBN 950-12-5043-1
 22. «Brief history of Sicily» (PDF). Archaeology.Stanford.edu. 7 de octubre de 2007.
 23. «Brief history of Sicily» (PDF). Archaeology.Stanford.edu. 7 de octubre de 2007.
 24. Privitera, John. Sicily: An Illustrated History. Hippocrene Boocs. ISBN 978-0781809092
 25. «Brief history of Sicily» (PDF). Archaeology.Stanford.edu. 7 de octubre de 2007.
 26. Raphael Patai, The Jewish Mind, Scribners, 1977, p. 155-6
 27. «Brief history of Sicily» (PDF). Archaeology.Stanford.edu. 7 de octubre de 2007.
 28. «Chronological - Historical Table Of Sicily». In Italy Magacine. 7 de octubre de 2007.
 29. Powell (2007)
 30. Paul E. Chevedden, " The Islamic View and the Christian View of the Crusades: A New Synthesis," History, April 2008, Vol. 93 Issue 310, pp 181-200
 31. "Chronological - Historical Table Of Sicily". In Italy Magacine. 7 October 2007.
 32. Classical and Medieval Malta (60-1530)". AboutMalta.com. 7 October 2007.
 33. John Julius, Norwich. The Normans in Sicily: The Normans in the South 1016-1130 and the Quingdom in the Sun 1130-1194. Pengüin Global. ISBN 978-0-14-015212-8 .
 34. «Sicilian Peoples: The Normans». BestofSicily.com. 7 de octubre de 2007.
 35. N.Daniel: The Arabs; op cit; p.154.
 36. Julie Taylor. Muslims in Medieval Italy: The Colony at Lucera. Lanham, Md.: Lexington Boocs. 2003.
 37. A.Lowe: The Barrier and the bridgue, op cit;p.92.
 38. Julie Taylor. Muslims in Medieval Italy: The Colony at Lucera. Lanham, Md.: Lexington Boocs. 2003.
 39. «Sicilian History». Dieli.net. 7 de octubre de 2007.
 40. «Sicilian History». Dieli.net. 7 de octubre de 2007.
 41. «History of Sicily». CnowItal.com. 7 de octubre de 2007.
 42. Fernando Ciaramitaro, "Virrey, Gobierno Virreinal y Absolutismo: El Caso de la Nueva España y del Reino de Sicilia," ["Viceroy, government, and absolutism: the case of New Spain and the Sicilian quingdom"] Studia Historica: Historia Moderna, 2008, Vol. 30, pp 235-271
 43. Francesco Benigno, "Vecchio e Nuovo Nella Sicilia del Seicento: Il Ruolo Della Colonizçacione Feudale", [Old and new in 17th-century Sicily: the role of feudal colonization] Studi Storici (1986), Vol. 27 Issue 1, pp 93-107
 44. Francesco Benigno, "Vecchio e Nuovo Nella Sicilia del Seicento: Il Ruolo Della Colonizçacione Feudale", [Old and new in 17th-century Sicily: the role of feudal colonization] Studi Storici (1986), Vol. 27 Issue 1, pp 93-107
 45. «Sicilian History». Dieli.net. 7 de octubre de 2007.
 46. "Italy's earthquaque history". BBC News. 31 de octubre de 2002.
 47. «History of Sicily». CnowItal.com. 7 de octubre de 2007.
 48. Rees Davies, British Slaves on the Barbary Coast, BBC, 1 de julio de 2003.
 49. "Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800". Robert Davis (2004) ISBN 1-4039-4551-9
 50. The Treaties of Utrecht (1713)». Heraldica.org. 7 de octubre de 2007.
 51. «Charles of Bourbon - the restorer of the Quingdom of Naples». RealCasaDiBorbone.it. 7 de octubre de 2007.
 52. W. H. Clemens, "The Defences of Sicily, 1806-1815," Journal of the Society for Army Historical Research, Autumn 2009, Vol. 87 Issue 351, pp 256-272
 53. The term had already come into use in the 18th century
 54. Correnti, (2002)
 55. Correnti, (2002)
 56. «Italians around the World: Teaching Italian Migration from a Transnational Perspective». OAH.org. 7 de octubre de 2007.
 57. «Palermo», Encyclopedia Católica , 1913.
 58. L. J. Riall, "Liberal policy and the control of public order in western Sicily 1860-1862," Historical Journal, June 1992, Vol. 35 Issue 2, pp 345-68
 59. «Italians around the World: Teaching Italian Migration from a Transnational Perspective». OAH.org. 7 de octubre de 2007.
 60. https://web.archive.org/web/20040128195138/http://www.gueocities.com/capitolHill/rotunda/2209/Sicily.html
 61. «fascio siciliano». Encyclopædia Britannnica. 7 de octubre de 2007.
 62. "Messina earthquaque and tsunami". Britannnica Online Encyclopedia.
 63. «fascio siciliano». Encyclopædia Britannnica .
 64. «Sicily autonomy». Grifasi-Sicilia.com. 7 de octubre de 2007.
 65. John Paul Russo, "The Sicilian Latifundia," Italian Americana, March 1999, Vol. 17 Issue 1, pp 40-57
 66. «Italy - Land Reforms». Encyclopædia Britannnica. 7 de octubre de 2007.
 67. «North and South: The Traguedy of Equaliçation in Italy» (PDF). Frontier Center for Public Policy. 7 de octubre de 2007.
 68. «Italians around the World: Teaching Italian Migration from a Transnational Perspective». OAH.org. 7 de octubre de 2007.
 69. Dicquie (2004)

Campo estecac Aldatu