Sare socialac

Sare social » orritic birbideratua)

Sare socialac (Anglesez Social Networquing Services , [1] SNS ) web plattaform bitartez guiçaquien arteco harremanetaraco cerbitzuac escaincen dituzten Internet -cerbitzuac dira. Haimbat talde, cerbitzu, guidari, programma, transmissore eta receptorez ossatuta dago, baina batez ere, nolabaiteco harremana , laguntassun nagussiqui, daducaten arteco personec ossatzen dute. Badaude interneten hamaica cerbitzu personen arteco sare socialac sorceco [2]

Guehienetan, sare socialac berce herrialdetaco personequin communicatzeco erabilcen dira, posta electronicoac eta berce haimbat cerbitzuc dituzten mugac ez dituztelaco.

Sare socialetaco cerbitzuen erabilera ordenagailu , tabletta edo telephono adimendunen bitartez eguiten da. [2]

Oinharrizco eguitura Aldatu

SNSac web-ean oinharritzen diren cerbitzuac dira, non, systema mugatu batean erabilçaile erdi publico edo publico bat sor daitequeen. Horretaz gain, connexioa elkarbanatzen den erabilçaileequin cerrenda da bat ossatzen du eta berce erabilçaileen cerrenda ere ikus daiteque, bethi ere systema berean eguin badira elkarren arteco connexioac. SNS-i esquer munduco edocein lekuco gendea eçagutzeco auquera daducagu. [2]


Guehienetan, sare socialac berce herrialdetaco personequin communicatzeco erabilcen dira, posta electronicoac eta berce haimbat cerbitzuc dituzten mugac ez dituztelaco. Sare socialetaco cerbitzu guztien erabilera eguiteco erabilçaileac contua sorthu beharco du, baita erabilçaile profila ere. Hala ere, SNS guehienec hauec visitatzeco auquera emaiten dute, bertaco irudiac eta informationea cargatuz contua içan ez arren. Bi maila orocorretan berheiz daitezque sare socialetaraco cerbitzuac:

  • Campo sare socialac: ( ESN anglesez): webeco erabilçaileençat escuragarri dagoen sare irequia, iragarleac eracarceco diseinatua. Erabilçaileec "lagun" rola harcen dute berce erabilçaileequin, nahiz eta ascotan aldez aurreco harremanic ez eduqui elkarren artean.

Sare socialetaraco cerbitzu guehienetan erabilçaileen arteco contactu " virtual "-aren escaquiçun edo gombidapenaren aurrean, erabilçaileec lagunac direla baieztatu (edo eceztatu) beharco dute, connexio "virtual" hori egon dadin. Gainera, sare socialetan privatutassun controlac egoiten dira, erabilçailearen escu utziz norc ikus deçaqueen bere profila eta norc ez edo norc hitz eguin dieçaqueon, berce haimbat gaucen artean. Horretaz gain, plattaforma ascoc "liques" functionea ('atseguin dut' anglesez) daducate, erabilçaileen artean bakoitzac hodeira igotzen duen eduquia valioztatzea ahalbidetzen duena. [2]

Erabilerac Aldatu

Negocioa Aldatu

Sare socialec personac connectatzen dituzte costu baxuan, horregatic, onuragarria içan daiteque ekinçaile nahiz empresa chiquiençat. Sare socialac, productuac eta cerbitzuac salcen dituzten empresa eta veceroen arteco harremana cudeatzeco tresnac içan daitezque. Gainera, empresec ere, plattaforma hauec erabil ditzaquete haien iragarquiac igotzeco publicitate guis . Bercetic, osso valiagarriac dira ere munduco edocein parteco veceroequin contactua mantenceco, içan ere, empresa ascoren merkatua mundu mailacoa da. [2]

Hala ere, garrancitsua da buruan içaitea web plattaforma hauen jathorri sociala. Horregatic, salerosquetac sare socialen bitartez burutzen saiatzea, erabilçaileec empresaren lothura eçabatzea sor deçaque. Cençu honetan, sare socialec empresei veceroequin harremanac içan ditzaten baimendu dieçaqueete elkarren arteco mesfidança saiesteco. Horrela, complicitate-harremana sor daiteque erosle-salçailearen artean salerosqueta strategico " on line "-a burutzen lagunduco derauena. [2]

Gaur egun, empresa handi nahiz chiquiec sare socialac erabilcen dituzte veceroequin communicatzeco eta horrela, bere web orrialdeetan traffico handiagoa eraguiteco, personac haien denda "on-line"-an consumitzera helbideratzeco, edo-ta salcen dituzten productu nahiz cerbitzuac haien veceroec sustatu ditzaten lagunen artean lothurac çabalduz edo sare socialetan partecatuz. [2]

Gainera, empresa bateco productu baten erosqueta eguin aurretic, veceroac haien artean communicatu daitezque, sare socialen bitartez ere. Honec, confiança sor deçaque erassoqueta eguiteraco orduan, içan ere, empresaren eritzia eta publicitateaz gain, berce erosleen lekucotassuna lor daitequeelaco productu edo cerbitzu baten inguruan.

Consumitzaileac ohico publicitatetic urruncen ari dira ( televista , eguncaria , irratia , aldizcariac ...), ordez, berehalaco informationea lorceco asmoz. Hori dela eta, gueroz eta guehiago jotzen dute communicabide socialetara, era librean consumitu nahi dutena bilhatzeco edo-ta informationea lorceco, hau da, erosqueta erabaquiac harceco. Erosleençat Communicabide socialac productu edo cerbitzu baten inguruco empresen iragarquiac baino fidagarriagoac içaiten dira. [2]

Ossassuneraco erabilera Aldatu

Ossassunari buruzco professionalec gueroz eta guehiago erabilcen ari dituzte sare socialetaraco cerbitzuac eçagupen institutionalac çabal ditzaten. [2]

Ikerqueta juridicoac Aldatu

Sare socialen cerbitzuen goracadaz gueroztic behin baino guehiagotan erabili ditu policiac eta aucitegui gorenac sarean partecatutaco probac ikerquetetaraco edota lephoraquetac eguiteco.

Hezcunça Aldatu

Sare socialac web 2.0 cehaztapenaren cerbitzuen barne daude, hori dela eta, hezcunçaraco osso valiagarriac içan daitezque. web 2.0 cerbitzuaren technologiec ikasleei haien ikascunça processuan murguilcen laguncen deraue, processuaren sorçailea eta harçailea içaiten escainiz aldi berean. Ikasleac sare socialen erabilera ohituta daude, horregatic hezcunça, alhor honetara ekarceac ez du araçoric eraguiten, içan ere, aldez aurretic daducaten Cnow how -a valiatu daiteque.

Sare socialen cerbitzuen erabilera hezcunçan, ikasle eta iracasleen arteco communicationeraco onuragarria içan daiteque, gainera taldelana erraztu deçaque eta ikasle bakoitzaren autonomia handitu deçaque. Ikascunça , eçagupenen eraicunça collectivoa da. Connectivismo -aren arauera, chaosaren theoriaren , sareen, norberaren antholamenduaren eta çailtassunaren oinharri batzuc bilcen ditu. [2] Berceac berce:

  • Blogac: Alphabetatz digitalean maila ezberdineco iruzquin eta idazquetac daude, idazqueta periodistico guisa harcen badira eta syndicacioaren bidez ( RSS / ATOM ) eduquien eguneratzea errazten badute. Modu honetan, iracasleac ikasleen eguneratzeen berri içan deçaque. [2]
  • Wiki : Ikascunça collectivoa garatzeco auquera emaiten duten web orrialdeac dira. Ikasleec batac bercearen informationea editatu eta ossatu deçaquete, hala nola, historiala consultatu edo denen artean documentu collectivo bat ossatu.
  • Twitter : muguico nahiz ordenagailuençat escuragarri dago eta sare social guisa dago icendatua. Guehienez ere 280 charactereco meçuac bidali edo jasso daitezque argazquiac , videoac , etiquettc , hyperestecac edo hashtagh -ac guehitzeco auquera emanez. Beraz, erabilçaileen artean sorcen den communicationeac, sareco ikascunça sociala bulçatzen du. [2]
  • Periscope : ​Tresna honec streaming -aren bidez personac elkarren artean distanciatic connectatzeco auquera emaiten du aurrez-aurre egon gabe. [2]
  • Facebook : Facebookec hezcunça projectu bat jarri çuen marchan, bicoteca lan eguiteco plattaforma bat aztercen duena. Lan honen ondorioz, iruzquin eta ikus-ençunezco lanac sorthu ciren. Helburuen barruan ikaste-iracaste tresna berriequin experimentatzea cegoen elkarlanera çucendua cegoena. [2]
  • Ning : sare socialac sorceco berce plattaforma bat da. Horiçon Edición Iberoamerican 2010eco chostenaren arauera, Ning plattaforma iracasle eta ikerçaile asco elkarcen dira alhor ezberdinac eta garapen personala sustatzeco.
  • Haurrençaco sare socialac ere sorthu dira. Helduec eguiten dituzten gauça asco eguin ditzaquete, baina gainera, lagunequin jolastu ahalco dute eta jolastuz lagun berriac eguin ditzaquete. [2] [2]

Sare socialen erabilera hezcunçan osso onuragarria da formatione processuraco eta ethorquiçun professionaleraco, içan ere, empresa guehienec applicatione ezberdinac erabilcen dituzte haien gaicunçaraco , gainera, ethengabeco formationea eduquitzec auquera irequitzen du. Sare socialec helburu pedagogico bat içan ditzaten garrancitsua da sare itchiac sorceco auquera içaitea.

Sare socialen garrancia hezcunçan Aldatu

Sare socialac guiçartean informationea partecatzen errazten duten tresnac dira, elkarren arteco communicationea errazten dutena, taldecacoa nahiz banacacoa. Hezcunçan ere onuragarriac dira, momentuan momentuco informationea partecatu daitequeenez talde-lana errazten baitu. [2] [2]

Sare socialac hezcunçan: [2] [2] [2]

Hezcunçan sare socialen erabilera eguin ahal içaiteco ecimbercecoa da ekipamendu technologicoa escuragarri içaitea, adibidez, internet . [2]

Cacetaritza Aldatu

Gaur egungo guiçartean, non duela haimbat urthe baino ascoz azcarrago doan, communicatione era berriec personen arteco harremana ahalbidetzen dute. Baina sare hauec aurrez-aurreco communicatione çucena ordezcatu deçaquete? Gende ascoc ordenagailuaren pantalla communicatione mundu berri eta ezberdin guisa ikusten du, hauec gabe ecinezcoa içanen liçatequeena. Berce ascorençat ordea, Tuenti , Facebook edo Twitter mundu eceçaguna da, hauetan dagoen informationea sinhesten costatzen çaiena. [2]

Sare socialec cacetaritza traditionala ossatu deçaquete, eta batzuetan ordezcatu eguin deçaquete ere Hoy eguncariaren arauera: " Blog -ec, sare socialec eta eguncari digitalec cacetaritza birdefinitzen dute", Blog-ac gaur egungo informatione sorleku beçala içanic. Interneten sorcen diren guiça communitateec eta eguncari digitalen informatione projectioneec gaur egun, munduco communicationea helbideratzen dute. Ondorioz, cacetari nahiz cacetaritza traditionalec eraberritzeco apustua eguin behar dute vicirauteco.

Salhaquetac eta activismoa Aldatu

 
Sare socialetan sorthutaco bandera

Sare socialetaraco cerbitzuac communicabide erraldoietan bilhacatu dira goracada handiaren ondorioz. Erabilçaileen eduquiac ikusgai daude eta aldi oro dira sorçaile, partaide eta critico. Sare socialen bidezco salhaquetec guiçartea conscienciatu dute, belhaunaldi collectivo solidario critico bati bide emanez.

Beraz, berce communicabide handi eta controlatu ascoc lorthu ez duten cerbait lorthu dute sare socialec; informatione gordina çabalcea nehongo manipulatione motaric gabe eta gende ascorengana iristea. Informatione democratizatuaren sareac bihurtu direnez, ongui raçoituac dauden contu ethicoac salhatzeco tresna appartac dira. Momentuan momentuco informationea dagoenez, manipulationea çailagoa da, horregatic, erabilçaileec consciencia garatzen dute eta parte harceco, hala ez harceco erabaquia harcen dute. Ascatassuna, balerauco/valio ethico eta balerauco/valio moralac erabilçaileec erabaquitzen dituzte, ohico communicabideen interes politico, commercial eta beraz, manipulationeetatic urrunduz.

Sare socialac politica, economia, guiçarte eta cultura gaiez informatua eta conscienciatua egoiteco auquera emaiteaz gain, parte harce activo eta collectivoa dagoen spacio dira ere. Horrela, gai baten inguruco erabilçaileen arteco eritziac, eztabaidac eta analysiac elkarbanatzen eta çabalcen direnez, iracurleec berezco argumentua edo eritzia garatzeco auquera dute. Gaur egun, hain çabalduta daude sare socialac, non, guiçarte activismoa eguiteco tresna bicaina bilhacatu diren.

Referenciac Aldatu

  1. (Anglesez Social networquing service. 2020-04-28 (Noiz consultatua: 2020-04-29) .
  2. a b c d e f g h i j c l m n o p q r s t u v w (Gaztelaniaz) Servicio de red social. 2020-04-30 (Noiz consultatua: 2020-05-05) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu