Salvuespen-egoera

Salvuespen egoera » orritic birbideratua)

Salvuespen-egoera da eçohico arriscu batec eraguindaco crisi larria dela-eta statu batec bere ordenamendu juridicoa aldi bateraco bertan behera uztea. [1] Salvuespen-egoerac officialqui eçarcen dira, decretu edo bercelaco ebazpen baten bidez. Neurri hori harceco raçoinac edo aitzaquiac desberdinac içan daitezque: natur hondamendiac, ordena mantenceco ecintassuna, guerra civila, invasionea edota horietaco bat guerthatzeco arriscua, berceac berce.

Salvuespen egoera batean, statuac bere leguedian jassotzen diren haimbat escubide ( adiarazpen ascatassuna , manifestatioe escubidea, etab.) bertan behera uzten ditu. Halaber, statuaren lurraldearen barne controla armadac harcen du bere gain.

Terminoac ( alemanez : Ausnahmeçustand ) Carl Schmittec asmatu çuen Weimar Republicaren garaian. Franquismo garaian Espainiar Statuac Guipuzcoa eta Bizcaian haimbat alditan eçarri çuen. Espainiaco 1978co Constitutionearen 116.3. articuluac honela açalcen du: [2]

« Salvuespen-egoera Governuac adiaracico du, Ministro Conseiluac emandaco decretuaren bidez, Deputatuen Congressuac aurretiaz horretaraco baimena eman eta hori aldarricatzean, bere beregui fincatu behar da horrec cein ondore duen, cein lurralde-esparrutara çabalcen den eta cembat iraunen duen;iraupen hori ecin da hoguei eta hamar egunetic goracoa içan, eta, baldinça berberac bethez, berce horremberce luça daiteque »


Motac Aldatu

Salvuespen egoeraren barnean, çucembidearen ikuspeguiti mota desberdinac berheiz daitezque:

Ikus, gainera Aldatu

Referenciac Aldatu

  1. Euscalterm : [Hiztegu terminologicoa] [2012]
  2. Euscalçaindia. IVAP ed. Espainiaco 1978co Constitutionea. .

Campo estecac Aldatu