Protestantismoa edo protestantegoa [1] Reformaco jaquimbidea sorthutaco fede eta jardun religiosoei jarraitzen derauen christautassunaren adarra da. Era çabalagoan, aldiz, protestantismoa Aita Sanctuaren aguindupeti campo dagoen Mendebaldeco Christautassuna da. Protestantismoa, quide-copuruari dagoquiola, christautassunaren bigarren eraric handiena da, nationeartean, guztira, 800 millioi eta 900 millioi baino jarraitzaile guehiagoren artean baitaduzca, ia christau guztien %40 [2] [3] . XVI. guiçaldian sorth cen religionezco higuicunde eraberritzailea içan cen, Romatar Eliça Catholicotic berheic cena, haren acats eta desbideraquetac cirela-eta [4] . Protestanteec Romatar Eliça Catholicoaren aita sanctuaren gailentassunari eta sacramentu catholicoe uko eguiten derauete, baina euren artean ez dathoz bat eucharistian Jesu Christo benetan egoiten denetz [5] . Protestanteec honaco hauec nabarmencen dituzte: sinhestun guztien aphezgoa , fede soilaren bidezco çucenespena ( sola fide ), ekinça onen bidezcoa beharrean, eta Bibliaren gorentassu hutsa (ohitura apostolicoarequin batera içan baric) fedean nahi moralean ( sola scriptura ) [6] . « Borz solec » Romatar Eliça Catholicoarequico oinharrizco theologia-ezberdintassunac laburbilcen dituzte [7] .

Protestantismoa
Protestantismoaren hedapena
Sorçaileac Martin Luther
Joan Calbino
Ulrich Zwingli
John Cnox
Jan Hus
Jaincoa Hirutassun Sanctua : Jainco Aita , Jainco Semea eta Jainco Spiritu Sanctua
Mota Christautassuna
Jarraitzaile-copurua guti gorabehera 801.000.000
Jarraitzaileen icena Protestante, ebanjelico
Idazti sacratua Biblia (protestanteençaco versioneac)
Hizcunça liturgicoa Herri-hizcunça
Sorlekua Alemania Alemania
Jarraitzaile guehieneco herrialdea Ameriketako Estatu Batuak Ameriquetaco Statu Batuac
Ikurra Gurutzea
Jaincoteguiac Eliçac
Apheceria Gotzainac , arçainac , cerbitzariac (adarraren arauera)

Protestantismoa Alemanian 1517an hassitacotza harcen da, aleguia, Martin Lutherrec bere Laurhogueita hamaborz Thesiac arguitarat cituenean. Thesioc Romatar Eliça Catholicoac barkamen guehiegi salcearen aurkaco Lutherren erançuna içan ciren; barkamen horien bitartez, erosleei euren cigorrac aldi bateraco barcatzen citzaizten [8] . Protestante hitza luthertar princeen 1529co protesta-guthunetic ( protestatio ) erathorria da, hots, Martin Lutherren jaquimbideac sinausletzat gaitzesten cituen Spiraco Dietaren edictuaren aurkaco adiarazpenetic [9] . Adiarazpen hura Martin Lutherrec eguin çuen Dietaren aurretic, Wormsco Dietac erabaquitaco berretsi çuenarequin ados ez cegoelaco. Targoac eta Romatar Eliça Catholicoa berriztatzeco lehenago saialdiac içan baciren ere, berheciqui Petri Valdo , John Wycliffe eta Jan Husen escutic, Lutherrec ez berce nehorc ez çuen lorthu ikuspegui çabalago eta irauncorragoric eta higuicunde modernoric sorcea [10] . XVI. guiçaldian , lutheranismo Alemaniatic (sasoi hartan Germaniaco Romatar Aguinterri Sanctuan ) Danimarcara , Norvegiara , Suediara , Suomira , Lettoniara , Estoniara eta Islandiara hedatu eguin cen [11] . Joan Calbino , Ulrich Zwingli eta John Cnox laco reformatzaileec Alemanian, Hungarian , Herbehereetan , Alban , Suitzan eta Francian sinhesbid calbindarrac barreiatu cituzten [12] . Henrique VIII.aren reguealdian , Anglaterraco Eliçaren aita sanctuaren arteco berheizqueta politicoac anglicanismoari hassier eman ceraucon, Anglaterrara eta Gallesa reforma -iguicunde çabala eroanez.

Protestantismoa anhitza da, eta theologicoqui cein ecclesiologicoqui Romatar liça Catholicoa, Eliça Catholico Apostolico Orthodoxoa edo ekialdeco eliça orthodoxoac baino çathituagoa dago. Eguitura-batassun edo erdiguneco guiça aguintari baric, protestanteec eliça ikussecinaren adigaia garatu çuten, Eliça Catholicoa Jesuchristoc irasitaco benetaco eliça bakar ikusgarritzat daducan ikuspegui romatar catholicoaren osso bercelacoa. Sinhesbide protestante batzuc eta euren quideac mundu ossoan cehar çabalduta daude, eta berce batzuc herrialde bakar batean fincatuta egoiten dira. Protestante guehienac sinhesbide guti batzuen quide dira: adbentistac , anabaptistac , anglicarrac , baptistac , calbindarrac , luthertarrac , mendecostearrac eta methodistac . Dena dela, sinhesbideric bacoac , ebanjelicoac eta charismadunac , eliça beregainac eta berce mota batzuetacoac hazten ari dira, eta christautassun protestantearen çathi erranguratsua ossatzen dute [13] [14] . Adarcaduraren theoriaren aldecoec christau-herriaren hiru çathiqueta nagussienecotzat jotzen dute protestantismoa, Romatar Eliça Catholicoarequin eta Orthodoxiarequin batera.

Protestantismoaren adarcadura guiçaldien buruan

Terminologia Aldatu

Protestaren Orhoitzaren Eliça ( 1904an amaitu eta sagaratua) Spiran , Protestaren orhoitzapen eguiten du.
Martin Luther, bere omenezco orhoigailuan, Wormsen

Protestante Aldatu

Germaniaco Romatar Aguinterri Sanctuco sei principec eta hamalau Hiri Imperial Asquetaco jaurlariac protestante icendatutaco lehenengo guiçabanacoac içan ciren, Spiraco Dietaren (1529) edictuaren aurka protesta edo desadostassuna igorri baitzuten [15] . Edictuac Romatarren Emperadore Sanctu Carlos V.ac hiru urthe aurretic Spiraco Dietan (1526) luthertarrei eguindac lagapenac lehengoratu cituen. Protestante terminoac, hassiera batean içaera politico hutsezcoa içan arren, cençu çabalagoa hartu çuen, hassi-masi protestante nagussiac onçat harcen dituen mendebaldeco eliça baten edocein quide icendatzeco. Hala ere, sarritan, oker erabilcen da elkarte catholico eta orthodoxoetatic campoco edocein eliça adiarazteco. Protestantismoa, orain, termino orocor leguez, berce adar christau nagussien aurrean erabilcen da, hau da, romatar catholicismoa eta orthodoxiaren aurrean.

Reforma sasoian, protestante terminoa ez cen Alemaniaco politicaguinçatic at ia erabili. Religione-higuicundean escu hartu çuten lagunec ebanjelico ( alemanez : evanguelisch ) hitza erabili çuten. Aphurca-aphurca, protestante termino orocor bilhacatu cen, Reformari atchiquitaco edocein aleman -hitzun aiphatzeco. Azquenic, hein batean, luthertarrec onhart çuten, Martin Luther beraren eritziz, christau eta ebanjelico ciren Christori jarraitzen ceraucoten/cioten lagunençaco icen onhargarri bakarrac. Higanotec eta protestante suitzarrec , protestante baric, reformatu ( francesez : réformé ) hitza hobetsi çuten, calbindarrençaco icen eçagun, neutral eta ordezco bihurtu cena.

Ebanjelico Aldatu

 
Bide-seinaleac , Alemaniaco Wiesbaden hirian, eliça protestante bi ezberdinetaraco bideac eracusten.

Ebanjelico hitza ( alemanez : evanguelisch ), ebanjelioari dagoquion , 1517tic aurrera aleman-hiztunec barra-barra erabili çuten religione-higuicundean sarthuta ceudenac icendatzeco [16] . Gaur egun, oraindic ere, ebanjelico haimbat sinhesbide historico protestanteen atseguinena içaiten jarraitzen du, luthertarrena, calbindarrena eta protestante batuena (luthertarra eta reformatua), Europan, bai eta haiequin lothura estuac daduzcatenena ere (e. b. Wisconsin Synodo Ebanjelico Luthertarra). Terminoa, batez ere, quidego protestante aleman-hiztunec erabilcen dute, erraite bateraco, Eliça Ebanjelicoa Alemanian . Hitza alemanez evanguelisch protestante erran nahi du, eta evanguelical alemanaren bercelacoa da, ebanjelicalismoari atchiquitao elicei deitzeco erabilcen dena. Euscaraz ebanjelico hitzac, ebanjelioari eta bere jaquimbideari dagoquiona erran nahi içaiteaz gain, sinhesbide protestante batzuei icena emaiten die [17] .

Martin Lutherri luthertar terminoa bethi gaitzi içan citzaion, ebanjelico terminoa nahiago çuen, euanguelion grecierazco hitzetic erathorritacoa, «berri onac» erran nahi duena, hau da, « ebanjelioa » [18] . Joan Calbino , Ulrich Zwingli , eta christautassun reformatuari lothutac berce theologoec termino hori erabilceari ekin ceraucoten/cioten. Talde ebanjelico biac ezberdinceco, berce batzuc talde biei luthertar ebanjelico eta reformatu ebanjelico deitzen hassi ciren. Protestantismo moderatuco berce joeretaco jarraitzaileec terminoa erabili içan çuten, erraiteraco, methodistec euren burua Methodista Ebanjelico icendatu çuten; haatic, dembora aurrera joan ahala, ebanjelico hitza kendu çuten. Luthertarrec eurec luthertar terminoa erabilcen hassi ciren XVI. guiçaldiaren erdian, calbindar eta philipparrengandic berheiztec .

Gaur egun, ebanjelico protestante fundamentalistenac icendatzeco erabilcen da, hassieraco protestante historico moderatuengandic (luthertarrac, presbyteriarrac , anglicanoac , methodistac ) ezberdinceco. Hala ere, protestantismo historicoari atchiquitao talde ugaric hitza erabilcen jarraitzen dute.

Reformista Aldatu

Reformatorisch hitz alemana, guti gorabehera «reformatzaile» edo «reformista» lez itzulcen dena, alemanean evanguelisch ordezteco erabili ohi da, eta euscarazco reformatu ( alemanez : reformiert ) terminotic berheizten da, harc Joan Calbino , Ulrich Zwingli eta berce theologo reformatuen ideen ancera eratutaco eliçac icendatzen ditu. « Reforma » hitzetic erathorria, ebanjelico (1517) eta protestante (1529) terminoequin batera aguertu eguin cen.

Theologia Aldatu

Oinharri nagussiac Aldatu

Reforma protestantearen funsezco theologoac: Martin Luther eta Joan Calbin eliça bateco sermoiteguian irudicatuta. Reformatzaile haiec Ebanjelioa aldarricatzea nabarmendu çuten, eta euren jaurespenaren athal nagussi bihurtu çuten.
Martin Lutherrec herri-hizcunçara itzulitaco Biblia . Idazteunen gorentassuna protestantismoaren oinharrizco funsa da.

Cembait adituc christau-sinhesbide batec protestante cerc eguiten duen cehazten saiatu da. Haietaco guehienac bat dathoz christau-sinhesbide bat protestantetzat jotzeco protestantismoaren honaco hirur oinharri hauec onhartu behar dituztela.

Idazteunen gorentassun soila ( sola scriptura ) Aldatu

Lutherrec Biblia eliçarençat aguimpidearen sorburu gorena celaco sinhesmena azpimarratu çuen. Reformaren sasoico eliça lehentiarrec Idazteunen iracurqueta critico baina çorrotzean eta Biblia, aguimpide-sorburu lez, eliça-ohituraren gainetic cocatzean sinhesten çuten. Reforma protestantea baino lehenago, Eliça Catholicoan jaço ciren guehieguiqueria opharoec reformatzaileac ohitura guehienari uko eguitea eraguin çuen, cembaitzuc ohiturari eutsi baceraucoten/bacioten ere, liturgian eta Reformaco eliça protestanteen sinhesbideetan iroço eta berrantolatu dena. XX. guiçaldiaren hassieran, Statu Batuetan , Bibliaren iracurqueta çorrotzagoa garatu cen, eta harc Idazteunac interpretatzeco joera «fundamentalista» ekarri çuen. Christau fundamentalistec Biblia Jaungoicoaren Hitz «hutsecin» beçala iracurcen dute, romatar eliça catholicoac, ekialdeco orthodoxoec, anglicar eta luthertarrec eguiten duten era berean, baina hitzez hitz interpretatuta methodo historico-criticoa erabili baric.

«Christautassn biblicoa», Biblia saconqui ikastera bideratutacoa, protestante guehienen berheizgarria da; ohitura catholico eta orthodoxoec, ostera, «christautassun ecclesiasticoa» ordezcatzen dute, ohicuneac eta ekinça onac burutzera bideratuac. Berçalde, cuaquero eta mendecostearrec Spiritu Sanctua eta Jaungoicoarequico laguntassun hurcoa nabarmencen dute [19] .

Fede soilezco çucenespena ( sola fide ) Aldatu

Protestantismoaren arauera, sinhestunac Christogan fedea eduquitzeagatic soilic, eta ez fedea eta ekinça onac bateratzeagatic, çucenesten dituela, edo bekatu eguiteagati barcatzen. Protestanteençat, ekinça onac çucenespenaren cergatia içan baric, çucenespenaren beraren beharrezco ondorio dira [20] . Edocelan ere, çucenespena fede hutsezcoa den arren, fede nuda fides ez delaco eritzia dago [21] . Joan Calbinoc cera erran çuen: «halandace, fedea baino ez da çucenesten duena, eta, hala ere, çucenesten duen fedea ez dago bakarric: eguzquiaren bero soilac Lurra berotzen duen beçala, eta, hala ere, beroa ez dago eguzquian bakarric».

Sinhestun guztien aphezgoa Aldatu

Sinhestun guztien aphezgoac berequi ekarcen du christau laicoec Biblia herri-hizcunçan iracurceco eta eliça jaurceco eta bere gaietan escu harceco escubide eta bethebeharrac eduquitzea. Ororen aphezgoa mailaqueta-systemaren aurka dago, eliçaren ceriçan eta nagussitassuna aphezgo bazterçailean cocatzen duena, eta elizquide regueladunac Jaungoicoaren eta sinhestunen arteco beharrezco bitarteco bihurcen ditu [20] . Aphezgo regueladuna sinhestun guztien aphezgoaren adigaiaren osso bercelacoa da, regueladunac ez derauelaco elizquideei bere cabuz Biblia interpretatzeco abaguneric baimencen, eta guztien aphezgoac, ordea, auquera hura ahalbidetu çuelaco [22] . Cembait ikastunen arauera, jaquimbide horrec eliçaco berheizcunça guztiac spiritu-içaquitassun bakarrean çurrupatzen ditu [23] . Berebat, oinharri horrec Christo igarle , aphez eta reguetzat aithortu çuen, eta haren aphezgoa beraren herriarequin elkarbanatutacoa dela aldeztu [24] .

Hirutassun Sanctua Aldatu

Articulu nagussia: « Hirutassun Sanctu »
 
Hirutassuna Jaungoicoa hirur içaquitan jainco bakarra delaco sinhesmena da: Jainco Aita , Jainco Semea ( Jesus ) eta Jainco Spiritu Sanctua .

Reforma protestantearen sasoian, hirutassunari uko eguiten deraucoten/dioten higuicunde batzuc aguertu ciren, eta, horregatic, ez ciren protestantetzat hartu, erraite bateraco, bakoiztartassuna . Hori dela-eta, era berean, Stone-Campbell Berreçarcunça Higuicundea , Universalismo Bakoiztarra , Mendecostismo Bakartarra eta berce higuicunde batzuc protestantismotic baztertu içan dira. Bakoiztartassunac Transsilvanian , Anglaterran eta Statu Batuetan, bai eta berce thoqui batzuetan ere, viciric dirau.

Borz solac Aldatu

Borz solac ( quinque solae ) Errefoma protestantea cen bitartean aguertu ciren latinezco borz erranaldi (edo lelo) dira, eta reformatzaileec, sinhesmen theologicoetan, Romatar Eliça Catholicoaren iracasbideen aurka ceduzcaten funsezco ezberdintassunac laburcen dituzte. Sola hitz latindarrac «bakarra» edo «soila» erran nahi du. Honaco hauec ciren: Sola scriptura , Sola fide , Solus Christus , Sola gracia eta Soli Deo gloria .

Erranaldioc Reformaren sasoian aguertutaco iracasbideac laburceco erabilcen dira, sola scripturaren ( euscaraz : «Idazteunez baino ez» ) oinharri orocorrean funsatuta. Adigai horrec berequin ekarcen ditu Bibliari buruzco laur jaquimbide nagussiac: hura ikastea salvatzeco ecimbercecoa dela (beharriçana); salvatzeco jaquimbide ossoa Bibliatic baino ez dathorrela (nahicotassuna); Biblian açalcen den guztia eguia dela (hutsecintassuna); eta, Spiritu Sanctuaren bidez bekatua gaindituz, sinhestunec Bibliaren beraren eguia iracur eta uler deçaquetela, ulerpena gaitza içan arren (arguitassuna), horregatic, sinhestunac benetaco iracasbideranz guidatzeco bideac eliçaren baithan eztabaidagai içaiten dira.

Beharriçana eta hutsecintassuna sendoqui eçarritaco adigaiac içan ciren, critica guti ekarri çutenac, gueroago, Arguien Garaian , campotic eztabaidatu cituztela ere. Alabaina, sasoi hartan, idearic eztabaidatuena nahicotassunarena içan cen, hau da, edonor Biblia soilic har eta handic salvatzeco nahicoa ikas deçaqueela. Reformatzaileac ecclesiologiaz quezcatuta baceuden ere, Idazteunetaco eguiac sinhestunen vicitzetan applicatzeco bidea, catholicoen ideen aldean, ezberdin ulercen çuten, catholicoec ancinatassun nahicoco cembait lagunec Biblia ulerceco gaitassun berheci bat daducatela aldezten dute-eta.

Bigarren oinharri nagussia, sola fide ( euscaraz : «fedeaz baino ez» ), bethico salvatzeco Christoganaco fedea nahicoa dela eçarcen du. Idazteunen bidez raçoituta, eta, halandace, logicoqui sola scriptura -ri jarratuz, hura Luther eta haren osteco reformatzaileen lanaren guida-oinharria da. Arean ere, sola scriptura -c Biblia iracasbide-sorburu bakarçat eçarri çuen, sola fide -c reformatzaileec berrescuratu nahi çuten iracasbidearen idea nagussia laburbilcen du, hots, Christo eta sinhestunaren arteco lothura arteça, hurcoa eta personala, eta, hori cela-eta, reformatzaileec euren lana christocentricotzat jotzen çuten.

Berce solac, adiarazpen eran, beranduago aguertu ciren, baina ordezcatzen duten pensamoldea Reforma goiztiarrean ere islatu eguin cen.

Protestanteen arauera, Catholicoec Christo Jaungoicoaren eta guiçaquiaren arteco bitartecari bakarra dela ukatzen dute, ece aita sanctua Christoren ordezcaritzat eta Lurreco eliçaren burutzat baitaducate, eta Christoc merecitaco ekincen adigaia eta Christo eta bere doneen merecimenduen alchorren idea catholicoa aldezten baitute. Catholicoec, berçalde, gai horiequico judaismoaren ohico ulerquerari eutsi ceraucoten/cioten, eta ohitura christauaren guztien adostassunari dei eguin ceraucoten/cioten [25] .
Protestanteen ustez, salvamen catholicoa Jaungoicoaren graciaren eta ekinça onen merecimenduaren araueracoa cen. Reformatzaileençat salvamena Jaungoicoaren dohain bat da, hau da, Jaungoicoaren doaco gracia-ekinça, Jesu Christo bakarraren lan berreroslea dela bide, Spiritu Sanctuac emana. Horrembercez, Jaungoicoac ez du bekatariric onharcen, sinhestunarengan Jaungoicoaren graciaz gauçatutaco aldaqueta dela bide, eta sinhestuna bere ekincen merecimendua hainçat hartu baric onharcen du, nehorc ez duelaco salvamena mereci [26] .
Ainça Jaungoicoari baino ez çaio çor, salvamena bere nahimen eta jardun soilez lorcen da-eta; Jesusec gurutzean eguindaco garbiqueta nahicoaren dohainaz gain, sinhestunaren bihotzean sorthutaco garbiqueta harequico fedearen dohaina beharrezcoa da salvameneraco. Reformatzaileen eritziz, guiçaquiac ez dira ainçaraco duinac, eta Eliça Catholicoac cannoniçatutaco doneac, aita sanctuac eta eliça-aguintariac ere ez.

Christo Eucharistian egoitea Aldatu

XVI. guiçaldiaren erdialdean, higuicunde protestantea haimbat adarretan berheizten hassi cen. Desadostassunaren erdiguneetaco bat Eucharistiaren eztabaida içan cen. Lehenengo protestanteec transsubstantiacioaren dogma romatar atholicoaren aurkacoac ciren, meçaco sacrificio-ohicunean erabilcen diren ogui eta ardoa, Christoren gorphutz, odol, arima eta jaincotassun bihurcean, euren berezco substancia galcen dutela eracusten duena. Protestanteac ez dathoz bat Christo eta bere gorphutza eta odola jaunarcean egoiten denetz.

 
Azquen Afariaren irudicapen luthertarra, Lucas Cranach Çaharrac eguin , 1547.
 • Luthertarren eritziz, Jaunaren Afariaren barruan oguia eta ardoaren elementu sagaratuac Christoren benetaco gorphutz eta odola dira jan eta edaten duten denençat oguia eta ardoaren «itchuran, itchurarequin eta itchurapean» [27] [28] , Gogaidetassun Formulac sacramentu-batassun icena emaiten deraucon/dion jaquimbidea [29] . Jaungoicoac sacramentua jassotzen duten guztiei [30] bekatuac barcatzea [31] eta bethico salvatzea opesten die [32] .
 • Eliça reformatuec Christore spirituaren benetan egoitea , edo sacramentu-egoitea , azpimarratzen dute, erranez ece sacramentua salvamen-bide bat dela, eta, haren bidez, hautatutaco sinhestunac baino ez duela Christogandic escu harcen, baina, elementuen ordez, ogui eta ardoarequin baino ez. Calbindarrec, sinhestunac cein ez-sinhestunac, sacramentuaren elementuetan Christoren gorphutz eta odola aho-bidez jassotzen dutelaco luthertar baieztapena ukatzen dute, baina Christo sinhestunari fedeaz lothuric dagoela adiarazten dute, eta, horretaraco, afaria campoco lagunça ikusgarria da. Horri, sarritan, egoite dynamico deith çaio.
 • Protestante batzuc zwingliar ikuspeguia simplificatzearen aldecoac dira; hots, arestian aiphatutaco complexutassun theologicoei jaramon eguin baric, Jaunaren Afaria escu-harçaileec partecatzen duten fedearen ikurçat harcen dute, gurutzilçaquetaren orhoipena eta elkarturic egoiteco gomutagarria (isecaz memorialismo lez eçagututaco ikuspeguia).
 • Anglicarrec Egoitea definitzeari uko eguiten deraucote/diote, mysterio guisa uztea nahiago dute. Othoitz-liburuec oguia eta ardoa describatzen dute Christoren gorphutz eta odola den barruco gracia spiritualaren campoco ikur ikusgarritzat. Dena den, euren liturgietaco hitzec Benetaco Egoitea eta Spiritu eta Sacramentu Egoitea aldi berean sinets daitequeela iradoquitzen dute. Ikuspegui anglicarrac aurreco hirur eritziac, romatarra eta orthodoxoa barne harcen dituela uste da. Ikuspegui anglicar classicoarençat oguia eta odola Jaungoicoaren graciaren tresnac dira. Damascoco San Joanen hitzac eritzi anglicarra hoberen cehazten (eçagunac dira cehazteari uko eguiteagatic) dutenac dira, «oguia eta ardoa spiritu-realitate baten ikur ikusgarriac dira». Ikurra ez dago hutsic, ezpada berce uneco realitate batençat ikusgarria.

Protestantismoa Euscal Herrian Aldatu

Euscal Herrian protestantismoac traditione reformatu lucea eduqui du. Euscal Herria içan da protestantismoa guehien çabaldu den Iberiar erdiuharteco lurraldea, eta, orocorrean, cultura eta herrian eraguinic handiena jasso duena. Erraiteraco, Johannes Leiçarraga arçain calbindarrac, Joana III.a Albreteco reguinaren aguinduz, Itun Berria lehenengoz euscaratu çuen, Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria icempean. Hizcunçalari ençun horretaz gain, baciren Leiçarragari Itun Berria itzulcen lagundu ceraucoten/cioten protestante asco: Sanz Tartas, Tadets, Piarres Landetcheberri, La Rive eta Johannes Etcheberri. Halaber, Jaques Bela euscal grammaticariac, bere grammatica ekoizteaz gain, çucembideco liburu batzuc eta euscal protestantismoaren lehenengo historia bat eguin cituen. [33]

Referenciac Aldatu

 1. «protestantego» Orotarico Euscal Hizteguia . .
 2. (PDF) Pewforum: Grobal Christianity. .
 3. Christianity 2015: Religuious Diversity and Personal Contact. gordonconwell.edu 2015co urtharrila .
 4. «Protestantismo» Euscalçaindiaren Hizteguia . .
 5. Dixon, Scott C.. (). Protestans: A History from Wittemberg to Pennsylvania 1517–1740. John Wiley & Sons ISBN 9781444328110 . .
 6. Faithful, Georgue. (2014). Oxford University Press ISBN 9780199363476 . .
 7. Voerding, Philip. (2009co abuztuaren 1ean). The Trouble with Christianity. AuthorHouse .
 8. Dixon, C. Scott. (2010eco uztailaren 16an). Protestans: A History from Wittemberg to Pennsylvania 1517–1740. John Wiley & Sons ISBN 9781444328110 . .
 9. Oxford Dictionary of the Christian Church (1974) art. «Speyer (Spires), Diets of»
 10. Watson, James. (2014co ekainaren 24an). Religuious Thoughts. iUniverse ISBN 9781491737590 . .
 11. Gassmann, Günther; Larson, Duane H.; Oldemburg, Marc W.. (2001eco aphirilaren 4an). Historical Dictionary of Lutheranism. Scarecrow Press ISBN 9780810866201 . .
 12. Cuyper, Abraham. (1899co urtharrilaren 16an). Calvinism. Primedia E-launch LLC ISBN 9781622090457 . .
 13. World Council of Churches: Evanguelical churches : «Eliça ebanjelicoac exponencialqui haci eguin dira XX. guiçaldiaren bigarren erdian eta vici-viciric jarraitzen dute, batez ere munduco hegoaldean. Susperraldi hau mendecostalismoaren egundoco hazcundeac eta higuicunde charismadunaren aguerpenac açal deçaquete, ebanjelicalismoarequin estuqui lothuta daudenac. Hala ere, ez dago çalançaric ohitura ebanjelicoa berez mundu-mailaco christautassunaren ossagai nagussietaco bat bihurtu dena. Era berean, ebanjelicoac ohiturazco eliça protestante eta anglicanoetan hainçat harceco gutiengoa dira. Africa eta Latinoamerica laco escualdeetan, «ebanjelico» eta «historicoen» arteco mugac arhin aldatzen dabilça, eta eliça-realitate berriei bide eman deraue.»
 14. Juerguensmeyer, Marc. (2005). Religuion in Global Civil Society. Oxford University Press ISBN 9780198040699 . .
 15. protestant – Origin and meaning of protestant by Online Etymology Dictionary. .
 16. MacCulloch, Diarmaid. (2003). The Reformation: A History. New York: Pengüin .
 17. «ebanjelico» Euscalçaindiaren Hizteguia . .
 18. Espín, Orlando O. eta Niccoloff, James B. An introductory dictionary of theology and religuious studies . Collegueville, Minnesota: Liturgical Press, 796 or.
 19. Woodhead, Linda. Christianity: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2014) 57–70 orr.
 20. a b Johann Jacob Herçog, Philip Schaff, Albert. The New Schaff-Herçog Encyclopedia of Religuious Cnowledgue . 1911, 419. or. https://boocs.google.com/boocs?id=AmYAAAAAMAAJ&pg=PA419
 21. Lane, Anthony. (2006). Justification by Faith in Catholic-Protestant Dialogüe. London t & t clarc, 27 or. ISBN 0567040046 . .
 22. Willscy-Ciollo, Lydia. (2015). American Unitarianism and the Protestant Dilemmma: The Conundrum of Biblical Authority. Lanham, MD: Lexington Boocs,  9 –10 or. ISBN 9780739188927 . .
 23. Spiritual Theology: A Systematic Study of the Christian Life. Downers Grove, IL, 105 or. ISBN 9780830815425 . .
 24. Avis, Paul. (2002). The Church in the Theology of the Reformers. Eugene, OR: Wipf and Stocc Publishers, 95 or. ISBN 1592441009 . .
 25. ic. Mt 16:18 , 1 Co 3:11 , Ef 2:20 , 1 P 2:5–6 , Ap 21:14
 26. ic. Mt 7:21
 27. ic. 1 Co 10:16 , 1 Co 11:20,27
 28. Enguelder, T.E.W., Popular Symbolics . St. Louis: Concordia arguitaletchea, 1934. 95 or., XXIV. athala «The Lord's Supper», 131. lerroc.
 29. The Solid Declaration of the Formula of Concord, Article 8, The Holy Supper. Boocofconcord.com (Noiz consultatua: 2010reco açaroaren 19an) .
 30. ic. Lc 22:19-20
 31. ic. Mt 26:28
 32. Graebner, Augustus Lawrence. (1910). St. Louis, MO: Concordia Publishing House .
 33. Escobar, Mario. Protestantismoa Euscal Herrian. .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu