Petcheroa Ancinaco Regimeneco Gaztelaco Resuman , behe Erdi Arotic Aro Modernoaren amaiera arte, cerga personalac (petchac) ordainceco derrigortassuna çuen guiçartearen çathia cen: ohico eta ez ohico cerbitzuac deritzenac. Derrigortassun honec, eta ez aberastassunac, eçaugarritzen çuen guiçarte maila hau. Berce cerga batzuc, alcabalac adibidez, productuen gainecoac içanic, universalagoac ciren.

Petcheroen alderancizco egoeran salvuetsiac ceuden: azquen hauec, stamentuagatic (nobleac, elizguiçonac), lurralde foruagatic edo reguearen mesedeagatic, petcharic ordaincen ez çuten privilegiatuac ciren, eta casu particular mordoa içaiten cen. Cerbitzuac Gortheetan, hirien vozquequin onharcen baitziren, privilegiatuec hauequin implicaturic egoiteari utzi ceraucoten/cioten. Honec, neurri handi batean, institutione honen içaera açalcen du eta baita Hispaniar Monarchiarequin çuen harremana ere. Osso bercelacoac ciren parlamentu anglesa eta Franciaco Statu Orocorrac , beren artean viciqui desberdinac içanda ere.

Alcalaco Ordenamenduac , petcheroe inscriptionea champon eta neurrien padroi etan aurreikusten çuen, euren ordainceco derrigortassunari uko eguiteco moduac eragozteco.

Naffarroa eta Aragoico Resumetan ere petcha deithutaco cergac ordaincen ciren eta petchero hitza erabilcen cen.

Bere erabilera çabalean, plebeio , herri xehe, edo hirurgarren statu hitzen synonymotzat har daiteque, eta ez hain cehazqui cerga-ordainçaile -rena, azquen hau gaur egungo statuei dagoquielaco.

Campo estecac Aldatu