Noblecia guehieneta jaraunspen bidez lorcen den maila privilegioduna da. Ancinaco Regimenean eta feudalismoan , nobleec feudo bat (lurra edo renta bat) ceducaten regueari , edo berce noble bati, lagunça (militarra batic bat) emaitearen truque. Nobleciaco quideei aithoren alaba (emacumezcoa içanez guero), aithoren seme (guiçonezco içanez guero) edo noble deritze.

Hirur ordenen pyramidea.

Stamentuen guiçartean, stamentu nagussia cen hau. Privilegioduna, gaineraco guiçarte mulçoençat eredua eçarcen çuen. Jathorrian, guerlarien eta lur jabe privilegiodunen taldea içan cen, berceen defendatzailea. Aro Modernoan , halere, nobleciaren alderdi militarra aphaldu eguin cen.

Euren lurra laboratzen çutenenac mempeco ceduzcaten. Morroi haiençat, hurbileneco administrationea, justicia eta ogassun arloetan batic bat, ez cen reguearena, nobleena baicic. Eguinquiçun publico horien truque cergac cobratzen cerauzteten nobleec. Horretaz gain, lurgabeec haien sorhoac lanceagatic jassotzen çuten renta. Europaco ekialdean nobleac baino ecin ciren lurraren jabea içan.

Dena den, desberdintassun handiac ceuden nobleen artean, paperaren gainean guztiac qualitate berecoac baciren ere. Goi nobleciacoac, duque , marques , conde edo baroi titulua ceramatenac ciren. Behe nobleciaren barruan categoria franco ceuden: çalduna , ezcutaria , infançoia ...

Ança, leinuaren barruco jaraunspenaren bidez baicic ez cen lorceric noblecia. Realitatean, ethengabe sarcen ciren odol berrico quideac eta familiac, laborari edo hiritar aberatsengandic atheratacoac. Regueac, jaquina, noblecia titulua eman ceçaqueen, baina ohicoagoa cen ohitura cela-eta noble bilhacatzea, nobleen vicimodua eduquiz maila hori eduquitzen cela onharcen baitzuen gendarteac.

Mota francotaco privilegioac ceduzcate . Batzuc ohoreac baino ez ciren: ceremonietaco hurrenqueran lehenengo postuetan aguercean (osso preciatua cen lehentassun bat), erraiteraco. Cargu publicoetan aritzeco ere, nobleec lehentassuna ceducaten. Ez çuten petcha ordaincen laborariec ordaindu beharreco cerga. Hala ere, demborac aurrera eguin ahala, berce cerga batzuc ordaincen cituzten. Justician berce modu batean ephaitzen eta cigorcen cituzten, erdeinuric ekarcen ez cerauen/cien moduan hain çucen ere (hilcecotan, burua moztuta eta ez cincilicatuta, comparatione bateraco).

Campo estecac Aldatu