Noaingo gudua 1521eco ekainaren 30ean egui çuten eta Espainiaco Imperioac eguinic Naffarroaco conquistaren gudu bakarra cen. Alde batetic, naffar armadac , francesen lagunça çuena [1] [2] , eta, bercetic, imperial armadac hartu çuten parte. Naffarrec galdu ondoren, Labrit leinuaren Resuma errescuratzeco auquerac bucatu ciren.

Noaingo gudua
Naffarroaco conquista
Laur Urtheco Guerra
Gudua gogorarazteco orhoigarria
Data 1521eco ekainaren 30a
Lekua Guetze
  EH
Coordenatuac 42°45′29″N 1°39′14″W  /  42.758°N 1.654°W  / 42.758; -1.654
Emaitza Espainiarren garhaipen
Gudulariac
Espainiaco Imperioa   Naffarroa
  Francia
Buruçaguiac
Carlos I.a Espainiacoa
Iñigo Fernández de Velasco
Antonio Manrique de Lara
Henrique II.a Naffarroacoa
Francisco I.a Franciacoa
André Foixcoa
Indarra
30.000 baino guehiago 8.000 eta 10.000 artean
Galerac
300 inguru 5.000 baino guehiago

Aurreticoac Aldatu

1512an Fernando Catholicoac Naffarroaco Resuma conquistat ondoren, 1515ean Gaztelaco koroaren barruan sarthu çuen. Hirutan saiatu çuten Naffarroaco regueec Resuma errescuratzea. 1521ean , Henrique II.a Naffarroacoa Çangoçarra c Carlos V.a emperadorearen aurka hassitaco Gaztelaco communeroen guerra aprovechatu çuen, [3] Carlos V.ac ecin icanen çuela aurka eguin.

Horretaraco ipharraldetic bidali çuen André Foixcoac çucendutaco 12.000 oinezco, 800 lança eta 29 artilleria -pieçac ossatutaco armada [4] . Gainera, Iruñea , Liçarra , Tafalla eta Tuteran hassitac alchamenduaren lagunçaz, gaztelarrac botavota cituzten Naffarroatic . Maiatzaren 18an, Esaco Gudu chiqu baina psychologicoa borrocatu cen, naffarren garhaipenaz.

Behin Naffarroa berrescuratuta, Andre Foixcoa Logroñoraco bidea hartu eta hiria setiatu çuen. Bitartean, Gaztelaco Resumac hiru armada prestatu cituen. Ekainaren 11n naffar - gascoien retreta assi ekainaren 30ean Guetzen aurpegui eman arte.

Guduaren bilhacaera Aldatu

Erran beçala, gudua Guetzen cocatu cen, Noain eta Iruñea artean dagoen ordoqui çabalean. Armada imperiala 30.000 lagun baino guehiagoc ossatua cen Gaztelaco condestablea cen Iñigo Fernández de Velascoc eta Naiaraco duque eta Naffarroaco regueordea cen Antonio Manrique de Larac çucenduta.

Hona hemen Armada imperiala ossatu çuten armada-gorphutzec:

Ascotan, Gaztelaco communeroen guerraren galçaileac recrutatuac içan ciren.

Naffar - gascoien armadac ascoz soldadu gutiago cituen, aguian 8.000 eta 10.000 artean, eta Asparrotseco jauna cen Andre Foixcoa çuen buruçaguia. Naffarrec hassi baino lehen cembait acats içan cituzten, adibidez bidean ceuden erreforçuac ez itcharotea (Iruñea eta ingurunetic 6.000 lagun eta Tafallatic berce 2.000).

Naffarrec aurrea hartu çuten, arratsaldean erassotuz (ithurrien arauera 14:00 eta 17:30 artean), gaztelarrac ustecabean harrapatu eta hassieran cigor latza eçarriz. Naffar-gascoien artilleriac gaztelarrac ceuden landac biphildu cituzten. Hala ere, Gaztelaco Almirantearen çaldunec egoera aldatu çuten, Erreniega azcar ceharcatuz eta naffar-gascoien hegala eta atzeguardia erassotuz. Gaztelaco Resumaco oinezcoec, çaldunec hassitacoa bucatu çuten.

Gudua lucea eta odolsua içan cen. Naffarrec amore eman çutenean, 5.000 erori baino guehiago içan cituzten eta Asparrotseco jauna cen André Foixcoa harrapatua içan cen (chronicac cioen bekoquian maço bateco colpea hartuta, ia itsua, beaumontarren buruçagui cen Frances Beaumontecoari ezpata errenditu ceraucola). Guero, Carlos I.ac ascatu çuen, bahisaria ordaindu eta guero.

Porrota eta guero, ihes eguitea lorthu çutenac Miquel Xabiercoa ( Francisco Xabiercoaren anaia), Arnault Agramondecoa, Cousseranseco gotzaina, Fadrique Naffarroacoa edo Remiro Goñi ciren. Battalia honen ondorioz, Gaztelaco Resumac behin bethico conquistatu çuen Naffarroaco Resuma eta gaztelarrec, oinaztarren lagunça çutenac, laster hartu cituzten berce gothorlekuac, ia resistencia aurkitu gabe.

Hala ere, iheslari batzuc Naffarroa Beherean berrantolatu çuten armada chiquiago bat eta Baztan - Bidassoa ibarrac, Amaiurco gaztelua eta Hondarribia berrescuratu cituzten. Laster galdu çuten berrescuratutacoa.

Gaur egun Aldatu

Joxe Ulibarrenac 1996an ordoquia dagoen muinoxcan orhoigarria eguin çuen battalian eroriac omenceco. Hanche, urthero ekainaren azquenec igandean naffarçaleac bilcen dira, 2021ean uztail hassieran eguin bacen ere, Vox espainiar alderdiac contraco ekinça bat antholatu çuenean.

Referenciac Aldatu

  1. Wim Bloccmans, "Emperor Charles V, 1500–1558" New York : Oxford University Press, 2002 . ISBN 0-340-73110-9 ,51–52. orr.
  2. Francis Hackett, "Francis the First" . Garden City, New York : Doubleday, Doran & Co., 1937 , 226. orr.
  3. Boissonnade. Histoire de la réunion de la Navarre à la Castille , 543-545. orr.
  4. Gérard Folio, 26. orr

Bibliographia Aldatu

Campo estecac Aldatu