Naffarroaco conquista

Naffarroaco conquistac 1512tic 1529ra arte iraun çuen eta, bertan, Gaztela-Aragoico Coroec, monarchia beraren pean elkartuta, beren armadez irauncorqui occupatu çuten euscal resuma haimbat gathazcaren ondoren. [1] Naffarroac conquista Italiar Guerren textuinguruan eta haien eraguimpean guerthatu cen. Fernando II.a Aragoico regueac çucendutaco 1512co udaco invasioneac gauçatu çuen Naffarroaco Resumaren occupationea, Fadrique Álvarez de Toledo Albaco duquearen guidaritzapea . 1515eco ekainean, Gaztelaco Gortheec Naffarro Gaztelaco Koroari atchiquitza erabaqui çuten.

Naffarroaco conquista
1512. urtheaz gueroco lurralde mappa
Data 1512 - 1529
Lekua Naffarroaco Resuma
Coordenatuac 42°48′N 1°36′W / 42.8°N 1.6°W / 42.8; -1.6
Emaitza Gaztelaren garhaipena
Gudulariac
Gaztelaco koroa
Aragoico koroa
  Naffarroa
Buruçaguiac
Fernando II.a Aragoicoa
Albaco duquea
Johannes III.a Naffarroacoa
Catalina I.a Naffarroacoa
Henrique II.a Naffarroacoa

Naffar birconquista ahaleguinac Petri Naffarroacoa mariscalac çucendu cituen 1516co marchoaren 25 arte. Urthe horretan, naffar regue-reguinei Henrique II.a semeac hartu cerauen/cien relevua eta, aguintari espainiarren aldean, Fernandori eta Cisneros cardinalari Carlos V.a emperadore gazteac. Cisnerosec Naffarroaco gazteluac eraisteco aguindu çuen 1517an naffar resistencia çapuzteco. Naffar soveranistec contraerasoa jo çuten, André Foixcoa Asparrotseco jaunac çucenduta, 1521eco naffar-gascoi expeditione baten buru, resuma laburqui berrescuratu çuena, Noaingo Battaliaco porrota arte.

Henrique II.a, Francisco frances reguearequin bat eguinic, berriz oldartu cen Pyreneoetan barrena 1521eco irailean, hirur çuthabetan, baina Amaiurco Guduan , naffa soveranistec galdu eguin çuten Naffarroa Garaico azquen lur çathia. 1523an, Henrique II.a regueac Naffarroaco Gortheac deith cituen Donapaleun , eta Naffarroa-Biarnoco Resumaren oinharriac eçarri. 1524co aphirilean, Carlos V.aren indarrec Hondarribia azpiratu ondoren, fronte guztia Borthuz Harunzco Lurraldeco borroquetar mugatu cen. Eçustean, 1527co urriaren 11raco, emperadorearen tropec lurralde hori abandonatu çuten.

Azquen borroca militarren ephelean, lehen sorguin-ehiça handia phizt cen Naffarroa Garaian (1525 eta 1527), Inquisitionearen intervention guero eta handiagoaz. 1526co Madrilgo Itunac frances babesic utzi çuen Henrique II.a, theorian bederen. Naffarroa Garaiac resuma status erdi-autonomo bati eutsi ceraucon Gaztelaco Koroan, tensione handien artean bacen ere. Naffarroa-Biarnoco Resuma soveranoac 1620 arte iraun çuen Pyreneoez ipharraldera, religione reformismora lerratuz, Franciatic guero eta hurbilago, eta Espainiar Koroarequico guerra guiroan.


Aurrecariac Aldatu

Guehiago jaquiteco, iracurri: « Naffarroaco Guerra Civila »

1474an Fernando Catholicoa Elisabeth I.a Gaztelacoarequin ezcondu cenez, 1476an "Naffarro , Gaztela, Leon, Portugal eta Siciliaco reguea eta Aragoico lehensemea" titulua eman ceraucon bere buruari beaumondar eta agaramontarren artean arbitrajeac emaiten ari cela. Arbitrajeac aprovechatuz, Naffarroan 900 soldadu gaztelar cocatu cituen, horietatic 150 Iruñean . 1478an Iruñeco gothorlekuaren buruçagui Leringo condea cen Luis Beaumontecoa içan cen, beaumondarren buruçagui . Hau ez cen Leonorren gustucoa, baina alferric.

1479co urtharrilaren 19an Johanns hil eta Leonor reguina bihurtu cen baina hamaborz egun baino ez çuen iraun. Fernando nebaordearequi araçoac cituenez, Francisco Febus icendatu çuen regue berri. 1483an Francisco hil eta Catalina Foixcoa arreba içan cen reguina, 1484an Johannes Labritecoarequin ezconduco cena.

1488co marchoan Naffarroac regueec, Gaztelaco Resumac imposaturico merkataritza-blockeoa saihesteco, regue-reguina catholicoequin Valenciaco ituna signat çuten. Itun honen arauera, Catalina Foixcoaren escubideac ez ciren onhartuac eta Gaztelaco tropac mantendu behar ciren. 1495 eta 1500 artean Naffarroaco Resuma gaztelarrec de facto occupatu cegoen. Horrexegatic 1497an , Regue-reguina catholicoec Franciaco reguearequin adostu çuen Naffarroaco Resuma Napoliren truqu harcea. [referencia bhar]

1507an naffarre Leringo condea eta armada atzerritarra bota/votatze/votatzea lorthu çuten. Hau denen gustucoa içan cen, tartean beaumondar ascorena. 1508an Leringo condea erbestean hil cenez semea Luis Beaumontecoac aho batez erabaqui çuen Gaztelaco Resuma lagundu Resuma invaditzea. Louis XII.ac , berriz, Bearno eta Foixco leinuaren lurraldeac bereganatu nahi cituen. Horrexegatic, 1510eco urtharrilean regueac Naffarroaco Gortheetan jarrera honen aurka ohartaraci eta otsailean baqu ituna signatu çuen Bearnoraco . [2] Guerra ez ecic içurrite -epidemiatan naffar asco hil ciren, berheciqui 1504 eta 1507an içandacoetan. Honec etsaiei conquista erraztu cerauen/cien. [3]

Fernando II.a Catholicoaren 1512co invasionea Aldatu

Mobilizatione militar eta diplomaticoa Aldatu

 
Eliçaren Statuaren armarria.

1512co aphirilean Ravenaco guduan Naffarroac regue-nahia cen Gaston Foixcoa oinordecoric gabe hil cen. Arreba Fernando Catholicoaren bigarren emaztea cen Germana Foixcoa çuenez, Fernandoc Louis XII.a Franciacoarequin negociatu cituen emaztearen escubideac. Francia beharceco asmotan, Fernandoc ipharraldetic landscnecht alemaniarrei erass eraguin eta hegoaldetic, bere suhia cen Henrique VIII.a Anglaterracoaren lagunçari esquer, Güiana eta Baiona erassotzec mehatchua eguin ceraucon [2]

Aphirilean gaztelarrec invasionea prestatu çuten, soldaduac recrutatuz eta hornidurac prestatuz. Burgosen Fernando Catholicoa Petri Naffarroacoa eta berce naffar buruçaguiequin batzartu cen. Bilera hartan, Gaztelaco Resumac Francia erassotzec bidea içaitea escatu arren, naffarrec Italian borrocatzeco 100 lançari escaini cituzten. Guda saihesteco asmotan, ekainaren bucaeran Petri Naffarroacoa mariscalac eta Erret-conseiluaren presidentea cen Johannes Jatsucoac Fernando II.ari Naffarroatic Espainia erassotzer cihoacen armaden bidea guelditzearen Naffarroaco Gortheen hitza escaini ceraucoten/cioten. Naffarroaco gothorlekuen alcateac auqueratzecotan Gaztelaren baimena ere escaini ceraucoten/cioten. [2]

Aldiz, maiatzaren bucaeran, borrocan içan ciren Sausen eta Çangoçan , mugaco gothorlekuac [2] Era berean, Naffarroaco reguea ekainean Bloisera joan cen Bearnorençat 1510ean signatutaco beçalaco ituna lorcera. Horrela Bloisco ituna signat çuten. Uztailaren 10ean eta ituna signatu baino lehen, Gaztelaco Resumaco armadac Goiçueta invaditu çuen. Uztailaren 12an Fernando II.ac Bloisco itun falsua aurkeztu çuen, Gaztelaco erassotzeco ituna cena. Uztailaren 17an Petri Naffarroacoac azque saiaquera diplomaticoac eguin cituen [2] .

Fernando Catholicoac uztailean Aragoico Gorthee eta Zaragoza hiriari invasionea hasteco baimena escatu cerauen/cien. Erançuteco irail arte itcharon çutenez, jadanic Pastor Ille Caelestis bulda arguitaratua eta invasionea bucatuta cegoen. Hala ere Zaragozaco arçapezpicua eta Fernando Catholicoaren semea cen Alonso Aragoicoac 3.000 oinezco eta 400 çaldun bidali cituen Naffarroaco Resumaren aurkaco “guda sanctura”. 1512co uztailaren 18an benetaco Bloisco ituna signat cen, elkarrequico lagunça militarra fincatzen çuena. Historialari batzuen arauera [4] , ituna Catalina eta Johannesen acats politico nabarmena içan cen, Louis XII.-ac - regue cismatico bihurtuta [5] - de iure ez cituen escubideric eta, bide batez, officialqui uztailaren 19an invasiona hasteco aitzaquia celaco [2] .

Invasionea Aldatu

Gaztelaco Resumaco armada Gasteicen bildu cen. Buruçagui nagussia Albaco duquea cen, Fadrique Álvarez de Toledo, eta capitainen artean militar escarmentudunac ciren Renguifo edo Villalba colonela beçalacoac. Guztira 2.500 çaldun, 12.000 oinezco, 1.500 lançari eta 20 artilleria-pieça cituen. Gainera Çamoraco aphezpicu cen Antonio Acuñac 400 lagun çucendu cituen, tartean ipharraldeco Africatic ethorritac Bejaiaco tertioac [2] Nahiz eta uztailaren 10 Goiçueta hartu çutenean invasionea jada hassia cen, armadaren guehiengoa uztailaren 19an Burunda eta Lekumberritic irten cen. Berarequin batera Leringo conde eta Naffarroaco condestablea cen Luis Beaumontecoaren tropac eta bere coinata cen Naiaraco duquea çucendutaco 700 regue coraçari irten ciren.

Araço handiric gabe, uztailaren 22an , Uharte Araquilen igaro çuten gaua eta egun bi gueroago Iruñetic guertu dagoen Aratzurira heldu ciren. Bidean beaumondar noble batzuec, baita cembait agaramondar rec ere [4] , lagunça escaini ceraueten. Contra eguitea ecinezcoa cenez, Catalina eta Johannes regueec, buruçagui nagussiequin batera, Bearnora ihes eguin çuten [2] . Iruñeac , garai hartan gueroago içanen cen gothorlekua ez cena, eraiquinec beraiec ossatzen baitzuten harresia, ia ez çuen artilleriaric , eta 6.000 eta 10.000 biztanle bitartean cituen. Armada gaztelarra, ondo horniturico 15.000 lagunec ossatua, uztailaren 24an Taconeran campatu eta uztailaren 25ean renditionea signatu çuen [2] .

Hiriburua lorthuta, Albaco duqueac ordezcariac bidali cituen Irumberri , Çangoça , Donibane Garaci , Amaiur , Liçarra , Tafalla , Tutera , Erroncari eta Aezcoara errenditzeco escatuz. Guehienec amore eman baçuen ere, liçarratarrec , tuterarrec , amaiurtarrec eta garacitarrec ez. Uztailaren 29an errenditzeco aurrehitzarmena lorthu çuten: Fernando II.ac bere Naffarroaco maniobra guztiac guelditu cituen Henrique Labritecoa bere Gorthean hecia içaitearen truque. Fernando Catholicoac abuztuaren 4an signat arren, naffar regueec ez çuten signatu.

Hiriac banan banan errenditu ciren, Fernando II.ac euren foru eta escubideac respectatzea cin eguiten çuen heinean: Çangoça abuztuaren 11an , Irumberri abuztuaren 16an eta Caseda abuztuaren 24an . Iruñea occupat eta guero, Tutera erassotzear ekin ceraucoten/cioten gaztelarrec. Fernando bera abuztuaren 12an Logroñora joan cen Tutera eta Liçarraren aurkaco maniobrac çucenceco. Gaztelar-aragoitarrec Tutera setiatu eta Zaragozaco arçapezpicua eta Fernando Catholicoaren semea cen Alonso Aragoicoaren tropen lagunçarequin irailaren 9an errenditu cen herria. Urriaren 4an Fernandoc foruac eta escubideac cin eguin cituen.

 
Xabierco gaztelua .
 
Orthece , Naffarroac regueen atherpea.

Abuztuaren azque astean, Albaco duqueac Pyreneoac ceharcatzeco armada prestatu çuen. Vanguardiac, Christóbal Villalba colonelac çucenduta, 300 çaldun, 2.900 oinezco, cembait artilleria-pieça eta 500 artillari cituen. Gauez eta ustecabez aguertu ciren Orreagan collegiata hartuz eta Auritz errez. Irailaren 2 eta 3an hanche campatu ciren. Irailaren hassiera Aezcoa , Çaraitzu eta Erroncari hartu cituzten. Aldi berean Carlos Pomarrecoac çucendutaco aragoiarrec Burguico gaztelua hartu çuten. Pyreneoac ceharcatu eta guero cembait gaztelu ere hartu cituzten, naffarrequin borroca chiqui batzuc içan ondoren. Irailaren 10ean Donibane Garaci eta inguruco escualdea occupatu çuten. Naffarroa Beherea occupat eta guero, bertoco herriac arpilatu eta erre cituzten, tartean Ainhice , Garrüce edo Uhartehiri .

Naffarroaco regueac Orthecera joan ciren babes bilha, Salvaterra Bearnon cuartel aurreratua mantenduz. Fernando II.ac Antonio Acuñac çucendutaco embaxada bidali çuen uztailaren 29co errenditzeco aurrehitzarmenaren baldinçac fincatzeco. Naffarrec ordezcaria atchilotu eta espioitzat hartu çuten, gaztelarren hasserreraco. Irailaren erdialdera Behe Naffarroan 6.600 oinezco, 1.600 çaldun eta 1.200 soldadu gaztelar ceuden. Tropac escualdeco beaumondarren buruçagui cen Luxaren guiçonec erassotuac içan ciren. Horniduraric ez çutenez eta soldata ordaindu ez cerauetelaco, irailaren 24an Valdés capitainac çucendutaco tertio gaztelarren milla soldaduac alchatu ciren. Menderatuac içan ondoren Burguico gaztelura bidaliac içan ciren.

Lehendabicico naffar contraerasoa (1512) Aldatu

 
Exigit contumacium bulda (Amaiurco Archeologia Centroa)
 
1514co documentua, traitionea lephoratuz erroncariar batzuei heriotza-cigorra eçarcen derauena.

Italian Liga Sanctaco armadec franciarrac botavota eta Francia bere muga guztietan mehatchatua cegoen.Horrexegatic Louis XII.ac Espainia erassotze erabaqui çuen, Naffarroaco regueari resuma berrescuratzen lagunduz.

Urriaren erdialdean hassi cen erassoa. Armada hirur çathitan banatu cen: lehenengoa Guipuzcoa aldera joan cen, bigarrena Naffarroa Beherera eta hirurgarrena Erroncarico ibarreranz :

Barnealdeco hiri asco, tartean Liçarra , San Martin Unx , Cábrega , Murillo el Fruto edo Tafalla , alchatu ciren baina ipharraldetic cethorren armadaren lagunça içan baino lehen menderatuac içan ciren. Liçarra , adibidez, urriaren hassiera alchatu, Fernando II.ac Tutera harcen ari cenean, eta urriaren 29an errenditu cen, Monjardingo gaztelua galdu cenean.

Urriaren 24n Albaco duquea Iruñera heldu cen Naffarroa Beheretic . Laster hassi cen hiriaren defensa prestatuz. Naffarroaco armada - 20.000 soldaduec ossatua: 10.000 naffar, gascoi , albaniar eta landscnecht alemaniar - irailaren 3an heldu cen. Borroca chiqui batzuc içan ondoren, açaroaren 24an Tiebasco gaztelua hartu çuen. Açaroaren 29an azque saiaquera bat eguin çuen, baina, negua guertu cegoenez, Baztaneranz atzera-eguitea erabaqui çuen.

Iruñeco setioaren porrota eta guero, Guipuzcoan cegoen çuthabea ere retiratu cen, occupatutaco cembait herri errez.

Iruñetic alde eguin çuten soldaduac, Petri Lopez Padilla gaztelarra eta Carlos Gongora beaumondarra , erassotua içan ciren gascoi eta biarnotar batzuc harrapatuz. Iruñera eraman cituzten batzuc bere banderequin batera. Albaco duqueac Hondarribico alcaidea cen Diego Lopez Aiaracoari escatu ceraucon naffar-gascoien atzealdea erassotzea. Belaten alemaniar landscnecht ac harrapatu eta oinaztar guipuzcoarrec gudu honetan 10 edo 12 canoi lorth cituzten.

Gaztelaco Resumaco armadac Baztaneranz ere jo çuen. Borroca batzuc içan ondoren, Frances Beaumontecoac çucendutaco gaztelarrec Amaiurco gaztelua eta harequin batera ibar ossoa hartu çuten [2] .

Occupationearen bermatzea Aldatu

1512co abenduaren 17an Comaresco marques cen Diego Fernández de Córdoba lehendabicico regueordea eta Naffarroaco capitaina, general bihurtu cen. Era berean, fideltassuna saritzeco icendapen berriac eguin cituen regueac. 1513co maiatzean Leringo condea cen Luis Beaumontecoa Naffarroac cancellari eta Erret-Conseiluaren presidente bihurtu çuen.

 
Naffarroaco regueen jaureguia , regueordeen egoitza içanen cena. Egun "Naffarroaco Archivo Orocorra" da, Rafael Moneo architectoa eguindaco çaharberritzea dela medio.

1513co marchoan Naffarroaco Gortheetan bildu ciren regueordeec aguintari berriac respectatuz guero barkamen orocorra eta Fernando II.aren icenean foruac cin eguitea escaini çuen. Bilera honetara agramondar noble guehienac eta abade batzuc ez ciren aguertu.

Julio II.a aita sanctuac , hil baino lehen, " Exigit Contumacium " bulda eman eta Naffarroaco regueac escumicatu cituen, Fernando II.aren invasionea bidezcotuz. Leon X.ac , Fernando II.aren pressioneac bulçatuta, bulda berretsi çuen 1514 eta 1515ean naffarre eguindaco maniobra diplomaticoec fruitu eman gabe. 1513co aphirilaren 1ean Fernando Catholicoac eta Louis XII.ac Urtubiaco baquea signat çutenean isolamendua areagotu eguin cen. Itun honi esquer, Gaztelaco Resumac Foix eta Bearnoco contherria escuratzeco auciac utzi, Franciac Espainiac Napoli escuratzea onhartu eta naffar regueei lagunça kencea adostu çuten. 1514an Orleansen berce itun bat signatu çuten baquea berresteco. Itunaren eraguincortassuna Henrique VIII.a Anglaterracoac gaztelarrequi accordioac hautsi eta Naffarroara 10.000 arculari bidali nahi çuenean açaldu cen. Franciaco regueac lagunça ukatu eta gaztelarrac Naffarroan fincatu ciren.

Gaztelarrec escas controlatu çuten Naffarroa Beherea . Bertocoequin, tartean Leringo condearen lehengusua cen Luxaco jaun beaumondarrrarequin , negociationec abian jarri cituzten. 1514co abuztuaren 20an bertoco nobleec Fernando II.ari fideltassuna cin eguin ceraucoten/cioten escubideei eutsi eta Johannes Labritecoari ez erassotzearen truque.

 
Fernando II.a Aragoicoa eta V.a Gaztelacoaren armarria.

Punctu strategicoetan defensa sendotu çuten ipharraldetic ethorritaco erassoac uxatzeco. Iruñean , Santiago iceneco gaztelua, gothorleku berria, eraiqui ez ecic berce lekuetan galçaileen escuetan ceuden gothorlekuac bota/vota ere eguin cituzten alchamenduac saihesteco. Galçaileen jaçarpena systematicoa cen, aldiz, occupationearen aldecoac sarituac içan ciren. Orocorrean, Johannes III.a Naffarroacoaren garaietan naffar administrationearen goi-carguac cirenac eta Fernando Catholicoari fideltassuna cin eguin ceraucoten/ciotenec postua mantendu çutela erran daiteque.

1512co irailean Inquisitionea Naffarroan eçarri cen, 1513co abendutic aurrera Iruñean Zaragozaco jurisdictionepen cegoen ephaiteguia cocatuz. Naffarroaco Gortheen quezca cirela eta, Tuterara muguit çuten. Hassieran, Fernando II.ac mendeco Naffarroa Aragoico resumari esleitu ceraucon. Aldiz, expeditione militarretan Aragoic ekarpen chiquia eta Gaztelac , aldiz, handia eguin çuenez, gaztelar jaunchoec protesta eguin çuten eta, azquenean, Gaztelaco Koroari esleitu ceraucon.

Egoera legueztatzeco, Albaco duqueac Burgosen bildutaco Gaztelaco Gortheetara eraman çuen auquera hori 1515eco ekainaren 11n , eta Naffarroa Gaztelaco Koroari lotzea onhartu cen. Bilkura horretan ez çuen naffarric parte hartu, ez baitzegoen naffar ordezcariric ezta naffar testiguric ere. Fernando Catholicoac hilabeth bat gueroago berronetsi çuen: 1515eco uztailaren 7an, Gaztelaco Koroaren mende gueratu cen. [6]

1515eco hassiera Luis XII.a hil ondoren, Francisco I.a regue berri bihurtu cen. Honec, bere interes strategicoac cirela eta, Naffarroaco regueen alde eguin çuen, isolamendua hautsiz [2] .

Bigarren naffar contraerasoa (1516) Aldatu

1516co urtharrilean Fernando Catholicoa hil eta oinordecotza corapilatsua cenez, Cisneros cardinalac bere botera fincatu çuen espioitza-sarea eta armadaren ugaritzearen bitartez. Naffarroaco Resuma berrescuratzeco erassoaz jaquitun cenez, berce 6.000 soldau eraman cituen Naffarroara , berheciqi Donibane Garacico goarnicioa armaz eta elicagaiez hornituz. Garai hartan, espainiarrac naffa ascoren fideltassunaz mesfidati ciren. Hain ciren susmaberac non Leringo condearen atchiloquea ere erabaqui baitzuten. Honec ihes eguin eta gueroago ( 1516co maiatzean ) itzulico cen Carlos I.ari fideltassun cin eguinez.

Franciaco reguea Italiaco gudetan murguilduta cegoenez, herrialde bien arteco alliança ez cegoen marchan. Petri Naffarroacoa mariscalac Naffarroaco Resuma armaz berrescuratzeco aguindua hartu çuen. Marchoaren hassiera armada hirur çuthabetan banatu çuten:

Mariscala hurbildu ahala, cembait hiribildu alchatu ciren, tartean Çangoça , Erriberri eta Marcilla . Tamalez, laster menderatuac içan ciren.

Gaztelaco Resumaco armadac Donibane Garacitic , goarnicio chiqui bat utzita, Orreagaraino atzera eguin çuen. Era berean Villalbac hegoaldetic Orreagaranz jo çuen. Passabidea segurtatu eta guero, Villalba colonela Erroncarico ibarrera joan cen Petri Naffarroacoaren bilha. Bigarren çuthabeac porrot eguin eta beharrezcoac cituzten vicigaiac eman ez eta hotzaren hotzez hildaco ugari içan cituzten. Horrexegatic, armada biac topatu cirenean, errenditzeco negociaquetac hassi ciren. Petri Naffarroacoa atchilotu çuten eta Simancasco gazteluan hil cen 1522an .

Bigarren bermatzea Aldatu

Gueroco araçoac saihesteco asmoz, Gaztelaco regueordea cen Cisnerosec gaztelu guztiac eraistea aguindu çuen, tartean alliatu beaumondarrenac ere, beaumondarren batzuc eta strategicoac içan ecic [7] . Çangoçacoa botavota çuen lehendabici, alchamendua cela eta. Bercetic, Pyreneoetaco gothorlekua eta Iruñeco ingurucoac berreraiqui cituen. Susmagarriac cigorcea eta naffar asco Andaluciara erbesteratzea proposatu çuen. Azquenean ez çuen burutu, baina Riberaco musulman naffa batzuc 1516co maiatzean egotziac içan ciren.

 
Donibane Garacico 1510ean eraiquitac etchea.

Johannes Labritecoa 1516co ekainaren 17an eta Catalina Foixcoa 1517co otsailaren 12an hil cirenez, Henrique II.a Naffarroacoa "Çangoçacoa" regue bihurtu cen.

1516co maiatzean Naiaraco duque eta Leringo condearen coinatua cen Antonio Manrique de Lara regueorde berri icendatu eta beaumondarren buruçagui erbestetic itzuli cen.

Bitartean Francisco I.a eta Carlos I.a regueac Noyonen 1516co abuztuan itun berria signatu çuten, Napolico aucia componceco eta Naffarroacoa ahanzteco. Ituna ez cen bethe baina urrian Parisco Leguebilçarrac naffar regueen Franciaco koroarequico independencia politicoa aldarricatu çuen.

1519co maiatzean Naffarro eta Napolico auciac componceco berce saiaquera bat eguin çuten Montpellierren Espainia eta Franciaco imperioec .

Naffarroa Beherean occupatioea ecegoncorra cen osso, Donibane Garacico Mendiguren gaztelua , adibidez, " Gaztelaco etchea hoguei aldiz baino guehiago hartua cen eta guero Franciacoac hartua".

1520co maiatzean Gaztelaco Communitateen Guerra hass cenez, Naffarroaco regueordeac pressaca 2.000 soldadu recrutatu cituen, alchamenduac saihesteco. 1521eco aphirilean Naffarroac armada erabili çuten Aguraingo condearen aurka Agurain eta Gasteiz setiatzeco . Honec çaldun eta artilleriaren murrizqueta supposatu çuen Naffarroan. [8] [9]

Hirurgarren naffar contraerasoa (1521) Aldatu

 
Carlos I.a Espainiacoaren armarri imperiala.

1521ean , Carlos I.a Espainiacoa eta Francisco I.a Franciacoa aurkari handiac ciren. Espainia hassiberria bere imperioa Europa eta American çabalcen ari cenean, Francisco I.ac espainiarrec ceducaten Napolico Resuma nahi çuen, eta Carlos I.ac, berriz, franciarren escu ceuden Milanerria eta Borgoina . Franciaco gudaroste irregularrec Luxemburgo erass çutenean, herrialde bien arteco guda hass cen. Laster guerra Flandriaranz çabaldu cen, eta Carlos Anglaterra eta Aita Sanctuen Lurraldearequin elkartu cen Franciaren aurka. Francisco I.ac, Gaztela errhaust çuen communeroen guerra eta Valenciaco Germanien alchamendua aprovechatuz. Asparrotseco jauna cen André Foixcoa bidali çuen Henrique II.a Naffarroacoari resuma berrescuratzen lagunceco [10] .

Historialari batzuen ustez, Naffarroaco Resuma erasso çuen armadaren çucendaritza icenez Henrique II.a Naffarroacoac baçuen ere, berez Andre Foixcoac çucenduta cegoen. Era berean, franciarrec hornitu eta finançatu cituzten maniobrac, guero erançuquiçuna ukatu baçuten ere [11] .

Egoera honetan, 1521eco maiatzean , Naffarro ossoan alchamendu orocorra hassi cen, barnetic prestatutaco alchamendua ere. Horrela Iruñea , Liçarra , Tafalla edo Tutera beçalaco hiri nagussiac ez ecic beaumondarren escuetan içandacoac ere alchatu eguin ciren. Era berean Asparrots generalac çucendutaco armadac, 12.000 naffar- gascoi oinezcoc ossatua eta artilleria astuna çuena, maiatzaren 15ean Donibane Garaci hartu çuen eta guero Orreaga eta Auritz .

Naiaraco duquea eta Naffarroaco regueordea cen Antonio Manrique de Larac maiatzaren 17an Alpharoranz jo eta bidean laphurtua içan cen. Iruñean guelditze ciren soldadu gaztelarrac gazteluratu ciren. Gudu honetan Guipuzcoaco oinaztarren capitaina cen Ignacio Loiolacoa çauritu çuten sei ordu iraun çuen bombardaquetan. Erassotzaileen artean, berriz, Francisco Xabiercoaren anaiac ciren Miel eta Johannes ceuden, gudua eta guero hiria babestuco çutenac [12] .

Resuma berrescuratzeco guda ez cen latza içan: Cengarren mendian 1.000 oinaztarren aurkaco gathazcan 17 hildaco içan ciren; Erran berce laur ihes eguiten ari ciren tropac aurkitu cituztenean eta Iruñean çaurituac baino ez. Guero, ez cen beaumondarren aurkaco mendecuric içan.

 
Noaingo gudua gogorarazteco orhoigarria.

Hiriburua hartu ondoren, Andre Foixcoac çucendutaco armadac - biarnotar , laphurta , franciar eta naffarrec ossatua- Resuma ceharcatu eta Logroño erass çuen. Bidean Los Arcos setiatu eta arpilatu çuten, Carlos I.ari fideltassun mantendu çuelaco [13] . Ekainaren 5ean Logroñoco harresiac bombardatzeari ekin baceraucon ere, 11an setioa utzi eta Iruñeranz atzera eguin behar içan çuen, armada imperiala berrantolatu celaco.

1893an Boissonnade historialariac armada imperialac Naffarroa berrimbaditzeco 30.000 soldadu recrutatu cituela calculatu çuen. Recrutatzea honela banandu daiteque:

Maiz, Gaztelaco communeroen guerraren galçaileac recrutatuac içan ciren. [2]

Armada gaztelarrac laster lothu ceraucon naffar-gascoien armada erassotzeari. Lehendabicico borrocac Garesen guerthau eta emaitza naffarren aldecoa içan cen, içan ere, armada imperialac 300 laguneco escuadroi ossoa galdu çuen. Azquenean, ekainaren 30ean Iruñetic guer armada biec topo eguin çuten. Noaingo gudua iceneco battalia odolsuan 5.000 soldadu hil eta Naffarroaco armadac galdu çuen [14] . Borz egun gueroago, Gaztelaco governadoreec Iruñeco renditionea adostu eta hirian sarthu ciren. Asparrots generalaren ascatassuna ere adostu çuten. Uztailaren 20an Donibane Garaci ere galdu cen Donibane Garacico setioan .

Berriro, çutic cirauten gazteluac lurrera bota/vota cituzten, Iruñecoa, Liçarracoa eta Garescoa mantenduz. Galçaileec confiscationeac, heriotza-cigorrac eta erbesteratzeac pairatu cituzten.

1521eco abuztuan Mirandaco condea cen Francisco Çuñiga Abellaneda regueorde berri icendatu çuten.

Noainen galdu eta hirur hilabethe gueroago, Henrique II.a Naffarroacoaren jarraitzaileec, irailean , Amaiurco gaztelua eta, urrian , Hondarribia hartu eta Baztan - Bidassoa ibarrac controlpean mantendu cituzten.

1522co marchoan espainiarrec Orreaga eta Ituren eta Çubietaco Ekaitza mendian dagoen Orçorrotzeco gaztelua hartu cituzten.

1522co maiatzaren 10an emperadoreac barkamen orocorra eman çuen, 400 lagunei içan ecic.

Ekainaren 17an , denec hildacoac cituzten gudu batean, gaztelarrec Doneztebe hartu eta erre çuten. Horrela Baztan - Bidassoaco lerro defensiboa aphurtu çuten. Ekainaren 28an armada imperialac hutsic cegoen Behobiaco gaztelua hartu çuen. Egun bi gueroago inguru hartan Aldabe mendico guda guerthau cen.

Uztailean 10.000 lagunec Amaiurco gaztelua setiatu eta 1522co uztailaren 22an bertan ceuden 200 naffarrec amore eman çuten.

1523co urrian Carlos I.a bera Iruñera joan cen Hondarribian eta Naffarroa Beherean cegoen Naffarroaco resistenciaren aurkaco campaina prestatzeco. Abenduan berce barkamen partial bat eman çuen, naffar familien 152 ordezcariac alde batera utziz.

Naffarroa eta Guipuzcoan 27.000 laguneco armada prestatu çuen. Armada hirur çuthabetan banatuta cegoen: hurrenez hurren Laphurdi , Naffarroa Beherea eta Bearno erassotzec . Campainac 24 egun cirauen. Ecin çuten Baiona hartu ezta Tolosara ailegatu ere. Gainera, desertioneac eta gaitzac cirela eta, lauren bat galdu çuten. Campaina honetan Olhoroe , Nabarrengose , Garrüce , Sordes , Hastinga , Maule , Salvaterra eta Bidaxune erassotua içan ciren.

 
Naffarroaco armarria , conquist eta guero erabilia.

Expeditionea eta guero otsailean berrantolatuac, berriro Hondarribico setioari loth ceraucoten/cioten. Otsailaren 2an bombardaquet hassi cen. Negociationeac marchan ari cirela, otsailaren 27an , franciarrec gaztelua utzi eta naffarrac guelditu ciren. Otsailaren 29an naffarre barkamena escaini ceraueten errenditu eta berariaz Carlos V.a emperadorea haien jaunçat onharcearen truque. Azquenean 1524co aphirilean gaztelua errenditu çuten, hartu eta urthe bi eta erdi gueroago.

Barkamena eta guero Naffarroaco Resumaco administrationa espainiaratu eguin cen.

Bitartean, franciarrec Milanon galdu eta escualdea utzi eguin behar çuten. Francia alde guztietatic jaçarria bacen ere, Paristic guertu anglesac , Borgoinan alemaniarrac eta Baionan espainiarrac gueldiaraztea lorthu çuen. Carlos I.a Espainiacoaren armadac Provençan sarth eta Marseille setiatu çuen. Francisco I.a Franciacoa contraerasotzeco gai ere içan cen, baina Paviaco guduan galdu eta, Henrique II.a Naffarroacoarequin batera, espainiarrec atchilotua içan cen [10] .

1525eco otsailaren 24an içandaco battalia honen ostean, Francisco I.ac 1526co urtharrilean Madrilgo ituna signat çuen. Itun honen çazpigarren articuluan berriro ez ceraucola Naffarroaco regueari Naffarroaco Resuma berrescuratzen lagunduco adostu çuten. Henrique II.a Naffarroacoac 1527an ihes eguin çuen presondeguitic.

Gueroco bilhacaera Aldatu

Naffarroa Beherea Aldatu

1521eco irailetic aurrera, Donibane Garacico Mendiguren gaztelua Henrique II.anen jarraitzaileen escuetan cegoen. 1525ean gaztelarrec berriro occupatu baçuten ere, laster galdu çuten escualdearen controla. 1527co irailean Hernando Sandovalec çucendutaco expeditione batec controla berrescuratu eta inguruco herriei Carlos I.a emperadoreari fideltassuna eta obediencia escatu cerauen/cien.

1528co uztailean Carlos I.ac herrialdea galdutzat eman eta Henrique II.ac berrescuratu çuen. Lurralde hauetan Naffarroaco Resumac bere independencia mantendu çuen,

1589an Henrique III.a Naffarroacoa Henriqu IV.a Franciacoa bihurtu cen " Paris vaut bien une messe" ( euscaraz : " Parisec ongu merecia du meça bat") erranez.

1620co urriaren 20n , Luis XIII.a Franciacoa (Luis II.a Naffarroacoa) Pauera bertaratu cen armada baten buru cela, hamarcada batzuc lehenago Romaco Eliçari bahitutaco ondareac itzulceco aguindua bethearaztera, Parlamentuac refusatu baitzuen. Pauera sarthu eta, bide batez, "Franciari Naffarroa eta Bearnoren batze aguiria" plaçaratu eta resuma biac lothu cituen. Gueroztic, Franciaco regueac Francia eta Naffarroaco regueac içanen ciren. Nehoiz bere aitaren jaiotherrian içandaco regue honen erabaquia ez cen naffarren gustucoa, behin bethico bere escubideac eta ohiturac galdu eta Franciaco escualde bat bihurtu celaco. [15]

1789an Franciaco iraulça hass eta guero, resuma deseguiten ari celaric, 1790ean Naffarroa Behereco Statuen Pariseco ordezcariec uko eguin ceraucoten/cioten departamentu-systemaren inguruan vozcatzeari, haiec francesac ez cirela argudiatuta. Hala ere, departamentua eçarri eguin cen, eta resuma desaguertu (1792). [referencia bhar] .

Naffarroa Garaia Aldatu

 
Joseph Bonapartec Carlos I.aren armarrian içandaco Naffarroaco cateac berrescuratu cituen, berce regueec erabiliac ez içanac.

Hondarribia mendean hartu ondoren, amnistia lucea decretatu çuen Espainiaco regueac eta ihes eguindaco galçaile asco itzuli eta bere ondareac berrescuratu cituzten. Iphar Euscal Herriarequin merkataritza debecatu eta muguetan controlgune çorrotzac eçarri cituzten persona cein salgaietaraco.

Ancinaco Naffarroaco systema administrativo, judicial eta legueguilearen ordez systema feudala eçarri çuten. Hala eta guztiz ere, Carlos V.a Habsburgocoac bere testamentuan çalançac açaldu cituen Naffarroan eguindaco ondo cegoenetz. [16] Conquist militarrac ekarritaco egoera bideratzeco, Henrique II.a berezco Naffarroaco reguearequin tractu batera helcen saiatu cen, eta ez cituen bere armarrira manu militari bere imperioari atchiquitaco Naffarroa eta Napoli guehitu, elkarrhizqueta ez eragozteco.

Iruñea gothorlek bihurtu cen, harresiac berreraiqui eta bi aldeac controlatuta nahicoa cen hiri ossoa controlatzeco eraiquitaco citadella egui çuten. Espainiac 1889ra arte ez cituen citadellaco bastoi bi bota/vota Iruñeco Lehen Çabalgunea eraiquitzec . Era berean 1920 arte ez çuten harresia bota/vota Bigarren Çabalgunea eguitec . Orduraco Lehenengo Mundu Guerran erabilitaco technologia çaharquitua çuen Aro modernoco harresiac.

Naffarroaco Resuma icena 1841era arte mantendu çuen, hau da, Legue Hitzartua promulgatua içan cen arte. Resuma icenarequin batera Naffarroaco regueordeac ere desaguertu ciren. Historian regueorde naffar bat baino ez cen içan: Francisco Espoz Mina 1834an .

Mendeurrena Aldatu

2007co marchoan Naffarroaco Governuac Navas de Tolosaco guduaren çorcigarren mendeurrena eta Albaco duquearen tropen conquistaren borzgarren mendeurrena orhoitzapena eguiteco batzordea sorthu çuen [17] . Batzorde Antholatzaile hau Miguel Sanz presidenteac, César Antonio Molina Espainiaco cultura ministro ohiac, Iruñea eta Donapaleuco alcateec, Iruñeco arçapezpicuac eta berce quideec ossatuta dago.

2008co aphirilaren 5ean Nestor Basterretchea artistac, Pablo Antoñana idazleac, Tasio Aguerre Naffarroalde eracundeco presidenteac eta berce haimbat naffar intellectual eta persona ospetsuec "1512-2012 Naffarren conquista" aguiria signatu çuten naffar guehienec orain borz mende guerthatua eçagut ceçaten [18] . Naffarroa Viciric! ekimenac haimbat ekitaldi ere antholatu ditu historiographia officialac guerthatutacoa urtu ez deçan. 2010ean Naffarroale eracundeac "Euscal Herrico Historialarien I. Bilçarra" antholatu çuen Vianan non "Historiographia officialac «ezcutatu duen realitateaz» eztabaida phiztea" çuen helburua [19]

2012co aphirilaren 8an Aberri Eguna ospatu cen Iruñean , Naffarroac Conquistaren 500 urtheurrena cela eta. Independentistac sareac antholatutaco ekitaldian Naffarroaco Conquistaren eta Guernicaco bombardaquetaren haimbat datu historico gogoratu ciren, eta independencia aldarricatu cen. 2012co marchoan, gaiac hizpidea jarri çuen Espainiaco Senatuan ere, Mendiçabal Açurmendi senatariac motione batean 1512coaren campaina eta gueroco aldaqueten conquista içaera nabarmendu çuenean, horretaraco frogac ere aiphatuz. [20]

Ikus, gainera Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. Larrion, Patchi. (2012). «Oihenart, Moret eta hirurgarren guiçona. Naffarroaco Conquista litteraturan» Condaira. UEU .
 2. a b c d e f g h i j c l Aiphuaren errorea: Compondu beharreco referencia codea dago orri honetan: ez da texturic eman Esarte iceneco referenciaraco
 3. Monteano, Peio Joseba. (2000). La población navarra a comienços del siglo: el Recuento de casas de 1514. 61 Vianaco Prince eracundea ISSN 0032-8472 . .
 4. a b (Bazán 2006:232)
 5. Julio II.ac V. Laterango Concilioan
 6. Landa El Busto, Luis. (2001). Naffarroaco historia. Mendeetan cehar landutaco identitatea. Naffarroac Governua. Hezcunça eta Cultura Departamentua, 118 or. ISBN 84-235-2116-8 . .
 7. Iñaqui Sagredoren blog: "Sin castillos en Naffarroa «no ai ombre ke alçe la cabeça»"
 8. (Gaztelaniaz) Roldán, José María. (1984). «El levantamiento del Conde de Salvatierra (1520-1521). Balance historiográfico (s.XIX-XX)» Vasconia: Cuadernos de historia-geographía (4): 35-74. ISBN 84-86240-11-5 . .
 9. (Gaztelaniaz) González de Echávarri, Vicente; Ramírez Olhano, Eliodoro. (1904). La Guerra de los Communeros en el País Vasco. Gasteiz: Imprenta provincial de Álava .
 10. a b Juan Ortega y Rubio: "Compendio de Historia de España" Valladolid , 1893
 11. Bloccmans, "Emperor Charles V" , 51–52. orr; Hackett, "Francis the First" , 226. orr
 12. Arturo Campion: "La familia de S. Francisco de Xabier"
 13. Los Arcoseco udalaren webgunea
 14. Jon Urruxulegui: "La batalla de Noain" Gara eguncarian
 15. Alfredo Floristán
 16. Carlos I.aren testamentuac honela cioen: "en lo ke toca al reyno de Navarra, haya de mirar y con diligencia examinar y averiguar sinceramente, si de justicia y razón seré obligado a restituir el dicho reyno o en otra manera satisfacer o compensar a persona alguna. Y lo ke fuese hallado, determinado y declarado por justicia, se cumpla por effecto, por manera ke mi ánima y consciencia sea descargada."
 17. Naffarroaco Governua . Sanz presidentea eta Molina ministroa 2012 Batzorde Antholatzailea eratzeco bileraren buru içan dira. .
 18. Basterretchea, Nestor; Antoñana, Pablo ; Aguerr , Tasio. (2008-05-28). «1512-2012 Naffarroaren conquista» Berria . [ Bethico hautsitaco esteca ]
 19. Astiz, Iñigo. (2010-09-08). «Conquistare eguien bilha» Berria .
 20. Diario de Sessiones del Senado (10) 2012-03-27 (Noiz consultatua: 2018-05-08) .

Bibliographia Aldatu

Campo estecac Aldatu