Migratione Garaia historialariec 300. urthetic 900. urthera arte Europan guerthatutao guiça-migrationeari emaiten deraucoten/dioten icena da. Migratutaco herriec germaniar eta eslaviar jathorria çuten batez ere. Migrationea eraguin çuen causa cehatza cein cen ez da jaquiten. Hypothesiec hunoen invasiona , populatione-pressionea edo climaren aldaqueta aiphatzen dituzte.

II. eta V. mendeen arteco migrationeac. Ikussi 820co munduco mappa ere.

Bi phasetan sailcatzen da Migratione Garaia. Lehenengoa 300 eta 500 bitartean guerthatu cen. Germaniar tribuec (ikussi: ostrogodoac , visigothoac , burgundiarrac , alhanoac , lombardiarrac , angloac , saxoiac , jutoac , sueboac , alamanac ) Romatar Imperioaren erassoare ondorioz, mendebaldeco erdico zonaldeac haien mempe gueratu ciren. Visigothoac Imperioan barnan sarceco lehendabicicoac ciren. Hassiera batean, mugac defenditzera deithu baceraueten ere, 410ean Roma bera arpilatu çuten.

Bigarren phasea 500 eta 900 bitartean suertatu cen. Eslaviarrac eta turkiarrac (batic bat) ekialdeco Europan , Anatolian eta Caucasoetan sarth ciren. (ikussi avaroac , hunoac , arabiarrac , baregoac ). Phase honetaco azquen uholdea magyarrec eta biquingoec ossat çuten.

Lehenengo phasea Aldatu

Germaniarren migrationeac aspaldicoac ciren, godoac Itsasso Belçara III. mendean ere iritsi baitziren. Hala ere, hunoen ethorrera ( 372 - 375 ) egoera aldatu çuen. Içan ere, hunoen guerraraco ahalmenaren aurrean, godoec ekialdera muguitu behar içan çuten, romatarren lurraldera hain çucen ere ( 376 ). Godoec Adrianopolisco battalian romatar armada garhaitu çuten 378an . Hortic aurrera, germaniarrac romatarren buruhauste nagussia bilhacatu ciren.

Hunoen pressionepean ere, berce herri germaniarrac Imperioan sarthu ciren. Vandaloac, sueboac eta alhanoac Rhin ceharcatu çuten 406co neguan, Mainztic hurbil. Burgundiarrec eta alamanec laster jarraitu ceraueten.

Vandaloec, sueboec eta alhanoec, Galia ceharcatuta, Iberiar peninsulan sarth ciren 409an . Sueboac iphar-mendebaldean cocatu ciren, baina berce biac, 429an Africara igaro eta, Imperioco provincia horiec azpiratu cituzten Guensericoren aguindupea .

Visigothoac 418an fincatu ciren Tolosaren inguruan itun ( foedus ) baten bidez. Burgundiarrec Lyon hartuta ( 457 ), Rhodano eta Saonaren arroetan hedatu ciren hurrengo hurteetan. Francoec Clovis çuten buru nagussia ( 481 - 511 ). Honen çucendaritzapean, christau bihurceaz gain, Galiaco ipharraldea gothorcetic visigothoac garhaitzera ( 506 ) eta hegoaldera muguiaraztera iritsi ciren.

Angloac , jutoac eta saxoiac Britainia Handira migratzen ciren, 442tic romatar rmadaric gabe. Haimbat britainiarrec continentera jo çuten, berce Bretainia bat sorthuz. Teodorico buru çuten ostrogodoec Italia occupat çuten. Alamanac, bavariarrac , turinguiarrac eta saxoiac Rhin aldera fincatu ciren.

Bigarren phasea Aldatu

Nolanahi ere, hauec ez ciren Goi Erdi Aroan Mendebaldeco Europac jass cituen invasione bakarrac. Biquingoac Europa ossoan cehar VIII. mendez guerozti . Norvegiarrac Oceano Atlanticoan muguit ciren batic bat. Britainia Handia eta Irlanda arpilatu cituzten nagussiqui, baina Francia eta Iberiar peninsula ere ( Garcia Iñiguez Iruñeco buruçagui bahitu çuten). Islandiara ( 860 ) eta Groenlandiara era iritsi ciren. Daniarrec Manchaco Canalean arpilatu çuten guehiembat. Anglaterraco koroa lorthu çuten Cnut Handiarenquin, eta Francian , 911n , Normandian fincatu ciren. Suediarrac ekialdean muguitu ciren, Itsasso Balticotic Belçaraino . Salerosquetaraco cocaguneac fincatu ciren Russiaco steppetetan, eta Constantinoplaco merkataritzan parte-harce handia içan çuten.

Berce aldetic, Erdialdeco Asiatic ere haimbat herri iritsi cen Europaraino. Balkanetara , bulgariarrac ethorr ciren. Zonalde horretan, aurreco mendeetan emequi-emequi çabaldu ciren eslaboac bother -hutsuneaz probestuta. Hungariarrac Erdialdeco Europara IX. mendearen amaieran iritsi ciren. Hortic, ingurunea arpilatu çuten haric eta Oton I.ac 955ean garhait cituen.

Campo estecac Aldatu