Mendabia

Naffarroa Garaico udalerria
Mendavia » orritic birbideratua)


Mendabia [3] ( [menðaβi.a] ) Naffarroa Garaico mendebaldeco udalerri bat da, Ebro ibaiaren erçaren ondoan dagoena, Naffarroaco Riberan , Iruñea hiriburutic 78 kilometrora. 3.616 biztanle ditu.

Mendabia
  Naffarroa Garaia , Euscal Herria
Mendabia udalerriaren ikuspeguia.

Bandera

Mendabiako armarria
Armarria


Map
Cocapena
Herrialdea   Euscal Herria
Lurraldea   Naffarroa Garaia
Merindadea   Liçarra
Escualdea Ribera Garaia
Administrationea
Statua   Espainia
Erkidegoa   Naffarroa
Icen officiala Mendavia
Alcatea María José Verano Elvira
( PSN )
Posta codea 31587
INE codea 31165
Herritarra mendabiar
Geographia
Coordenatuac 42°26′39″N 2°12′01″W / 42.4443°N 2.2004°W / 42.4443; -2.2004
Açalera 78 cm²
Garaiera 360 metro
Distancia 78 cm ( Iruñetic )
Demographia
Biztanleria 3.560 (2022: 55)
alt_left   1.723 (%48,4) (2019)   (%51,2) 1.824   alt_right
Densitatea 45,39 biztanle/cm²
Çaharcea [1] % 18,27
Ugalcortassuna [1] ‰ 33,83
Economia
Jarduera [1] % 83,83 (2011)
Desberdintassuna [1] % 0 (2011)
Langabecia [1] % 10,64 (2013)
Euscara
Euscaldunac [1] [2] % 1,80 (2018: %0,95)
Datu guehigarriac
Webgunea http://www.mendavia.es/

Geographia Aldatu

Inguru naturala eta cocapena Aldatu

Liçarraco merindadearen hegoaldean cocatzen da, NA-134 errepidean Mendabia- Lodosaraco norabidean.

Mendabiaren herri mugaquideac honacoac dira: Ipharraldean Laçagurria eta Los Arcos , hegoaldean Rioxaco Autonomia Erkidegoa , ekialdean Sesma eta Alcanadre ( Rioxa ) eta mendebaldean Agoncillo , Viana eta Bargota .

Clima eta landaredia Aldatu

Mendabiac clima continental-mediterraniarra daduca, negu hotz, uda sargori eta lehor, euri escas eta udaberri eta udazquenean ugariagoac direnac, eta ipharreco cierço haicearequi . Urtheco batez berceco temperatura 12 eta 13 gradu artecoa eta precipitationeac 400 eta 500mm bitartecoac dira. Urtheroco egun euritsuac 50 eta 80 bitartean içaiten dira. Ekaitzac ohicoac içaiten dira udaberri eta uda garaian, eta hegoaldean dauden Rioxaco mendietan sorcen dira ekaitz hodeiac.

Nekaçaritzaraco erabilcen diren lurrez gain, udalerrian ez da apenas çuhaitzic gueratzen, eta gueratzen direnac ibaiaren ercean dauden makal eta birlandatutaco pinuac dira.

Historia Aldatu

 
Ebro ibaia Mendabia parean.

Mendabiaco udalerrian historiaurreco haimbat aztarna aurkitu dira. Aztarnateguiric eçagunena " El Castillarrecoa " da. Garai desberdinetaco tribu celta baten aztarnac dira, eta horrez gain, "Cogote Hueco" iceneco herrixca iberiar baten aztarnac ere aurkitu dira Ebro ibaiaren ercean. Romatarren eraguin nabarmena içan cen Mendabian, Calagurris Iulia Nassica beçalaco herri garrancitsu baten ondoan cocaturic egoiteagatic. Horrela, Calagurrisen (gaur egungo Calahorra ) ur-beharrac hornitzeco, acueductu bat eraiqui cen Odron ibaitic herrira, Mendabiaco herria gaur egun cocatzen den gunetic igaroz.

Romatar Imperioaren visigothoen eta musulmanen invasioneac ethorri ciren. Mendabiaco lurrac Banu Qasi sendi musulman botheretsuaren aguintepean içan ciren. 910 . urthearen inguruan Anso I.a Garcez regueac herria conquistatu eta Iruñeco Resumaren çath bihurtu çuen. Mendabia eta Viana bitartean, çaldun ascoren arteco borrocac eman ciren, eta thoqui hartan bertan ere, "Hirur Ansoen" arteco borroca guerthatu cen, Gaztela , Naffarroa eta Aragoico resumen rtean. Erasso hartan gaztelarrac içan ciren galçaile. 1507 . urthean, Alexandro VI.aren seme Cesar Borguia executatu çuten Mendabia eta Viana arteco lurretan.

XII. mendetic aurrera Mendabia Iratcheco monasterioaren jabetzetaco bat içan cen, eta XIII. mendearen hassierati Imasco oinordecotza bere controlpean ceducan, "Menda Çaharra" iceneco parochiarequin batera. Parochia honen mugac 1383an eçarri cirelaric. 1237aren aurretic ere herriaren defensaraco gothorleku bat bacen, eta 1378 . urthean Gaztelatarrec gaztelua hartu eta honi su eman ceraucoten/cioten. Carlos III.a Naffarroacoac , lurraldea Estuñigaco Diego Lopeci eman ceraucon. 1492an gaztelua berriztu eta hobespen ugari eguin cerauzquioten, Joan II.a eta Blanca Naffarroacoaren reguealdian. Dorre nagussia berriztu, çainceco etchola berriac eraiqui, eta harresia compondu çuten.

1430 . uretan Stunicaco Iñigo Orticec, gaztelua utzi çuen, Aulki Sanctuaren embaxadore icendatu çutenean. Naffarroaco reguinac, orduan, Carlos Beaumontecoari utzi ceraucon gaztelua eta Mendabiaco jaurerria. XV. mende ossoa Gaztelaren aurkaco guerrateac amaigabeac içan ciren, eta herriac haimbat calte jassan cituen. 1450ean Joan II.ac gazteluaren jabetza Stunicaco Iñigo Ortici itzuli ceraucon, baina Leringo condea gothorlekuaz jabetu cen. 1462an gaztelua beaumontarren escu gueratu cen.

1512an Gaztelaco Resumac Naffarro conquistatu eta occupatzean, Mendabia Leringo contherric udalerri bihurtu cen. Eta halaxe jarraituco çuen XIX. mendearen amaiera arte, jaurerriac bertan behera gueratu cirenean. Orduan, Mendabia udalerri independente bihurtu cen, jaurerri içandaco Naffarroaco berce udalerri ascorequin guerthatu beçala. XX. mendetic aurrera, herriaren garapen industriala hassi cen, guehiembat nekaçaritzatic erathorritaco productuen transformatione industriac eta conserva lanteguiac.

Guerra Civila Mendabian Aldatu

 
Mendabiaco uharca.

Guerra Civilaren lehen egunetan Mendabiaco 99 persona erail cituzten alchatutaco falangista eta requete taldeec. Hildaco guehien içan cen herrien artean dago Mendabia beraz.

1936co urtharrilean , eguindac hautescundeetan, ezquerreco alderdiec garhaipena erdietsi çuten Mendabiaco udalean, eta aurreco bi urtheetan egondaco governu escuindarra garhaitu çuten. 1936co uztailaren 18an leguezc governuaren aurka egondaco alchamendu militarraren oiharçuna egun batera heldu cen herrira, uztailaren 19an . Udalac eta herrico languileen elkarteec egoera controlpean çuten arren, matchinatuen alde aguertutaco Goardia Civilarequin borrocac içan ciren, horietan policia bat larri çauri cen. Horrez gain, Herrico etcheco atheçain ere larri çauritu çuten.

Egun hartaco ilhunabarrean, egoera erabat aldatu cen, eta requetez betheric camioiec herria hartu çuten. Hauec, resistencia erabat çaphaldu çuten, eta 200 mendabiar inguruc ihes eguin behar içan çuten matchinadaren lehen momentuetan. Fascistec ihes eguindacoei inguruco mendietan cehar jaçarri ceraueten, eta ondoren, herrian bertan ezcutatutacoen bilha ere hassi cen. Carlistac herrira sarthu ondoren, falangistac ethorr ciren ondoren, basaqueria itzelaz jocatu çutenac.

Udaleco cargu eta functionario guztiac euren cargüetatic kendu cituzten eta guehienac fusilatu eguin cituzten, hilquetec guehien eraguin çuten Espainiar statuco udala içan cen. Lehenic Jesus Pastor Fernandez erail çuten ( UGTco cinegotzia), eta aurretic Derauconisio Salcedo alcate içandacoa ordezcatu çuena. Ondoren, Bonifacio Angulo Romero eta Pedro Sabada Elvira UGTco cinegotziac hil cituzten. Güillermo Canillas Romero UGTco quide eta Derauconisio Salcedo alcate-ohia hil cituzten jarraian. Derauconisio Salcedo carcelan sarthu çuten momentu hartaraco eta abuztuco lehen hamaborçaldiaren inguruan erail çuten Liçarra aldean.

Cargu politicoez gain, herritar ugari ere fusilatu cituzten, languileen eracundeetacoac edo berce herritarren batec salhatuac. Atchiloqueta ugari eguin ciren, eta fusilatu ez cituztenac, guerraco frontera eraman cituzten, asco bertan hil ciren.

Emacumeei ilea moztu ceraueten falangistec eta erricino -olioa harcera eta herrico caleetan cehar bandera falangista eta "ereserqui nationala" abestera behartu cituzten. 1936co açaroan , fusilamentuec jarraitu eguin çuten.

Economia Aldatu

 
Udalerriaren inguruco laborança lurrac.

Mendabiaco udalerrico economia nekaçaritzan oinharritzen da, eta horren barruan, industria nekaçaritzatic atherataco productuen transformationerequin dago relationaturic. Mendabia Rioxaco ardoaren ekoizle nagussietacoa da "Rioxa Baxua" azpiescualdean.

Lehen sectorea beraz, garrancitsuena da herrian, eta 3.000 hectarea lur ureztatu daude, haimbat barazqui ekoizteco erabilcen direnac. Productuen qualitatea dela eta, nationearte mailan eçagunac diren haimbat jathorri-icen escaini çaizte bertaco productuei, basarana , piquill piperra, ardoa , çainçuriac , Naffarroac bildotsa , Naffarroac chahala , eta abar. Lur communec 1.265 hectarea harcen dituzte (erroldaturico laborança lurren % 16,4), 385 ha secain lurrac, 112 ha lur ureztagarriac, 305ha larreec eta 95ha basoac.

1947co açaroaren 6an, Naffarroa Garaico nekaçarien aurrezqui kutchac sustaturico cooperativa sorthu cen; 1953co aphirilare 15ean, upategui cooperativa (guerora desaguertua); eta 1960co ekainaren 17an, Legardaco Ama Virginaren Conserva Cooperativa sorthu cen.

Industria Aldatu

Naffarroaco Foru Erkidegoco Governuac industrialdeac sustatzeco sorthutaco Nasuinsa elkartearen ekimenez, Mendabiaco industrialde berria eraiqui cen XXI. mendearen amaieran. Eraicunça lanac 1997an hass eta urthebethe gueroago hiritarcea amaitzean empresen pavilioiac eraiquitzen hassi ciren ( 1999an ). Industrialdea Mendabiaco herrigunearen ondoan dago eta Donejacue Bideco autobideraco sarbide çucena daduca. Azpieguituraren eçaugarriac honacoac dira:

Açalera guztira: 55.315 m2

Lursailen açalera: 39.617 m2

Demographia Aldatu

XX. mendearen lehen erdialdean hazcunde erranguratsua içan çuen Mendabiaco populationeac, eta 50 urthean % 80 haci cen. Bigarren erdialdean, berriz, nahico egoncor mantendu cen.

Mendabiaco biztanleria

2008co erroldaren arauera, Espainiaz campoco 363 ethorquin vici ciren herrian, biztanleriaren %9,58 ( Naffarroa Garaico batezbercecoaren azpitic).

Politica Aldatu

Udaletchea Aldatu

Udaletchea XVIII. mendean eraiqu cen eta barrualdea 1984an berriztu. Campoalderanzco bi fachada dituen adreiluzco eraiquina da, fachada nagussian herriaren armarria agueri delaric. Navarro Villoslada caletic guerthu dago, eliçaren ondoan. Udala alcatea eta hamar cinegotzic ossatzen dute.

 • HELBIDEA: Udaletche Plaça, 1

Udal hautescundeac Aldatu

2007an Naffarroaco Alderdi Socialista alderdico Miguel Ánguel de Carlos Zúñiga auqueratu çuten alcate. Udaleco hamaica cinegotzietatic borz lorthu cituen PSNc . Baliogabeco votoac 28 içan ciren (emandaco guztien %1,18a) eta çurizco 97 voto içan ciren (votoen %4,17a). Abstentionea %23,01coa içan cen.

Mendabiaco Udala (2007)
Alderdia Votoac Cinegotziac
PSN 973 5
UPN 741 4
NEB 193 1
AIM 186 1
CDN 134 0

2011co udal hautescundeetan ere PSNco alcatea hautatu çuten, urthe horretan María José Verano. Alderdi horrec eta UPNc bosna cinegotzi erdietsi cituzten eta NEBec bakarra.

Mendabiaco Udala (2011)
Alderdia Votoac Cinegotziac
PSN 928 5
UPN 835 5
NEB 247 1

Hauec dira azquen urtheetaco udal hautescundeec Mendabian utzi dituzten emaitzac:

Udal hautescundeac Mendabian
Alderdia 2015 2011 2007 2003 1999 1995
Voçac % Cinegotziac Voçac % Cinegotziac Voçac % Cinegotziac Voçac % Cinegotziac Voçac % Cinegotziac Voçac % Cinegotziac
Naffarroaco Alderdi Socialista-PSOE (PSN-PSOE) 35,72 4 43,84 5 41,87 5 52,52 6 37,91 4 31,03 4
Naffar Herriaren Batassuna (UPN) 31,48 4 39,44 5 31,88 4 26,47 3 31,32 4 40,95 5
Mendabiac Erabaqui (Mendavia Decide, MD) 22,74 3 - - - - - - - - - -
Izquierda-Ezquerra (I-E) 6,54 0 11,67 1 8,03 1 7,92 1 13,14 1 15,04 1
Naffarroaco Alderdi Popularra (PP) 0,93 0 - - - - - - - - - -
Aggruppación Independiente de Mendavia (AIM) - - - - 8,00 1 9,78 1 15,83 2 11,25 1
Naffarroaco Democraten Elkargunea (CDN) - - - - 5,77 0 - - - - - -

Alcateac Aldatu

Hauec içan dira Mendabiaco azquen alcateac:

Alcatea Aguintaldi hassiera Aguintaldi amaiera Alderdia
Jesus Gonçalez Suberviola [4] 1979 1983 PSE
Jesus Gonçalez Suberviola [4] 1983 1987 PSN
1987 1991
1991 1995
1995 1999
Samuel Caro Sadaba 1999 2003 PSN
Samuel Caro Sadaba 2003 2007 PSN
Miguel Angel de Carlos Çuñiga 2007 2011 PSN
Maria Jose Verano Elvira 2011 2015 PSN
Maria Jose Verano Elvira [5] 2015 2019 PSN
Maria Jose Verano Elvira [5] 2019 Jardunean PSN [6]

Azpieguitura eta garraioac Aldatu

Errepideac Aldatu

Herrico errepide nagussia NA-134 errepidea da, "Ebroco Ardatza" icenaz ere eçagutua. Errepide honec Logroño eta Castejóngo udalerriac elkarcen ditu, eta bi udalerri hauetatic AP-68 autobideraco sarbide bana eta A-12 autobideraco sarbidea daude.

Mendabia Logroñoco aeroportutic 35 kilometrora dago.

Trena Aldatu

Duela urthe asco, udalerritic laur kilometrora, Ebro ibaiaren hegoaldeco baztereran, Renferen burbindearen guelthoqui bat cegoen. Guelthoquira ailegatzeco, metallezco eguitura bati lothurico chalupa bat erabilcen çuten herritarrec. Horrez gain, herria eta guelthoquiaren arteco garraioa eguiten çuen tarrana bat ere bacegoen, "La Barca" icenaz eçagutua.

Autobusa Aldatu

La Stelllesa autobus compainiac Mendabia Liçarrarequin batzen du. Autobus lineac, honaco ibilbidea eguiten du:

Cultura Aldatu

Euscara Aldatu

Naffarroaco Foru Erkidegoco Governuac onhartutac Euscararen Foru Leguearen arauera, Mendabia eremu ez-euscalduneco udalerria da, eta hori dela eta, hizcunça official bakarra gaztelania da. 2001eco erroldan, herritarren % 0,85ec cequien euscaraz .

Jaiac eta ospaquiçunac Aldatu

 
Biganchen encierroa Mendabiaco jaietan.

Mendabiaco herri-jaiac San Joan battaliatzailearen omenez ospatzen dira abuztuaren 23tic abuztuaren 30ra bitartean. Jaietan, mota ezberdineco ospaquiçunac antholatzen dira, berceac berce, jota, bigancha encierroac eta "gauerdico caldotchoa" icenaz eçagutzen den ekitaldia.

Izpiritu Sanctuaren Pazco astelehen edo Mentecoste egunean, "Las Almendreras" iceneco ospaquiçuna antholatzen da, Legardaco Ama Virginari eguinico erreguan. Jai hau, inguruco Mues eta Lodosac ere ospatzen dute.

Horrez gain, ardoarequin cerikussia duten haimbat jaialdi eta bercelaco ekitaldiac içaiten dira urthean cehar, maiatzaren 15ean , erraiterao , San Isidro egunez. Urtharrilaren 16an eta 17an "San Antongo suteac", eta abuztuaren 16an , San Roqueren omenezco bazcari bat antholatzen dituzte herritarrec.

Gastronomia Aldatu

Ondassun nabarmenac Aldatu

Herriac dituen monumentuen artean, historiaurreco aztarnac eta ondorengo mendeetaco eliça eta jaureguiac dira aiphagai.

 • El Castillarreco aztarnateguia, bronchezco arotic burdinarora harcen du, bertan, buztinguinçaco, keramicazco eta adobezco haimbat eraiquinen arrastoac aurkitu dira.
 • Joan Battaliatzailearen parochia, XIII. mende hassieraco da, templuari buruzco lehen documentua 1048coa den arren. Eliça XVI. mendean birmoldatu cen gaur egungo itchura gothico - errenacentista hartu arte. Ondoren, XVII. mendean eraiquin handitu eta 1783an dorre neoclasicoa alchatu cen. Tamaina desberdineco laur nabez eta aurrealde pentagonalez ossaturic dago. Campoaldeco harlanduac itchura sendoa emaiten du, hormec duten çabalera handia dela eta.
 • Legardaco Ama Virginaren baseliça, eraiquin honen içaiteari buruzco lehen referenciac XI. mendecoac dira. Dena den, gaur egungo baseliça XIII. mendecoa da, XVIII. mendean eguinic aldaqueta batzuequin batera. Nabea bi çathitan banatzen da.
 • Imasco abeletche , Iratcheco monasterioaren eraguimpec ancinaco monasterioa içan cen. XVII. mendeco haimbat eraiquinec ossatua, dembora labur batez Martin Çurbano iceneco guerrariaren jabetza içan cen, liberalei Guerra Carlistetan emanico lagunçagatic esquerronez abeletchea ophariz jasso eta guero. Gaur egun, ardoguinçaco empresa bat da etchaldearen jabea.

Cerbitzuac Aldatu

Mendabia, "Eliçagorria, Lodosa, Mendabia, Sartaguda eta Sesmaco cerbitzu socialen Mancommunitateco" quidea da.

Referenciac Aldatu

 1. a b c d e f Euscal Herriari Beguira. Udalbilça .
 2. Naffarroaco Governua. (2018). Naffarroaco Datu Sociolingüisticoac. Euscarabidea, 50-55 or. .
 3. Euscalçaindia . 155. araua: Naffarroaco udal icendeguia. .
 4. a b «MENDAVIA - Auñamendi Eusco Encyclopedia» aunamendi.eusco-ikascunça.eus (Noiz consultatua: 2020-04-16) .
 5. a b (Gaztelaniaz) «Base de datos de Alcaldes y Concejales:: Ministerio de Política Territorial y Función Pública ::» www.mptfp.gob.es (Noiz consultatua: 2020-04-16) .
 6. «LIÇARRACO ESCUALDECO HAUTESCUNDE BATZORDEA Aurkeztutaco hautagai-cerrendac» NAO 78. cembaquia, 2019co aphirilaren 24a, asteazquena (Noiz consultatua: 2020-04-30) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Naffarroa