Lehen Carlistaldia [7] [8] Lehen Carlista Guerra , Lehen Guerra Carlista eta Lehen Carlistada icenez ere eçaguna— 1833 eta 1840 urthee bitartean Hego Euscal Herrian batez ere (1839 arte) eta Espainian içandaco guerra civilari deritzo. Guerraren açaleco aucia dynasticoa cen arren, Euscal Herrian eçaugarri berheciac içan cituen, bertaco legue eta eracundeen aldeco alchamendua içan cen biztanleriaren guehiengo handiaren babesaz, espainiar ordena liberal berriaren contra.

Lehen Carlistaldia
Carlistaldiac
En Mendigorría.jpg
Data 1833co urriaren 2a 1840co uztailaren 6a
Lekua   Espainia
  Euscal Herria
Emaitza Isabeldarren garhaipena
Gudulariac
Carlistac

Nationearteco babesa (economicoa)

Isabeldar edo christinatarrac


Nationearteco babesa

Buruçaguiac
Thomas Çumalacarregui
Ramón Cabrera
Bruno Villarreal
Jose Miguel Sagastibelça
Juan Antonio Çaratiegui
Rafael Maroto
Vicente Guenaro de Kesada
José Ramón Rodil y Campillo
Francisco Espoz y Mina
Luis Fernández de Córdova
Marcelino Oráa
Baldomero Espartero
Indarra
30.000 carlista (1838) [1] 500.000 guerra ossoan cehar [2]
100.000 [1] -265.000 [3] christinata (1838)
10.000 Britainiar Legione Lagunçailea [4]
5.000 Franciar Divisione Lagunçailea
Galerac
60.000-80.000 hildaco inguru [5] 80.000 hildaco inguru [6]
66.000 christinatar
7.800 franciar
2.400 britainiar
50 portugaldar

Guerraren erdigunea Euscal Herria içan cen eta, neurria chiquiagoan, Maestrazgoa eta Cataluniaren ipharraldeco muga escualdea. Alabaina, resumaco berce escualde batzuc astindu cituen, Andalucia, adibidez, eta governuaren eta alchatuen expeditione militarrec talca eguin çuten ascotarico thoquietan.

Haimbat eguilec eta lehen escuco lekucoc, hala bertacoec nola atzerricoec, euscal soveranotassun eta, are, independenciaren aldeco herritarren borrocatzat jo dute Euscal Herrian. Lehen Carlistaldiac "reguetzaren guerra" (1839 arte), "guerra civila", "ipharraldeco guerra" eta "foruen guerra" icenac hartu cituen.

Hego Euscal Herriraco guerraren ondorio politico nagussia, lehenic, occupatione militarra eta, bigarrenic, 1839co Foruac Berresteco Leguea eta 1841eco Naffarroaco Foruac Eraldatzeco Leguea içan cen; hartara, Espainiara transferitu cen herri soveranotassuna eta Hego Euscal Herrico lurraldeac Espainiaco provincia bihurtu ciren, status berheci batequin bacen ere. Ordu arteco barnealdeco aduanac costaldera eta Pyreneoetara lekualdatu ciren. Espainian, ordena constitutional desegoncor bat fincatu cen, eta Espainia irauncorqui sarthu cen Europaco nationearteco mailegarien finança systeman.

Garaia Aldatu

 
Carlos Maria Isidro infantea , bere burua Carlos V.a aldarricatua

XVIII. mendearen hassiera , Philippe V.a Espainiacoac Legue Salicoa eçarri çuen, emacumeei espainiar koroa heredatzea galarazten cerauen/ciena. Mende bat gueroago, ordea, Fernando VII.a Espainiacoa regueac araço bat çuen: ez çuen guiçonezco semeric içan, bi alaba soilic, Elisabeth (guerora Elisabeth II.a Espainiacoa icenaz reguina içanen cena) eta Luisa Fernanda. Fernandoc Legue Salicoa atzera bota/vota çuen bere alaba nagussia reguina içan cedin [9] .

Horretaraco 1830eco marchoan , hau da, Elisabeth jaio baino sei hilabethe aurrerago, 1789an bere aita cen Carlos IV.a Espainiacoac eçarri eta Gortheec onharturic Berrespen Pragmaticoa arguitarat çuen, 1713co maiatzaren 10ean Philippe V.aren araudia indargabetzen çuena [10] . Horrela, Gaztelaco resuman ohiturazcoa cen ondorengotza çucembidera, Çazpi Partidetara hain çucen ere, itzuli cen.

Honec reguearen anaia cen Carlos Maria Isidrori calte eguin ceraucon, Legue Salicoaren arauera oinordeco içan behar baitzuen berac. Içan ere, Fernando VII.aren erreinaldian oinordecoa içan cen, Fernandoc hirutan ezcondu bacen ere seme-alabaric ez çutelaco. Laurgarren emazteac ordea alaba bi içan cituen. 1833co irailaren 29an Fernando hilcean, Elisabeth reguina icendatu çuten; bere adin urria cela-eta, ordea, bere ama Maria Christina icendatu çuten regueorde [11] .

Espainiaco egoera politicoa XIX. mendearen erdialdean nahassia cen. Fernando regue absolutu bat içan cen arren, bere vicitzaren azquen aldera liberalei cembait concessione eguin cerauzten. Bere alaba Elisabethec reformetan aurrera jarraituco çuelacoan, absolutismoaren jarraitzaileac Carlos Maria Isidroren aldera jo çuten. Honec, Elisabeth Asturiasco princessatzat onhart ez çuena, Abrantesco aguiria aurkeztu eta bere escubide dynasticoac aldarricatu cituen [12] .

Araço dynasticoa, gainera, ez cen bakarra guerra hasteco. Iberiar Peninsulaco Guerra içan eta guero, Fernandoc 1812co Espainiaco Constitutionea indargabetu eguin çuen. Hala ere Hirurteco Liberalaren (1820-1823) ondoren, Fernando VII.ac berriro inquisitionea marchan ipini baçuen ere, bere erreinaldiaren bucaeran liberalac eracarceco cembait foru kendu eguin cituen [13] [14] .

Alderdiac Aldatu

Eliça officialqi alderdi baten alde aguertu ez cen arren, elizguiçon ascoc (tartean Merino apheça famatua) carlisten alde eguin çuen [9] . Euscal herrialdeetaco biztanlegoac, Carlosen alde eguin çuen. Alde batetic christinatar liberalec Euscal Foruac eçabatuco çutenaren beldur cirelaco, eta baita Eliçac euscal guiçartean çuen pisuagatic.

Era berean, Catalunia eta Aragoin Espainiaco Ondorengotzaren Guerra eta guero jada galduta cituzten foruac berrescuratzeco auquera anceman cen Carlosen alde eguinez guero [15] .

Berçalde, liberalec eta moderatuec statuco institutioneac, armadaren guehiengoa eta hiriric garrancitsuenac controlatzen cituzten.

Atzerritarren parte-harcea Aldatu

 
Britainiar Legionearen 6. Regimentuac 1836co açaroaren 17an guipuzcoar nekaçarien etcheetan eraguindaco arpilatze eta sunsiqueta ( Çumalacarregui Museoco bilduma).

XIX. mendeco berce guerretan beçala, romanticismo muguimendua bulçatuta haimbat lagun hartu çuten parte guerran, guehienetan carlisten alde, [16] . Aiphatzecoac dira C. F. Henningsen anglesa [17] Alphonse de Barrés du Molard , Alexis Sabbatier eta Louis Xavier Augüet de Saint-Sylvain franciarrac edo August von Goeben , Adolf Loning , Felix von Lichnowscy eta Wilhelm von Rahden alemaniarrac [18] .

Bercetic guerran guiçatassunez jocatzeco ( Lord Edward Elliot ) [19] eta amaiera emaiteco ( Lord John Hay ) anglesac ere aritu ciren.

Liberalec (Espainiaco governuac, berheciqui) Resuma Batua , Francia eta Portugalen lagunça jasso çuen, armada hornitzeco eta diruçainçaraco credituen bitartez. Nationearteco maileguac 1835ean hassi ciren. Britainiarrec Georgue Lacy Evans generalac çucendutaco voluntarioec ossatutaco British Legionen [20] eta Bizcaico golkoan blockeo eguiteco Royal Navy bidali cituzten. Portugaldarrec das Antas baroiac çucendutaco Lagunça Divisionea eta franciarrec Léguion Étrangère bidali çuten muga eta costaldeac controlatzeco.

Carlisten aldeco aventuran, experienciaren inguruco liburuac eta memoriac idatzi cituzten, erraiteraco Felix von Lichnowscy prussiarra . Liburu horiec interesgarriac dira bai guerraren inguruco jassotaco informationeagatic baita ere garaico guiçartearen inguruco testigançagatic. Lichnowscyren liburuac, adibidez, Euscal Herriari buruzco datu eta describapen asco bildu cituen.

Guerra Aldatu

 
Borroca eremuen mappa.

Hassiera batean liberalen indarra handiagoa cen arren, Thomas Çumalacarreguic antholatutac guerrilla guerr arracastatsuagatic, carlistac euscal lurraldeetan indarsu eguin ciren eta liberalei sona handico porrotac eraguin cerauzteten. 1835ean , garhaipe hauec animatuta, Carlosec Çumalacarregui Bilbao setiatzera behartu çuen (berac nahiago çuen Gasteiz hartu, bertatic Madril erassotzec ), portu garrancitsu batez jabetu nahi baitzuen. Çumalacarregui setioan bala galdu batez hil cenean, carlistec ecin içan çuten bere trebetassuna berdinduco çuen buruçagui militarric aurkitu.


« [Badaquig orain euscal provinciec] ez daramate[la] guerra civil bat, independencia guerra bat baicic, regue-nahia ez dela haiençat bandera bat baicic, berce provincietaco absolutisten eta Europaco monarquen cein autocracien lagunça segurtatuco derauena; finean, Espainia regue absolutu baten sclavu baten pean jarri nahi badute, haien republicar constitutioneen bidez asque irauteco da. »

Louis Vierdot, Revue des deux Mondes (1836) [oh 1]


Heriotza honen ostean, liberalac pixcanaca-pixcanaca guerran initiativa harcen hassi ciren, baina ecin içan çuten guerrilla carlista memperatu. Nationearteco mailegüez gain (Rothschild Etcheac hornituac), Mendiçabalec recrutamendu orocorra eguin çuen Espainian, soldadu guehiago bilceco. Gauçac horrela, guerra amaitzeco formulac bilhatzen hassi ciren batez ere herrialdeetaco handiquiac, Baionan bilduta. Hauec Muñagorriren bandera eta leloa (" Baquea eta Foruac ") bulçatu cituzten. Militarqui eraguinic içan ez baçuen ere, eraguin handia içanen çuen guero, 1839an Rafael Maroto eta Baldomero Esparteroren arteco Bergaraco bessarcadaren textuan. Bertan, carlista militarren graduac mantencen ciren baina foruac ez ciren erabat berresten, hauec Espainiaco leguedi, constitutione eta hiritarren bombardaquetan eçarcen baitziren [21] .

Lehen carlistaldico cembait militar eta buruçagui

Ipharraldeco frontea Aldatu

Wikiteca n badira textuac, gai hau dutenac:
Revue des Deux Mondes: Guerra Hego Euscal Herrian (FR)
 
Ipharraldeco frontea, 1836co maiatzean .
 
Soldadu carlistac Bilbaoco lehendabicico setioan (1835) çauritutaco Çumalacarregui garraiatzen.
 
Britainiar Legione Lagunçailearen erassoa 1837co Irungo guduan .

Fernando VII.a hil ondoren, Carlos reguenahiac Joaquín Abarca aphezpicu icendatu çuen ministro universal [22] eta berarequin bat eguiteco escatu cerauen/cien armada eta autoritateei, ondorio gutiequin. Nationeartean Miguel I.a Portugalgoac baino ez çuen hainçat hartu, Espainia eta Portugalen arteco harreman diplomaticoac hautsiz. Urriaren hassiera resumaren cembait lekutan matchinadac hass ciren, reguearen voluntario herrietaco elkarteec eguinac. Guehienetan ez çuten arracasta handiric içan, Euscal Herrian eta Rioxan içan ecic, non dembora escas batzuetan hiriac controlatu cituzten.

Matchinadac ez çuten armadaren babesa içan. Horrela Ladron de Cegama generalac, Valladoliden aguintaritzari gabe cegoena, eta Thomas Çumalacarregui , Iruñean retiroa artuta cegoena, bere etchetic alde eguin çuten ceuden gothorlekuen garnicioa estutassunean jarri baric alchatzeco. Adituen ustez, Ladron de Cegama generalac 1833co urriaren 6an Tricion Carlos Maria Isidro Carlos V.a icenaz regue aldarricatu çuenean hassi cen. Matchinoec Logroño hartu ondoren, Naffarroara pass ciren, bertocoequin bat eguiteco. Naffarroan guerthau cen batassun honec Thomas Çumalacarreguic çucendutaco armadaren hassiquina içan cen eta çazpi urthez guerra mantendu çuten.

Thomas Çumalacarreguic berehala Euscal Herrico carlista armada antholatu çuen, hassieran Naffarroan eta guero Pedro Sarsfieldec çucendutaco expeditioneac cigortutaco Bizcaia , Guipuzcoa eta Arabacoequin batera.

Çumalacarreguic guda-celhaian armada christinatarrari kendutaco armaz hornitu cituen bere soldaduac edo lantegui eta convoyei laphurtutacoez [23] . Bere gutiagotassunaz jabetua Iberiar Peninsulaco Guerran eçagututaco guerrilla tacticac repicatu cituen, eremu menditsua eta biztanleria civilaren lagunçari esquer. 1833co abenduaren 7an , Bizcaia eta Arabaco Foru Aldundiec bere tropen buruçagui icendatu çuten. Soldaduen artean ospetsua ("Thomas ossaba" ecicena çuen), guphidagabea içan cen liberalac çaphalceco eta beldurra erabili çuen lurraldea controlpean içaiteco.

1834 urtheeta cehar, guduetan carlistec garhaipenac lorthu cituzten: Logroño eta Cenicero arteco arma-convoya laphurreta eguin çuten edo Dulanci eta Etchebarrico guduac . Baina, urthe bucaeran, porrota jasso çuten Mendaçaco guduan eta atzera eguin behar içan çuten Arquijasen . 1835eco marcho eta aphirilean , Larremiarco guduan , berriz, Francisco Espoz y Mina menderatu çuen.

Artatzaco guduan Guerónimo Valdés mendean hartu ondoren, Thomas Çumalacarreguic liberalei haimbat herri eta gothorleku kendu cerauzquioten ( Maeztu , Alsasu , Eliçondo , Doneztebe , Urdaçubi eta abar), hiriburuac eta cembait costaldeco herri baino ez mantenduz. Liberalen armada Ebroco hegoaldeco ercean cocatu cen. Garhaipen militarrec indarberritua eta nationeartean finança eta hainçatespena lorceco asmotan, reguenahiac Bilbao harcea aguindu çuen, Çumalacarreguic Gasteiz hartu eta bertatic Madril erassotze nahiago baçuen ere. Campainaren hassieran arracasta içan çuten, içan ere Espartero mendean hartu çuten Descarga mendatean. 1835eco ekainaren 10ean Bilbao setiatzeari baina, operationeac beguiratzen ari cela çauritua, 1835eco ekainaren 24an hil cen Çumalacarregui.

Çumalacarregui hil ondoren Vicente González Moreno icendatu çuten ordezco. Honec Bilbaoren setioa utzi çuen Luis Fernández de Córdovac çucendutaco armada cethorrelaco [24] . Honec, egun batzuc passa ondoren, Mendigorrico guduan mendean hartu cituen carlistac.

1835eco urrian Naçario Eguia Euscal Herrico carlista tropen general bilhacatu cen. Bere aguintaldian 36.000 lagun içaitera ailegatu cen eta bere ordezcoa cen Bruno Villarrealec euscal muguetatic campo expeditioneac prestatu cituen.

1836co urrian berriro Bilbao setiatu çuten, baina borz egun beranduago utzi çuten. Açaroan , hirurgarrene , Bizcaico hiriburua setiatzeari ekin baceraucoten/bacioten, hilabethe eta erdi gueroago utzi çuena hain cen ona Baldomero Esparteroc prestatutaco defensa [9] .

Porrot honen ondorioz, reguenahiac Sebastian Gabriel Borboicoa hautatu çuen buruçagui berri, 1837co marchoan Oriamendico gudua irabaci çuen. Tartean carlisten radicalec controlpean çuten politica, batez ere Expedición Real eta guero [25] .

Juan Antonio Guergue bilhacat cen buruçagui 1838co ekainera arte. Uriçaharreco gudua eta guero Rafael Marotoc ordezcatu çuen [26] . Honec armada berrantolatu eta 1839co otsailean Guerge eta berce militarrac, bere contra conspiratzeagatic salhatuac, fusilatu cituen [27] . Bere aurkariac bota/votatze/votatzea saiatzeagatic, reguenahiac cargutic kendu çuen egun batzuc gueroago berricendatu arren.

Marotoc, bere tropen aurkaco jarrera içan arren eta reguenahiaren lagunçaric gabe, Elisabeth II.a Espainiacoaren armadarequi negociatu çuen [28] . 1839co abuztuaren 29an Baldomero Espartero eta Marotoren ordezcariac ciren La Torre eta Urbiztondo generalec Oñatico ituna signat çuten. Abuztuaren 31an Bergaran Maroto eta Esparteroc elkar bessarcatu ondoren guda amaitu cen [29] . 1839co irailaren 14an Carlos Maria Isidro reguenahiac muga ceharcatu çuen cembait jarraitzailequin batera.

Ondorioac Euscal Herrian Aldatu

Ondorioen artean, nabarmenetaricoa Bizcaia , Guipuzcoa eta Arabaco foruen murrizquet içan cen. Haien deuseztapen ossoa Bigarren Carlistaldiarequin eguicarit cen. 1841co legue batec , halaber, Naffarroaco foruac deseguin cituen, autonomia handia içaiten jarraitu baçuen ere.

Aragoi eta Valenciaco frontea Aldatu

1833co açaroaren 13an carlistec garhaipen importantea lorthu çuten: Morella matchinat eta Carlos V.aren çutoihala athera çuen. Carlos Victoriac, Morellaco commandante cena, iruçur eguin eta bertoco tropac hiritic atheraraci cituen. Hirico atheac itchi eta Herbésco baroia cen Rafael Ram de Viu eta Manuel Carnicerrequin batera carlistequin bat eguin çuen. Hala ere, governuaren tropac conturatu eta Horéc çucendutaco çuthabea bidali çuten hara. Carlistec abenduan Morellatic ihes eguin baçuten ere, Herbésco baroia eta berce buruçaguiac Calandan atchilot eta abenduaren 27an fusilatu cituzten. Honec matchinadaren sua phiztu eta Maestrazgo eta Ebro haranean partidac sorraraci cituen, Carnicer , Quílez edo Cabrerac çucendutacoac [30] .

1834co otsailean Maestrazgo eta Aragoico partidec Manuel Carnicer hautatu çuten buruçagui. [31] 1835eco aphirilean fusilatua içan ondoren bere lagunçailea cen Ramón Cabrerac ordezcatu eta carlisten indarrac berphiztu cituen. [32] Hala ere carlistac ez ciren berce liberalac mendean harceco eta 1836an Evaristo de San Miguelec Cantavieja conquistat çuen reguinarençat. 1837an Cabrerac galdutacoa berrescuratu eta 1838co urtharrilean Morella conquistat ondoren bertan cocatu çuen bere hiriburua . Orduraco Aragoi , Valenciaco ipharralde eta Cataluniaco hegoaldea controlatzen cituen. Hala ere, Euscal Herrian guerr bucatu eta guero, Esparteroc 44.000 lagun eraman cituen Zaragozara eta 1839co urrian Mas de las Matasen cocatu çuen bere cuartel nagussia. Cabrerac 1840co maiatzaren 30ra arte mantendu çuen resistencia, Esparteroc Morella conquistatu eta Cabrerac Bergara alde eguin çuenean hain çucen ere [33] .

Cataluniaco frontea Aldatu

Catalunian ceuden partida ugariec ez çuten antholacunçaric. Hori cela eta, reguenahiac Euscal Herrico battalio nagussietatic armada bat hautatu eta hara bidali çuen [34] . 1835eco abuztuan Juan Antonio Guerguec çucendu çuen 2.700 laguneco gudaroste hau çucendu çuen. Hara ailegatu eta guero, bertacoequin bat eguin çuen eta Olhot setiatu baçuen ere ecin çuen hartu. Guerguec Cataluniaco carlista tropac antholatu eta aguiri bat prestatu çuen regueari eta buruçaguiei bidalceco. Aguiri honetan, Euscal Herritic ekarritacoac cembatu gabe, 19.000 soldadu cituela erran çuen. Hala ere, identificatu gabeco haimbat partida cituenez datu hori ez dela fidagarria osso, nahiz eta benetan soldadu asco içan [35] .

Guerguec Cataluniatic alde eguin çuenean, Ignacio Brujó eta Rafael Maroto bilhacat ciren buruçagui. Azquena, bertan içan cen hilabethe gutietan, nahasqueta sorceaz gain porrot asco içan cituen eta, beraz, 1836co abenduan Guerguereqin cerbitzatu çuen Blas María Royo de Leónec ordezcatu çuen. Royoc Oliverreco guduan garhaipena lorthu eta Solsona conquistat çuen. 1837an Expedición Real iceneco expeditionean parte-harçailea içan cen Antonio Urbiztondoc Royo ordezcatu eta hurrengo urtheco uztailean Berga occupat eta bere hiriburu icendatu çuen.

Bergan ossaturic governua eta Urbiztondo arteco araçoen ondorioz, hassieran José Segarra eta guero Charles d'Espagnac hautatu cituzten buruçagui. Azquena tropac modernizatzea saiatzeaz gainera, carlisten radicalei hurbildu cen, officialen atsecaberaco. Armadac reguenahiri cargutic kendu ceçan escatu eta urrian lorth çuen.

Bergaraco bessarcada eta guero, Euscal Herritic soldadu berriac ethorri cerauztenez, Catalunian gudac hilabethe batzuc guehiago iraun çuen [36] . Azquenecoz, Cabrerac çucendutaco gudarosteac 1840co uztailaren 6an muga ceharcatu çuten [37] .

Gaztelaco frontea Aldatu

 
Gaztelaco carlista infanteria

Gaztelan ere carlista taldeac sorthu cituzten. Nagussienac Gaztela Çaharrean içan ciren. Euscal Herritic guertu ceuden escualdeetan, carlistec, governuaren tropec bulçatuta Euscal Herrira jo eta euscaldunen armadaren barnean battalioi gaztelarrac sorthu cituzten [38] . Buruçagui nagussiac Balmaseda, Basilio García , Jerónimo Merino eta Cuevillas ciren. Hauec liberalec controlpean çuten bere lurraldeetatic erassoaldiac prestatu cituzten, batzuetan La Mancha escualderaino ere ailegatuz. Ontoriaco husarrac , Balmasedac çucendutaco gaztelar çaldizcoez ossaturico unitatea cena, bere errejimenturic ospetsuena içan cen, Cabreraren çucendaritzapena bucatu cena. Maestrazgo galdu çutenean, ecin çuten Ebro ceharcatu eta Franciara ihes eguiteco Cuenca , Soria , Burgos , Rioxa eta Naffarroatic itzulcea eguin çuten. Ceharcatu cituzten herrietan bidegabequeri asco eguin eta guero, Naffarroan harrapatu cituzten Cabrera aspalditic Francian cegoela. Hori cela eta, bandolerotzat hartu eta executatu cituzten.

Gaztela Berrian carlistec Ciudad Realen eta Cabrerac controlpean cituen escualdeetatic guerthu ( Cuenca eta Albaceten ) partidac cituzten, nagussiena Palillos anaiena içanic [39] . Nahiz eta partida hau berceac baino handiagoa içan, nehoiz ez cituen berrehun lagun baino guehiago içan.

Carlisten expeditioneac Aldatu

Carlistec Euscal Herritic cembait expeditione athera cituzten liberalen lurraldeac erassotzeco [40] . Expeditione hauen helburu nagussiac bi içan ciren:

 • Carlismoac jardueraric ez edo jarduera urria çuen lurraldeetara guda çabalcea.
 • Muguitu gabe cituen errejimentuac laga, Euscal Herrian arriscutsuac omen cirelaco.

Expeditione guztietan porrota jassan ondoren Euscal Herrira itzuli ciren . Hona hemen aiphatutaco expeditioneen cerrenda:

Guduac (ossatu gabeco cerrenda) Aldatu

Icena Data Emaitza
Los Arcosco gudua 1833co urriaren 11 Liberalen garhaipena
Naçar eta Asartaco gudua 1833co abenduaren 29a Liberalen garhaipena
Alsasuco gudua 1834co aphirilaren 22a Carlisten garhaipena
San Fausto haitzen gudua 1834co abuztuaren 19a Carlisten garhaipena
Vianaco gudua 1834co irailaren 4a Carlisten garhaipena
Dulancico gudua 1834co urriaren 27a Carlisten garhaipena
Etchabarrico ventaren gudua 1834co urriaren 28a Carlisten garhaipena
Mendaçaco gudua 1834co abenduaren 12a Liberalen garhaipena
Arquijasco lehenengo gudua 1834co abenduaren 15a Garhaileric gabecoa
Ormaizteguico gudua 1835eco urtharrilaren 3a Carlisten garhaipena
Arquijasco bigarren gudua 1835eco otsailaren 5a Carlisten garhaipena
Artatzaco gudua 1835eco aphirilaren 20tic 22ra Carlisten garhaipena
Descargaco gudua 1835eco ekainaren 2a Carlisten garhaipena
Bilbaoco lehendabicico setioa 1835eco ekainaren 10etic uztailaren 1era Liberalen garhaipena
Mendigorrico gudua 1835eco uztailaren 16a Liberalen garhaipena
Jurramendico gudua 1835eco açaroaren 16a Carlisten garhaipena
Arlabango lehen gudua 1836co urtharrilaren 16tic 17ra Garhaileric gabecoa
Lugarizco gudua 1836co maiatzaren 5a Liberalen garhaipena
Arlabango bigarren gudua 1836co maiatzaren 22tic 26ra Carlisten garhaipena
Villarrobledoco gudua 1836co irailaren 20a Liberalen garhaipena
Majaceiteco gudua 1836co açaroaren 23a Liberalen garhaipena
Bilbaoco bigarren setioa 1836co urriaren 23tic abenduaren 24ra Liberalen garhaipena
Lutchanaco gudua 1836co abenduaren 24a Liberalen garhaipena
Oriamendico gudua 1837co marchoaren 10etic 16ra Carlisten garhaipena
Irungo gudua 1837co maiatzaren 17a Liberalen garhaipena
Huescaco gudua 1837co maiatzaren 24a Carlisten garhaipena
Barbastroco gudua 1837co ekainaren 2a Carlisten garhaipena
Chivaco gudua 1837co uztailaren 15a Liberalen garhaipena
Villar de los Navarrosco gudua 1837co abuztuaren 24a Carlisten garhaipena
Andoaingo gudua 1837co irailaren 14a Carlisten garhaipena
Arançuequeco gudua 1837co iraila Liberalen garhaipena
Expedición Real campainaren bucaera
Morellaco lehenengo gudua 1838co urtharrilaren 26a Carlisten garhaipena
Uriçaharreco gudua 1838co ekainaren 20tic 22ra Liberalen garhaipena
Morellaco bigarren gudua 1838co uztailaren 24tic abuztuaren 24ra Carlisten garhaipena
Maellaco gudua 1838co urriaren 1a Carlisten garhaipena
Ramalesco gudua 1839co aphirilaren 27tic maiatzaren 13ra Liberalen garhaipena

Armadac Aldatu

Hona hemen armada bien ossaera [43] :

Armada liberala Aldatu

Saconceco, iracurri: « Armada liberala (Lehen Carlistaldia) »
 • Lerroco infanteria-errejimentuac
 • Infanteria arhina-errejimentuac
 • Provincietaco soldadutza infanteria-errejimentuac
 • Infanteriazco regue-guardia. Battalioi bina cituzten laur errejimentuac
 • Regue-guardiaren provincietaco granadari-errejimentua
 • Regue-guardiaren provincietaco ehiztari-errejimentua
 • Regue-guardiaren ingeniari-errejimentua
 • Regue-guardiaren çaldizco artilleria
 • Regue-guardiaren lerroco artilleria
 • Regue-guardiaren çaldizco granadari-errejimentua
 • Regue-guardiaren lançari-errejimentua
 • Regue-guardiaren ehiztari-errejimentua
 • Regue-guardiaren coraçari-errejimentua
 • Princessaren husarrac
 • Lerroco çalditeria edo dragoiac
 • Çalditeria arhina
 • Elisabeth II.aren saihetsetic erassotzaileac
 • Çalditeriaren franco-naffar gorphutza
 • Chapelgorriac
 • Burgosco voluntarioac. 1200 lagun.

Carlista armada Aldatu

Saconceco, iracurri: « Armada carlista (Lehen Carlistaldia) »

Ipharraldeco tropa carlista [44]

 • Infanteriaren ohorezco guardia .
 • Çalditeriaren ohorezco guardia.
 • Çutoihalaren escolta.
 • Buruçagui eta officialen escuadroia
 • Madrilgo voluntario nabarien battalioia.
 • Naffar infanteria. 800 laguneco hamabi battalioi
 • Naffarroaco guidariac . 800 laguneco battalioi bat
 • Naffarroaco lançariac . Laur escuadroi
 • Guipuzcoar infanteria. 1.000 laguneco çorci battalioi
 • Guipuzcoaco escuadroia. 100 çaldi
 • Arabar infanteria. 800 laguneco çazpi battalioi
 • Arabaco guidariac. 800 laguneco battalioi bat
 • Arabaco escuadroia. 120 çaldi
 • Bizcaitar infanteria. 900 laguneco bederatzi battalioi
 • Bizcaico escuadroia . 90 çaldi
 • Gaztelar infanteria. 800 laguneco laur battalioi
 • Gaztelar çalditeria. Hirur lançari-errejimentu
 • Granadari battalioia. 800 lagun.
 • Gudu eta mendi artilleria
 • Miatzeco artilleria
 • Laur çulhatzaile-compainia. Herrialdeco bana
 • Arlabango husarrac. 100 çaldi
 • Hirur cantabriar battalioi, 900 lagun.
 • Aduanaçainac .


Aragoi, Valencia eta Murciaco regue-armada

 • 1. Tortosaco brigada. 1.,2. eta 3. Tortosaco battalioia , 800 lagun.
 • 2. Tortosaco brigada. 1.,2. eta 3. Moraco battalioia , 750 lagun.
 • 1. Aragoico brigada. Aragoico guidariac, 5. eta Aragoico tiratzaileac, 700 lagun.
 • 2. Aragoico brigada. 4., 6., 7., eta 8. Aragoico battalioiac, 850 lagun.
 • 3. Aragoico brigada. 1.,2. eta 3. Aragoico battalioiac, 700 lagun.
 • 1. Valenciaco brigada. 1.,2. eta 3. Valenciaco battalioiac, 800 lagun.
 • 2. Valenciaco brigada. 4.,5., 6. eta 7. Valenciaco battalioiac, 850 lagun.
 • 1. Murciaco brigada. 1. eta 2. Ciden battalioiac, 800 lagun.
 • 2. Murciaco brigada. 3. Ciden battalioi eta Morellaco condearen guidariac, 800 lagun.
 • 1. Aragoico lançari-errejimentua, 250 lagun.
 • 2. Tortosaco lançari-errejimentua, 490 lagun.
 • 3. Aragoico lançari-errejimentua, 350 lagun.
 • 1. Valenciaco lançari-errejimentua, 360 lagun.
 • 1. Ciden lançari-errejimentua, 280 lagun.
 • 1. artilleria-battalioia, 500 lagun.
 • Trenen compainiac, 150 lagun.
 • Çulhatzaile compainia, 390 lagun.
 • Cabreraren miñoi-compainia, 100 lagun.
 • Cabreraren ordenançac, 100 lagun.
 • Cabreraren guidariac 100 lagun.

Abestiac Aldatu

 • Viva la paz, viva la unión, viva la paz y don Carlos de Borbón (Carlista).
 • Duro tiene el corazón don Carlos, viejo cruel y sólo seis años cuenta niña innocente Isabel . (Christina).
 • Eta tira eta tumba , Joseba Tapiac 2010ean arguitaratutaco disca.

Fictionean Aldatu

 
Benito Pérez Galdós idazlea Madrid Cómico aldizcarico caricatura batean. Episodios Nationales ospetsuac idazten irudicatzen du. [oh 2]

Litteratura Aldatu

Oharrac Aldatu

 1. Euscal Herrico guerrari buruzco passarteac honela derauco/dio ( francesez ): " On sait maintenant les vraies causes et le vrai caractère de la révolte des provinces basques. On sait ke ces provinces, unies, mais non incorporées à l’Espagne, simple annexe, mais non partie intégrante de la monarchhie, reconnaissant dans le roi un sucerain, mais non un maître, ne lui devant aucun impôt d’hommes ou d’arguent, administrant elles-mêmes leurs revenus, disposant de leurs milices, nommant leurs chefs et leurs magistrats, ayant leur langüe propre, comme leurs constitutions particulières ; on sait, dis-je, qu’elles ont pris les armes pour la conservation de ces franchises précieuses ; qu’elles soutiennent, non une guerre d’opinion, mais une guerre d’intérêt ; non une guerre civile, mais une guerre d’indépendance ; ke le prétendant n’est pour elles qu’un drappeau qui leur assure les secours des absolutistes des autres provinces, des souverains et des autocraties de l’Europe ; qu’enfin, si elles veulent ke l’Espagne soit esclave sous un roi absolu, c’est pour rester libres sous leurs constitutions républicaines. Ailleurs aussi [2], il y a plus de deux ans, j’ai développé cette opinion, qu’un fait confirme d’une manière irréfragable : c’est ke les Navarrais et les Biscayens ont fait, comme on deraut, leurs affaires, mais non celles du prétendant ; qu’ils soutiennent une guerre de défense, non d’attaque, et ke, même après leurs plus grands succès et malgré les exhortations des protecteurs qu’ils ont à l’étranguer, leur chef s’appelât-il Villareal ou Çumalacarregüi, jammais ils n’ont permiss à don Carlos, je ne dirai pas de marcher sur Madrid, mais seulement de s’approcher de l’Ebre. Aujourd’hui, ces provinces sont fatiguées d’une lutte sans relâche, épuisées par une guerre de dévastation, qui se fait sur leur territoire. Elles désirent une trêve, un arranguement, plus encore peut-être ke l’Espagne assaillante. Elles cherchent, comme l’avouait naguère le généralissime Villareal dans une entrevue, un moyen de rendre les armes sans bassesse (un medio de entregar las armas sin vileça.) ".
 2. Bertan Lehen carlistaldiarequin lothutaco objectuac agueri dira: Thomas Çumalacarreguiren quadroa, Lutchanaco gudua irudicatzen duen canoia eta Bergaraco hitzarmena icemburutzat duen liburua.

Filmac Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. a b Clodfelter, Micheal (2002). Warfare and armed conflicts: a statistical reference to casualty and other figures, 1500-2000 . Jefferson: McFarland, 197 orrialdea. ISBN 978-0-78641-204-4 .
 2. Payne, Stanley G. & Javier Tusell (1996). La Guerra Civil: una nueva visión del conflicto ke dividió España . Temas de Hoy, 19 orrialdea. ISBN 9788478806522 .
  « De una población de unos trece millones, el Gobierno liberal llegó a moviliçar hasta medio millón de hombres, mientras los carlistas — ke no contaban con los recursos financieros del Estado ni con una base geográfica amplia — reclinaron probablemente a una tercera parte de esa cantidad. »
 3. Mas Hernández, Rafael (2003). La presencia militar en las ciudades: oríguenes y desarrollo del spacio urbano militar en España . Los Libros de la Catarata, 28 orrialdea. ISBN 9788483191620 .
 4. Buchanan, Tom (1997). Britain and the Spanish Civil War . Cambridgue: Cambridgue University Press , 11 orrialdea. ISBN 978-0-52145-569-5 .
 5. Payne, Stanley G.. ( 1996 )., 19 or. .
 6. Payne, Stanley G.. ( 1996 )., 19 or. .
 7. Euscalçaindia: Hiztegui Batua.
 8. EIMA: Escola-liburuetaco onomasticaren, guerthaera historicoen eta artelanen icenac. Cerrendac .
 9. a b c Extramiana, José. ( 1978 - 1979 ). Historia de las guerras carlistas. Donostia .
 10. Arçadun, Juan. ( 1942 ). Fernando VII y su tiempo. Madrid .
 11. Ferrer, Melchor. ( 1941 - 1979 ). Historia del traditionalismo español. 30 liburuquiac Sevilla .
 12. Canal, Jordi. ( 2000 ). El Carlismo. Madril .
 13. Sánchez Mantero, Rafael. ( 2001 ). Fernando VII. Madrid : Arlança ISBN 84-95503-23-9 . .
 14. Smith, Bradley. ( 1979 ). Spain: A History in Art. Guemin -Smith, Inc., 259 or. .
 15. Montero, Julio. ( 1992 ). El Estado Carlista. Principios teóricos y práctica política (1872-1876). Madril .
 16. la Leguión Extranjera en la Guerra Carlista
 17. «A Night Excursion with Martin Çurbano» Blackwood's Edimburgh Magacine (T. Cadell & W. Davis) (48): 740. .
 18. Guipuzcoa Cultura: XIX. mendeco historia militarra Euscal Herrian
 19. Thompson, Charles William. ( 1836 ). Twelve months in the British legionen, by an officer of the Ninth reguiment. Oxford : Oxfordeco Universitatea , 129 or. .
 20. «Evenings at Sea» Blackwood's Edimburgh Magacine (T. Cadell & W. Davis) (48): 42. .
 21. Jover, José María. ( 1988 ). Historia de España XXXIV. La era isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874). Madril .
 22. Magües, Isidoro. ( 1837 ). Don Carlos e i suoi Difensori. Florencia .
 23. Bullón de Mendoça, Alfonso. ( 1992 ). La Primera Guerra Carlista. Madril : Actas .
 24. Coverdale, John. ( 1984 ). The Basque Phase of Spain's First Carlist War. Princeton .
 25. Bullón de Mendoça, Alfonso. ( 1986 ). Augue y ocaso de Don Carlos. La Expedición Real. Madril .
 26. Bullón de Mendoça, Alfonso. ( 1995 ). «Don Carlos y Maroto» Aportes (29): 79-94. .
 27. Ariçaga, J.M. de. ( 1840 ). Memoria militar y política sobre la guerra de Navarra, los fusilamientos de Stellla, y los principales acontecimientos ke determinaron el fin de la causa de D. Carlos Isidro de Borbón. Madril : Imprenta de D. Vicente de Lalama .
 28. Pirala, Antonio. ( 1984 ). Historia de la guerra civil y de los partidos liberal y carlista. Madril .
 29. Pirala y Criado, Antonio: Historia del Convenio de Vergara. Encyclopedia Moderna del Señor Mellado. ( 1852 ). Madril .
 30. Urcelay Alonso, Javier. ( 2006 ). Cabrera. El Tigre del Maestrazgo. Barcelona : Ariel ISBN 84-344-5205-7 . .
 31. Caso, José Indalecio. ( 1875 ). La Cuestión Cabrera. Madril .
 32. de Córdoba, Buenaventura. ( 1845 ). Vida militar y política de Cabrera. Madril .
 33. Rodriguez Vives, Conxa. ( 1989 ). Ramón Cabrera a l'exili. Monserrateco monasterioa .
 34. Garrabou, Joan. ( 1989 ). Guent Nostra. Cabrera. Barcelona .
 35. Mundet, Josep Maria. ( 1990 ). La Primera guerra carlina a Catalunya. Història militar i política. Barcelona .
 36. Oyarçun Oyarçun, Roman. ( 1961 ). Vida de Ramon Cabrera y las guerras carlistas. Barcelona .
 37. Corrales Burjalés, Laura. ( 2008 ). «La Guerra de los Siete Años (1833-1840) a través del grabado popular catalán: estado de la cuestión» Triennio (51): 73-110. .
 38. de Brea, Reynaldo. ( 1910 ). Carlistas de Antaño. Barcelona .
 39. Partida de Palillos y su standardte
 40. Rovira Climent, Joan Josep. ( 2008 ). Rutas Carlistas. Barcelona : Episteme .
 41. von Rahden, Wilhelm. ( 1859 ). Miguel Gómez. Ein Lebenslichtbild. Berlin .
 42. Hughes, T. M.. ( 1845 ). Revelations of Spain in 1845. London : Henry Colburn,  124 or. .
 43. Canales, Carlos. ( 2006 ). La Primera Guerra Carlista (1833-1840), uniformes, armas y banderas. Madril : Ristre .
 44. eguile, eceçaguna. ( 1840eco hamarcada ). Albúm de las tropas carlistas del norte. Madril .
 45. Wikisource: "Luchana"

Bibliographia Aldatu

 • Autore ezberdinac (1846): Galería militar contemporánea . Sociedad typográfica de Hortelano y Cía.
 • Payne, Stanley G. & Tusell, Javier (1996): La Guerra Civil: una nueva visión del conflicto ke dividió España , Temas de Hoy.

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu