Kutsadura edo pollutionea edocein substanciac edo energia motac ingurumenean sor deçaqueen desoreca edo caltea da. Bethi ondorio negativoac içanen ditu içadian , eta ondorioz, guiça existencia caltetuco du. Kutsatzailea substancia chimicoa edo baita energia ere ( soinua , beroa , arguia edo radioactibitatea ...) içan daiteque [1] .

Lurraren kutsadura ( plastico araçoa) Ghanan

Kutsadura, bere jathorriagaitic, kutsatzaile forma nola igorcen den edo cein den kutsatzen ari den ingurumenaren arauera sailcatu daiteque. Kutsadurac eraguile asco daduzca, substancia chimicoac ( plagicidac , cerauanuro , herbicidac ...), hiri hondaquinac, petrolioa edo radiatione ioniçatzaileac. Guzti hauec gaixotassunac eracarcen dituzte eta ecosystemei edo ingurumenari calte eguiten deraue. Gainera, gas-egoeraco kutsatzaile asco daude atmosphera guerthaqueriean parte harzten dutenac, euri acidoaren sorrera, oçono gueruçaren ahulcea eta clima-aldaqueta , berceac berce.

Kutsadurari aurre eguiteco modu asco daude eta herrialdeac nationearteco legueguinçac dituzte kutsadura isurpenac regulatzeco. Kutsadura orocorqui economia eta guiçartearen garapenarequin lothuta dago. Gaur egun, Natione Batuen Eracundea beçalaco eracunde ascoc garapen irauncorra ingurumena babesteco era bat beçala cocatzen dute orainarteco eta ethorquiçuneco generationeençat.

2014ean Munduco Ossassun Eracundeac airearen guehieguizco kutsaduraren ondorioz munduan urthero 7 millioi heriotza goiztiar guerthatzen cirela ohartaraci çuen [2] . 2015ean, ikerqueta batec kutsadurac mundu mailan 9 millioi persona baino guehiago erail cituela eracutsi çuen [3] . Europaco Ingurumen Agencia ren (AEMA) arauera, Espainiar statuan 30.000 persona hilcen dira urthero aire kutsaduraren ondorioz [4] .

Historia Aldatu

Ancinaco culturac Aldatu

Airearen kutsadura bethidanic egon da civilizationeari lothuta eta historiaurrean sorth cela erran daiteque, guiçaquiac lehen aldiz sua sorth çuenean. Hain çucen, historiaurreco coba batzuetan aurkitutaco kedarrac kutsadura maila handia eracutsi dute, suaren erabilerac eta aireztapen faltac sorthua. Science aldizcarian 1983an arguitaratutaco articulu batec horrela aiphatzen du [5] :

« Soot found on ceilings of prehistoric caves provides ample evidence of the high levels of pollution that was associated with inadequate ventilation of open fires. »

Etchetic campoco airearen kutsadura lehen aldiz metallen forgiatze lanec eraguiten dutela uste da. Groenlandiaco glaciarretaco içotz cappetan eguindaco ikerquetec anceman çuten metallen kutsadura cegoela bertan, greciar, romatar edo chinatar metall productione aroei lothuac [6] .

Kutsadurari buruzco lehen registroac Aldatu

 
1855ean Punch aldizcarian arguitaratutaco caricatura, Londoneco Tamesis ibaiaren kutsadura eta Içurrite Handia irudicatzen dituena.

Eduardo I.a Anglaterracoac , 1272an, ikatza erretzea debecatu çuen Londonen , bertaco aire kutsadura araço bat sorthu cenean. Kutsadura mota honec araço bat içaiten jarraitu çuen Anglaterran , berheciqi Industria Iraulçaren iritsierarequi . Uraren kutsadura araço larrienetaco bat ere Londonen guerthatu cen, 1858an Tamesis ibaico hondaquin-urec Içurrite Handia eragui çutenean. Hain çucen, araço hau içan cen Londoneco estolderia eraiquitze eraguin çuena. [7] [8]

Industria Iraulça içan cen kutsadura ingurumen araço bat beçala ancematea eraguin çuena. Içan ere, lantegui handien sorrera eta ikatz eta erregaien consumo altuac airearen kutsadura handitu çuten eta productu chimicoen isurqueta ere eraguin çuten.

1881ean Chicago eta Cincinnati hiriac içan ciren lehenac aire garbia ciurtatzeco legueac aldarricatzen. Berce hiri statubatuar batzuc adibide hau jarraitu çuten XX.mende hassiera , Airearen Kutsaduraren Saila sorthu cenean (Barne-araçoetaco Sail barruan). 1940co hamarcadan Los Angelesec eta berce cembait hiric smog handia içan çuten. [9]

Kutsadurac berebicico garrancia hartu çuen Bigarren Mundu Guerra eta guero, ikussita guerrec eta ensegu nuclearrec sorthutaco euri radiactiboac ondorio larriac ekarcen cituela. 1952an catastrophe bat guerthatu cen, 1952co Londonco Lainho Handia beçala eçaguna, eta 4.000 persona inguru hil cituena [10] . Guerthaquiçun honec inguruguiroari buruzco legue moderno garrancitsuenetarico bat sorcea eraguin çuen: 1956co Aire Garbiaren Leguea [11] .

Legue honen sorcunça eta onharpenac Ameriquetaco Statu Batuetan eragui handia içan çuen eta ardura sociala garatzea ekarri çuen kutsaduraren inguruan. Haimbat guerthacaric ere lagundu çuten kutsaduraren eraguin caltegarrien inguruan conscienciatzen, adibidez, General Electric empresac Hudson ibaira eguiten çuen bifenilo policloratuaren (PCB ) isurquetac ibai horretan arrança eguiteare debecua ekarri çuen 1974 an. Berce hondamendi ecologico bat Niagara Falls -en guerthatu cen, Love Canal auçoco etchevicitza batzuc 1947an Hooquer Chemical and Plastics Corporation empresac lurperatutaco hondaquin chimico eta dioxinen gainean eraiquita ceudela ancematean. Hondaquin hauec bertaco uretan ancemandacoan eta cancerigenoac cirela baieztatutacoan, 1978an, auço horretaco biztanleec beraien etchevicitzac utzi behar içan cituzten. Guerthacari hau garrancitsua içan cen natione mailan eta 1980co Superfund Law -aren sorrera ekarri çuen, sustancia kutsatzaile arriscutsuenen cerrenda bat bilcen duena [12] . Hamarcada honetan haimbat itsassonciren istripuac ere içan ciren eta hauen petrolio-isuriec içugarrizco hondamendi ecologicoac sorthu cituzten, adibidez, Amoco Cadiz itsassonciaren casuan.

 
Ensegu nuclear bat Nevadan , 1962an

1984ean ere hondamendi handi bat guerthatu cen, Bhopaleco istripua beçala eçaguna, Union Carbide empresaren planta chimicoac methyl isocianatoco nahigabeco isurqueta bat eguin çuen eta 3000-15.000 persona inguru hil ciren aste batzuen buruan [13] . 1990co hamarcadaco haimbat procedura penalec sustancia chimicoen isurquetac eracutsi cituzten, mimbicia , esophaguitisa eta gastritisa eraguite çutenac, berce gaixotassun batzuen artean. Lur industrialen kutsaduraren ikerceac utzitaco gune industrial terminoaren sorrera ekarri çuen, hiriguinça-planetan contuan harceco eta lur horietan ez eraiquitzeco. Rachel Carson -en Silent Spring liburuaren arguitalpena eta guero DDT -a debecatua içan cen garatutaco lurralde guehienetan. Sciencia nuclearraren garapenarequi kutsadura radiactiboa aguert cen, inguruguiroan modu hilgarri baten egon daitequena millioica urthez. Arma nuclearren experimentatioe eta fabricationean lan eguin duten cembait lurraldec hondaquin militar radiactinoac sorthu dituzte eta, cembait casutan, hauec ondo utzi ez içanac hondamendi ecologicoac eraguin ditu. [14] 1950 eta 1960 hamarcadetan, oraindic Sovietar Republica Socialisten Batassuna existitzen ez cenean, Mayac installatione nuclearreco hondaquina Carachai lacura eta Techa ibaira isuri ciren, Cheliábinsc provinciaco biztanleriari eraguinez eta leucemia casuac sorthuz. Worldwatch Institute -ec eguindaco ikerqueta baten arauera, Carachai lacua munduco leku kutsatuena da, bertaco radiactibitateac (6 sievert orduco) persona bat hilco luque ordubethe azpitic [15] .

Guerra Hotzean arma nuclearrequin enseguac eguin ciren, sarritan herrietatic ez osso urrun, eta honec eraguin caltegarria içan çuen biztanlerian, radiactibitate maila altuengatic. Aiphatutaco hondamendiec eta radiactibitateac guiça ossassunean ondorio caltegarriac dituela baieztatzen duten ikerquetec energia nuclearrarequico beldurra sorthu dutela erran daiteque.

Kutsadura, mundu mailaco araçoa Aldatu

 
Kutsaduraren aurkaco protesta

Kutsadura localaren eta globalaren evidenciec eta guiçarte informatuago batec kutsadura mundu mailaco araço beçala consideratzea ekarri dute [16] . Hain çucen, ingurumenari buruzco quezca honec egoera eçagutu eta ecosystema babesteco asmoa duten eracunde ascoren sorrera ekarri du. Eracunde eta elkarte hauen sorrerac ingurumena babesteco ekimenac sorcea errazten dute. Gainera, ekainaren 5ean Ingurumenaren Nationearteco Eguna ospatzen da mundu mailan, gai honi buruzco consciencia sustatzeco.

Ecosystemen egoeren quezquec eta aldaquetaraco gogoac muguimendu ecologistaren garapena sustatu dute. Muguimendu honen helburua inguruguiroaren babesa lorcea da, guiçaquiec naturan duten eraguina chiquituz.

2018an mundu mailaco ikasle muguimendu bat hassi cen kutsaduraren eta clima aldaquetaren aurka eta Greta Thumberg ikasle eta activista muguimendu horren sustatzaile nagussia consideratzen da [17] .

Kutsadura motac Aldatu

Jathorriaren arauera Aldatu

Airearen kutsadura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Airearen kutsadura »

Substancia chimicoen eta atmospheraren particulen ascatassuna da, bere compositionea aldatuz eta içadien onuraco arriscu bat bihurtuz. Aireco gas kutsacor ohicoenac carbono monoxidoa , suffr dioxidoa, chlorofluorocarbonoac eta nitrogueno oxidoac dira eta hauec industriatic eta ibilgailuen errecunçagaitic dathoz. Ikatzaren eta petrolioaren errecunçan gas caltegarriac eta particula solido asco sorthu eta ascatzen dira atmospheran, eta hondaquin caltegarri horiec hautsa eta kea sorcen dituzte.

Airean dagoen hauts kutsacorra micrometro tan neurcen da eta ohicoa da eruptione bolcanicoetan. Atmospheraco kutsadura içaera locala içan daiteque, bakarric guerthu dauden alderrietara eraguiten badu, edo içaera globala, planeta ossoari eraguiten baderauco/badio. Ondorio nagussien artean, kutsadura atmosphericoac berotegui effectua , oçono gueruçaren sunsiqueta eta euri acidoa sorcen ditu.

 
Uraren kutsadura Japonian

Uraren kutsadura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Uraren kutsadura »

Uraren kutsadura uraren berezco eçaugarrien eraldaqueta da, temperaturac, gai chimicoec, gai biologicoec edo solido esequiec sorthua. Ura, lehen mailaco valiabidea içaiteaz gain kutsatzaileen barreiadura areagotzeco medioa ere bada. Hondaquinen eta kutsatzaileen ascatassunagaitic emaiten da kutsadura mota hau eta hondaquinac plasticoac dira guehiembat, oceanoac eta itsaserceac kutsatzen dituztenac. Batzuetan itsas erdian metatzen dira oceano barean dagoen hondaquin irla beçala, adibidez, Oceano Bareco çabor orbana ren casua dago. Oceano Atlanticoan kilometro carratu bakoitzeco 580.000 plastico pieça daude [18] . Itsassoncien araçoengatic edo petrolio isuriengatic guerthatutaco kutsadura casuac ere badaude, marea belça sorthu , hala nola, Prestigue casua [19] .

Arazteguietan , process ezberdinen bidez, hiri eta industrietan sorthutaco ur cikinac garbitu eta berriz ere ibai edo itsassoetan isurcen dira.

Lurraren kutsadura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Lurraren kutsadura »
Saconceco, iracurri: « Itsas kutsadura »

Kutsadura mota hau lurrean guerthatzen da, hain çucen, lurçoruaren qualitateare degradationea guerthatzeari deitzen çaio. Lurrean, batez ere naturan guiçaquic bota/votatze/votatzen dituen gauçaqui artificialec (batez ere sustancia chimicoec) eraguiten dute kutsadura. Lurrera isuritaco composatu chimicoen eraguinez, lurçoruaren aberastassuna gutitu eguiten da, productivitatea murriztuz, bai guiçaquion jardueraraco, eta bai naturarençat ere. Kutsadura mota honec eraguin caltegarriac ditu guiçaquiarençat, inguruco faunarençat eta landarediarençat. Eraguin caltegarri horiec kutsadura-mailaren eta contaminationea eraguiten duen substancia toxicoaren caltegarritassunaren araueracoac içanen dira.

 
Radiactibitateari buruz ohartarazten duen cartel bat, Coloradon .

Kutsadura radioactiboa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Kutsadura radioactibo »

Kutsadura radiactiboa erraiten çaio energia nuclearrac eraguite duen kutsadurari. Kutsadura hau isotopo radioactibo artificial cein naturalec eraguindacoa içan daiteque eta edocein thoquitan material radiactibo bat dagoenean guerthatzen da. Kutsadura mota honen casu edo istripu larriena 1986an Chernobylen guerthau cen eta energia nuclearraren inguruco mundu mailaco beldurra sorthu çuela erran daiteque. Radiationeaz ohartaratzeco erbilcen den symboloa hirur hostoco trebola da eta colore bakoitzac bere erranahia du.

Soinuac sorthutaco kutsadura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Soinu kutsadura »
 
Argui kutsadura landa eremuan eta hiri batean

Soinu kutsadura guiça edo animalia vicitzaren jarduera edo oreca caltetu deçaqueen soinu gogaicarria edo neurriz gainecoa da. Thoqui specifico batean behar baino guehiago soinu dagoenean emaiten da. Berce kutsadura motac ez beçala, çarata ez da pilatzen, baina orobat calte handiac eraguin dietzaqueo vici qualitateari, modu egoquian controlatzen ez bada. Aiphatzecoac dira hirietaco cembait çarata, hala nola, trafficoac sorcen dituenac, aeroportu eta trenec, haur parqueec, tavernec eta terracec, etab. 2005eco Europar Batassunaren ikerquet baten arauera 80 millioi personac soinu kutsadura osso altua jassaiten dute eguneroeta eta berce 170 millioi personac soinu kutsadura altua.

Arguiac sorthutaco kutsadura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Argui kutsadura »

Argui kutsadura ithurri artificialetatic igorritaco gaueco intensitate, norabide, maila espectral edo premia gabeco orduteguietan eguin nahi içaiten ditugun jarduerac eguiteco beharrezcoa dugun argui jarioac eraguindaco kutsadura da. Argui kutsaduraren evidencia arguiena ceruac jassaitn duen gaueco distiraren handipena da, argui artificialac gas eta aire particuletan sorthutaco islapen eta barreiapenaren ondorioz. Islapen eta barreiapen horrec ceruac baldinça naturaletan duen qualitatea aldatu eguiten du, içarren eta berce ceruco objectu batzuen distira ikussecin içaitera heldu arte cembait hirgunetan.

Degradatione mailaren arauera Aldatu

 • Kutsatzaile ez degradagarriac: Naturaren bidez descomposatzen ez diren kutsatzaileac dira, adibidez, mercurioa eta beruna . Behin ura, lurra edo airearequin contactuan jarcen direnean osso çaila eta garestia da deuseztatzea, eta batzuetan ecinezcoa. Kutsatzaile hauec naturan araçoric sorthu ez deçaten, bi modu daude: materialac naturarequin contactuan ez jarcea edo materialac bircyclatzea eta berriro erabilcea.
 • Degradatione gueldoco kutsatzaileac: Substancia hauec naturarequin contactuan daudenean hamarcadac edo mendeac behar dituzte desaguerceco. Guehienac plasticoac dira.
 • Kutsatzaile degradagarriac : Kutsatzaile hauec dembora laburrean degradatzen dira, modu naturalean, physicoan, chimicoetan edo biologicoan.
 • Kutsatzaile biodegradagarriac: Kutsatzaile hauec modu chimico simple batean, beraiec baino simpleagoac diren forma chimico batean bihurcen dira. Adibide onena ibaietara doacen guiça gorotz eta guernuac dira; hondaquin horien copurua guehieguizcoa ez bada, bacterien jarduerac desaguerrarazten ditu. [20]

Eraguinac Aldatu

Guiçaquian Aldatu

 
Edateco ur kutsatua, Boromatan ( Africa )

Airearen qualitate charrac organismoac hil ditzaque, baita guiçaquiac ere. Frogatu berri da urthe ascoan aire kutsatua arnasteac caltea dakarrela, hala nola, arnasqueta-gaixotassun ac, gaixotassun cardiobascularrac , eztarrico hanturac, sudur-conguestioac, bulharreco mina, etab. Kutsadurac gaixotassun ugari sorcen ditu eta kutsatzaile motaren araueracoac içan daitezque, guehienetan ordea, beguietaco eta arnas apparatuco araçoac içaiten dira, broquitisa , asma edo enfisema adibidez. Gaixotassun hauençat keac dira gai caltegarrienac; eta ke moten artean, tabacoarena eta autoena [21] [22] . Ikerqueten arauera, airearen kutsadurac 56.000 heriotza goiztiar eraguiten ditu urthero Chinan , 527.700 Indian eta 50.000 Statu Batuetan [23] [24] .

Uraren kutsadurac egunero 14.000 heriotza inguru eraguiten ditu, guehienac edateco ura ren kutsadurac eraguinda ( ur cikinac ez tractatzeagatic), garapen bidean dauden lurraldeetan. Adibidez, Indian 700 millioi persona ingurun ez daducate qualitatezco edateco uretara irisgarritassunic eta egunero milla haur inguru hilcen dira kutsadura honec sorcen derauen beheracoarequin [25] . Chinan ere 500 millioi persona inguruc kutsadura mota hau pairatzen dute.

Soinuac sorthutaco kutsadurac gorthassuna , hypertensioa , estresa eta lo-araçoac eraguite ditu. Sustancia chimicoen kutsadurac haurren garapenean araço larriac sor ditzazque, gaixotassun neurologicoequin relationatuta. Radiactibitateac ere gaixotassun hauec areagotzen ditu baina baita mimbicia eta mutaguenoac ere.

Gainera, ikerqueta baten arauera kutsadurac emacume cein guiçonen ugalcortassuna gutitu deçaque. Guiçonezcoen casuan semenaren qualitate gutitzen du eta ançutassuna eragui deçaque. 40 urthe azpico emacumeen casuan menopausia goiztiarra eraguin deçaque, beraien ovulu reserven urriztapen radical batec eraguinda. [26]

Naturan Aldatu

 
Dortoca baten gorphuzquia, kutsadura artean.

Kutsadura naturan forma ezberdinetan aurkitu daiteque eta honec eraguin anhitzac ditu, berceac berce:

Oçono gueruçaco çulhoa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Oçono gueruça »
 
Oçono gueruçaco çulhoa Antartica parean, 2006an.

Oçonoa oss gas ahula da eta chloroarequin edo guiça ekincen ondorioz atmospherara isuritaco berce substanciequin reactionatzean hondatu eguiten da. Azquen urtheetan ikussi ahal içan denez, oçono gueruça mehetu eguin da, eta çulho handi bat ere nabaritu çaio, 1970eco hamarcadaren azquenaldeaz gueroztic, Antarticaren parean (2011n, Articoan ere bai) [28] . Dirudienez, oçono gueruça horren mehetze eta çulhatzea hegazquin supersonicoec eta CFC iceneco gaiec (chlorofluorocarbonatuac) eraguiten dut. Aerossol (esprai), hozcailu eta guirogailuetan erabilcen dira guehiembat aiphatutaco substanciac.

Oçono gueruçaren mehetze eta çulho honec lurraçalean argui ultramorearen (UV) handitzea ekarcen du eta honec haimbat ondorio sorcen ditu guiçaquien ossassunean, hala nola, açaleco mimbicia , begui-lausoa eta inmunitate systemaco gaitzac. Naturan ere eraguin caltegarri handiac sorcen ditu guerthacari honec [29] .

Çulhoa murrizteco asmoarequin, 1987an, Montrealgo Protocolloa signat çuten haimbat herrialdec.

Euri acidoa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Euri acido »

Euri acidoa ohicoa baino acidoagoa den euria da. Calteac sorcen ditu landare , uretaco animalia eta eraiquinetan . Euri acidoa guiçaquiaren eraguine sorthutaco kutsaduragatic guerthatzen da guehien bat, içan ere, central thermicoec eta ibilgailuec sorthutaco da batez ere. Hauec erregai fossilac erretzean, chiminietatic edo ihesbideetatic, suffre eta nitrogueno oxidoa atmospherara isurcen dituzte. Poluitzaile hauetaco çathi bat lurreratu eguiten da eta berce çathia aireac eramaiten ditu, ur-lurrinaz combinatu eta acidoac sorthu . [30] [31]

Euri acidoa sorcen duen kutsadura ithurria ez da caltetzen dituen eremuetan bertan egoiten bethi, gasac hara eta hona ibilcen direlaco atmospheran eta baldinça meteorologico egoquiac dauden edocein lekutan eçarcen direlaco. Hau horrela içanic, kutsadura eraguile guehien aireratzen duten herrialde industrializatuec berce lurraldeetan ere eraguiten dute euri acidoa. Euri acidoa lurraçalean erorcean guiçaquien ossassunean calte eguin deçaqueten particulac ascatzen ditu eta fauna eta floran eragui caltegarri larriac ditu.

Gune caltetuenac ekialdeco Europan , Poloniatic hass eta Escandinavia ipharralder arte, Chinan, Thaiwanen , Statu Batuetaco mendebaldean eta Canada hegoaldean daude [32] [33] .

Berotze globala Aldatu

Saconceco, iracurri: « Berotze globala »
Temperatura aldaquetac 1880tic 2017ra bitartean, 1951-1980co batez bercecoarequin alderatuta. Colore urdinac frescoagoac dira eta gorriac beroagoac.

Berotze globala lurraçaleco , aireco eta oceanoetaco batez berceco temperaturaren aldaquet da, azquen hamarcadetan nabarmen areagotu dena berotegui effectuaren ondorioz, batic bat. Clima-aldaquetarequin nahasten den terminoa da berotze globala, baina berez hau, clima-aldaquetaren ondorio bat da [34] .

Historian cehar cembait guerthacaric effectu arhinac eraguin dituzte temperatura igotzean, adibidez, sumendiec eta eguzqui -izpien noranzco aldaquetec. Hala ere, Clima Aldaquetari Buruzco Governu Arteco Taldea edo IPCCren arauera XIX. mende erdialdetic ancemandaco temperaturaren guehienezco igoera guiçaquiac isuritaco berotegui-gasetan oinharritut bide dago" [35] . IPCC -ec aiphaturico modelloec temperatura orocorrac, 1990tic 2100ra, 1,1 eta 6,4 °C bitartean igo daitezqueela aurreikusten dute [36] .

Berotze globalaren ondorioz, itsas maila igotzen ari da, glaciarrac urcen ari dira eta animalien copurua murrizten ari da [37] [38] . 2019an Groenlandiaco içotzaren lurmence marcac hautsi dira eta egoera quezcagarria da [39] .


Babes neurriac Aldatu

Haimbat dira hartu ahal diren babes neurriac kutsadura saihesteco.

 
Bircyclapenaren logoa

Nationeareco legueguinça Aldatu

Cyotoco Protocolloa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Cyotoco Protocolloa »
 
Cyotoco Protocolloa. Signatu eta berretsi dutenac verdez, signatu baina berretsi ez dutenac grisez.

Cyotoco Protocolloa UNFCCC -ren nationearteco ingurumen ituna da, berotegui-effectu gas copurua estabiliçatzeco helburua duena systema climaticoarequico berotze globala galarazteco. Protocollo honec bethebehar legalac eçarcen ditu, sei gasen copurua gutitzeco: laur berotegui-effectu gas ( carbono dioxidoa , methanoa , nitroguen oxidoa, suffre hexafluoruroa ) eta bi gas talde (hydrofluorocarbonoac eta perfluorocarbonoac) [40] .

Protocolloa 1997co abenduaren 11n onhart cen, Cyoto hirian eguindaco bilçarrean ( Japonian ). 2005eco otsailaren 16an sarth cen indarrean, 2004co açaroan Russiac onhart ondoren. Içan ere, hitzarmena abian jarceco emititzen diren gas emissioneen %55 onharcen çuten herrialdeec içan behar çuten eta hori ez cen lorthu Russiac onhart arte. 2009co abuztura arte, 191 statuc onhartu çuten protolocoa [41] . Itun hau berretsi ez duen signatzaile garrancitsuetaco bat, bere kutsadura mailagatic, AEB da [42] .

Itunac mechanismo malguac ditu eta herrialde guztiec ez dute certan murrizpen berdina içan behar. Espainiaren compromisso , erraiteraco, emissioneac %15ean bakarric igo daitecen da, garatzen ari den herrialdetzat harcen delaco. Hala ere, 2005 eta 2006an bere emissioneac %52 igo ciren eta 2007an %48. Berce herrialde batzuec ordea, Alemania eta Italia erraiterao , emissioneac murriztu behar dituzte.

Montrealgo Protocolloa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Montrealgo Protocolloa »

Montrealen 1987co irailaren 16an signatutac nationearteco hitzarmena da, oçono gueruça babesteco helburua duena, 2011co aphirilera arte 197 herrialdec eguin dute bat itunarequin [43] . Bertan, 2000 . urthea jarri cen munduan chlorofluorocarbonoen productioe guztia bertan behera uzteco ephe guisa. Herrialde guztiec bertan proposatutacoa betheco balute, oçono gueruça 2050 urtheraco susper daitequeela uste da [44] . 2006co ikerqueta scientifico batec eracutsi çuen Montrealgo Protocolloa erabilgarria içan dela eta emaitza positivoac dituela [45] .

MBEren Clima Aldaqueta Conferencia-Parisco Hitzarmena Aldatu

 
Parisco hitzarmeneco lekucoac (urdin arguiac) eta signatzaileac (horiac eta urdin ilhunac).
Saconceco, iracurri: « Parisco Hitzarmena (2015) »

Negutegui-effectua eraguite duten gasen isurqueta mugatzeco asmoz Parisen 2015eco açaroaren 30tic abenduaren 11 ra arte antholatu cen conferencia da. 195 statu parteharçaileec gas-isurquetac gutitzeco oinharrizco adostassuna lorthu çuten, Parisco Hitzarmena erraitn çaion documentuan [46] . Hitzarmen hau 2016an 95 herrialdec signatu çuten eta 2020 urthetic aurrera eçarrico da, horrela, statu signatzaileec carbono isurqueta gutitzeco neurriac harceco compromissoa dute (nahiz eta loteslea ez içan) [47] . 2017co ekainaren 1ean , ordea, AEBco presidente Donald Trumpec iragarri çuen bere herrialdeac accordiotic alde eguinen çuela [48] .

Kutsadura Euscal Herrian Aldatu

Saconceco, iracurri: « Euscal Herrico ingurumen-araçoac »
 
Euscal Herrico empresa kutsatzaileen registroa, 2015

Euscal Herrian kutsadura mota ezberdinen evidenciac aurki daitezque. Industrializationeac eta industria-densitateac aire kutsadura araçoac sorthu ditu eta Ecologistac Marchan taldeac 2011an airearen qualitateari buruz arguitaratutaco chosten baten arauera biztanle guehienec aire kutsatua arnasten dute [49] . Hain çucen, herri ascotan gainditzen da Munduco Ossassun Eracundeac eçarritaco kutsadura maila eta Hego Euscal Herrico bi herenac baino guehiagoc aire kutsatua arnastu du 2018an [50] [4] . Eusco Jaurlaritzac , ordea, Arabaco , Bizcaico eta Guipuzcoaco herritarrec arnasten duten airea qualitate onecoa dela erran çuen urthe horretan bertan, quezca nagussia Bilbaoc eraguite çuela azpimarratuta [51] . 2019 co datuen arauera , Hego Euscal Herrico lau herritarretic hiruc aire kutsatua arnasten dute [52] .

 
2009an guehieguizco kutsadura ancemandaco stationeac Hego Euscal Herrian

Euscal Herria azquen urtheetan Statu mailan aire kutsadura mailan guehien jeitsi den autonomia erkidegoetaco bat da eta statu mailaco 10 empresa kutsacorrenetatic jada ez dago batere Hego Euscal Herrian [53] [54] . 2015eco datuen arauera (empresec beraien emaiten dituztenac) aztertutaco 628 empresen erdiac baina guehiagoc kutsadura mugac gainditu cituzten (360 empresec) eta Euscal Herrico empresa kutsatzaileenac Petronor ( Musquiz ), Bahia de Bizcaia Electricidad ( Cierbena ) eta Edar Galindo ( Sestao ) içan ciren [55] . Euscal Herrico empresa kutsatzaileenaren eta bere isurien inguruan haimbat salhaqueta eta ikerqueta egon dira. [56] [57]

Lurraren kutsadura ere, batipat azquen urtheetaco plasticoen araçoa, anceman daiteque Euscal Herrian. Adibidez, 2019an Bermeoco portutic 8 tona çabor athera cituzten goiz batean 2.500 personec [58] . Euscal Costaldeco Geoparquea n ere anceco eguitasmoa eguin cen 2017an [59] eta Saconetaco kutsaduraren inguruco haimbat irudic araço handi honen garranciaz jabetzen lagundu çuten 2018an [60] [61] .


Referenciac Aldatu

 1. «Pollution definition» Merriam Webster .
 2. «Airearen kutsadurac 7 millioi heriotza goiztiar eraguiten ditu urthero» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 3. «Kutsadurac 9 millioi persona hil cituen 2015ean» El Espectador .
 4. a b «Hego Euscal Herrico bi herenac baino guehiagoc aire kutsatua arnastu du 2018an» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2019-06-26) .
 5. (Anglesez "Indoor Air Pollution: A Public Health Perspective". Science (New Series), 221 or. .
 6. "History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times Recorded in Greenland Ice". Science (New Series) 272 (5259), 248 or. .
 7. David Urbinato. «London's Historic "Pea-Soupers» United States Environmental Protection Aguency (Noiz consultatua: 1994) .
 8. «Deadly Smog» PBS (Noiz consultatua: 2003) .
 9. James R. Fleming; Bethany R. Cnorr of Colby Collegue.. «History of the Clean Air Act» American Meteorological Society (Noiz consultatua: 2006) .
 10. «1952: London fog clears after days of chaos» BBC News .
 11. Zsögön. , 223 or. .
 12. (Gaztelaniaz) «Desastre ecológuico sin precedentes en Niagara Falls (EE UU)» El País .
 13. mp.gov. .
 14. U.S. Department of Energy Office of Civilian Radioactive Waste Managuement.. .
 15. Russia Plutonium. .
 16. (Gaztelaniaz) «Unidos por un planeta sin contaminación del aire» www.nationalgueographic.com.es 2019-06-05 (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 17. gazteçulo. «Clima aldaquetaren aurkaco ahotsa» Gazteçulo (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 18. «Iberiar peninsula baino handiagoac diren borz plasticozco uharteec guiçaquion ossassunean calte larriac eraguiten dituzte» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 19. «"Prestigu "-ren hondamendiac 1.500 millioico calte ordainac içanen ditu» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 20. «2. Kutsatzaileen sailcapena - Kutsadura 2» sites.google.com (Noiz consultatua: 2019-06-12) .
 21. «ir Pollution's Causes, Consequences and Solutions» World Ressources Institute .
 22. (Anglesez «Potential Health Effects of Pesticides» Penn State Extension (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 23. (Anglesez Cahn, Joseph; Yardley, Jim. (2007-08-26). «China - Pollution - Environment» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 24. «Air Pollution - Effects» web.archive.org 2011-04-30 (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 25. «Creaquin , groaning» The Economist 2008-12-13 ISSN 0013-0613 . (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 26. (Gaztelaniaz) 20Minutos. (2012-04-30). «La contaminación puede dañar la fertilidad de la mujer» 20minutos.es - Últimas Noticias (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 27. «22 kilo plastico ceduzcan sabelean Sardinian hilda aguertu den caxalote honec» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 28. (Anglesez Cinoviev, Niquita S.; Walquer, Caley A.; Gathen, Peter von der; Tarasicc, David W.; Parrondo, Maria Concepción; Nacajima, Hideaqui; McElroy, C. Thomas; Macshtas, Alexander et al .. (2011-10). «Umprecedented Arctic oçone loss in 2011» Nature 478 (7370): 469–475. doi : 10.1038/nature10556 . ISSN 1476-4687 . (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 29. «Waybacc Machine» web.archive.org 2011-10-22 (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 30. «Lluvia Ácida - EcuRed» www.ecured.cu (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 31. «LLUVIA ÁCIDA Y SUS EFFECTOS» Universidad Mayor de San Simón UMSS. Facultad de Sciencias y Technología .
 32. «Acid rain in Europe - Mapps and Graphics at UNEP/GRID-Arendal» web.archive.org 2009-08-22 (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 33. (Anglesez US EPA, OAR. (2014-08-12). «Clean Air Markets» US EPA (Noiz consultatua: 2019-06-13) .
 34. (Gaztelaniaz) «¿El cambio climático en qué se differencia del calentamiento global?» ECOticias.com (Noiz consultatua: 2019-06-14) .
 35. AR5 Climate Changue 2013: The Physical Science Basis — IPCC. (Noiz consultatua: 2019-06-14) .
 36. The Physical Science Basis. Contribution of Worquing Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Changue. Intergovernmental Panel on Climate Changue .
 37. «What Is Global Warming?» National Geographic 2019-01-22 (Noiz consultatua: 2019-06-14) .
 38. «Ethengab berotzen ari dira oceanoac: 2018a, nehoizco beroena» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 39. (Gaztelaniaz) «La impactante imaguen ke muestra el deshielo en el Polo Norte» El Huffington Post 2019-06-18 (Noiz consultatua: 2019-06-18) .
 40. «FULL TEXT OF THE CONVENTION, ARTICLE 2» web.archive.org 2005-10-28 (Noiz consultatua: 2019-06-20) .
 41. (Anglesez «United Nations Treaty Collection» treaties.un.org (Noiz consultatua: 2019-06-20) .
 42. «The Cyoto Protocoll - Status of Ratification | UNFCCC» unfccc.int (Noiz consultatua: 2019-06-20) .
 43. «Status of Ratification - The Oçone Secretariat» web.archive.org 2014-10-08 (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 44. America and the Crisis of the Global Environment New Haven. Yale University Press, 95 or. .
 45. (Anglesez US Department of Commerce, NOAA. «Scientific Assessment of Oçone Depletion 2006» www.esrl.noaa.gov (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 46. «AEBen garhaipena Parisen: gas isurpenac murrizteco planac ez dira lotesleac içanen» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 47. Tristan, Christina Berasain. «Climaren aldaquetaren aurka «lehen accordio universala» adostu dute statuec Parisen» Berria (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 48. (Anglesez Hunt (now), Elle; Levin, Sam; McCarthy (earlier), Tom; Hunt, Elle; Evershed, Nicc; Smith, David; Sleçac, Michael; Hunt, Elle. (2017-06-02). «Paris climate agreement: World reacts as Trump pulls out of global accord – as it happened» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2019-06-17) .
 49. «Dosi chiquitan poçoitzen ari da Hego Euscal Herria» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 50. Berria. «KUTSADURA MAILA» Berria (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 51. Rejado, Jon. «Airearen qualitatean Bilbao da “quezca nagussia" Jaurlaritzarençat» Berria (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 52. Cortabarria, Amaia Ramirez de Ocariz. «Aire kutsatua arnasten dute laur herritarretic hiruc Hegoaldean» Berria (Noiz consultatua: 2019-10-23) .
 53. (Gaztelaniaz) Sostenibilidad, Observatorio de. (2018-02-05). «¿Qué CCAA son las más contaminantes? Hacia un futuro bajo en emissiones» Agora: Intelligencia Collectiva para la Sostenibilidad (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 54. (Gaztelaniaz) «Cuatro communidades se reparten más de la mitad de las emissiones industriales de CO2» El Confidencial 2017-03-24 (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 55. Petcharroman, Iñaqui. «Kutsadurac ere gainditu du crisia» Berria (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 56. «Fiscalçac Petronor ikertuco du lehen aldiz isuriengatic» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 57. «Petronorrec eçohico ke-emissioneac eguin ditu Musquicen acats baten ondorioz» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 58. Hermosilla, Gotzon. «Plasticozco urpeco mendia» Berria (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 59. (Gaztelaniaz) «Llenan 40 sacas en la limpieça voluntaria de los acanthilados del flysch» El Diario Vasco 2017-05-27 (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 60. (Gaztelaniaz) «El plástico invade el Flysch de Çumaia» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2019-06-10) .
 61. «Itsassoa guerthatzen dena, gure etche parean hasten da» Arguia (Noiz consultatua: 2019-06-17) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Kutsadurari buruzco articuluac, Arguian

Kutsadurari buruzco articuluac, El Diario Vascon

Kutsaduraren inguruco informationea, hirur.eus-en

Verde-verdeac videoac, Youtuben