Christautassun

I. mendean sorthutaco abrahamdar religione monotheista

Christautassuna abrahamdar religione monotheista bat da, Jesus Nazarethecoaren vicitza eta iracaspenetan oinharrituric dagoena. Christauec Christo icena emaiten deraucote/diote Jesusi. Munduco religioneric çabalduena da, 2.400 millioi jarraitzaile baino guehiago baititu, guiçaqui vicien % 33. Munduco herrialdeen bi herenetan religioneric hedatuena da. Haren jarraitzaileen ustez, Jesus Jaincoaren Semea , Logosa eta guiçateriaren salvatzailea da; Bibliaco Itun Çaharrean aiphatze cen Mesiasa dela uste dute, eta haren vicipenac Itun Berrian bilduric daude.

Jesuchristoren irudia

Christautassunac eta bere ethicac paper garrancitsua içan dute Mendebaldeco civilizationearen sorrera eta eguituraquetan, berheciqui Ancinaro Berantiarrean eta Erdi Aroan. Explorationeen Aroan cehar christautassuna America, Oceania, Saharaz hegoaldeco Africa eta munduco berce haimbat lekutara heldu cen missionelari eta colonialismoaren bidez, eta bere hedapena ciurtatu çuen religione guerrequin edo Inquisitionea beçalaco eracundeequin.

Christautassuna Bigarren Templuco Judaismoaren barruco secta guis hassi cen, I. mendean , Judea romatar provincian . Jesusen apostoluec eta haien ondorengoac diren aita apostolicoec euren sinhesmena hedatu çuten Siria , Europa , Anatolia , Mesopotamia , Transcaucasia , Egypto , Ethiopia eta Asian cehar, nahiz eta hassieran jaçarpena içan . Constantino I.a Handia christaut cenean, religionea descriminaliçatu çuen Milango edictuaren bidez. 325ean Niceaco Lehen Concilioa deith çuen, non Christautassun goiztiarra consolidatu eta Romaco Imperioaren religione officiala içaiter iritsi cen. Concilioac Niceaco Credoa sorth çuen, eta Eliçaren Gurhassoec Biblia christauaren cannonac compilatu cituzten V. mendean. Lehen çazpi concilio ecumenicoen garaiari Eliça Handiaren garaia deitzen çaio, non Eliça Catholicoac , Eliça Orthodoxoac eta Ekialdeco eliça orthodoxoec communio ossoan vici ciren cismaren aurretic. Ekialdeco eliça orthodoxoac berheici ciren Calcedoniaco concilioaren ondoren ( 451 ), Christologian cituzten aldeen ondorioz; Eliça Orthodoxoa eta Eliça Catholicoa 1054an berheic ciren Cisma Nagussian , berheciqi aita sanctuaren primatiaren inguruan çuten desadostassunen ondorioz. Beranduago, Reforma protestantearen ondorioz, protestantismoa haimbat denominationetan berheici cen Eliça Catholicotic, eztabaida ecclesiologico eta theologicoen ondorioz.

Gaur egun Christautassunaren laur adarric handienac Romatar Eliça Catholicoa (1.300 millioi), Protestantismoa (920 millioi), Eliça orthodoxoa (260 millioi) eta Ekialdeco eliça orthodoxoac (86 millioi) dira, nahiz eta ecumenismoraco saiaquera egon. Theologia christauac eta fedearen professioa Bibliaz gain babesten du Jesusec nekaldia jassa , gurutzilçatu , hilhobiratu , infernuetara jaitsi , eta berphiztu cela hildacoen artean berarengan sinhesten çutenençat bethiraco vicitza emaitec bekatuen barkamena emaitec . Gainera, Jesusen Igocundea ceruetara igo cela sinhesten dute, eta bertatic Jaungoico Aitarequin çucencen duela mundua Spiritu Sanctuarequin batera Hirutassunean , eta itzulico dela viciric cein hilic daudenei azquen aucia eguitec eta bere jarraitzaileei bethiereco vicitza emaiteco. Bere guiçacundea , hassierac ministerioa, gurutzilçatzea eta berphiztea ascotan " Ebanjelio " guis icendatzen da. Christautassunaren Biblian Mateoren , Marcoren , Lucasen eta Joanen Ebanjelioac onharcen dira, juduen Itun Çaharrarequin batera aurrecari guisa. Christautassuna culturalqui anhitza da bere Mendebalde eta Ekialdeco adarretan, bai ecclesiologiari ( eliça ikusgarri / eliça ikustecin ), ordenacioari ( ondorengotza apostolico / aita sanctuaren primatutza ) edo christologiari ( Calcedonianismo / Ez-calcedonianismo ) dagoquionez.

Historia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Christautassuna Euscal Herrian »

Christautassun goiztiarra Aldatu

Apostoluen garaia Aldatu

 
San Ananiasen cappera , Damasco , Siria , christautassn goiztiarreco etche baten adibidez, I. mendean eraiquia.
 
Ichthys symbolo goiztiar bat, ΙΧΘΥΣ hitzac gurpil batean jarriz sorthua, Efeson , Asia Chiquia .

Christautassuna I. mendean cehar garatu cen Judaismoaren Bigarren Templuco Judu christau secta guisa [1] [2] . Jagoba Justua , Petri (apostolua) eta Joanen leaderçapean judu christau communitate goiztiar bat eratu cen Jerusalemen . Hiruec eçagutu çuten Jesus, eta Pauloren arauera Jesuchristoren berraraguiztatzearen ostean lehenengoz Jagoba eta Petriri aguertu citzaien.

Juduen christautassunac laster eracarri cituen Jaungoicoaren-beldurti gentilac; hauec juduen religione ohiturac jarraitu cituzten, lehenengo araçoac ekarriz juduen mandamentuen ondorioz. Paulo Apostoluac egoera compondu çuen Christoren parte-harcean salvationa cegoela aiphatuz, eta Bere heriotza eta berraraguiztatzean sinhestearequin nahicoa cela. Hassiera batean Pauloc lehen christauac jaçarri cituen, baina combersio experiencia bat içan ostean gentilei Christautassuna predicatu çuen, Judaismoaren eta Christautassunaren ezberdincea sorthuz. Uneren batean, Pauloc juduen ohiturac alboratu cituen, Christautassuna religione ezberdindu beçala eratuz.

Nicea-aurreco christautassuna Aldatu

II. mendean cehar christautassuna ossatzen joan cen, lehen aphezpicuequin , christauençat apostoluen ondorengo cirenac. 150 . urthetic aurrera christau iracasleac lan theologicoac eta apollogueticoac sorcen hassi ciren, euren fedea babesteco. Eguile horiei Eliçaco Gurhassoac icena emaiten çaie, eta euren lanec ikerquetari patrologia deritzo. Eliçaco Gurhasso içan ciren Ignacio Antioquiacoa , Policarpo , Justino Martir , Ireneo , Tertuliano , Clemente Alexandriacoa eta Origuen .

Itun Berriaren arauera, christauec hassieratic jassan çuten judu eta Ancinaco Romaco religionearen autoritateen jaçarpena. Tartean cigorrac, baita heriotza-cigorra ere, guerthatzen ciren; horren adibide dira Cebedeoren semeac ciren Eztebe [3] eta Done Jacue [4] . Romaco bederatzi emperadorec Eliça jaçarri çuten, modu çabalean, baina batez ere Decio [5] eta Dioclecianoren garaian [6] .

Romatar Imperiora çabalcea eta onharpena Aldatu

Ikus, gainera: « Tesalonicaco Edictua »

Christautassuna aramera hitz eguiten çuten herritarren artean hedatu cen Mediterraneoco costaldean, eta barnealderanz Romatar Imperioan lehenengo eta Partiar Imperioan eta Sasanidar Imperioan beranduago, Mesopotamia barne, bi imperio horiec controlpean içan baitzuten historiaco une ezberdinetan [7] . I. mendean bertan Christautassuna Africara heldu cen, lehenengo Egyptora eta II. mendea bucatu ceneraco Carthagora . Marco Ebanjelaria harcen da Alexandriaco Eliçaren sorçailetzat 43 . urthean; beranduago sorthutaco eliça batzuec aldarricatzen dute Alexandriacoaren ondorengoac direla, tartean Alexandriaco Eliça Orthodoxo Copticoac [8] [9] . Tertuliano, Clemente Alexandriacoaa , Origue , Cypriano , Atanasio eta Agustin Hiponacoa dira Africaco christautassun goiztiarrean eraguina içan çuten idazleetaco batzuc.

201 . urthea baino lehenago Osroene bilhacat cen lehen statu christaua, Abgar Handia reguearen aguintaldian [10] . 301 eta 314 urthee artean Trdat IV.ac Armenia statu christau icendatu çuen [11] [12] . Ez cen religione berria Armenian, içan ere III. mendean jada herrialdean sarthu cen religionea, aguian lehenago ere [13] .

Constantino I.a Handiac harremana içan çuen christautassunarequin chiquitatic, eta vicitzan cehar babesa eman ceraucon religioneac haz cedin; hilcear cegoela bathaioa jasso çuen ohean [14] . Bere reguetzan 311co Nicomediaco Tolerancia Edictua eta 313co Milango Edictua sorth cituen, christautassunaren persecutionearequin amaituz. Garai horretan Christautassuna oraindic religione chiquia cen, romatarren artean %5 inguruc jarraitzen çuen sinhesmena. Mardonio aholculariaren gommendioz, Constantinoren iloba cen Juliano Apostata saiatu cen Christautassuna debecatzen. 380co otsailaren 27an Teodosio I.ac , Gracianoc eta Valentiniano II.ac Niceaco Christautassuna Romaco Imperioaren eliça official icendatu çuten [15] . Eliça eta statua elkarri lothuta gueratu beçain pronto, christautassuna aberastu cen; Eliçac aberatsen donationeac jasso cituen eta, hortic aurrera, lurra jabetzan içan ceçaqueen [16] .

Constantinoc ere, albo eraguinez, Niceaco Lehen Concilioa deitzearen ardura çathia içan çuen 325ean . Bertan arrianismoa condemnat çuen eta Niceaco Credoa eçarri çuen, oraindic ere Eliça Catholicoan , Ekialdeco Orthodoxian , Anglicar Communioan eta Eliça Protestante ascotan erabilcen dena [17] . Niceacoa içan cen concilio ecumenico ascotan lehenengoa, Eliçaren theologiaco elementu criticoac definitzeco balerauco/valio içan çuten bilerac, batez ere Christologiaren eremuan [18] . Ekialdeco Eliçac ez çuen onhartu eguindaco hirurgarren eta ondorengo concilio ecumenicoac, eta oraindic ere berheicitzaco adarra da ( Ekialdeco Eliça Assyriarra ).

Opharotassun eta vicitza culturalaren ikuspunctutic, Biçanciar Imperioa christa historia eta civilizationearen une gorenetaco bat içan cen, eta Constantinopla içan cen tamainaren, aberastassunaren eta culturaren ikuspeguitic christau munduco hiriric garrancitsuena [19] . Garai horretan Ancinaco Greciaco philosophiaren gaineco interessa berphiztu cen ere, eta litteratura opharoa ekoiztu cen grecieraz . Biçanciar artea eta biçanciar litteratura Europan cehar nagussi içan ciren, eta Mendebalde ossoan garai honetan Biçanciar arteac içandaco çabalpen eta erranahia içugarria içan cen. Islamaren sorrerac, eta berheciqui Iphar Africara çabaldu içanac christau congregationeac murriztu cituen escualdean. Une horretatic aurrera Egyptoco Eliça Coptoa , Ethiopiaco Tewahedo Eliça Orthodoxoa eta Nobatia , Makuria eta Alodiaco Nubiar Eliça baino ez ciren gueratu talde egoncor guisa [20] .

Goi Erdi Aroa Aldatu

Mendebaldeco Romatar Imperioaren gaimbehera eta erorquetarequin aita sanctua figura politico garrancitsuan bilhacatu cen, lehen aldiz ikusgai Leon I.ac bandalo eta hunoequin içandaco tractu diplomaticoetan [21] ; baina baita lehengo provinciatan eçarritaco aphezpicuen bothere berrian ere [22] . Garai honetan eliça missionelari ekinçaldi lucean hassi cen, eta haimbat leinuc religionea heuretzat hartu çuten. Arianismoac heriotza-cigorra eçarri çuen paganismoaren aurka (adibidez, Verdengo sarrasquia ) guerora catholicismo bilhacatuco cena hungariar [23] , germaniar [24] , celta [25] , herri baltico eta haimbat eslaviarren [26] artean hedatu cen. Garai honetaraco euscaldunac jada christauturic ceudela uste da .

500 . urthearen inguruan Benedictoc Monachotzaren arauac fincatu cituen, monasterioac sorceco eta cudeatzeco arau systema bat sorthuz. Monachotza indar garrancitsua içan cen Europa ossoan cehar, lehenengo ikasqueta centroac sorthuz [27] . Horietaco batzuc, berheciqui Galian cocaturic ceudenac, IX. mendeco Carolinguiar Phizcundearen oinharria daude.

VII. mendean musulmanel Siria , Jerusalen barne, Iphar Africa eta Hispania conquistatu çuten , christa populationea Islamera ekarriz (nahiz eta processuac mende batzuc iraun cituen hiri batzuetan [22] ) eta egoera legal ezberdina emanez musulman ez cirenei. Biçanciar Imperioa gaimbeheran cegoen garai horretan, Persiarequin gathazc lucea içan ostean. VIII. mendearen hassiera carolinguiar leaderra gailendu ciren, eta aita-sanctuac babes handia içan çuen Francoen Resumaren aldetic [28] .

Hala ere, garai honetaco christautassunaren gune neuralguicoa Biçanciar Imperioan cegoen; bertan emaiten ciren eztabaida theologico eta christologico guehienac, Mendebaldeco Romatar Imperioa içan cen eremuan hauec albotic iristen ciren bitartean [22] . VIII. mendean, adibidez, iconoclasmoac erditic çathitu çuen christautassuna, biçanciar emperadoreec babestu çutenean. Hieriaco concilioac (754) iconoac debecatu cituen, Laterango concilioac (769) Hieriacoa ukatu çuen eta, azquenic, Niceaco Bigarren Concilio Ecumenicoac (787) iconoac erabilcea babestu çuen [29] [30] , eztabaida (eta guerra) handien ostean [22] .

Garai honetan ere eliçac aldaqueta nabarmenac içan cituen. Gregorio I.ac dramaticoqu eraldatu çuen Eliçaren eguitura eta cudeaqueta [27] . X. mendearen hassiera Mendebaldeco monasterio christauec berractibacio phase bat içan çuten Clunyco abbatiaren guidaritzapea [27] . Europa ossoan cehar erliquien inguruco merkatua sorthu cen [22] , erromesaldiac phiztuz, tartean Donejacue bidea beçalacoac [31] .

Behe Erdi Aroa Aldatu

VII. mendetic XIII. mendera bitartea eliçac barne gathazca handiac içan cituen. Ondorioz, Ekialde-Mendebalde arteco berheizqueta eman cen, Cisma Nagussia icena emaiten çaiona; Mendebaldeco edo Eliça Latinoaren ( Eliça Catholicoa dena) eta, batez ere, greciarra cen Ekialdeco Eliça Orthodoxoaren arteco berheizquetac gaurdaino iraun du. Bi aldeec ezberdintassun nabarmenac cituzten gai administrativo, liturgico eta doctrinaletan, batez ere aita sanctuaren primitiaren inguruan [32] [33] . Lyongo bigarren concilioac (1274) eta Firenceco concilioac (1439) bi eliçac batzeco saiaquera eguin çuten, baina bi casuetan Ekialdeco orthodoxoec uko eguin ceraucoten/cioten erabaquiac marchan jarceari, eta bi elicen arteco cismac dirau. Hala ere, Eliça Catholicoac lorthu du Ekialdeco eliça chiquiago batzuequin batassuna .

Mendebaldean, XI. mendetic aurrera cathedraletaco escola çahar batzuc universitate bilhacat ciren, adibidez Oxfordeco Universitatea , Parisco Universitatea , Boloniaco Universitatea edo Salamancaco Universitatea . Lehenago, goi hezcunça cathedral-escolen edo monasterioetaco escolen ( Scholae monasticae ) escu cegoen, fraide eta mojen escu. VI. mendean jada escola mota horien evidenciac aurki daitezque [34] . Laster, universitate berri hauec euren curriculuma çabaldu çuten, cleroaz gain leguelari , functionario eta medicuen formacunçaraco [35] . Universitatea bera Erdi Aroco christautassunetic abiatutaco institutionetzat harcen da [36] .

Europa ossoan hiribildu berriac sorthu ciren garai hartan eta, horrequin batera, esqueco ordenac , monasterioetaco vicitza consacratua hirira eraman çutenac. Bi esqueco ordena nagussiac franciscotarrac eta domingotarrac içan ciren, Francisco Asiscoac eta Domingo de Guzmánec sorthutacoa , hurrenez hurren [37] . Bi ordena hauec eguinquiçun garrancitsua içan çuten Europaco universitateen sorreran. Berce ordena berri batec, cistercoac , gune bassatietan monasterio berriac irequi eta lurralde horien colonizationea bulçatu cituen. Garai hartan, eliça berrien eraicunçac eta architecturac altuera irabaci çuen, romanicotic gothicora pass ciren eta Europaco cathedralic handienac eraiqui cituzten [37] .

1095ean , Urbano II.aren aita-sanctutzarequin, Gurutzadac hass ciren [38] . Lur Sanctuan eta berce eremu batzuetan eguindaco campaina militar sortha içan cen, Alexio I.a Comneno biçanciar emperadoreac luçatutaco escariari erançunez, hassiera batean turkiarren hedapena guelditzeco. Gurutzadec ez çuten lorthu Islamdar aurrerapena guelditzea, eta gainera Laurgarren Gurutzadan Constantinopla saqueatu çuten , christautassunarn ospea okertuz [39] .

XIII. mendetic aurrera, Jesusen passionearen inguruco enfasi berria egon cen, batez ere franciscotarren othoitzetan; ondorio guisa, fededunec euren arreta juduen gainean jarri çuten, christauec juduen gainean jarcen çutelaco Jesusen heriotzaren errua. Christauec juduequico çuten tolerancia eça ez cen berria, hala ere -Agustin Hiponacoac erran çuen juduei ecin citzaiela eman christauec berez çuten hiritar içaera- baina juduen aurkaco antipathia içan cen raçoinetaco bat juduac herrialde ezberdinetatic bota/votatze/votatzeco. Hori eguiten lehena Anglaterra içan cen, 1290. urthean [40] [41] . Naffarroaco Resumac 1498an bota/vota cituen juduac, Espainiaco Regue Catholicoen pressioneaen ondorioz [42] .

1184 . urthearen inguruan, Catharoen heresiaren aurkaco gurutzadarequin batera, haimbat institutione sorthu ciren, collectivoqui Inquisitionea icena harcen dutenac. Institutione hauen helburua heresien aurka jotzea cen, Christautassunaren doctrina batassuna ciurtatzen jaçarpen eta combersioaren bidez [27] .

Reforma protestantea eta contra-reforma Aldatu

XV. mendeco Phizcundeac ancinaroco eta garai classicoetaco textuequico interes berritua ekarri çuen. Reformaren garaian, Martin Luteroc indulgencien salmentaren aurkaco Laurhogueita Hamaborz Thesiac arguitarat cituen 1517an [43] . Imprimatutaco copiac laster çabaldu ciren Europa ossoan cehar. 1521ean Wormseco edictuac Lutero eta bere jarraitzaileac condemnat eta estutu cituen [44] ; ondorioz, Mendebaldeco christautassunaren cisma guerthatu cen, adar berri asco sorthuz [45] .

Phizcundearen osteco garaia Aldatu

Divergencia Handia beçala eçagutzen cen garaian, mendebaldean, Illustrationearen aroa eta iraulça scientificoac aldaquet social handiac ekarri cituztenean, christautassunac scepticismo modu batzuei eta ideologia politico moderno batzuei aurre eguin behar içan cerauen/cien, socialismoaren eta liberalismoaren versionea casu [46] . Guerthaerac anticlericalismo hutsetic hassi eta christautassunaren aurkaco eztanda borthitzetaraino cihoacen, hala nola Franciaren deschristautassuna Franciaco Iraulçan , Espainiaco Guerra Civila eta muguimendu marxista batzuc, berheciqui Russiaco Iraulça eta christauen jaçarpena Sovietar Batassunean Statu atheismoaren pean [47] [48] .

Europan pressione berhecia eguin çuen natione-statuen eraqueta Aro Napoleonicoaren ondoren. Europaco herrialde guztietan talde christau ezberdinac, neurri handiagoan edo chiquiagoan, elkarren artean eta Statuarequin lehian ceuden. Aldagaiac icendapenen tamaina relativoa eta statuen orientatione religioso, politico eta ideologicoa içan ciren. Friburgoco Universitateco Urs Altermattec , Europan dagoen catholicismoari specificoqui beguira, laur eredu identificatzen ditu Europaco nationeençat. Belgica , Espainia eta Austria beçalaco guehiengo catholicoa duten herrialdeetan, neurri bateraino, communitate religioso eta nationalac guti gorabehera berdinac dira. Simbiosi culturala eta berheizqueta Polonian , Irlandaco Republican eta Suitzan daude, elkarren artean lehiatzen diren icendapenac dituzten herrialde guztiac. Lehia Alemanian dago, Herbehereetan , eta berriro Suitzan, gutiengo diren populatione catholicoac dituzten herrialde guztiac, neurri handiagoan edo chiquiagoan nationearequin identificatzen direnac. Azquenic, religionearen (berriro ere, catholicismoa) eta Statuaren arteco banaqueta neurri handi batean Francian eta Italian dago, non Statua Eliça Catholicoaren autoritatearen aurka activoqui aguertu cen [49] .

Statu nationalen eraquetarequin batera ultramontanismoaren phenomeno eman cen [50] , batez ere Alemanian eta Herbehereetan, baina baita neurri chiquiagoan Anglaterran ere [51] . Eliçac, bere inguruco eracundeec eta fededun catholicoec statuaren escaera nationalen eta Eliçaren autoritatearen artean auqueratu behar içan çuten, berheciqui aita sanctuaren autoritateari dagoquionez. Gathazca hau Vaticanoco I. Concilioan gailendu cen, eta Alemanian Culturcampf era eramanen çuen çucenean [52] , non Bismarcquen buruçaguitzapea ceuden liberalec eta protestanteec adiarazpen eta antholaqueta catholicoa çorrotz mugatzea lorthu çuten.

Europan christau fededun eta practicanteen copurua murriztu eguin cen modernitatea eta secularismoa realitate ihurtu ciren heinean [53] , berheciqi Chequiar Republican eta Estonian , American religioe compromissoac orocorrean altuac içan diren bitartean Europarequin alderatuta. XX. mendearen amaierac Hirurgarren Munduarequico eta Hegoaldeco Hemispherioarequico atchiquimenu christauaren aldaqueta eracutsi du oro har, eta Mendebaldea jada ez da christautassunaren banderadun nagussia.

Christau taldeac AldatuChristautassuna historian cehar haimbat taldetan banatu da, bai guiro culturalac hala aguinduta, baita fede contutan içan diren berheizquetac direla eta. Christautassunaren baithan, eta Reforma Protestantetic aurrera, hirur adar nagussi egon dira:

Banaqueta hau ez dute talde guztiec onharcen: anglicano ascoc beren burua catholico eta protestanteen arteco via media beçala ikusten dute eta, beraz, berce athal batean cocatzen dute beren burua. Berce batzuec ( Jehovaren lekucoac , mormoiac , etab.) ez dute banaqueta hori nehola ere onharcen eta, gainera, berce taldeac ez dituzte christautzat harcen.

Referenciac Aldatu

Articulu honen ithurri nagussia Auñamendi encicloediac gaztelaniaz duen Religuión articulua da, christautassunac Euscal Herriaren historian içan duen bilhacaeran, batez ere.

 1. Christian theological tradition. (Third edition. arguitaraldia) ISBN 9781317349587 . PMC 918841316 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 2. Benco, Stephen, 1924-. (1984). Pagan Rome and the early Christians. Indiana University Press ISBN 0253342864 . PMC 10506610 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 3. Eg 7:59
 4. Eg 12:2
 5. Potter, D. S. (David Stone), 1957-. (2004). The Roman Empyre at bay : AD 180-395. Routledgu ISBN 0415100577 . PMC 52430927 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 6. Barnes, Timothy David.. (1981). Constantine and Eusebius. Harvard University Press ISBN 0674165306 . PMC 7459753 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 7. «Christian Persecution, Martyrdom, and Orthodoxy - 2006, Pague iii by G. E. M. De Ste. Croix, Joseph Streeter, Michael Whitby. | Online Research Library: Kestia» www.questia.com (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 8. «Western North African Christianity: A History of the Christian Church in Western North Africa» web.archive.org 2001-07-30 (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 9. «History of Christianity in Africa» web.archive.org 2010-11-16 (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 10. Cheetham, Samuel. (1905). History of the Christian church during the first six centuries. London : Macmillan (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 11. «Middle East :: Armenia — The World Factbooc - Central Intelligence Aguency» www.cia.gov (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 12. Time almanac, 2007 : with Information please. Time Home Entertainment 2006 ISBN 193340549X . PMC 70766085 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 13. Van Lint, Theo Maarten. (2010-01-01). «The Formation Of Armenian Identity In The First Millenium» Religuious Origins of Nations? (BRILL) ISBN 9789004173750 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 14. Harris, Jonathan,. Constantinople : capital of Byçantium. (Second edition. arguitaraldia) ISBN 9781474254656 . PMC 956501998 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 15. «Internet History Sourceboocs Project» sourceboocs.fordham.edu (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 16. Burbanc, Jane.. (cop. 2010). Empyres in world history : power and the politics of difference. Princeton University Press ISBN 9780691127088 . PMC 780841056 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 17. «Our Common Heritague as Christians» web.archive.org 2006-01-14 (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 18. The Oxford illustrated history of Christianity. ISBN 0198229283 . PMC 20992284 . (Noiz consultatua: 2019-09-12) .
 19. Cameron, Averil.. (2010). The Byçantines. Wiley-Blackwell ISBN 9781405198332 . PMC 429601392 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 20. Browning, Robert, 1914-1997.. (1992). The Byçantine Empyre. (Rev. ed. arguitaraldia) Catholic University of America Press ISBN 9780813220321 . PMC 844260253 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 21. Guillett, Andrew.. (2003). Envoys and political communication in the late antique West, 411-533. Cambridgu University Press ISBN 0511120451 . PMC 252482632 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 22. a b c d e Wiccam, Chris.. (2014). El legado de Roma : una historia de Europa de 400 a 1000. Passad & Presente ISBN 9788494289019 . PMC 932809973 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 23. Enguel, Pál, 1938-2001.. (2001). The realm of St. Stephen : a history of medieval Hungary, 895-1526. I.B. Tauris ISBN 1860640613 . PMC 46570146 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 24. Padberg, Lutz von.. (2009). Deraue Christianisierung Europas im Mittelalter. (2., überarb. und actualisierte Aufl. arguitaraldia) Reclam ISBN 9783150186411 . PMC 488673347 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 25. Coch John T.. (2006). Celtic culture : a historical encyclopedia. ABC-Clio ISBN 1851094458 . PMC 727744405 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 26. (Anglesez Białous, Mirosław. (2016-12-01). «Religuio of the Proto-Slavs» Elpis 0 (18): 145–152. doi : 10.15290/elpis.2016.18.20 . ISSN 1508-7719 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 27. a b c d González, Justo L.. (2010). The story of Christianity. (Rev. and updated, 2nd ed. arguitaraldia) HarperOne ISBN 006185588X . PMC 667271365 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 28. Mullin, Robert Bruce,. A short world history of Christianity. (Revised edition. arguitaraldia) ISBN 9781611645514 . PMC 903955856 . (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 29. Guibbon, Edward, 1737-1794.. (1995). The decline and fall of the Roman Empyre. Modern Library ISBN 0679601481 . PMC 28053413 . (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 30. «Internet History Sourceboocs Project» sourceboocs.fordham.edu (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 31. (Gaztelaniaz) La peregrinación a Santiago de Compostela. (Noiz consultatua: 2019-09-15) .
 32. «The Great Schism: The Estranguement of Eastern and Western Christendom» orthodoxinfo.com (Noiz consultatua: 2019-09-19) .
 33. Duffy, Eamon.. (2009). Sains & sinners : a history of the popes. Folio Society PMC 370728213 . (Noiz consultatua: 2019-09-19) .
 34. Riché, Pierre.. (1976). Education and culture in the barbarian West, sixth through eighth centuries. (1st ed. arguitaraldia) University of South Carolina Press ISBN 087249330X . PMC 2346221 . (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 35. Rudy, Willis. (1984). The universities of Europe, 1100-1914 : a history. Rutherford [N.J.] : Fairleigh Dicquinson University Press ; London ; Crambury, N.J. : Associated University Presses (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 36. Verguer, Jacques. (1999). Culture, enseignement et société en Occident aux XIIe et XIIIe siècles. Presses universitaires de Rennes ISBN 286847344X . PMC 421630716 . (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 37. a b Gonçalez, Justo L.. (1984). The Story of Christianity: The Early Church to the Dawn of the Reformation. Harper Collins Publishers, New York (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 38. Asbridgue, Thomas S.. (2010). The Crusades : the war for the Holy Land. Simon & Schuster ISBN 9780743268608 . PMC 260207381 . (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 39. Riley-Smith, Jonathan, 1938-2016.. (2002). The Oxford history of the Crusades. Oxford University Press PMC 978062981 . (Noiz consultatua: 2019-09-16) .
 40. MacCulloch, Diarmaid.. (2010). Christianity : the first three thousand years. (1st American ed. arguitaraldia) Viquing ISBN 9781101189450 . PMC 680284693 . (Noiz consultatua: 2019-09-19) .
 41. Telushquin, Joseph, 1948-. Jewish literacy : the most important things to cnow about the Jewish religuion, its people, and its history. ISBN 0688085067 . PMC 22703384 . (Noiz consultatua: 2019-09-19) .
 42. (Gaztelaniaz) Ruano, Eloy Benito. (2000). Tópicos y realidades de la Edad Media. Real Academia de la Historia ISBN 9788489512801 . (Noiz consultatua: 2019-09-19) .
 43. Armstrong, Alastair.. (2002). The European reformation 1500-1610. Heinemann Educational ISBN 0435327100 . PMC 49651304 . (Noiz consultatua: 2019-09-21) .
 44. The encyclopedia of Christianity. Wm. B. Eerdmans 1999-2008 ISBN 0802824137 . PMC 39914033 . (Noiz consultatua: 2019-09-21) .
 45. A Fun, Animated History of the Reformation and the Man Who Started It All | Short Film Showcase. (Noiz consultatua: 2019-09-21) .
 46. Novac, Michael.. (1989). Catholic social thought and liberal institutions : Freedom with justice. (2nd ed. arguitaraldia) Transaction ISBN 0887387632 . PMC 18321470 . (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 47. Religuion and the State in Russia and China : Suppression, Survival, and Revival. Bloomsbury Academic 2011 ISBN 9781441102294 . (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 48. Adappur, Abraham, 1926-. (2000). Religuion and the cultural crisis in India and the West : an ecumenical inquiry. Intercultural Publications ISBN 8185574472 . PMC 48517009 . (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 49. Religuion und Nation : Catholicismen im Europa des 19. und 20. Jahrhunders. Cohlhammer 2007 ISBN 3170199773 . PMC 185038732 . (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 50. «CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Ultramontanism» www.newadvent.org (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 51. Heimann, Mary.. (1995). Catholic devotion in Victorian England. Clarendon Press ISBN 019820597X . PMC 35657786 . (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 52. Dittrich, Lisa.. (2014). Anticlericalismus in Europa : Öffentlichqueit und Säcularisierung in Francreich, Spanien und Deutschland (1848-1914).. Vandenhoecc & Ruprecht ISBN 9783647310237 . PMC 890980994 . (Noiz consultatua: 2019-09-20) .
 53. (Anglesez Palmer, Jasson. (2011-03-22). 'Extinction threat' to religuion. (Noiz consultatua: 2019-09-20) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu