Calostra edo claustroa patio baten inguruco ibiltoqui estalia da, alde batean colomadia duena eta sarrien elicen alboan edo monasterioen barnean eraiquiac. Munduco calostra handiena Salerno ondoco Certosa di Padula monasteriocoa da (12.000m²), Italia hegoaldean.

Atchurico Guiçacundearen Commentua içandacoaren calostra.

Eguitura eta historia Aldatu

Lauqui - edo lauquiçucen-formacoac içaiten dira claustroac guehienetan; inguruan passabide estaliac dituzte, eta erdian ithurria edo putzua . Monasterioetan , claustroec bertaco eraicunçac lotzen dituzte, eta batetic bercera joaiteco bide dira. Bi eratacoac ciren Erdi Aroco claustroac: beneditarren eracoac eta cistertarrenecoac . Beneditarren claustroec eliça çuten alde batean, eta berce aldean janguela, era horretan eliçaraino sukaldeco çarataric eta ussainic ez iristeco; batzar-guela hegoaldean içaiten çuten, eta loguelac lehen pisuan. Cisterraren ordenaco monasterioetan, bi pisu harcen cituen ascotan claustroac; goicoan loguelac içaiten ciren, eta behean, berriz, fraide gazteen ikasguelac eta lanteguiac. Nolanahi ere, claustroa bethi cen monasterioetaco biltoqu nagussia. Berçalde, claustroen erdico partea, ascotan, monasterioco edo cathedraleco hilhobia içaite cen.

XI. mendea arte claustroetaco estalpea çurezcoa cen. Romanicoaren garaian canoi-ganga erabilcen hassi cen, eta harroina eta capitella çuten çuthabeec. Çuthabeen gainean punctu-erdico arcua eçarcen cen, eta capitelletan hornidurac; XII. mendecoac oss aberatsac ciren. Cisterraren reforma iritsi cenean, hornidurac baztertu ciren, eta claustroac soilagoac eguin ciren, baina berehala, XIII. mendean , hass ciren stylo gothicoco claustro dotoreac. Claustro gothicoac lauqui luce baten forma çuen, estalpeac gurutze-eiteco ganga içaiten çuen, çuthabeac romanicocoac baino fuste estuagoa, eta arcuetaco hutsuneetan coloreetaco beirac içaiten ciren batzuetan. Claustroen gainean berce igarobide bat, arcuduna eta estalia, içaiten cen. Renascimentu garaian claustro gothicoa erabili cen batez ere, baina stylo horretaco çuthabe estuac erabili ordez, ordena classicoetaco çuthabeac eçarri ciren. Cathedraletan ez ciren claustroac eraiquitzen, baina hirietaco eraicuncetan hassi ciren jarcen.

Ikus, gainera Aldatu


Referenciac Aldatu

Campo estecac Aldatu