Joseba Inchausti

euscal idazle

Joseba Inchausti Recondo ( Segura , Guipuzcoa , 1936co uztailaren 29a Donostia , 2023co abuztuaren 18a ) fraide franciscotarra (1942tic 1990eraino), idazlea , historialaria, iracaslea, ikerçailea eta euscalçalea içan cen. Ithurriotz'tar Iñaqui eta Johannes Goia icengoitiac erabili cituen batzuetan, hassieran. Euscara eta euscal cultura modernizatzeco lanean aritu cen: idazten, ikercen eta, batez ere, eraguiten. ' Jaquin ' aldizcariaren birfundatzaileetaco bat içan cen (çucendaria içan cen 1958tic 1964raino),eta UCEIren sorrera bulçatu çuen (lehen çucendaria içan cen 1977tic 1982raino). Aitzindaria içan cen euscararen historia socialaren eta Euscal Herriaren historia religiosoaren ikerqueta . [1] [2] [3] [4]

Joseba Inchausti

Joseba Inchausti (1993) Irudi guehiago
Vicitza
Jaiotza Segura 1936co uztailaren 29a
Herrialdea   Guipuzcoa , Euscal Herria
Heriotza Donostia 2023co abuztuaren 18a (87 urthe)
Hezcunça
Heciqueta Barcelonaco Universitatea
Hizcunçac euscara
gaztelania
latina
greciera
francesa
Jarduerac
Jarduerac idazlea , historialaria , universitateco iracaslea eta ikerçailea
Lan nabarmenac
Jassotaco sariac
Quidetza Jaquin

jaquin.eus
Inguma: joseba-intxausti-rekondo-00
Haimbat euscalçain Arançaçun , 1972. urthean. Goian ezquerretic escuinera: Coldo Mitchelena , Iratzeder , Jean Haritchelhar , Alfonso Irigoien , Luis Villasante , Jose Maria Satrustegui , Patchi Altuna eta Imanol Berriatua . Behean: Juan San Martin , Jose Luis Lerauçun/liçundia , Joseba Inchausti eta Xabier Quintana .

Eguindaco ikasquetengatic historialaria bacen ere, historialarienac ez diren hamaica lanetan ere nabarmendu cen. aitzindaria içan cen historiatic campo ere, berheciqui euscararen terminologiaren arloan, osso gazte cela Jaquin aldizcari sorthu berritic garbiçalequeriari aurre eguitera ausartu cenean euscara batua sorth beharra aldarricatuz, edota UCEIren sorrera bulçatu eta çucendu çuenean. [5]

Euscalçain urgazlea icendatu çuten 25 urtherequin aditzari buruz aditua celaco. Lan ugari bideratu cituen Euscalçaindiarequin eta 2004an euscalçain ohorezco icendatu çuten. [6]

Vicitza aldatu

Haurçaroa aldatu

Espainiaco guerra civila phiztu berritan jaio cen. Ama, Dolores Recondo Mujica, justu requeteac herrian sarthu eta handic borz egunera erditu cen Josebaz eta anaia biquiaz.  Ama Emacume Aberçale Batzaren inguruan ibilitacoa cen. Harc iracatsi ceraucon euscaraz idazten eta aberçale içaiten. [7] [8]

Haurçaroan escola, eliz mundua, dotrina, eta pilota içan cituen protagonista. Çaletassun handia nuen pilotaraco. Baina haur gaixo bat içan cen 6-7 urthetatic casic 16 urthetaraino. [8]

Hamabi urthe citueneraco garbi çuen fraide içan nahi çuela eta, horretaraco, Arançaçura joan nahi çuela.

Ikasquetac franciscotarrequin (1948-1962) aldatu

Franciscotarren sanctuteguico seminario chiquian hassi cen, 1948an, 12 urtherequin. Handic hirur urthera Forura jo çuen, Imanol Berriatua çucendari çuen aphez-ikastetchera. Han berce hirur urthe eguin ondoren, Çarauzco nobicio-etchean eguin çuen urthebethe.

Orduan gainditu çuen ossassun-araçoac. Lehenagoco bi urthetan etchera itzuli behar içan çuen ossassunagatic. Arançaçura joan eta urthebethera, udan, bizpahiru hilabethe egon cen etchean gaixoric. Gueroago ere, 14-15 urthe cituela, etchera joan behar içan çuen, marchotic abenduraino. Baina Çarautza nobiciatura joan eta orduanche gainditu çuen dena. Hortic aurrera ez çuen ossassun-araçoric içan. [8]

1955ean iritsi cen Erriberrico seminario nagussira, philosophia ikasqueta eguitera. Euscalguinçan eguin çuen ibilbide luceco lehen pausoac Erriberrin eman cituen, artean ikasle cela ikasquideei alphabetatze escolac emanez, batetic, eta ikasleec urthean behin arguitaratzen çuten Gure içarra aldizcarian haimbat lan arguitaratuz, bercetic. Kepa Embeita , Joxe Açurmendi , eta Juanito Lasquibar içan cituen lagun aldizcarico contuetan. [5] [8]

1958an Arançaçura itzuli cen, theologia -ikasquete ekitera. Jaquin aldizcariaren çucendaritza hartu çuen orduan. Euscalçaindiac 1961ean icendatu çuen euscalçain urgazle. [9] [10]

« Gurean, erabat harturic, iragan mendeco 60co hamarcadaren distirac itzali eguin du 50eco hamarcadaco litteratur ekoizpena. Hamarcada haren garrancia beguiz jotzen aurrendari Joseba Inchausti içan guenuen. 70eco hamarcadaren amaiera aldera bi articulu erranguratsu idatzi baitzituen Euzco-gogoa aldizcariaz, eta hori lehen mugarria jarcea beçala içan cen hamarcada haren berrescurapenean. »

Paco Sudupe [11]


Iracaslea Foruco aphez ikasteguian (1962-64) aldatu

Theologia ikasquetac burututa eta aphez franciscotar bihurturic, Foruco aphez ikasteguian iracasle aritu cen bi urthez, 1962tic 1964ra. [9] Philosopha eta Theologia bucatuta, Forura joaitea mundu berri batean sarcea cen Inchaustirençat: litteraturaren eta hizcunçaren munduan. Alphabetatze munduan experiencia lehendic cekarren, baina litteratura iracastea, hori berria çuen. Gogoz ibili cen. Çorthe handia ere içan çuen, ikasturte batean edo bercean osso ikasle onac içan baitzituen: Iñaqui Beristain , Loncho Oiarçabal , Miguel Loinaz ... [8]

Historia-ikasquetac Barcelonan (1964-1970) aldatu

Ondoren, Cataluniara jo çuen, Barcelonaco Universitatean ikasqueta ossatzera: historia garaiquide eta modernoco licenciatura eguin çuen.

Barcelonaco euscal universitario euscaldunequin ibilceco auquera ere içan nuen: gazteac, Euscal Herriaz quezcatuac, eta politicoagoac, nehondic ere. Ikasle talde horretaco ekimen culturaletan hartu çuen parte, meça eta hitzaldietan escu hartuz, euscara classeac emanez. Guero politican ibili cen cembait lagun han eçagutu çuen, Coldo Gorostiaga erraie bateraco, [8]

Iracasle ere içan cen bertan urthebethez, baina Euscal Herrira itzulcea erabaqui çuen 1970ean. [9] [8]

Jaquin eta Anaitassuna aldizcarietaco çucendaria (1970-1977) aldatu

 
Udaco Euscal Universitateco programm 1977an. Orciralean Joseba Inchaustic euscarazco hitzaldi bat eguin çuen historiaz. [9]

1969an Jaquin aldizcaria arguitaratzeco debecua eçarri çuen administratione franquistac, eta orduan 1970an bide berri bati ekin ceraucon Jaquinec, aldizcari içan gabe liburu monographicoac arguitaratuco cituzten, dena Inchaustiren çucendaritzapean eta haimbatequin lanquidetzan (Joan Mari Torrealdai, Joxe Açurmendi, Paulo Aguirrebalçategui, Manolo Pagola eta atzerrian ceuden berce batzuc). [12] 1972tic aurrera Tolosaco franciscotarren etchean bildu ciren Jaquin Taldeco quideac. 1973-1974 urtheetan Anaitassuna aldizcariaren çucendaria ere içan cen Inchausti. [9]

Franco hil ondoren, 1977an Jaquin aldizcaria berriro arguitaratzen hassi ciren, Joan Mari Torrealdairen çucendaritzapean. [9]

UCEIren sorçaile, çucendari eta languile (1977-1987) aldatu

 
Joseba Inchausti (1989)

Euscara batuaren aditza eta morphologia ondo fincatuta egon cenean terminologia modernoaren premia nabarmena cen. Euscararen terminologia araçoari irtembidea emaiten hasteco garaia cela eta, Natur Scienciac hiztegui chiquia eguitea erabaqui cen Jaquinen bertan. 1976an athera çuten berori, aurreco bi urtheetan-edo landuta. Ez ez çuten Jaquinecoec bakarric eguin. Haiec theologia edo philosophia ikassita ceuden, natur sciencietatic deus guti. Jesus Altuna eta Arançadico taldearengana jo çuten. Elkarrequin lan eguin çuten, ikussi cen cer lan çaila cen, eta ikussi cen ecinezcoa cela hori ordura arte beçala eramaitea, nahitaezcoa cela horretaraco eracunderen bat edo elkarteren bat sorcea. Hortic sorthu cen UCEI (Universitate Cerbitzuetaraco Euscal Ikastetchea), lantalde berhecituac bildu eta terminologiac fincatzen lagun ceçan. [8]

 
UCEI hizteguiac UEUren liburuteguia Eibarren.

UCEIren sorrera bulçatu çuen Inchaustic. Hirur gauça behar cituzten terminologia technico baturaco irtembide egoqui bat lorceco: projectu bat, hori finançatuco çuten onguileac, eta projectuan lan eguinen çuten lanquideac. Inchaustic idatzi çuen projectua eta bera içan cen lehen çucendaria. Finançacio guehiena Lan Quide Aurrezquiac eman çuen. 1977co abenduan Donostiaco Alde Çaharreco Esterlines calean irequi çuten UCEIren bulegoa, gaur egun Bilinch dagoen thoquian. Osso dembora gutian, bizpahiru urthetan, laurehun eta guehiago adituc parte hartu çuten UCEIren lanetan. [8]

 
Claudio Harluxet-ec 1980an systema informatico berheci bat asmatu çuen UCEIren hizteguiac haimbat hizcuncequin landu ahal içaiteco. [13]

Tamalez une hartan ecin içan çuten benetaco euscarazco culturguinça specializatuaren escola bat sorthu. Hori cen UCEIco oinharrizco ideetaco bat. Baina gauçac gaiztotu ciren Coldo Mitchelenac UCEIri buruzco osso articulu criticoa arguitaratu çuenean, 1981ean. Mitchelenaren jarrera cen terminologiaren lana ez çuela UCEIc bideratu behar, baicic eta universitateac, edo eracunde publicoec çucenean eguin behar çutela. Eztabaida handia içan cen guiçarte mailan. Azquenean ondo neurthutaco erabaqui institutionalec terminologiara bakarric mugatu çuten UCEIren lana. Terminologia guiçartean çabalceco alde sociala UCEItic campo gueratu cen. Esquerrac, baina hizteguiac sorceco lanide içan ciren iracasleec çulho hori bethe çutela. [8]

Guztira hamar urthe escaini cerauzquion Inchaustic UCEIco lanari, lehenengo borz urtheac çucendari (1977-1982), eta ondorengoac languile.

UCEIco çucendaria içan cen bitartean hizteguiac sorceco lehenengo methodo informaticoac sorthu cituen UCEIc, Inchaustic Claudio Harluxet informaticari laphurtarrarequin lorthu çuen lanquidetzari esquer. [13]

Historiaco sailburua UEUn (1978-1980) aldatu

Urthe horietan Inchausti Udaco Euscal Universitateco Historia sailean aritu cen sailburu (1978-1980) eta iracasle. [9] UCEIn erabaquia çuten languileon orduetatic parte bat UEUraco emanen çutela, UEUc eta UCEIc helburu berberac cituzten eta. [8] Aurretic UEUco lehenengo urthean "Iphar Euscal Herria 1870tic 1914rat" hitzaldia emana çuen Donibane Lohiçunen 1973an . Sailburu içan cen urthe haien inguruan hauec içan ciren bere ekarpenac Iruñean: [14]

Historiaco sailburu eta iracaslea UEUn (1977-1982)
Icemburua Iracaslea(c) Urthea Ikastaroa/Hitzaldia
Historia ikastaldia Joseba Inchausti 1977 Ikastaroa
Historiaco hizteguiaren aurkezpena Joseba Inchausti 1978 Hitzaldia
Historia Hizteguiraco oinharriac Joseba Inchausti 1979 Ikastaroa
BUP-eraco textu eta ariquetac, gaiac Joseba Aguirreazcuenaga , Agustin Azcarate , Jacinto Fernandez , Joseba Inchausti 1980 Hitzaldia
Icen proprio historicoac Joseba Aguirreazcuenaga, Agustin Azcarate, Jacinto Fernandez, Joseba Inchausti 1980 Ikastaroa
Terminologia historico berhecitua Joseba Aguirreazcuenaga, Agustin Azcarate, Jacinto Fernandez, Joseba Inchausti 1980 Ikastaroa
Transcriptione araço larrienac Joseba Aguirreazcuenaga, Agustin Azcarate, Kepa Fernandez de Larrinoa , Jacinto Fernandez, Joseba Inchausti 1980 Ikastaroa
Histori lexicoguinça Joseba Inchausti 1981 Ikastaroa
Naffarroaco erdialde eta Ebro aldeco populaquetaren azterqueta Joseba Inchausti 1981 Hitzaldia
Lexico historicoa economia, artea eta historiaurrean Joseba Inchausti 1982 Ikastaroa

Lan encyclopedicoac eta culturguinçaren historia (1984-1999) aldatu

 
Andoni Sagarna eta Joseba Inchausti Gazteen Encyclopediaz (Argui , 1993-12-12) [15]

Batez ere Culturguinçaren historia aztertu çuen bere idatzietan, bi arlo hauetan: euscararen historia sociala eta Euscal Herrico historia religiosoa. [16]

Horrela Euscal Herria lan encyclopedico elhebiduna çucendu eta coordinatu çuen 1984-1985ean. Jaquin-ec arguitaratu çuen, 120 adituc parte hartu çuten eta 12.000 ale banatu ciren. Milla Larrea eta Pili Larrea lanquidetz garrancitsua içan cen articuluen textu-sorcunçan [17] [8]

Bideguileac bilduma asmatu eta çucendu çuen hassieraco urtheetan. [18] Eusco Jaurlaritzaco Mari carmen Garmendiac finançatuta euscalguinçan, euscal culturguinçan nabarmendu diren docenaca personen biographia laburrac eguitea çuen helburu. Bideguileac bildumaco lehen hamahiruac Inchaustic berac eguin cituen. [2] [8]

Ikastolen historia idazteco deithu çutenean erançun cerauen/cien ikastolen historia ossoric ez cegoela eguiteric. Lanac falta cirelaco eta documentationea behar beçala ez cegoelaco. Ondorioz Archivo Historicoaren projectuaren çucendari-sorçailea içan cen, Historia baten bilha:euscal escolaren iraganaz: EHIHren Projectua, 1990). [19] Alchor ederra bildu çuten haimbat lekucoren testigança jassota. Guero Eba Gaztañazpi historialari oriotarrac jarraitu çuen lan horrequin. Naffarroaco ikastolequin anceco lana eguin çuen gueroago Jesus Atchac . [8]

Eguncaria Sorcen taldeco 75 quideetaco bat ere içan cen hassieran, 1990ean. [2]

1989 eta 1990ean Jaquin-en eguitura secularizatu eguin cen. Erabaqui personalac cirela medio. Torrealdaic, Açurmendic eta Inchaustic fraidetza utzi çuten. Ordura arte franciscotarren cen aldizcaria Jaquinquiçunac elkarte laicora passatu cen. Lehengo quideec jarraitu çuten, baina berce formula juridico batequin eta lanquidetza berri batzuc bilduz. Pauso naturala beçala içan cen, nolabait aldizcariari eta bertaco eguinquiçunei berce textuinguru libreagoa emanda. Hortic sorthu cen Jaquinquiçunac. [8]

« Ikussi nuenean Eliça officialac aphez bati escatzen cerauzquion gaucetaraco ni ez nincela jada personaric egoquiena, erabaqui nuen, Eliçarequico eta nire buruarequico jathortassunez, lothura-mota institutional haietatic campo neure guisarago ibili behar nuela, gauçac çucen eguiteco. Guero, practican, 1990etic hona, religionetassunaz, oro har, eta Eliçaren historiaz ascoz lan guehiago eguin dut, aurreco 30 edo 40 urtheetan baino. »

Joseba Inchausti , secularizationez [2]


 
Gazteen Encyclopedia ( 1997 )

Encyclopediaguinçan ere lan nabarmena eguin çuen, 1992-1999 tartean Eusenor empresan hurrengo urtheetan funsezco referencia-lanac içanen ciren arguitalpen hauec sorthu cituzten: Hiztegui encyclopedicoa , Euscal Hiztegui Encyclopedicoa (8 tomo), Gazteen Encyclopedia , [20] [15] eta Encicloclic CD-ROMa .

Gazteen encyclopedia euscaraz sorthutac lehen encyclopedia graphico içan cen. Lehenengo cembaquia 1992an arguitarat çuen EUSENOR Fundationeac , eta guztira 8 liburuqui cituen. [21] guztira 750 articulu arguitaratu cituzten, articulu bakoitzac orrialde osso bat harcen çuen eta material graphico ugarirequin batera açalcen cen. Encyclopedia graphicoaren eredua Sven Lidman editore suediarraren çucendaritzapean 1968an sorthutaco Combi Visuell encyclopedia ihartu çuten. Berçalde, azquen liburuquiac bucaeran 6.000 concepturen definitione labur-laburra cekarren, conceptu horietaco bakoitza cein liburuquitan eta cein articulu nagussitan aguercen cen cehazteco. [22] [23] Gazteen Encyclopediaco bulçatzaile nagussiac Paulo Aguirrebalçategui eta Andoni Sagarna içan ciren. Inchaustiren functionea harremanena içan cen: projectuaren berri eman eracundeetan, alderdi politicoei açaldu eta abar. [8]

Culturaren Aldeco Euscal Fundationean ikerçailea (1994-2016) aldatu

Juan Celhaia empresariaren escutic sorthutaco Culturaren Aldeco Euscal Fundationeco Idazcari Nagussia içan cen Inchausti, sorrera beretic 2016ra arte (1994-2016). Haimbat lanen sustatzaile içan cen handic. [2] Fundationec auquera eman ceraucon berac cituen euscal quezcac aurrera eramaiteco, eta eguiten ez ciren gauça batzuc eguiteco dembora eman ceraucon. Alde horretatic, Fundationearen idazcaritza daramadan aldi berean, berce lanetan ere ibili cen. Berceac berce 2001az gueroztic Pamiela arguitaletcheareqin antholatutaco Juan Celhaia Saiaquera Saria , eta Eresbilequin antholatutac musica-beca bat. [8] [24]

Azquen urtheetan bi ikerlerro nagussiri jarri cerauen/cien arreta Inchaustic. Batetic, euscararen historia socialaren ikerquet systematicoa abian jarri eta jarraipena segurtatu du Euscalçaindiaren Johannes Etcheberri projectuaren bidez, [25] eta Euscal Herrico historia religiosoaren ikerquetan aitzindari lana eguin çuen, lekucoa hartu nahi derauconarençat oinharriac jarriz. [5]

Euscararen historia socialaren ikerlaria aldatu

Haimbat obra collectivo çucendu, cudeatu eta editatu ditu Inchaustic. [2] Cembait urthetan egon cen Euscalçaindiarençat lan eguiten, euscararen historia socialeraco talde bat sorcen, Fundationetic utzita. Hau da, Fundationeac lagundu çuen Inchaustiren lana Euscalçaindian. [8]

Aurretic lan handia eguinda ceducan Inchaustic euscararen historia socialaren gaiaren inguruan, erraiteraco, Lur eta guiçon: Euscal Herria (1974), [26] Euscararen liburu çuria (1978); Euscal Hitz (1987), Euscal Herria encyclopedia (1985), Arançaçu. Euscal sanctutegui bat XX. mendean (2001), [27] eta berce haimbat.

Horrela, adibidez, oraindic Franco vici cela, arteaz, geographiaz eta Euscal Herriaz 1974an " Lur eta Guiçon: Euscal Herria " eracusquet prestatu çuen. Guero Jaquin-ec Arançaçun liburu bat arguitaratu çuen eguile hauequin: A. Arana Martija , J. M. Barandiatan , R. Voças-Urrutia , J. M. Eiçaguirre-Garaicoa, J. Inchausti , A. Irigoyen , P. Lafitte , J. I. Linaçasoro , J. L. Lerauçun/liçundia , J. San Martin , J. M. Satrustegui , M. Ugalde , L. Villasante . [28] [26]

1978an Euscalçaindiac sorthu çuen Euscararen liburu çuria liburuan parte hartu çuen. Coldo Mitchelenaren "Sarrera" garrancitsua barne celaric, guztira hamasei laguneco specialista-talde batec idatzia içan cen bere ossotassunean ( Paulo Aguirrebalçategui , Manolo Pagola , Joseba Inchausti Recondo , Luis Villasante , Juan Mari Lekuona , Coldo Larrañaga , Joxe Miguel Barandiaran , Jose Maria Satrustegui , Gregorio Monreal , Margarita Rica , Jose Urrutia , Jose Manuel Castellls , Jose Antonio Obieta , Jose Luis Alvarez , Maria Jose Açurmendi ). [29]

« Ez dago çalançaric: Euscalçaindiaren ia mende betheco iraganean Euscararen liburu çuria da euscarac historian içan dituen baldinça ethno-cultural, economico, social, legal, politico, administrativo, litterario, religioso eta abar arguitara ekarcen eguindaco ahaleguinic serio eta aberatsena. Gueroztic, Academiac ez du tamaina bereco berce saioric eguin, edo, behinçat, ethen bat egon da hor. »

Joseba Inchausti , Eusquera , 2007


Euscal Hitz eracusquet prestatu çuen euscarari buruz, 1987an Jaurlaritzaco Mari carmen Garmendiac escatuta. [30] II. Euscal Mundu Bilçarraren estreinaldicoan (Donostia,1987) aurkeztu cen "Euscal Hitz, Euscararen Eracusqueta Orocorra" icemburuarequin, eta guero bi urthez ibili cen Euscal Herri ossoan, herriz herri. ikus-ençunezco methodoen bitartez euscararen historia açalcen çuen ( Axularren editiona , Leiçarragaren editioe bat, beguira Larramendiren grammatic ...). [31] [32] [2] [8] Ondoren bi eracusqueta antholatu cituzten Naffarroaz : Euscara Denona (1989-1990) eta Euscararen iraupena Naffarroac gazteleran (1991) [8]

Euscalçaindiaren Johannes Etcheberri projectua antholat çuen Inchaustic 2007an Euscararen historia sociala lanceco, eta projectuaren çucendaria içan cen 2010ean Miquel Çalbide euscalçainac ardura hori hartu çuen arte.

Euscal Herrico historia religiosoaren ikerlaria aldatu

Haimbat liburu eta articulu idatzi ditu azquen urtheetan religionearen historiaz. adibidez hauec: [33]

 • Euscara eta hizcunçac, guiçartean. III. Religioneac. Eliça christauac . (Euscalçaindia, 2014)
 • Euscal Herrico religiosoen historia (2004)
 • «Institutu religiosoac». In: Inchausti, Joseba (çuz.) (2001): Jaquin.
 • «Religiosoen sanctutegui bateco economi ereduac». In: Inchausti, Joseba (çuz.) (2003): Jaquin. 341-361.

Institutu religiosoei buruz Arançaçun eguindaco congressua Fundationetic eguina da Inchaustiren lanari cegoquion neurrian. Hor arguitara eman diren liburu marduletan Fundationeac escu çucena içan çuen.

« Ez naiz fedearen eta fedeac sustatzeco historialaria. Informatu eguin deçaquet, neurritchoren batean, bethiere guiçarte secularizatu bateco anhiztassun religiosoac onhar deçaqueen moduan. Hori nahico nuque, behinçat. Horretaraco idazqueta personalaren ondoan talde-lana sustatzen ahaleguindu naiz. "Euscal Herrico Religiosoen Historian" ikus daiteque hori. »

Joseba Inchausti


Euscalçain urgazlea eta ohorezcoa aldatu

 
1 956-1968 urtheetan Arançaçun cegoen guiro culturalaz ( Jose Ramon Etchebarria ). [34]

Euscalçaindiac euscalçain urgazle icendatu çuen 1961eco abuztuaren 25ean eta ohorezco , 2004co açaroaren 26an. Euscalçaindico haimbat batzordetan aritu içan da: Aditza (1970), Arguitalpena (1971, 1978), Alphabetatzea (1972), Grammatica (1976), Guipuzcoaco ordezcaritza (1979), Johannes Etcheberri eguitasmoa (2007tic) eta Eusquera aguercari (2009tic). [35]

Jaquin taldean Inchausti maisua eta guidaria içan cen hizcunçaren gaineco affera guztietan Jaquinen eta, eçaguna ez den arren, Chillardeguirequin estuqui jardun çuela batassunaren borrocan. [7]

Euscara batua sorceco eta garatzeco eraguilea aldatu

 
«Illobira bulçaca» articuluaren hassiera (Joseba Inchausti, Jaquin , 1959) [36]

1964an, euscara batua sorceco bidean cinezco detonagailua içan cen Baionaco Euscal Idazcaritzac emandaco gommendioac direla eta, aiphamen berhecia mereci du Jaquin aldizcarico çucendaritza gazteac içandaco portaera. Içan ere, bilçarrera çucendaritzaco Joseba Inchausti bidali çuten ordezcari, adiaracita ecen Baionan erabaquico cena, aldez aurretic onhartutzat emanen çuela Jaquin aldizcariac. Erran eta eguin, 1965eco urtharrileco cembaquian argui eta garbi cioen: « Jaquin ec erabaqui hauec guztiac onhartu eguin ditu, eta bethe eguinen ditu». [37] Articuluen artetic, aiphagarria da Jaquin jaio berri hartan 1959an arguitarat çuen «Illobira bulçaca» articulua. [36] Garbiçalequeriare contra idatzitaco textu funsezcoa içan cen, hain çucen articulu horrequin garbitu celaco batuaren bidearen sasitza. [7] Garai hartan euscal lettretan nagussi cen jathorrismoac euscara ithoco othe çuen quezcatuta cegoen orduraco Inchausti, eredu harequin ecinezco ikusten baitzuen euscaraz arlo guztiei buruz aritzea, berceac berce scienciari eta technica modernoei buruz iracurleec ulerceco moduan idaztea. 1959an Jaquin en arguitaratutaco «Illobira bulçaca» articulua da Inchaustic arlo horretan içandaco aitzindaritzaren lekuco. [5] [8]

« Gaurco Çazpicatueta-ren ethorquiçuna nahico ilhun ikusten da. Hildaco idazleec ez dute sepulturetatic jeiqui nahi; Baosadi oraindic ere ibar-behera doa eta çubiac beharco dira Laucatuetatic Hirucatueta-ra passatzeco, eta, anhitzec uste duenez, arbassoen mihauera ikastea baino samurrago içanen da condaira cehar jaio den gaurco mihauera bateratua ikastea. »

Joseba Inchaustic eztabaida guiroan idatzia, hizcunça national batua nahitaezcoa cela adiarazteco. [38] [39]

Ez dago çalançaric Joseba Inchausti aitzindari arracastatsuetaco bat dela. Euscara batuaren oinharriac 1966an sorthu cirenean, euscara batu horrequin hizcunça ulergarri, cehatz eta communicativo bat sorthu behar içan cenean, Inchausti erronca hori gainditzeco aitzindari arracastatsuetaco bat içan cen ( Jose Ramon Etchebarria ,, Xabier Quintana , Andoni Sagarna , Miquel Çalbide , Luis Bandres , Joseba Inchausti , Claudio Harluxet , Jose Antonio Aduriz , Marchel Aizpurua , Lore Azcarate , Andres Urrutia ...). [40]

Euscal aditzaren azterqueta systematicoa aldatu

Euscara iracasteco osso material idatzi guti cegoen garaian 1959 eta 1965 urtheen artean hirur liburu arguitaratu cituen euscal aditzari buruz. 1959coan taula batzuc baino ez ceuden. [41] 1960coan, Euscal-aditza liburua, [42] ehun bat taula aguercen ciren aditz-paradigma guztiac fincatzeco, bizcaieraz eta guipuzqueraz. Handic borz urthera, berriz, aurreco lana ossatzera cethorren berce arguitalpen bat plaçaratu çuen: Las siete lectiones del Euscal-aditza. [43] [39] [44]

Imanol Berriatuarengadic jassotac ondarea içan cen aditzarena: harc grinatu çuen Inchausti horretan, eta berehala, Erriberritic hassita, Inchaustiren artisau-lana eguin ahal içan çuen, lehenic beretzat eta aldi berean ikas-lagunençat ikastaroac emanez. [8] Arguitalpen berez ethorri cen: lehendabici, Omaetchebarriari lagundu ceraucon Eusquera aldizcariaren editione bat prestatzen, eta guero berea eguin çuen eliçaren ikastetcheetaraco batez ere. Tresna practico bat, guehiago gabe, baina batzuei lagundu içan cerauen/ciena. Euscalçaindicoa berceric da: 1961ean icendatu çuten urgazle, eta 1962-1964etaco Batzarretan parte hartu çuen. Guero 1964-1970 urtheetan Barcelonan historia ikassi eta guero, itzulcean, 1970ean, jardun çuen aditz batuarenean. Bere ekarpena funsezcoa içan cen aditz batua fincatzeco orduan. [39]

UCEIco hiztegui terminologicoac aldatu

 
Euscarazco hiztegui technicoac eta terminologia lanaren bilhacaera. [45]

Hirurhogueita hamarreco hamarcadaren erdialdean euscararen aldeco muguimendua indarcen ari cen, eta iracascunça-systema proprioaren aldarricapenarequin batera euscara arlo guztietara egoquitzeco ahaleguina azpieguitura lingüisticoa fincatzera bideratuta cegoen. Une hartan projectu ecin eracargarriago bat guidatu çuen Joseba Inchaustic : UCEI sorthu çuen 1977an, hau da, Universitate Cerbitzuetaraco Euscal Ikastetchea iceneco irabaci-asmoric gabeco elkartea. [46] [37]

UCEIren lehenengo projectu handia jaquinça-arlo nagussietaco hiztegui technicoac

prestatzea içan cen, euscarazco terminologia-lanari bulçada emaiteco asmoz. UCEIc Jaquinec 1976 arguitaraturico Natur Scienciac hizteguia hartu çuen eredutzat, eta arlo bakoitzeco aditu specialista euscaldunac elkartu cituen lanquidetzan beren arloco hiztegui technicoac ossatzeco, terminoac laur mailatan antholaturic: lehen mailan, arloco emborrezco athalei buruzco articulu encyclopedico luceac; bigarrenean, conceptu nagussiei buruzco açalpenezco articulu concretuac; hirurgarrenean, arloco termino guilçarrien definitioneac; eta laurgarrenean arloco terminoen cerrenda elheanhiztuna, euscarazco terminoarequin batera gaztelania, frances eta anglesezco termino valioquideac bilduz. Eguitura berbera içan çuten hiztegui guztiec. [37]

Sorthutaco hizteguioc funsezcoac içan ciren euscaldunen communitate academicoa sorthu eta fincatzeco. Lanquide-sareac sorthu ciren specialitate bakoitzean; emaitza ez cen içan içan hizteguiac egoitea berceric gabe, gendea trebatzea ere lorthu cen. Physica hizteguian, adibidez, eguile guzti hauen artean sorthu cen sare bat: I. Añon, L.M. Bandres , J.M. Bujanda, M.J. Erquicia, J.R. Etchebarria , X. Inchausti, J. Iturbe , X. Larrea, A. Sagarna , J. Suquia, I. Tapia, C. Çalbide eta M. Çalbide . [37]

Guerora, hassieraco hiztegui haiec garatuz eta ossatuz joan ciren, baita datu-base terminologico bihurtuz ere. Physicaren arloaren adibidearequin jarraituz, berce bi hiztegui sorthu dira gueroago: Energiaren hiztegui encyclopedicoa (2000) [47] eta Sciencia eta Technologiaren Hiztegui Encyclopedicoa (2009). Bigarren horretan berrehundic gora specialistac hartu çuten parte, sciencia eta technologiaco 23.000 conceptu landuz eta 607 articulu encyclopedico idatziz; vistan denez, hassieraco UCEIco hizteguiec communitate scientifico euscalduna sorthu ahal içaiteco hacia içan ciren. [37]

UCEIc sorthutaco hizteguiac aldatu

Hauec dira UCEIc sorthutaco hiztegui terminologico horietaco batzuc:

 • Natur Scienciac 1976
 • Ura eta Lurra    1978
 • Physica hizteguia 1979
 • Hizcunçalaritza/1: hizteguia    1982
 • Hizcunçalaritza/2: hizteguia    1982
 • Maileguzco hitzac: ebaquera eta idazquera    1982
 • Termino statisticoen hizteguia    1985
 • Açocan hizteguia    1986
 • Jatetchean hizteguia    1986
 • Medicuarequin hizteguia    1986
 • Udaletchean hizteguia    1986
 • Aurrezqui-kutchan hizteguia    1987
 • Glotodidactica hizteguia    1987
 • Laburçapenen guidaliburua: siglac, ikurrac, laburdurac. Erizpideac eta cerrendac    1988
 • Euscara-iracaslearen esculiburua    1989
 • Banaqueta eta consumoco hizteguia. 1. Janhari edariac    1994
 • Nekaçaritza hizteguia    1995
 • Banaqueta eta consumoco hizteguia. 2. Baçarra, ehunquiac, oinetacoac eta drogueria    1997
 • Arrança hizteguia    1998
 • Lan harremanen hizteguia    1999
 • Banaqueta eta consumoco hizteguia. 3. Etchetresna electricoac    1999
 • Informatica eta internet hizteguia    2001
 • Terminologia hizteguia    2002
 • Pharmacia hizteguia    2002

Joseba Inchaustic 1987ra arte lan eguin çuen UCEIn. Ordura arte eguindaco hiztegui terminologico guztiac batuta eta electronicoqui escaini cituen UCEIc Euscalterm bancu terminologicoan. Honela, 1986an Euscalterm terminologia-bancua sorthu cen bere baithan.

Idazlanac aldatu

 
Joseba Inchausti (1993)
Saconceco, iracurri: « Cerrenda:Joseba Inchaustiren lanac »

Inchaustiren idazlanen cerrenda osso lucea da, Jaquin-ec 2017an 526 documentu digitalizatu cituen: [48] eta www.jaquin.eus/inchausti atharia jarri cituen denon escura. Obra guztien datuen artean bilhaquetac eguin daitezque, edo idazlanen cerrendac ere lorthu daitezque: aurkibide ossoa, [49] gaicaco cerrenda [50] eta cerrenda ossoa idazlan bakoitzaren versione digitalizatua ikusteco estecarequin. [51]

Euscal communitate scientificoaren Ingumma datu-basean, berac idatzitaco ekarpenac 106 dira. [52]

Inchaustiren obra nagussiac hauec dira: Içaitea ta bere cençua (1960), Euscal Aditza (1960), Las siete lectiones del Euscal aditza (1965) eta Iraulçaren ildotic (1972). Berce batzuequin batera, lan hauen eguilea: Lur eta Guiçon (1974) eta Euscal Idazleac Gaur (1977), Historia baten bilha (1991), Euscal Herrico religiosoen historia (2004) eta Euscara eta hizcunçac, guiçartean (2014).

Obra guztiaren digitalizationearen cembait datu dira hauec: [53]

 • Joseba Inchaustiren 504 idazlan eta 11.684 orrialde digitalizatu dira, 61 urthez idatzi eta arguitaratutacoac: aurreneco documentu digitalizatua 1957coa da (‘Arançaçu-Euscalerri Arançaçu poeman’, Jaquin 4, 1957: 62-68), eta documenturic berriena, aldiz, 2017co urricoa (‘Musulmanac Europan’, Arançaçu 999, 2017-10: 28-29). Bere obran articuluec apparteco lekua dute, 365 articulu arguitaratu baititu guztira. Nabarmencecoa ere bada liburuguinçan emandaco uzta, 36 liburu caleratu baititu, eta berce 103 liburutan ere parte hartu du. Guztiac daude escura jaquin.eus/inchausti sareco atharian.
 • Liburu ossoac:50 (36 euscaraz)
 • Liburu çathiac: 103
 • Articuluac: 373 ( Anaitassuna 80 , Arançaçu 144 , Arguia 1 , Bat. Sociolingüistica aldizcaria 1 , Berria 3 , Bollettín de Studios Históricos sobre San Sebastián 1 , BRSVAP. Bollettín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País 1 , Deia 6 , Egan 5 , Eguin 8 , ECBerriac 1 , El Diario Vasco 1 , Euscaldunon Eguncaria 5 , Eusquera 10 , Güipúzcoa 1 , Hegats 1 , Hemen. Religione gogoetaraco aldizcaria 5 , Hermes 2 , Herria 2000 Eliça 1 , Jaquin 62 , Carmel 12 , Limbas 1 , Orçadar (Deia) 1 , RIEV. Revista International de Studios Vascos 8 , Sancho el Sabio 3 , Ceruco Arguia 3 )

Sariac eta aithorçac aldatu

 
Jaquini Guipuzcoaco Domina entregatzen 2018an. Aguirrebalçategui , Inchausti , Torrealdai eta Marquel Olhano .

Referenciac aldatu

 1. «Joseba Inchausti: «Hizcunça guztiac dira naturalac eta artificialac»» www.naiz.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 2. a b c d e f g Berria. (2023-08-18). «Joseba Inchausti culturguile eta historialaria hil da» Berria (Noiz consultatua: 2023-08-18) .
 3. «Joseba Inchausti hil da, euscararen batassunaren eta modernizationearen eraguilea» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2023-08-18) .
 4. «Joseba Inchausti hil da, historialaria eta euscal culturaren sustatzailea» Arguia (Noiz consultatua: 2023-08-18) .
 5. a b c d «Joseba Inchausti - Ekarpenac - Digitalizationea» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 6. «Inchausti Errecondo, Joseba» www.euscalçaindia.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 7. a b c Aguirre Dorronsoro, Lorea. (2023-08-16). «Bilhatzail eta bideguile» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2023-08-19) .
 8. a b c d e f g h i j c l m n o p q r s t u v Murua Uria, Imanol. (2010). «Joseba Inchaustiri elkarrhizqueta» Jaquin 180: 37-99. .
 9. a b c d e f g «Joseba Inchausti - Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2023-08-19) .
 10. Imaz, Andoni; Mujica Telleria, Miren. (2023-08-19). «Joseba Inchausti culturguile eta historialaria hil da» Berria (Noiz consultatua: 2023-08-19) .
 11. Sudupe, Paco. (2010). «Traditiona eta modernitatea 50eco hamarcadan. Euscal culturaren viciberritze gathazcatsua» www.inguma.eus (EHU) (Noiz consultatua: 2020-10-22) .
 12. Aguirrebalçategui, Paulo. (2007). «Jaqui aldizcaria. Debecu eta oztopo administrativoen historia: 1961-1977 - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2023-08-22) .
 13. a b Sarasola, Kepa. (1994). «Claudio Harluxet, informaticaria» Sciencia.eus (Noiz consultatua: 2023-08-23) .
 14. «Joseba Inchausti Recondo :: Ingumma - Euscal communitate scientificoaren datu-basea» www.inguma.eus (Noiz consultatua: 2023-08-23) .
 15. a b Petricorena, J. J.. (1993-12-12). ««Euscararen azpieguituraren eraicunçan elkartu beharra dago»» Arguia (Noiz consultatua: 2022-11-13) .
 16. «Joseba INCHAUSTI - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 17. Inchausti, Joseba. (1985). Euscal Herria. Jaqui .
 18. «Bideguilea . Bilhaqueta: 1987co liburuac.» www.euscadi.eus (Noiz consultatua: 2023-08-19) .
 19. Inchausti, Joseba. (1990). Historia baten bilha. Euscal escolaren iraganaz. EHIHren Projectua (1990). Irargu .
 20. Gazteen encyclopedia. Eusenor LG 1993 ISBN 84-604-5166-6 . PMC 863196369 . (Noiz consultatua: 2022-11-13) .
 21. Gazteen encyclopedia. Eusenor LG 1993 ISBN 84-604-5166-6 . PMC 863196369 . (Noiz consultatua: 2022-11-13) .
 22. Sagarna, Andoni. (1992). «Eusenor-en berehalaco arguitalpenac» www.jaquin.eus : 85-91. (Noiz consultatua: 2022-11-13) .
 23. (Anglesez «Sven Lidman» prabooc.com (Noiz consultatua: 2022-11-13) .
 24. «Celhai saria» www.pamiela.com (Noiz consultatua: 2021-11-24) .
 25. «4. Johannes Etcheberri eguitasmoa (EHS, Euscararen Historia Sociala)» www.euscalçaindia.eus (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 26. a b Arana Martija, José Antonio, ed. (1974). Lur eta guiçon: Euscal herria. Jaqui ISBN 978-84-7240-074-0 . (Noiz consultatua: 2023-08-21) .
 27. «Arançaçu - Editiones Franciscanas Arançaçu» editionesfranciscanasarançaçu.com (Noiz consultatua: 2023-08-21) .
 28. «LUR ETA GUIÇON, EUSCAL HERRIA — Eibarco Cultura Ondarea - Egoibarra.eus» egoibarra.eus (Noiz consultatua: 2023-08-21) .
 29. Euscararen liburu çuria. Euscalçaindia .
 30. Euscal Hitz (Eracusquetaren materialac). Hizcunz Politicaraco Çucendaritza Nagussia - Eusco Jaurlaritza .
 31. Euscal hitz: euscararen I eracusqueta. Eusco Jaurlaritza 1987 (Noiz consultatua: 2023-08-21) .
 32. Euscal hitz: [euscararen I. eracusqueta orocorra . ] Eusco Jaurlaritza, Hizcunz Politicaraco Idazcaritza 1987 (Noiz consultatua: 2023-08-21) .
 33. «'Religiona ' bilhaquetaren emaitza. Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Jaqui ) (Noiz consultatua: 2023-08-23) .
 34. Etchebarria Bilbao, Jose Ramon. (2018-06-21). Euscarazco iracasmaterialaren idazcunçaren garapena. Amaitu gabeco historia collectivoaren athal baten versione personala. (Gardenquiac). UEU (Noiz consultatua: 2019-06-20) .
 35. a b c «Inchausti Errecondo, Joseba» www.euscalçaindia.eus (Noiz consultatua: 2018-12-06) .
 36. a b Inchausti, Joseba. (1959). «Illobira bulçaca» Jaquin 9: 83-88. .
 37. a b c d e «Euscarazco iracasmaterialaren idazcunçaren garapena. Amaitu gabeco historia collectivoaren athal baten versione personala. (Jose Ramon Etchebarriaren hitzaldia) — Universitatea.Net» www.unibersitatea.net (Noiz consultatua: 2019-06-20) .
 38. Inchausti, Joseba. (1970). «Çazpicatueta-co ezbeharrac» Jaquin : 173-178. .
 39. a b c Elustondo, Miel Angel. (2005). «Joseba Inchausti: 'Mirari bat da garai batetic hona Euscal Herrian guerthatu dena'» Arguia (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 40. UCEI Terminologia eta Lexicographia Centroa. (2017-11-27). #LarreticNoranahi documentala. (Noiz consultatua: 2017-12-11) .
 41. Inchausti, Joseba. (1959). Euscal Aditzaren taulac. (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 42. Inchausti, Joseba. (1960). «Euscal Aditza» dx.doi.org (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 43. (Gaztelaniaz) Inchausti, Joseba. (1960). Las 7 lectiones del 'Euscal aditza'. jaqui .
 44. «Bilhaquetarn emaitza: 'Aditza' - Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 45. lcontratua90. (2019-06-20). UEU-JRE-ekainaren 21eco hitzaldia_aurquezpena_20. (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 46. #LarreticNoranahi documentala. (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 47. Antton, Gurrutchaga. (2002-01-07). «Energiaren Hiztegui Encyclopedicoa on line» Sciencia.eus (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 48. «Joseba Inchausti. idazlanen cerrenda ossoa. Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Jaqui ) (Noiz consultatua: 2023-08-24) .
 49. «Joseba Inchausti. idazlanen cerrenda ossoa. Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Jaqui ) (Noiz consultatua: 2023-08-24) .
 50. «Joseba Inchausti. idazlanen cerrenda ossoaren gaicaco cerrenda. Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Jaqui ) (Noiz consultatua: 2023-08-24) .
 51. «Joseba Inchausti. idazlanen cerrenda ossoa idazlan bakoitzaren versione digitalizatua ikusteco estecarequin. Digitalizationea - Jaquin.eus» www.jaquin.eus (Jaqui ) (Noiz consultatua: 2023-08-24) .
 52. «Joseba Inchausti Recondo :: Ingumma - Euscal communitate scientificoaren datu-basea» www.inguma.eus (Noiz consultatua: 2023-08-18) .
 53. Jaquin. (2017-11-15). «Joseba Inchausti historialari eta euscalçalearen obra ossoa digitalizatua • ÇUCEU» ÇUCEU (Noiz consultatua: 2023-08-20) .
 54. «Guipuzcoac Urrhezco Domina Jaquin taldeari emaiteco ekitaldia.» ORAIN Guipuzcoa (Guipuzcoac Foru Aldundia) (Noiz consultatua: 2019-03-19) .
 55. ««Jaqui plaça içan da»» www.jaquin.eus (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 56. Ugarte Iriçar, Itziar. ««Pulpitu ez, plaça içan da Jaquin»» Berria (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 57. Arthola, Amalur. (2018). «Joan Mari Torrealdai: «Herriguinçan, euscalçaletassunari aithortu behar çaio centraltassuna»» GARA (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 58. Othermin, Jon. (2018). «Euscal Cultura modernitatean jarceagatic. Noticias de Guipuzcoa» Noticias de Guipuzcoa (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 59. Ibargutchi, Felix. (2018). «Urrhezc Domina jasso dute «Jaquineco mosqueteroec»» El Diario Vasco (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 60. GurrutchagaUranga, Amagoia. (2017-11-16). «Cateco beguiari goraçarre» Berria (Noiz consultatua: 2023-08-21) .
 61. «'Jaqui ' aldizcariac jassoco du Durangoco Açocaco Arguiçaiola saria» Arguia 2006-11-23 (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 62. «"Jaqui " aldizcariraco içanen da Durangoco Açocaren Arguiçaiola saria - GARA - euscalherria.com» gara.naiz.eus (Noiz consultatua: 2019-08-12) .
 63. Inchausti, Joseba. (1970). «Çazpicatueta-co ezbeharrac» Jaquin (Jaqui ): 173-178. .

Bibliographia aldatu

Ikus, gainera aldatu

Campo estecac aldatu