Itzulpenguinça

Itzulçaile » orritic birbideratua)

Itzulpenguinça lehen hizcunça batean idatzitaco textu bat (ithurri textua) aztercean eta bigarren hizcunça batean (helburu textua) birsorcean datzan processua da.

Itzulpenguinça bethidanic egoquitu içan çaio guiçaquiari, azquenaldian automatizatzea edo computariçatzea lorcea nahi içan den arren.

Sarrera Aldatu

Itzulpenguinçaren helburu nagussia bethi içan da ithurri textua eta helburu textuaren artean harreman bat sorcea, bethiere hizcuncen arteco desberdintassunac contuan içanda, hau da, amaieran textu biec, funsean, meçu berbera içaitea. Erran beçala, contuan içan behar da hizcunça bakoitzaren textuingurua, ithurri hizcunçaren grammatica arauac, idazquera, erranerac, etab.

Itzulpenguinça eta interpretationea berheiztea Aldatu

Bi jarduera hauen arteco desberdintassun nagussia communicatione motan datza. Itzulpenguinça idazquetari atchiquitzn çaio; interpretationea , berriz, hizquetari edo ahozcotassunari.

Itzulpenguinçac idatzizco ideac itzulcen ditu hizcunça batetic bercera, baina interpretationeac errandaco ideac edo keinuac ( keinu hizcunça ) transferitzen ditu hizcunça batetic bercera, eta bat-bateco ahozco itzulpena dela erran daiteque. Interpretationea itzulpenguinçaren azpi mailatzat har daitequeen arren, practican osso desberdinac dira.

Itzulpenguinçaren pausoac Aldatu

Itzulpenguinçaren pausoac —hala idazquiac itzulcean nola hizqueta interpretatzean— bi içaiten dira, ordena honetan:

 1. Ithurri textuaren erranahia ulercea.
 2. Erranahi hori bera xede textuan emaitea.

Itzulçaileac, lehenic, «itzulpen unitateac» identificatu behar ditu (textuaren segmentuac). Itzulgaia hitz bat içan daiteque, erranaldi bat edo guehiago. Ondoren, ithurri textuaren erranahi ossoa ulercen du; itzulçaileac textuaren edo minçaldiaren ossagai guztiac interpretatu eta aztertu behar ditu. Guero, erranahi hori bera xede hizcunçan eman behar du. Processu horretaraco, nahitaezcoa da ithurri eta xede hizcuncen grammatica, semantica, syntaxia eta erranerac jaquitea, bai eta hizcunça bi horien erabilçaileen cultura ere.

Itzulpenguinçaren araçoac Aldatu

Itzulpenguinça, berez, osso processu çaila da, eta horretaz gain, itzulçaileac are araço guehiago aurki ditzaque.

Ithurri textuarequin araçoac Aldatu

 • Itzulpenean cehar jassandaco aldaquetac.
 • Textu illegalac.
 • Textu amaigabeac.
 • Escas idatzitaco textuac.

Hizcunça araçoac Aldatu

 • Dialectoac eta neologismoac.
 • Açaldu gabeco acronismoac edo laburdurac

Berceac Aldatu

 • Rhythmoa, punctua edo poesia terminoac.

Araço "itzulgaitzac" Aldatu

Hizcunça batzuetan sarri aguercen dira berce hizcunça batean valioquideric ez duten hitzac, batzuetan bere horretan itzulecinac. Araço horrec hitzac asmatzea dakar. Itzulçaile batec badaqui ama beçalaco hitzac celan diren berce hizcuncetan eta casu horretan, hitz batetic bercera itzulcen du. Hala ere, sarri guerthatzen da aurkacoa: hizcunça bateco terminoac ez du valioquideric eta berce hizcunçacoa harcen da, anglesezco rafting edo jogguing hitzequi guerthatzen den moduan. Horren eraguina hizcunçac kutsatzea da. Adibidez, jatetche frances bateco anglesezco menuan pâté de foie gras platera fat liver paste itzulcea ez da itzulpena, açalpen arguia baino. Benetan, foie gras pâté jarri beharco liçateque.

Hitz arrunten araçoac Aldatu

 1. Itzulceco çailenac diren hitzac laburrenac dira: adibidez, Anglesezco to guet aditzac edocein hizteguitan çazpi çuthabeco erranahiac ditu. Horrela, çaila eguiten da erranahi horietaco cein auqueratzen jaquitea.
 2. Aspectu culturalac: adibidez, anglesezco bread (ogui ) hitz arrunta da baina, berce cultura batzuetan, cultur desberdintassunaren ondorioz, berce cerbait içan daiteque (adibidez, Asiaco haimbat herrialdetan oinharrizco janharia arroça da, ez oguia).
 3. Cehaztassun maila desberdinac: adibide arguia dugu inglesezco there hitza: euscaldunonçat, batzuetan hor aditzondoa da, baina urrun egonez guero, han ere bai.

Itzulpenguinçaren azquen asmacunçac Aldatu

Ordenagailu bidez lagundutaco itzulpenguinça Aldatu

CATa ( computer-assisted translation , anglesez guiçaqui batec helburu textu bat ordenagailu programma baten lagunçaz sorcen dueneco itzulceco modua da. Modu horretan, machinac guiçaquiari lagunça baino ez derauco/dio emaiten. Horrec itzulçaileari lagungarri çaizquion programmac barneratzen ditu.

Itzulpenguinça automaticoa Aldatu

Itzulpen automaticoa hizcunça technologiaren garapenean cinez lagundu duen disciplina da. Martin Cay -ren erranetan: "Itzulceco machinac lorceco desioac hizcunçalaritzaco, filosoguiaco, mathematicaco nahiz informaticaco cembait aditu nagussiren arreta phiztu du. Itzulpen automaticoac, gainera, anhitz çalhetu phorrocatu modu liluragarrian eracarcen ditu".

Itzulpenguinça automaticoa lehen hizcunça batean idatzitaco textu bat aztertu (ithurri textua) eta berce hizcunça batean idatzitaco textu berbera (helburu textua) ordenagailuz sorcen duen itzulceco modua da.

Hala ere, eguia da itzulpen automaticoac guiça lagunça behar duela, erranaldiac aurrez eta ondoren editatzea behar baitu.

Itzulpenguinça automaticoa vs. ordenagailu bidez lagundutaco itzulpenguinça Aldatu

Biac funsean ia berdinac içan arren, itzulpenguinça automaticoa ecin da ordenagailu bidezco itzulpenguinçarequin erratu. Automaticoan, machinac garrancia du; bercean, ordea, itzulçaileac, berac harcen baititu itzulpenari dagozquion erabaqui guztiac.

Horren itzulceco processua itzulpenguinça arruntaren berbera da eta itzulceracoan, araço berac içaiten ditu.

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu