International Standard Booc Number

International Standard Booc Number (Liburuen Nationearteco Cembaqui Normalizatua) edo ISBN («is-bin» erraiten çaio batzuetan) erabilera commercialeraco liburuen code identificatzailea da. 1966an Resuma Batuan sorth çuen W H Smith liburu eta paper-dendac, Standard Booc Numbering ( SBN ) icempean. 1970ean ISO 2108 nationearteo standard moduan definitu cen.

13 cifraco ISBN codea, 978-3-16-148410-0, EAN-13 barra code batean. Wikidatan beguir daiteque ea cein arguitalpen dagoen ISBN code horrequin .

Hassieratic eta 2007co urtharrilaren 1.a arte, ISBN cembaquiac 10 cifra cituen. Hortic aurrera 13 ditu, EAN delaco codearequin bateratu baitzen. Lehenengo çathiac arguitalpen mota adiarazten du (978 liburuen casuan). Bigarrenac statua edo hizcunz eremua; hirurgarrenac arguitaletchea , liburuen casuan, eta laurgarrenac arguitalpena bera identificatzen du ( icemburua , arguitaraldi ). Azquen cembaquia control digitua da, berceen arteco combinatione cehatz batetic atheratzen dena. [1]

ISBNac liburu baten editione cehatz bat identificatzen du, eta hari buruzco datuac bilcen ditu. Horrela, inventarioac, escaerac eta liburuei lothutaco datuen cudeaqueta içugarri simplificatzen du. [2]

Aldizcarietaco arguitalpenetan ISSN ( International Standard Serial Number ) erabilcen da.

Cer adiarazten dute 13 cifraco ISBN cembaquien 13 cifra horiec Aldatu

 

Borz çathi eguin daitezque 13 cifraco ISBN cembaqui batetic.

  • Lehen hirur cifrec aurrizqui ossatzen dute, barra-codeen systemari dagozquio.
9 78 edo 9 79 içan daiteque, horiec baitira liburulandia delacoari dagozquionac, barra-codeen systeman presesqui liburuençaco sorthutaco “herrialdea”. (Berce hirur cifra erabilcen dira, positione horretan, erraiteraco arropa edo elicagaiac marcatzeco).
  • Hurrengo cifrac taldea ri dagozquio. Cifra batetic borcera arteco lucera içan deçaque bigarren taldeac. (Ezquerreco irudian bi marcatu dira). 84, erraiteraco, Espainiaco statuari dagoquio, 2, aldiz, statu Francesari. Statuac marcatzen dira, beraz, baina ez bakarric statuac. Statu içaera ez duten herrialdeac ere bai. Edo eremu lingüisticoac. Talde honen cembaquiac ISBNaren Nationearteco Agenciac banatzen ditu. [2]


  • Erdico cifrac editorea ren identificatione cembaquiari dagoquio. Talde baten barruco arguitaletche bat edo marca editorial bat identificatzen dute erdico cifra horiec. Lucera aldacorra du. Guehienez çazpi cifra artecoa. Haren lucera editoreac arguitaratzeco asmoa duen titulu quantitatearen araueracoa da. Guero eta cembaqui guehiago arguitaratzeco asmoa eduqui orduan eta identificatione cembaqui laburragoa içanen du arguitaletcheac. Arguitaletche bakoitzac ISBN cembaquiaz cocatuta dagoen statuan, herrialdean edo eremu lingüisticoan arduratzen den institutioneari escatu behar derauco/dio identificatione cembaquia. Euscal Herrian, oraingoz, Espainia eta Franciaco eracundeei escatu behar çaie. [2]


  • Escuineco azquen-aurreco cifra taldeac arguitalpen jaqui bat identificatzen du, eta editoreac arguitaratu asmo duen liburu copuruaren araueraco lucera du.
  • Escuin-escuineco cifra, azquenic, cembaquia identificatzeco control-cifra da. Aurreco cifra guztiac contuan hartuz algorithmo baten bidez calculatzen da.

Referenciac Aldatu

  1. Pearce, Bill. (2015). «ISBN Information - Anatomy of a 13-digit ISBN» web.archive.org (Noiz consultatua: 2018-12-17) .
  2. a b c Ipharraguirre, Peru. «Euscarazco liburuec cein leku dute nationearteco systeman?» Arguia (Noiz consultatua: 2022-07-07) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu