html Heriotza cigor - Wikipedia, encyclopedia asquea.

Heriotza cigorra legu processu bat da, persona bati eguin duen crimenagatic Statuac hila içaiteco cigorra eçarcen deraucona. Heriotza cigorra gauçatzean, presoa executatu eguite da. Heriotza cigorrera ephaitua eta executionearen çain dagoen presoa, condemnatua dela erran ohi da. Heriotza cigorra duten delictuac capital delictu ac, capital hobenac edo capital traitioneac beçala eçagutzen dira, eta jurisdictionearen arauera aldatzen dira. Baina normalean arau hauste larriac daude, hala nola hilqueta , hilquet massivoa, borchaqueta casu larriac, haurren borchaqueta, haurren sexu abusuac, terrorismo a, traitionea, espioitza , seditionea , statua ren aurkaco delictuac (hala nola governua bota/votatze/votatzen saiatzea), pirateria , hegazquine bahiqueta , narcotrafficoa eta droga eduquitzea, guerra crimena c, guiçateriaren aurkaco crimenac eta genocidioa , eta cembait casutan, guehien berrerorce ekinça larriac, laphurreta larria eta bahiqueta. [1]

Heriotza cigorra munduan: ██ Heriotza cigorra erabat eceztatua ██ Ohiz campoco egoeretan (guerrac...) onhartua ██ Practican eceztatua ██ Leguezco cigorçat onhartua

Criminal eta dissidente politicoen heriotza cigorra historicoqui momentuco guiçarte batzuen bitartez erabilia içan da hala crimena cigortu eta dissidencia politicoa gutitu edota eçabatzeco. Gaur egun, heriotza cigorra herrialde europar ia guztietan ( Bielorrusian içan ecic), eta Oceaniaco guehieneta (adibidez Australian , Zeelanda Berrian edota Ekialdeco Timorren ) deuseztatuta edota cigortuta dago. [2] Latinoamericaco herrialde guehienec heriotza cigorra deuseztatu dute, nahiz eta bitartean, Statu Batuetan , Guatemalan eta Caribeco herrialde guehieneta hau applicatzen jarraitzen duten. Asian , Japonian eta Indian indarrez jarraitzen du eta baita Africaco Botswana eta Çambian ere. [3] [4] [5]

Heriotza cigorra indarrean duten herrialdeec hau heriotza crimenen , espioitzaren , traitionearn edota escubide militarraren parte beçala erabilcen dute. [6] Horretaz gain, berce herrialde batzuetan delictu sexualac cigorceco erabilcen dira eta hala consideratuac içaiten dira bai adulterioa eta baita sodomia . Herrialde musulman batzuetan, apostasia cigorcen da, hau da, norberaren religionea içandacoaren ukacionea. Chinan ordea, personen trafficoa eta politica arloco corruptione casu larriac cigorcen dira heriotza cigorraz. Iphar Corea beçalaco statuetan, aldiz, heriotza cigorra raçoin politicoequin erabilia içan da, honequin hedapen handiena lorthu nahian gende massei escarmentua emaiteco, eta adibidez 2007an empresa bateco çucendaria publicoqui executatu çuten quiroldegui baten 150.000 personen aurrean, atzerrira dei telephonico batzuc eguiteagatic. [7]

Heriotza cigorraren gaiac eritzi contrajarriac sorcen ditu gaurdaino. Practica honen aldecoen ustetan, heriotza cigorrac delictuac murriztu eta hauen repicapena equiditzeaz gain hilqueta cigorceco modu bat da. Contra daudenac, aldiz, heriotza cigorrac delictuac viciarteco carcela-cigorrac baino guehiago ez dituela murrizten argudiatzen dute. Gainera, hau delictua baino okerragoa dela eta systema legalean recurso nahicoac içan ez ditzaqueten gutiengoen eta pobreen aurka eguinico discriminationea da. [8]

Historia Aldatu

 
Christau martyrien azquen othoitza. Jean-Léon Gérômen 1883co margoa. Coliseo romatarra.

Criminalen eta dissidenteen executionea ia guiçarte guztiec erabili içan dute civilizationeen hassieratic. XIX. mendera arte, eta espetche systema garaturic gabe, ascotan ez cegoen berce auqueraric gaizquileen bazterqueta eta inhabilitationea bermatzeco. [9] Garai modernoa baino lehen, executioneec sarritan torture quin nahasten cituzten, hala nola gurpilean haustea, guilça eguitea, cerratzea, cincilicatzea, marraztea eta çathitzea, bronchezco cecena, sutan erretzea, larrutzea, mozqueta mothela, viciric egoste a, çuthoinean sarcea, mailucadac, pistola ahoan sarthuta tirocatzea, ura irenstea eta odol arranoa. [10]

Executione formalaren erabilera registratutaco historiaren hassierara iristen da. Registro historico guehienec eta cembait practica tribalec adiarazten dute heriotza cigorra beren justicia systemaren parte içan cela. [11] Bidegabequeriagatic cigor communitarioac, oro har, diru compensationea barne harcen dute, eta baita gorphutz cigorra, gaitzespena, erbesteratze a eta executionea. Tribu en guiçarteetan, compensationea eta gaitzespena nahicotzat harcen ciren maiz. Inguruco tribuec, clanec edo communitateec eguindaco crimenen erançuna barkamen formala, ordaina , odol etsaitassuna eta guerra tribala içaiten cen. [12]

Odol etsaitassuna edo “vendetta” familia edo tribuen arteco arbitrajeac porrot eguiten duenean guerthatzen da, edo arbitraje systema bat existitzen ez denean. Justicia hori ohicoa cen statuan edo religione antholatuan oinharritutaco bide bat sorthu aurretic. Crimenengatic, lur eztabaidengatic edo ohore code bategatic sor daiteque. " Errepresalia ekincec collectivo socialac bere burua defendatzeco eta etsaiei (baita alliatu potencialei ere) frogatzeco duen gaitassuna eracusten dute, hots, ondassunei, escubideei edo personari eguindaco caltea ez dela cigorric gabe gueratuco.” [13]

Ancinaco historia Aldatu

 
Juan Bathaiatzailearen buruaren mozqueta, Julius Schnorr von Carolsfeldec 1869an eguindaco xilographian.

Munduco cembait lekutan, ancinaco republicac, monarchiac edo hirietaco oligarchia c beçalaco antholacunçac aguertu ciren. Herri horiec, lothura lingüistico, religioso edo familien bidez elkarcen ciren sarri. Gainera, herrien çabalcundea inguruco tribu edo nationeac conquistatuz guerthatzen cen. Ondorioz maila social desberdinac aguertu ciren, hala nola regue ac, noblecia , herritarrac eta sclavo ac. Justicia systema bateratuago batean sarthu ciren tribuen arbitrajeac, "tribuarena" baino guehiago "classe social" ezberdinen arteco harremana formalizatzen çuena. [14]

Adibideric çaharrena eta ospetsuena Hammurabiren Codea da, cigor eta ordain ezberdinac eçarri cituena, victimen eta eguileen classe taldearen arauera. Torah c (Legue Judua), Pentateuchh beçala ere eçaguna dena (Christauen Itun Çaharre co lehen borz liburuac), heriotza cigorra eçarcen du hilqueta, bahiqueta, magia, larumbata haustea, biraoa, eta sexu crimenen arlo ascorengatic, nahiz eta evidenciec eracutsi executione realac bakanac içan cirela. [15]

Berce adibide bat Ancinaco Grecia tic dathor, non Dracoc C.a.co 621. inguruan Athenas co lehen systema legala idatzi çuen, aurretic cegoen ahozco leguea ordezcatuz. Heriotza cigorra eçarri eguin cen delictu maila ascorençat, nahiz eta Solonec gueroago Dracoren codea indargabetu eta legue berriac arguitaratu cituen, heriotza cigorra nahita eguindaco homicidioagatic eta victimaren familiaren baimenarequin bakarric applicatuz. “Draconiar” hitza Dracoren legueetatic dathor. Berçalde, romatarrec ere heriotza cigorra erabili çuten delictu ascotan. [16]

Berçalde, Chinaco Herri Republican urther executione asco eguiten diren arren gaur egun, garai batean Tang dynastian (618-907) heriotza cigorra abolituta cegoen. Hau 747. urthean içan cen, Tangueco Xuançong emperadoreac aguinduta. Heriotza cigorra deuseztatzean, Xuançonguec bere functionarioei aguindu cerauen/cien, analogiaz, hurbileneco araudira jotzeco, cigor ordenatua bethearazten çuten delictuengatic condemnatzen cituztenean. [17]

Hala, crimenaren gogortassunari lothuta, cigor gogorra eçarri ahal içanen cen heriotzaren ordez, adibidez makila z cigorcea edo Lingnan urruneco herrialdera erbesteratzea. Dena den, heriotza cigorra 12 urthe gueroago berreçarri cen 759an, An Lushan eco matchinadari erançunez. [18] Garai hartan, Tang dynastian emperadoreac soilic çuen delictuguileac ephaitzeco aguimpidea. Xuançonguen dynastian, heriotza cigorra nahico raroa cen, eta adibidez 730. urthean soilic 24 executione içan ciren, eta 736. urthean 58. [19]

 
Jacob Rohrbach nekaçarien buruçaguiaren requeta, 1525eco Alemaniaco Nekaçarien Guerran.

Erdi aroa eta modernoa Aldatu

Erdi Aro co Europan eta modernoagoan, presondegui systema berriac garatu aurretic, heriotza cigorra modu orocor beçala erabili cen, baita arau hauste chiquiequin ere. Anglaterraco Henrique VIII .aren reguealdian, 72.000 persona inguru executatu cirela uste da. [20]

Europa modernoaren lehen hamarcadetan, sorguinqueria ri buruzco içu ikara moral handi batec ceharcatu cituen Europa eta Iphar America co europar coloniac. Garai hartan, Satanas en sorguin malçurrec Christautassunaren mehatchu antholatu beçala functionatzen çutela ceraucoten/cioten. Ondorioz, docenaca milla emacume aucipetu eta executatu cituzten sorguinqueriagatic, 15. eta 18. mendeen artean. [21]

Aro modernoco azquen mendeetan, natione-statu modernoen sorrerarequin, justiciac guero eta lothura handiagoa içan çuen escubide natural eta juridicoen conceptuequin. Garai hartan areagotu eguin ciren polici indarrac eta espetche eracunde irauncorrac. Cesare Beccaria adituac, delictu eta cigorrei buruzco eraguin handico tractatua idatzi çuen 1764an, eta heriotza cigorraren lehen azterqueta cehatza içan cen, heriotza cigorraren abolitionea escatzeco. [22]

Gueroago, Charles Dicquens ec eta Carl Marx ec, executioneen garaian eta thoquietan, anquerqueria borthitza areagotu eguiten cela ikussi çuten. Guerthaera honen aithorça officialac ekarri çuen executioneac espetcheetatic campo eguitea, publicotic urrun. [23]

XX. mendea Aldatu

 
Franciaco Luis XVI. reguearen 1792co buru-mozqueta, cobrezco grabatu baten.

Alemania nacian hirur heriotza cigor mota içan ciren: urkatzea, burua moztea eta tiroz hilcea. Eracunde militar modernoec heriotza cigorra disciplina militarra mantenceco erabili çuten. [24] Aurretic, coldarqueria, baimenic gabeco aldencea, desertionea , men ez eguitea, etsaiaren tiroquetei ez erançutea, eta aguinduac desobeditzea maiz heriotzaz cigorcen cituzten crimenac ciren. Executione methodo nagussia, suzco armen erabilera arrunta içaitera iritsi cenetic, fusilatzeco escuadroia içan da, nahiz eta herrialde batzuec executionea buruan edo lephoan tiro bakar bat erabili. [25]

Haimbat statu autoritario c, adibidez governu fascistac edo communistac cituztenec, heriotza cigorra çaphalcunça politicoraco bide indarsu beçala erabili çuten. Robert Conquest historialaren arauera, Joseph Stalin en garaian millioi bat sovietar baino guehiago hil cituzten 1937-38co Garbiqueta Handian, ia guztiac buruaren atzealdean sarthutaco bala baten bidez. [26] Mao Cedong ec publicoqui adiaraci çuen "800.000" persona executatu cituztela China n Cultura Iraulça n (1966-1976). Neurri batean guehieguiqueria horiei erançuteco, escubide civilen aldeco eracundeec guero eta garranci handiagoa emaiten hassi ciren guiça escubide en conceptuari, eta heriotza cigorraren abolitioneari. [27]

Aro garaiquidea Aldatu

Gaur egungo mundu ossoco herrialdeen artean, europar guztiec eta Oceania co statu ascoc ( Australia eta Zeelanda Berria barne) eta Canada c, heriotza cigorra baliogabetu eguin dute. Latinoamerica n, statu guehienec heriotza cigorraren erabilera erabat eçabatu dute; Brasil eta Guatemala beçalaco herrialde batzuc, aldiz, salvuespenezco egoeretan bakarric onharcen dute, hala nola guerra garaian eguindaco traitionean. Statu Batuec (governu federalac eta 29 statuc), Caribe co herrialde batzuc eta Asia co herrialde guehienec ( Japonia eta India adibidez) heriotza cigorra mantencen dute. Africa n, herrialdeen erdiac baino gutiagoc gordetzen dute, horien artean Botswana c eta Çambia c. Hegoafricac 1995ean abolitu çuen heriotza cigorra. [28]

Abolitionea ascotan aldaqueta politicoengatic onhartu cen, herrialdeac autoritarismotic democraciara igaro cirenean, edo Europar Batassune raco sarrera baldinça bihurtu cenean beçala. Ameriquetaco Statu Batuac salvuespen nabarmenac dira: statu batzuec cigorraren gaineco debecuac içan dituzte hamarcadetan cehar, lehena Michigan içan cen 1846an abolitu çuenean, eta berce statu batzuc gaur egun ere modu activoan erabilcen dute. Ameriquetaco Statu Batuetan heriotza cigorra gai eztabaidagarria içaiten jarraitzen du. [29]

Herrialde atchiquitzaileetan, eztabaida berriro phiztu içan da justicia oker bat guerthatu denean, nahiz eta horrec legueguinçaco ahaleguinac eraguin ohi ditu, processu judiciala hobetzeco, heriotza cigorra eçabatzeco baino. Herrialde abolitionenistetan, batzuetan eztabaida berphizten da hilqueta berheciqui bassatien ondorioz, nahiz eta herrialde gutic berriro eçarri indargabetu ondoren. [30] Hala ere, delictu larri eta borthitzec, hala nola hilquetec edo attentatuec eraguin dute herrialde batzuc heriotza cigorraren luçamendua modu eraguincorrean bulçatzera. Adibide aiphagarri bat Paquistan da, 2014co abenduan Peshawar reco ikastetcheco sarrasquiaren ondoren, executioneei buruzco sei urtheco moratoria kendu çuenean, Taliban terroristec Armadaco Escola Publicoco 132 ikasle eta 9 languile erail cituztenean. Orduz gueroztic, Paquistanec 400 condemnatu baino guehiago executatu ditu. [31]

Azquenic, 2017an bi herrialde nagussic, Turkia c eta Philippina c, heriotza cigorra berreçarceco muguimenduac eguin cituzten. [32]

 
Shomu emperadoreac heriotza cigorra debecatu eguin çuen Japonian 724an.

Abolitionearen historia Aldatu

724an Japonia n, heriotza cigorra debecatu eguin cen Shōmu emperadorearen reguealdian, baina abolitioneac urthe guti batzuc iraun çuen. 818an, Saga emperadoreac Shintoren eraguimpean kendu çuen heriotza cigorra, eta 1156 arte iraun çuen. [33] China n berriz, Xuançong Tang emperadoreac debecatu eguin çuen heriotza cigorra 747an, erbestearequin ordezcatuz. Hala ere, debecuac bakarric 12 urthe iraun cituen. [34]

Anglaterra n, 1395ean idatzi cen Lollardo en Hamabi Ondorioen liburuan, oppositione adiarazpen publicoa sarthu cen. 1516an arguitaratutaco Sir Thomas Moro ren “ Utopia ” liburuac, heriotza cigorraren onurac eztabaidatu cituen elkarrhizqueta baten eran, ondorio sendoric açaldu gabe. Moro bera traitioneagatic executatu eguin çuten 1535ean. Heriotza cigorraren aurkaco oppositione berriena Cesare Beccaria ren " Delictu eta cigorrei buruz " ( Dei Delitti e Delle Pene ) 1764an arguitaratutaco liburu italiarretic cethorren, heriotza cigorraren aurkaco jarrera berriagoa sorthuz. Liburu honetan, Beccariac injusticia ez ecic, hutsaltassuna ere eracutsi nahi çuen onguiçate socialaren, torturaren eta heriotza cigorraren ikuspeguitic. Liburuaren eraguinez, Leopold II .a Habsburgo co duque handiac, Austria co ondorengo emperadoreac, heriotza cigorra abolitu eguin çuen orduan independentea cen Toscanaco Duquerri Handia n, garai modernoco lehen abolitione irauncorra. 1786an, de facto executioneac blockeatu ondoren (azquena 1769an içan cen), Leopoldoc heriotza cigorra deuseztatu eguiten çuen cigor codearen reforma aldarricatu çuen, eta ondoren bere lurraldean  executioneraco tresna guztiac sunsitzeco aguindu. 2000. urthean, Toscanaco escualdeco aguintariec urthero jai eguna icendatu çuten açaroaren 30a, guerthaera gogoratzeco. Gaur egun, guerthaera egun hori mundu ossoco “Hiriac Vicitzaraco Eguna” elkarteco 300 hiric ospatzen dute. [35]

Berçalde, Resuma Batua n hilquetagatic abolitu eguin cen heriotza cigorra 1965ean (soilic traitionea, pirateria indarqueriarequin, errecunçac reguetzaren oncilekuetan, eta guerra garaico delictu militarrac capital delictu beçala utziz), borz urtheco experimentu beçala hassieran, eta 1969an behin bethico. Azquen executionea 1964. urthean guerthatu cen. Eta 1998an, baque arau hauste guztiengatic deuseztatu cen. [36]

Herrialde ascoc abolitu eguin dute heriotza cigorra, leguez edo practican. Bigarren Mundu Guerra z gueroztic, abolitzeco joera egon da, eta ehun eta bi herrialdec erabat indargabetu dute. Berce seic mantendu eguin dute delictu berheciençaco, eta hogueita hamabic practican kendu dute, gutienez azquen hamar urthetan erabili ez dutelaco. [37] [38]

Erabilera garaiquidea Aldatu

Herrialdeca Aldatu

Herrialde guehienec, ia Lehen Mundu guzticoac barne, heriotza cigorra abolitu eguin dute çucembidean edo practican. Salvuespen nabarmenac Statu Batuac , Japonia , Hego Corea eta Thaiwan dira. Halaber, heriotza cigorra China, India eta Statu islamico guehienetan ere bethetzen da. Statu Batuac dira heriotza cigorra oraindic erabilcen duten mendebaldeco herrialde bakarrac. [39] [40]

Amnistia Internationalac escainitaco datuec deraucoten/diotenez, 2003. urthean 1.146 persona executatu cituzten 28 herrialdetan. Horietaco % 84, laur herrialdetan eguinac: Chinac 726, Iranec 108, Ameriquetaco Statu Batuec 65, eta Vietnamec 64. 2014.urtean ordea, 2.466 persona içan ciren heriotza cigorrera condemnatuac, aurreco urthean baino %28 guehiago hain çucen. 2015eco abenduaren amaieran Mongolian heriotza cigorra deuseztatu ondoren, 140 dira practica hau bertan behera utzi duten herrialdeac. [41]

Herrialde atchiquitzaile ia guztiac Asia n, Africa n eta Caribe n daude. Europan herrialde atchiquiguile bakarra Bielorrusia da. Heriotza cigorra statu chiro eta autoritarioetan practicatzen cen berheciqui, ascotan heriotza cigorra çaphalcunça politicoraco tresna beçala erabiliz. 1980co hamarcadan cehar, Latinoamerica ren democratizationeac herrialde abolitionenisten copurua handitu eguin çuen. [42]

Handic gutira Europan communismoa erori cen. Democracia berrescuratu çuten herrialde ascoc Europar Batassune an sarceco asmoa çuten. Bai EBc eta bai Europaco Conseiluac çorrotz escatzen çuten statu quideec heriotza cigorra ez practicatzeco. Egungo Europaco Conseiluco statu quide bateco azquen executionea 1997an guerthatu cen Ucraina n. Halaber, Asiaco industrializatione azcarrac areagotu eguin du atchiquipeneco herrialde garatuen copurua. [43]

Statu Batuac eta Japonia dira berriqui executioneac gauçatu dituzten herrialde garatu bakarrac. AEBetaco governu federalac, AEBetaco armadac eta 31 statuc heriotza cigorra indarrean dute, eta 1.400 executione baino guehiago eguin dituzte Statu Batuetan 1976an heriotza cigorra berreçarri çutenetic. Japonian 112 preso daude heriotza cigorrarequin 2019co abenduan. Azquen executionea Wei Wei Chinaco ikasle ohiarena içan cen, 2003an japoniar familia bat hilceagatic ondoren, tartean çorci eta hamaica urtheco haurrac ceudela. [44] [45]

Egungo eritzi publicoa Aldatu

Heriotza cigorrari buruzco eritzi publicoa asco aldatzen da herrialdez herrialde eta delictuen arauera. Persona guehienac executionearen aurka dauden herrialdeen artean Norvegia dago adibidez, non % 25 bakarric aguercen da alde. Frances, finlandiar eta italiar guehienac ere heriotza cigorraren aurka daude. [46] [47] 2016co Gallupen inquesta batec adiarazten duenez, statubatuarren %60c heriotza cigorrari eusten deraucote/diote. Baina 2010ean % %64 ciren, 2006an %65, eta 2001ean %68. [48] [49]

Cigorraren babesa indarcen ari da India n 2010eco hamarcadaco borchaqueta casu bassatiengatic hasserrea cela eta, nahiz eta benetaco executioneac nahico raroac içan. [50] Hilqueta eraguindaco gaizquilearençat, heriotza cigorraren aldeco ehunecoa China n oraindic altua bada ere, executioneac behera eguin dute, 2002an 12.000 executatu ciren eta hamar urthe gueroago berriz, 3.000. [51] Hegoafrica n gazteei galdequeta eguin citzaienean, heriotza cigorra bertan behera utzita cegoen, baina hegoafricarren %76c onhartu eguin çuen heriotza cigorra berriro sarcea, borchaqueta eta hilqueta guerthacariac cirela eta. [52] Mexico n berriz, 2017co inquestaren arauera, gazte guehiagoc onharcen dute cigorra çaharragoec baino. [53] Berçalde, brasildar ren %57c heriotza cigorra onharcen du, eta condemnatuen executionearen alde dauden mulço handiena 25 eta 34 urthe bitarteco adin tartecoa da, %61 alde hain çucen. [54]

Gaizquile gazteac Aldatu

 
Ama Catherine Cauchés (erdian), bere bi alabac Güillemine Guilbert eta Perotine Massey, eta semetchoa heresiagatic sutan erretzen.

Gazte delictuguileen heriotza cigorra (18 urthetic beheraco delictuguileac beren delictu garaian, nahiz eta gazteen delictuguilearen leguezco edo onhartutaco definitionea jurisdictione batetic bercera alda daitequeen) guero eta urriagoa da. Contuan hartuz oraindic ez dagoela 18 urtheco muga cembait herrialdetan edo ez dela çucembidean argui cehaztu, 1990etic hona hamar herrialdec executatu dituzte beren crimenen garaian gaztetzat hartuac içan ciren delictuguileac: Chinaco Herri Republica (PRC), Bangladesh , Congoco Republica Democraticoa , Iran, Irac, Japonia, Nigeria, Paquistan, Saudi Arabia , Sudan, AEB eta Yemen. [55] [56]

Nehoiz executatu duten haur chiquienetaco bat Perotine Masseyren semea içan cen 1556n. Ama heresia gatic executatu çuten Güernseyco martyri etaco bat cen. Umeac egun bat baino ez çuela Hellier Gosselin auçapheçac erretzeco aguindua eman çuen, inguruco aphecen aholcuequin, muthicotchoac erre eguin behar çuela erranez, bere executionean erditu çuen amaren orban morala heredatu çuelaco. [57]

1642an hassi eta gaurdaino, britainiar statubatuar colonien artean 365 gazte delictuguile executatu cituzten aguintarien aguinduz. Americaco Statu Batue taco Aucitegui Gorenac 16 urthetic beheraco delictuençaco cigorra 1988an eçabatu çuen ,eta 2005ean adingabe guztiençat. [58] [59]

2005 eta 2008co maiatzaren artean, Iran ec, Paquistan ec, Saudi Arabia c, Sudan ec eta Yemen ec millaca gazte executatu cituztela jaquinaraci zn, Iranec emanaz copuru handiena. [60] 2013tic Hassan Rouhanic Iraneco presidente içan cen garaitic, gutienez 3.602 heriotza cigor bethe ciren, eta horien artean 34 delictuguile gazte fusilatu cituzten. [61]

Haurren Escubide ei buruzco Natione Batuen Conventioneac, 37. articuluaren arauera adingabeençaco heriotza cigorra debecatzen du, eta herrialde guztiec signatu eta berretsi dute, Somalia eta Statu Batuac içan ecic (AEBetaco Gorenac practica bertan behera uzten duten erabaquia hartua çuen). Iran, hitzarmena berretsi arren, delictuguile gazteen munduco borrero handiena içan cen. Halaber, 2013an nationearteco eztabaidaren erdigunea bilhacatu cen Riçana Nafeec 17 urtheco Sri Lanca co etcheco cerbitzaria executatu ondoren. [62] [63]

Berçalde, Japonia c ez ditu adingabe gaizquileric executatu 1997co abuztuaren ondoren, Norio Nagayama 1960co hamarcadaren amaieran laur persona tirocatzeagatic condemnatua içan cen hilçailea executatu çutenetic. Nagayamaren casuac icen bereco Nagayama standardac sorthu cituen, eta victimen copurua, basaqueria eta delictuen eraguin sociala beçalaco factoreac harcen dituzte contuan. [64] Halaber, Aucitegui Islamicoen Batassunac controlatutaco Somalia co lurralde batzuetan, haurren fusilamenduac guerthatzen ari direla frogatu içan da. Adibidez 2008co urrian, Aisha Ibrahim Dhuhulow nesca lephoraino lurperatu çuten football celhai baten eta guero harrica hil, 1.000 persona baino guehiagoren aurrean. [65] [66]

Methodoac Aldatu

 
Cesare Beccaria , Dei delitti e delle pene

Hauec dira munduan leguez onhartutaco executione methodoac, [67] [68] [69] [70] [71]

Executione publicoac Aldatu

Executione publicoa "herritar oroc bere vorondatez parte har deçaqueen" cigor capital bat da. Gaur egun munduco statu guehienac executione publicoac desatseguinçat jotzen dituzte, eta herrialde guehienec leguez campo utzi dute practica. [72] Nahiz eta historiaren çathi handi batean executioneac gendaurrean burutu ciren, eracusteco "bere jurisdictionepean ceudenen aurrean statuaren botherea gaizquileac, etsaiac edo aurkari politicoac garhaitzeco balerauco/valio çuela". Gainera, publicoari " ikusquiçun bicainaren" lekuco içaiteco auquera emaiten citzaion. [73]

Historiaguile socialec ohartaraci dute XX. mendetic aurrera AEBetan eta Europaco mendebaldean heriotza oro har, guero eta babestuago egon dela gendearen beguien vistatic, guero eta guehiago guerthatzen dela hospitaleco atheen barnean. [74] Era berean, executioneac espetcheco horma barrura mugatu dira. Azquen executione publico formalac 1868an guerthatu ciren Britainia Handian, 1936an AEBetan eta 1939an Francian.

Amnistia International en arauera, 2012an "Iran, Iphar Corea, Saudi Arabia eta Somalian eguin ciren executione publicoac". [75] Berçalde, Hamas ec controlatutaco Gaça n, Sirian, Iraquen, Afganistanen eta Yemenen statuec eta statuz campoco eraguileec eguindaco executione publicoen berri ere eman da. [76] [77] [78] Berçalde, publico beçala sailca daitezqueen executioneac Statu Batuetaco Florida eta Utah statuetan ere eguin ciren 1992an.

Delictu capitalac Aldatu

Herrialde batzuetan heriotzarequin cigorcen diren berce delictu batzuc honaco hauec dira:

- Guiçateriaren aurkaco crimena

Genocidioa beçalaco guiçateriaren aurkaco delictuac heriotzarequin cigortu ohi dituzte cigor capitala mantencen duten herrialdeetan. Delictu horiengatic heriotza cigorrac eman ciren 1946an Nurembergueco ephaiquetetan eta 1948an Tokyoco ephaiquetetan, baina gaur egungo Nationearteco Cigor Auciteguiac ez du heriotza cigorra erabilcen. Nationearteco Cigor Auciteguiac jasso deçaqueen guehienezco cigorra vici ossoraco carcela cigorra da.

 
Guerra criminal bat executatzen 1946an.

- Hilquet

Nahita eguindaco hilqueta heriotzarequin cigorcen da heriotza-cigorra atchiquitzen duten herrialde guehienetan. Baina oro har, soilic statutuec edo aurrecari judicialec escatzen duten factoreac larriagotzen baldin badu.

- Droga- trafficoa

Herrialde ascoc heriotza cigorra emaiten dute narcotrafficoagatic, droga trafficoagatic, droga eduquitzeagatic eta horrequin lothutaco delictuengatic, batez ere Asian eta Africaco cembait herrialdetan. Droga delictuguileac aldizca executatzen dituzten herrialdeen artean daude China, Indonesia, Saudi Arabia, Iran, Vietnam, Malaysia eta Singapur.

- Berce arau-hauste batzuc

Herrialde batzuetan heriotzarequin cigorcen diren berce delictu batzuc honaco hauec dira:

• Terrorismoa

• Traitionea

• Espioitza

• Statuaren aurkaco delictuac, hala nola governua bota/votatze/votatzen saiatzea (heriotza cigorra duten herrialde guehienac)

• Protesta politicoac (Saudi Arabia)

• Borchaqueta (China, India, Paquistan, Bangladesh, Iran, Saudi Arabia, EAE, Qatar, Brunei, etab.)

• Delictu economicoac (China, Iran)

• Personen trafficoa (China)

• Ustelqueria (China, Iran)

• Bahiqueta (China, Bangladesh, etab.)

• Separatismoa (China)

• Leguez campoco sexu portaera (Saudi Arabia, Iran, EAE, Qatar, Brunei, Nigeria, etab.)

• Hudud beçalaco delictu religiosoac, hala nola apostasia (Saudi Arabia, Iran, Sudan, etab.)

• Blasphemia (Saudi Arabia, Iran, Paquistan, Nigeria)

• Alcohola edatea (Iran)

• Sorguinqueria (Saudi Arabia)

• Laphurreta larria (Algeria, Saudi Arabia, Iran, Kenya, Çambia, Ghana, Ethiopia, etab.)

 
Mexicoco fusilamendu bat pelotoiaren bidez 1916 an.

Eztabaida eta debattea Aldatu

Cigor hilgarria eztabaidagarria da. Heriotza cigorraren aurkacoec guiçagabetzat dute, eta atzera ecintassunagatic criticatzen dute. Halaber, defendatzen dute cigor honec ez duela dissuasiono effecturic, gutiengoac eta chiroac discriminatzen dituela, eta "indarqueriaren cultura" bulçatzen duela. [79] Mundu ossoan eracunde asco daude, hala nola Amnistia International a, eta herrialde batzuetan Americaco Ascatassun Civilen Syndicatua (ACLU) beçalacoac, heriotza cigorra deuseztatzea oinharrizco helburu guisa dutenac. [80] [81]

Heriotza cigorraren aldeco advocatuec argudiatzen dute crimena gaitzesten duela, tresna ona dela policiençat eta auci jarçaileençat, condemnatutaco gaizquileec berriro offensa ez deçaten. Eta justicia bermatzen duela homicidioa beçalaco delictuengatic. Delictu ez hilgarriençat heriotza cigorra eçarcea, ascoz ere eztabaidagarriagoa içan ohi da, eta abolitu eguiten da hori gordetzen duten herrialde ascotan. [82]

Ordainqueta Aldatu

 
Abraham Lincoln 1865ean hilceagatic condemnatutaco laur lagunen urkaqueta.

Heriotza cigorraren aldecoec argudiatzen dute moralqui justificatuta dagoela hilqueta egon denean applicatzen denean, batez ere policiac erailceagatic, haurren hilquetengatic, torturengatic eguindaco hilquetengatic, hilqueta anhitzengatic eta terrorismoarequin, sarrasquiequin eta genocidio arequin lothurico elementuequin. Argudio hau Robert Blecquer New York eco Çucembide Facultateco iracasleac defendatzen du, esanaz cigorrac mingarria içan behar duela delictuaren arauera. Hemeçorcigarren mendeco Immanuel Cant philosophoc jarrera muthurrecoagoa defendatu çuen, eta beretzat arauera hilçaile oroc hilcea mereci baitu, vicitza galcea, viciric irauteco auquera emaiten derauen edocein cigorrarequin berdingabea delaco, viciarteco carcela barne. [83]

Abolitionenista batzuc defendatzen dute ordaina mendecua dela, eta ondorioz onhartecina. Berce batzuc berriz, ordainac justicia penalaren elementu beçala onharcen dituzten bitartean, baldinçapeco ascatassunic gabeco vicitza nahico ordezco dela deraucote/diote. Era berean, argudiatzen da hilqueta berce heriotza batequin cigorcea nahico berhecia dela, ekinça borthitz batengatic indarqueriazco delictuac ez direlaco cigorcen anceco ekinça baten mempe jarriz eguilea (adibidez, borchatzaile ac normalean ez dute gorphutz cigorric jassotzen orocorrean, nahiz eta Singapur beçalaco statu batzuetan horrela içan). [84]

Guiça escubideac Aldatu

Abolitionenistec uste dute heriotza cigorra dela guiça escubideen urraquetaric larriena, vicitzeco escubidea delaco garrancitsuena, eta heriotza cigorrac beharric gabe urratzeaz gain condemnatuei tortura psychologico eraguiten derauelaco. Guiça escubideen aldeco ekinçaileec heriotza cigorraren aurka eguiten dute, "cigor crudel, anquer eta laidogarria" deithuz. Amnistia Internationalac " Guiça Escubide en azquen ukacione itzulecina" dela uste du. [85] Albert Camus ec 1956an “ Guillotina, resistencia, matchinada eta heriotzaren inguruco hausnarquetac ” iceneco liburuan honacoa idatzi çuen:

Executionea ez da soilic heriotza. Concentratione esparrua espetchetic beçain desberdina da vicitzaz gabetzea. [...] Valioquidetassun bat egon dadin, heriotza cigorrac cigortu beharco luque hilçaileac victimari heriotza içugarria eraguinen ceraucon egunaz hilabethe batzuc lehenago ohartaracico baceraucon. Halaco munstro bat ez da vicitza privatuan aurkitzen. [86]

Escubide naturalen doctrina classicoan, adibidez Locque -c eta Blackstone-c açaldutacoan, vicitzeco escubidea gal daitequeen idea garrancitsua da, berce escubide guehienei bidezco processua eman daquiqueelaco, hala nola jabetza escubidea eta ascatassun escubidea, benetaco ephaia aurreikussita. [87] John Stuart Mill ec Parlamentuan 1868an hilquetagatico cigor capitala indargabetzeco çucenquetaren aurka emandaco hitzaldian açaldu çuen beçala:

Imagina deçaquegu norbaitec nola iracatsi dieçaqueogun gendeari suffrimendua ez eraguiteco guc gueuc eraguiten? Baina horri erançun beharco nerauqueo, guc guztioc erançunen beharco generauqueo, suffrimendua eragoztea saihestea possible ez ecic, cigor justiciaren xedea bera ere possible dela. Gaizquile bati isuna jarcea bere ondassunequico beguirune falta da, edo espetcheratzea bere ascatassun personalaren respectu falta da? Cençu berean raçoigabea da pensatzea berce persona baten vicitza kendu duenari, bere vicitza kencea beguirune falta dela vicitzarequico. Aitzitic, nabarmen eracusten dugu guc deraucogun/diogun beguirunea, arau bat harceracoan berce baten escubide hori urratzen duenac beretzat ere galdu eguiten duela, eta eguin deçaqueen berce delicturic ez badute vicitzeco escubidea kencen, honec bai içanen duela .” [88]

 
Californiaco San Kentin Statuco carcelan dagoen ohatila, lehen injectione hilgarriaz executioneac eguiteco erabilcen cena.

Minic gabeco executionea Aldatu

Mundu ossoco joerac aspalditic içan dira executione privatuetara eta hain mingarriac ez direnetara joaitea. Horregatic garatu çuen Franciac guillotina XVIII. mendearen azquen urtheetan, eta Britainia Handiac debecatu eguin çuen urkatzea edo gorphutza çathitzea XIX. mendearen hassieran. Moçaffar ad-Deraun Shah Qajar Persia co Shahc (1896-1907), eztarria moztu eta pistola batequin hurbiletic tirocatzea alternativa azcar eta nahico minic gabecoa cela cioen, garai hartan erabilcen ciren executione methodo torturatsuagoen aurrean. Berçalde, Statu Batuetan garai baten electrocutionea eta gasac arnastea urkatzea baino auquera guiçatiarrago beçala sarthu ciren, baina denac injectione hilgarri ac gainditu cituzten. Hala ere, oraindic herrialde guti batzuc cincilicatzeco methodo gueldoac, burua moztea eta harricatzeac erabilcen dituzte. [89]

1977 eta 2001 artean Statu Batuetan eguindaco executioneen azterquetac adiaraci çuen gutienez 749 executionetic 34c, hau da,%4,5ec, "aurreikussi gabeco araçoac edo atzerapenac içan cituztela, presoen alferricaco agonia eraguinez borrero en gaitassun eçagatic". "Executione oker" horien tasa egoncorra içan da ikerquetaren demboran. [90]

The Lancett aldizcarian 2005ean arguitaratutaco ikerqueta berheci batec cioen, injectione hilgarrien casuen %43tan hypnoticoen odol maila ez cela nahicoa içan inconsciencia bermatzeco. Hala ere, Statu Batuetaco Aucitegui Gorenac 2008an eta 2015ean erabaqui çuen injectione hilgarria ez cela cigor crudel eta eçohicoa. Berçalde, Bucclew vs. Precythen casuco guehiengoaren ephaiac are guehiago baieztatu çuen principio hori, eta adiaraci çuen cigor crudel eta eçohicoa debecatzeac nahitaez debecatzen cituela mina eta degradationea. [80]

Executione okerra eta voluntarioac Aldatu

Heriotza cigorra Resuma Batuan eçabatu eguin cen neurri batean, Timothy Evansen casuagatic. 1950ean executatu çuten, John Christie bere ugaçabac eguindaco bi hilquetengatic gaizqui condemnatu ondoren. Casua ecimbercecotzat jo cen oppositionea indarceco, eta 1957an cigorraren irismena mugatu cen, 1965ean erabat eçabatzeco. [91]

 
Executionea garrotez Philippinetan 1901ean.

Maiz argudiatzen da heriotza cigorrac justiciaren okercea dakarrela, persona errugabeen executione bidegabearen bidez. Gende asco errugabe declaratua içan da, cigorra gauçatu ondoren. Batzuc baieztatu dute gutienez 39 executione burutu direla 1992tic 2004ra, errugabetassun froga garbiequin edo erruduntassunari buruzco çalança larrien aurrean. Escuratu berri diren DNA frogue AEBetan ephe berean, 15 heriotza cigorretic goraco presoen executionea eragotzi çuten, baina DNA frogac soilic casu batzuetan daude escuragarri. Heriotza Cigorra Abolitzeco Coalitione Nationalac aldarricatu du 1976 eta 2015 artean Statu Batuetan 1.414 preso executatu cituztela, eta heriotza cigorrera condemnatutaco 156 sentencia baliogabetu cirela. [92] Horrec adiarazten du hamar heriotza cigorretaco presoetatic bat baino guehiago, gaizqui condemnatua içan cela. Ecin da evaluatu cembat içan diren gaizqui executatuac, ephaiteguiec orocorrean ez baitute hildaco accusatu baten errugabetassuna ikercen, eta defensaco advocatuec beren vicitza oraindic salva deçaqueten veceroengan bideratu ohi dutelaco. Hala ere, errugabetassun froga sendoac daude casu ascotan. [93]

Bese alde batetic voluntarioac daude. Preso batzuc vorondatez saiatu dira heriotza cigorra bizcorcen, ascotan heleguite guztiei uko eguinez. Statu Batuetan, heriotz cigorraren voluntarioac cigor horretara condemnatutaco presoen % 11 dira, eta sarritan saihestu eguiten dituzte delictu  charrenençat heriotza cigorra icendatzeco diseinatutaco procedura legalac. Voluntarioen executionearen aurkacoec, buruco gaixotassunen prevalencia aiphat çuten, bere buruaz berce eguiten çutenequin alderatuz. Executioneco voluntarioec legue reforman arreta eta ahaleguin ascoz gutiago jasso dituzte, executionearen ondoren salvuetsiac içan direnec baino. [94]

Raça, ethnia eta classe socialaren alborapena Aldatu

Heriotza cigorraren aurkacoec deraucote/diote cigor hori maiçago erabilcen dela raça eta ethnia gutiengoetaco eta jathorri socioeconomico baxuagoco eguileen aurka, jathorri privilegiatua duten gaizquileen aurka baino; eta victimaren aurrecariec ere eraguina dutela emaitzetan. Ikerçaileec frogatu dute americar çuriec heriotza cigorra babesten dutela afro-americarrei applicatzen çaien guehienetan. Eta baita, belz itchuraco edo larruaçal ilhuneco accusatu stereotypo ac heriotza cigorrera condemnatzeco auquera guehiago dituztela, casuaren victima çuri bat baldin bada. [95]

 
Chile co Santiagoco carcelaco capperan hilcera condemnatuac, 1895ean.

Berçalde, 2019an Alabama n, Domineque Ray iceneco heriotzara cigortutaco preso bati bere imam a ukatu ceraucoten/cioten executione guelan, eta christau capillau bat baino ez ceraucoten/cioten escaini. [96] Salhaquea aurkeztu ondoren, appellatione aucitegui federal batec 5-4 erabaqui çuen Rayren escaeraren aurka. Guehiengoac escaeraren "azquen orduco" içaera aiphatu çuen, eta desadostassunac adiaraci çutenec tractamendua confessionaltassunaren neutraltassun principioaren aurka cihoala açaldu çuten. Halaber, 2019co uztailean bi guiçon xiita, Ali Haquim al-Arab 25 urthecoa eta Ahmad al-Malali 24coa, Bahrain en executatu eguin cituzten, Natione Batuen Eracundearen eta escubideen aldeco taldeen protestac gorabehera. Amnistia International ac adiaraci çuenez, torturaren bidez lorthutaco "terrorismo delictuac" aithortu ondoren eguin cituzten executioneac. [97]

Nationearteco ikuspeguiac Aldatu

Natione Batuec 2007co Batzar Nagussiaren 62. saioan ebazpen bat aurkeztu çuten, debecu universala escatzeco. Guiça escubideen inguruco gaiac jorratzen dituen Batzarreco hirurgarren batzordeac, ebazpen projectua onhartu çuen 99 baiezco votoequin, 52 ecezcoequin, eta 33 abstentioneequin. 2008an ere, escualde guztietaco statuen guehiengo çabalarequin MBEren Batzar Nagussian onhartu eguin çuen bigarren ebazpena, heriotza cigorra erabilceco luçamendua escatzeco. Guztira 105 herrialdec vozcatu çuten ebazpen projectuaren alde, 48c aurka eta 31 abstenitu eguin ciren. [98]

Escualde mailaco cembait hitzarmenec heriotza cigorra debecatzen dute, batez ere Guiça Escubideen Europaco Hitzarmenaren Seigarren eta Hamahirugarren Protocolloac, hots, baque garaian eçabatzea eta inguruabar guztietan indargabetzea. Gauça bera erraiten da Americaco Conventioneco Guiça Escubideen Bigarren Protocolloan ere, baina Americaco herrialde guztiec ez dute berretsi, aiphagarrienac Canada c eta Statu Batuac i çanic. Nationearteco itun operativo garrancitsuenec ez dute debecuric escatzen delictu larrien casuetaraco, adibidez Escubide Civil eta Politicoen Nationearteco Itunac. Horrec, berce haimbat itunequin batera, hautazco protocolloa du cigorra escatu, debecatu eta abolitione çabalagoa sustatzen duena. [99]

 
Militar japoniar bat chinatar gathibuar burua mozteco prest, 1901ean.

Nationearteco berce tresna abolitione nista batzuc ere badaude, hala nola, 81 partaide dituen Escubide Civil eta Politicoen Nationearteco Itunaren Auqueraco Bigarren Protocolloa, eta heriotza cigorra indargabetzeco Guiça Escubideei buruzco Hitzarmenaren Americar Protocolloa, hamairu statuc berretsia. [100]

Sahara azpico Africa co herrialdeen artean, duela guti heriotza cigorra eçabatu dute Burundic 2009an eta Gabon 2010ean. Berçalde, 2012an Benin heriotza cigorra erabilcea debecatzen duen Escubide Civil eta Politicoen Nationearteco Itunaren (ICCPR) Auqueraco Bigarren Protocolloaren parte bihurtu cen. [101]

Governuz campoco eracundeen (GQUE) artean, Amnistia Internationalac eta Guiça Escubideen Behatoquiac heriotza cigorren aurka daudela nabarmendu dute. Berçalde, berce haimbat GQUE batzuec, syndicatuec, udalec eta advocatuen elkarteec Heriotza Cigorraren Aurkaco Munduco Coalitionea sorth çuten 2002an. [102] Erlijio ikuspeguitic, munduco fede nagussiec ikuspegui desberdinac dituzte delictuen aurrean. Adibide guisa, christau communitateric handienac, catholicismoac, heriotza cigorraren aurka jarcen da casu guztietan. Baina bai Baha'ic eta bai Islamaren fedeac, cigor capitala onharcen dute. Munduco fede nagussiec ikuspegui desberdinac dituzte delictuen aurrean. [103] [104]

Statu espainiarra Aldatu

Bi dira espainiar statuco heriotza-cigorraren berhecitassunac: Inquisitionea, batez ere Erdi Aroan hedatu cena, eta XX. mendeco Francoren dictadura.

Inquisitionea Aldatu

Inquisitione edo Inquisitione Sanctua hitzac heresia eçabatzen ciharduten cembait eracunderi eguiten deraue referencia, guehiembat Eliça Catholicoa ren baithan. Europaco Erdi Aro co heresia ascotan heriotza cigorrarequin cigorcen cen, eta cigor horretatic erathorcen dira gaineraco guztiac. [105]

 
1559co maiatzaren 29co Valladolideco fede autoan condemnatuen requeta irudicatzen duen grabatua.

Erdi Aroco Inquisitionea 1184an sorthu cen Langüedoc inguruan ( Francia hegoaldean), eta 1249an Aragoi co resuman ere eçarri cen. Aro Modernoa n, Aragoi eta Gaztela ren arteco batassunarequin, Inquisitione espainiarra (1478-1834) icenarequin hedatu cen. Ondoren, espainiar monarchiaren babespean honen ekinça eremua America n  conquistatutaco lurraldeetara hedatu cen (1536-1821). [106] Eta ephaitzeco accusationeetan, victimac personac ciren orocorrean, baina baita animaliac ere. Sorguinqueria z, homosexualitate az, ' sodomia z', birao ca aritzeagatic, bestialismoa practicatzeagatic, isilpean judu en practicac eguiteagatic, eta berheciqui heresiagatic (eliça catholicoac eçarritaco dogma batzuc ukatzen cituzten christauac) accusatzen cituzten . [107]

Heresia, reguearen aurkaco lese maiestate delictuarequn parecatua cen, casu honetan Jaincoa ren aurka eguina. Eta beraz, lese maiestate beçala, heriotzarequin cigortua cegoen. Inquisitioneac, fede-autoan condemnatua cegoen persona, reguearen justiciaren escu uzten çuen, ephaia eman eta applicatu ceçan errudun a sutan erreta. Viciric erretzen cituzten damu tu gabecoac cirenean, eta hilda, aldez aurretic garrote aren bidez itho ondoren damutuac cirenac, hau da, beren errua aithortu eta damua eracutsi çuten heresian berriro eroritacoac. [108]

Espainiaco Inquisitioneac aucipetu eta executatutacoen copuruaren lehen cembatespen quantitativoac Juan Antonio Llorentec escaini cituen. Inquisitionearen idazcari nagussia içan cen 1789tic 1801era, eta Inquisitionearen historia criticoa liburua arguitaratu çuen 1822an Paris en. Llorenteren arauera, Inquisitioneac 341.021 persona aucipetu cituen historian cehar, eta horietatic % 10 baino cerchobait gutiago (31.912) executatu cituen. [109]

Francoren dictadura Aldatu

Heriotza cigorra 1932ra arte erabili cen Espainian, Bigarren Republica n eguindaco Cigor Codearen reforma baten ondorioz indargabetu cen arte. 1934co urrian berreçarri çuten, terrorismo eta bandolerismo delictuetarac . Eta 1936-1939co guerra civilean, Franco c cigor codera itzuli çuen 1938an, bere abolitione a statu baten functionamendu egoquiarequin bateragarria ez cela argudiatuz. [110]

Moreno Gomez historiaguileac guphidaric gabeco repressione ac eraguindaco guerraosteco gain-hilcortassunaren azterqueta sacona eguin du. Berceac berce, 40.000 fusilamendu inguru eguin cituen Francoc, guerran bertan eguindacoac contuan hartu gabe. Autore batzuc copuru hori 50.000raino igotzen dute. [110]

 
Stepparreco hobi communa, Burgosco provincian, republicanoen 26 victimequin. Indusqueta 2014co uztailean eta abuztuan eguin cen.

Paco Etcheberria anthropolog forensearen arauera, baliteque 150.000 persona hil içana guztira, atzegoardia ren, crimenetan, desaguertuen eta abarren artean, eta contutan hartuta baita bombardaquetetan hildaco herritar civilac edo espetcheetan hildacoac ere. Azquen 20 urtheetan 700 hobi communetati 9.000 gorphu baino guehiago berrescuratu dituzte. Eta 20.000 inguru berrescuratzeque daudela calculatu du. Gaur egun, aurkitzen ez dituzten hobi guehiago daude aurkitutacoac baino, 80 urthe igaro direlaco. [111]

Claude Cheysson Francia co Atzerri ministro ohia ipharraldeco concentratione esparru baten egon cen atchilotuta 1940an, official gazte beçala. Francoren Espainia ez çuen nehoiz visitatu, ia egunero concentratione esparruan executatu cituztenei omenaldi isila eguinez. Ciur asco fusilatuac Guerra Conseilu etan ephaituco cituzten, baina farsa hutsac ciren. Fusilamenduac guerra civilaren hassieratic içan ciren, berrhogueico hamarcadan jarraitu çuten, eta hirurhogueico hamarcadetan ere jarraitu çuten. [112]

Azquen aldico executioneen artean, 1974co Salvador Puig Antich ena Barcelona n eta Heinz Checenena Tarragona n daude, biac garrotez. [113] Eta azquenac, 1975eco irailaren 27co executatuac dira, Jon Paredes “Chiqui” eta Angel Otaegui ETA co militanteac, [114] eta Jose Luis Sanchez Bravo , Ramon Garcia Sanz eta Humberto Baena FRAP eco quideac, borçac fusilatuac. Executione hauec nationearteco reactione handia eraguin çuten. Protestac Europa ossora çabaldu ciren, eta berce ascoren artean Vaticano ac ere barcaberatassuna escatu ceraucon Francori, escaera guztiac ençungor eguin cituela. [115]

1978co constitutioneac heriotza cigorra indargabetu eguin çuen, eta 1995ean Amnistia Internationalar en campaina luce baten ondoren, alderdi politico guztien azquen accordioarequin, legueria militarrean ere heriotza cigorra indargabetua içan cen. [116]

Referenciac Aldatu

 1. (Anglesez Cronenwetter, Michael. (2001). Capital Punishment: A Reference Handbooc (2 ed.). ABC-CLIO, p. 202 or. ISBN 978-1-57607-432-9 . .
 2. (Anglesez "Abolitionist and Retentionist Countries as of July 2018". Amnesty International .
 3. (Anglesez "India: Death penalty debatte won't deraue out soon". Asia Times .
 4. (Anglesez "Indonesian activists face upward death penalty trend". World Coalition against the Death Penalty .
 5. (Anglesez "Leguislator in U.S. state vote to repeal death penalty". International Herald Tribune .
 6. Anglesez Shot at Dawn , Lehen Mundu Guerran executatutaco soldadu britannicoençaco barkamena escatzeco campaina
 7. (Anglesez "Canadian's death sentence in China 'horrific', family says" "China is believed to execute more people annually than any other country, but is highly secretive about the number. Human rights group Amnesty International puts the figure in the thousands - more than the rest of the world's nations put toguether.". BBC .
 8. (Anglesez "Charter of Fundamental Rights of the European Union". European Union .
 9. (Anglesez "Criminal Justice: Capital Punishment Focus". criminaljusticedegreeschools.com .
 10. (Anglesez Cronenwetter, Michael. (2001). Capital Punishment: A Reference Handbooc (2 ed.). ABC-CLIO ISBN 978-1-57607-432-9 . .
 11. (Anglesez "Furman v. Georguia – MR. JUSTICE BRENNAN, concurring". law.cornell.edu .
 12. (Anglesez Pollard, et al, Alfred W. (1898). "Mordre wol out; that se we day by day.". The Worcs of Geoffrey Chaucer .
 13. (Anglesez Shot at Dawn, campaign for pardons for British and Commonwealth soldiers executed in World War I". Shot at Dawn Pardons Campaign .
 14. (Anglesez Robert. (2010). "Greece, A History of Ancient Greece, Draco and Solon Laws". History-world.org .
 15. (Anglesez Schabas, William. (2002). The Abolition of the Death Penalty in International Law. Cambridgu University Press ISBN 978-0-521-81491-1 . .
 16. (Anglesez Capital punishment (law). Britannnic Online Encyclopedia .
 17. (Anglesez Bohm, Robert M. (2016). Death Kest. ISBN 9781315673998 doi:10.4324/9781315673998 . .
 18. (Anglesez Johnson, Cimring, David T, Franclin E. (2009). The Next Frontier: National Development, Political Changue, and the Death Penalty in Asia. Oxford University Press ISBN 978-0-19-533740-2 . .
 19. (Anglesez Gaie, Joseph B. R. (2004). The ethics of medical involvement in capital punishment : a philosophical discussion. Cluwer Academic ISBN 978-1-4020-1764-3 . .
 20. (Anglesez "History of the Death Penalty". Public Broadcasting Service .
 21. (Anglesez Cooc, Mills, Trumbacc, Coccs, Matt, Robert, Randolph, Harry. (2007). A Gay History of Britain: Love and Sex Between Men Since the Middle Agues. Greenwood World Publishing, p. 109 or. ISBN 978-1846450020 . .
 22. (Anglesez Maestro, Marcello. (1973). "A pioneer for the abolition of capital punishment: Cesare Beccaria.". Journal of the History of Ideas 34.3, pp. 463-468 or. .
 23. (Anglesez Bedau, Hugo Adam. (1983). "Bentham's Utilitarian Critique of the Death Penalty". The Journal of Criminal Law and Criminology. 74 (3), pp. 1033–65 or. ISBN doi:10.2307/1143143. JSTOR 1143143 . .
 24. (Anglesez Jones, Johnstone, Marc,Peter. (2011). History of Criminal Justice. Routledgu , pp. 150– or. ISBN 978-1-4377-3491-1 . .
 25. (Anglesez Shiguemitsu, Dando. (1999). The criminal law of Japan: the general part. , p. 289 or. ISBN 9780837706535 . .
 26. (Anglesez Conquest, Robert. The Great Terror: A Reassessment. New York, pp. 485–86 or. .
 27. (Anglesez McCafferty, James A. (2010). Capital Punishment. AldineTransaction ISBN 978-0-202-36328-8 . .
 28. (Anglesez Simon, Rita. (2007). A comparative analysis of capital punishment : statutes, policies, frequencies, and public attitudes the world over. Lexington Boocs ISBN 978-0-7391-2091-0 . .
 29. (Anglesez Mandery, Evan J. (2005). Capital punishment: a balanced examination. Jones and Bartlett Publishers ISBN 978-0-7637-3308-7 . .
 30. (Anglesez Hood, Roguer. (2001). "Capital Punishment". Punishment & Society. 3 (3), pp. 331–354 or. ISBN doi:10.1177/1462474501003003001. S2CID 143875533. . .
 31. (Anglesez Borg, Radelet, Marian J.,Michael L. (2004). On botched executions. In: Peter Hodgquinson and William A. Schabas (eds.). Cambridgu : Cambridgue University Press, pp. 143–68 or. ISBN doi:10.1017/CBO9780511489273.006 . .
 32. (Anglesez Villamor, Felipe. (2017). "Philippines Moves Closer to Reinstating Death Penalty". The New York Times .
 33. (Anglesez "Encyclopedia of Shinto". cocugacuin.ac.jp .
 34. (Anglesez Marazciti, Mario. (2015). 13 ways of looquing at the death penalty. Seven Stories Press, p. 5 or. ISBN 978-1-60980-567-8 . .
 35. (Anglesez Stephen's Study Room. (2010). "History of Capital Punishment". stratford.co.uc .
 36. (Anglesez Hood, Roguer G. (2002). The death penalty: a worldwide perspective. Oxford University Press, p. 10 or. .
 37. (Anglesez "Death Penalty". Newsbatch.com. .
 38. (Anglesez Death Sentences and Executions Report 2015". Amnesty International .
 39. (Anglesez Bienen, Leigh B. (2001). Murder and Its Consequences: Essays on Capital Punishment in America (2 ed.). Northwestern University Press, p. 143 or. ISBN 978-0-8101-2697-8 . .
 40. (Anglesez Tonry, Michael H.. (2000). The Handbooc of Crime & Punishment. Oxford University Press, p. 3 or. ISBN 978-0-19-514060-6 . .
 41. (Anglesez "117 countries vote for a global moratorium on executions". World Coalition against the Death Penalty .
 42. (Anglesez Reichert, Elisabeth. (2011). Social Worc and Human Rights: A Foundation for Policy and Practice. Columbia University Press, p. 89 or. ISBN 978-0-231-52070-6 . .
 43. (Anglesez Russil, Durrant. (2013). An Introduction to Criminal Psychology. Routledgu , p. 268 or. ISBN 978-1-136-23434-7 . .
 44. (Anglesez Bryant, Pecc, Clifton D., Dennis L.. (2009). Encyclopedia of Death & Human Experience. Sagu Publications, p. 144 or. ISBN 978-1-4129-5178-4 . .
 45. (Anglesez Roberson, Cliff. (2015). Constitutional Law and Criminal Justice, Second Edition. CRC Press, p. 188 or. ISBN 978-1-4987-2120-2 . .
 46. (Anglesez Can Norweguian punishment fit the crime?". USA Today .
 47. (Anglesez "International Polls and Studies | Death Penalty Information Center". Deathpenaltyinfo.org .
 48. (Anglesez Inc., Gallup. (2017). "U.S. Death Penalty Support at 60%". Gallup.com .
 49. (Anglesez "Troy Davis' execution and the limits of Twitter". BBC News .
 50. (Anglesez Keating, Joshua. (2014). "Gang rapists sentenced to death in India: Is capital punishment maquing a global comebacc?". Slate.com .
 51. (Anglesez "The death penalty: Strique less hard – Most of the world's sharp decline in executions can be credited to China". The Economist .
 52. (Anglesez "Why the death penalty won't solve SA's crime problem". BusinessTech .
 53. (Anglesez "Study examines death penalty support in Mexico".. Sam Houston State University .
 54. (Anglesez "Folha de S.Paulo: Notícias, Imaguens, Vídeos e Entrevistas". Folha de S.Paulo .
 55. (Anglesez "Juvenile executions (except US)". Internationaljusticeproject.org .
 56. (Anglesez "Executions of juveniles since 1990". Amnesty International .
 57. (Anglesez Butler, Sara M. (2018). "Pleading the Belly: A Sparing Plea? Pregnant Convicts and the Cours in Medieval England". Crossing Borders: Boundaries and Marguins in Medieval and Early Modern Britain, pp. 131–152 or. ISBN 9789004364950. doi:10.1163/9789004364950_009 . .
 58. (Anglesez "Execution of Juveniles in the U.S. and other Countries". Deathpenaltyinfo.org .
 59. (Anglesez Gallagher, Rob. (2006). "Table of juvenile executions in British America/United States, 1642–1959". .
 60. (Anglesez "HRW Report" (PDF). Human Rights Watch .
 61. (Anglesez Adena, Nima. (2018). Iran executes female juvenile offender despite grossly unfair legal processs. Human Rights .
 62. (Anglesez "Iran changues law for execution of juveniles". Iranwpd.com .
 63. (Anglesez "BBC News – Sri Lancan maid Riçana Nafeec beheaded in Saudi Arabia". BBC News. Bbc.co.uc .
 64. (Anglesez "Japan hangs 2 inmates including man who quilled 4 as minor". Cyodo News .
 65. (Anglesez "Somalia to Ratify UN Child Rights Treaty". Waybacc Machine, allAfrica.com .
 66. (Anglesez UNICEF lauds move by Somalia to ratify child convention". Xinhua News Aguency .
 67. (Anglesez «Methodes of execution by country» , Nutzworld.com .
 68. (Anglesez «Methods of execution – Death Penalty Information Center» , Deathpenaltyinfo.org .
 69. (Norvegieraz [bocmål]) «DØDSSTRAFFBULLETIN NR 4-2010» , Amnistia Internationala .
 70. (Norvegieraz [bocmål]) «DØDSSTRAFF: UTVICLING I VERDEN» , Amnistia Internationala .
 71. (Anglesez «Execution methods by country» , Executions.justsiccshit.com .
 72. (Anglesez Blum, Steven A. (1992). "Public Executions: Understand the "Cruel and Unusual Punishmens" Clause" (PDF). Hastings Constitutional Law Quarterly. 19 (2), p. 415 or. .
 73. (Anglesez Cawthorne, Niguel. (2006). Public Executions: From Ancient Rome to the Present Day. , pp. 6–7 or. ISBN 978-0-7858-2119-9 . .
 74. (Anglesez Chambliss, William J.. (2011). Corrections. SAGU Publications, pp. 4–5 or. ISBN 9781452266435 . .
 75. (Anglesez "Death penalty statistics, country by country". The Guardian .
 76. (Anglesez "Haunting Imagues Emergue of Hamas Public Execution of 18 Allegued Collaborators". The Alguemeiner .
 77. (Anglesez "ISIS extremist reportedly quills his mother in public execution in Syria". Fox News .
 78. (Anglesez "Video: Taliban shoot woman 9 times in public execution as men cheer". CNN .
 79. (Anglesez "New York Law School: Robert Blecquer". Nyls.edu .
 80. a b (Anglesez Van Norman, Gail A.. (2010). Physician participation in executions. Cambridgu : Cambridgue University Press., p. 287 or. ISBN doi:10.1017/CBO9780511841361.051 . .
 81. (Anglesez Evans, Brian. (2012). "The Death Penalty In 2011: Three Things You Should Cnow". Waybacc Machine, Amnesty International .
 82. (Anglesez "Home – Stanford Law Review" (PDF). Review, Stanford Law. www.stanfordlawreview.org. .
 83. (Anglesez "Immanuel Cant, The Philosophy of Right". American.edu .
 84. (Anglesez "Ethics – Capital punishment: Argumens against capital punishment". BBC .
 85. (Anglesez "Abolish the death penalty". Amnesty International .
 86. (Anglesez "Death Penalty News & Updates". People.smu.edu .
 87. (Anglesez Feimberg, Joel. (1977). Voluntary Euthanasia and the Inalienable Right to Life. Waybacc Machine, The Tanner Lecture on Human Values .
 88. "John Stuart Mill, Speechh on Capital Punishment". Sandiego.edu .
 89. (Anglesez "Ispahan – Shiraz". A Ride to India across Persia and Baluchistan. Explorion.net .
 90. (Anglesez Borg, Radelet, Marian J, Michael. (2004). On botched executions .Capital Punishment. Cambridgu University Press, pp. 143–68 or. ISBN doi:10.1017/CBO9780511489273.006. . .
 91. (Anglesez "Wrongful executions". Mitglied.lycos.de .
 92. (Anglesez "Facts about the Death Penalty". Death Penalty Information Center .
 93. (Anglesez "Executed But Possibly Innocent | Death Penalty Information Center". Deathpenaltyinfo.org .
 94. (Anglesez Rountree, Meredith Martin. (2014). "Volunteers for Execution: Directions for Further Research into Grief, Culpability, and Legal Structures". Northwestern University School of Law .
 95. (Anglesez Peffley,Hurwitz, Marc, Jon. (2007). "Persuasion and Resistance: Race and the Death Penalty in America". American Journal of Political Science, pp. 996–1012 or. ISBN doi:10.1111/j.1540-5907.2007.00293.x . .
 96. (Anglesez Justices Let Alabama Execute Death Row Inmate Who Wanted Imam By His Side". MPR.org .
 97. (Anglesez "Bahrain executes 3 men". Daily Sun Post .
 98. (Francesez Hubert, Thomas. (2007). "Journée contre la peine de mort : le monde décide!". Coalition Mondiale .
 99. (Anglesez "Abolish the death penalty | Amnesty International". Web.amnesty.org .
 100. (Anglesez "UNC . Treaties.un.org .
 101. (Anglesez "HANDS OFF CAIN against death penalty in the world". Handsoffcain.info .
 102. (Anglesez Montero, Francisco J. (2014). Multilateral Treaties. Department of International Law OAS .
 103. (Anglesez Bahá'í Reference Library – The Quitáb-i-Aqdas. reference.bahai.org., pp. 203–204 or. .
 104. (Anglesez Greemberg, West, David F, Valerie. (2008). "Siting the Death Penalty Internationally". Law & Social Inquiry. 33 (2), pp. 295–343 or. ISBN doi:10.1111/j.1747-4469.2008.00105.x . .
 105. (Gaztelaniaz) Comella, Beatriz. (2004). La inquisición española. Rialp ISBN 84-321-3165-2 . .
 106. (Gaztelaniaz) Alonso Burgos, Jesús. (1983). El lutheranismo en Castilla durante el siglo XVI. Autos de fe de Valladolid de 21 de mayo y 8 de octubre de 1559. Madrid, Swan ISBN 84-85595-17-3 . .
 107. (Gaztelaniaz) Lea, Henry Charles. (1982). Historia de la Inquisición Española. Fundación Universitaria Española ISBN 84-7392-208-5 . .
 108. (Gaztelaniaz) Bennassar, Bartolomé. (1981). Inquisición Española: poder político y control social. Barcelona: Crítica ISBN 84-7423-156-6 . .
 109. (Gaztelaniaz) Martínez Pascual, Güillermo. (2010). “Juan Antonio Llorente”. Beleços: Revista de cultura popular y traditiones de La Rioxa Nº. 14, pp. 78-81 or. ISBN ISSN 1886-4333 . .
 110. a b (Gaztelaniaz) Moreno Gómez, Francisco. (2015). “La gran acción repressiva de Franco ke se quiere occultar”. Ed. Hispania Nova, nº 1, Extraordinario, pp. 183-210 or. .
 111. (Gaztelaniaz) Etcheberria, Paco. (2020). "Calculamos ke kedan unos 20.000 cuerpos en fosas y podríamos recuperarlos en una leguislatura y media". Diario Público, Madrid .
 112. (Gaztelaniaz) Viñas, Ánguel. (2019). “La otra cara del caudillo”. Críticam, Barcelona ISBN 9788491990659 . .
 113. (Gaztelaniaz) Sanz, Nivees. (1995). 'La pena de muerte y su abolición en España. Amnistía International. Madrid ISBN 84-8198-121-4 . .
 114. Sanchez Erausquin, Xabier. (2007). Chiqui, haicea eta sustraiac. Bilbao: Haicea eta Sustraiac Cultur Elkartea ISBN 978-84-96536-87-6 . .
 115. (Gaztelaniaz) https://www.teinteresa.es/espana/pena_de_muerte-abolitionen-eta-franco-condemna-garrote_vil_0_1008499671.html 10 de octubre 013. (2013). “España y su relación con la pena de muerte”. www.teinteresa.es, Madrid .
 116. (Gaztelaniaz) Sanz, Nieves. (1995). "La pena de muerte y su abolición en España". Ed: Amnistía International. Madrid ISBN 84-8198-121-4 . .

Ikus gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu