Frances

hizcunça romanicoa, Paris inguruco lurraldeetan sorthua eta egun batez ere Francian erabilia

Francesa [1] ( français, la langüe française ) romance hizcunça da, hizcunça indoeuropar bat. Romatar Imperioan hitz eguiten cen latin arruntetic erathorri da, berce hizcunça romanceac beçala baina hizcunça galo-romanceetatic ere bai, Galian hitz eguiten cen latinaren formatic, cehazquiago Ipharraldeco Galian. Haren ahaideric guerthucoenac Franciaco ipharraldea eta Belgicaco hegoaldean traditionez hitz eguin diren berce oïl hizcunçac dira, francesac ia guztiz gainditu dituenac.

Francesa
français — langüe française
Map-Francophone World.svg
Francofoniaren Mundua
Urdin ilhuna: francofonia; urdina: hizcunça officiala; urdin arguia: culturaren hizcunça; verdea: gutienecoa.
Datu orocorrac
Lurralde eremua Belgica , Burquina Faso , Burundi , Camerun , Canada , Africa Erdico Republica , Comoreac , Congoco Republica , Congoco Republica Democraticoa , Boli Costa , Djibuti , Francia , Franciar Güiana , Franciar Pollinesia , Gabon , Guadalupe , Haiti , Luxemburgo , Madagascar , Mali , Martinica , Mauriti , Mayotte , Monacho , Caledonia Berria , Reunion , Ruanda , Senegal , Seychelleac , Suitza , Togo , Vanuatu . Talde erranguratsuac non Algeria , Cambodia , Güernsey , India ( Pondicherry ), Italia , Jersey , Laos , Libano , Mauritania , Marocco , Tunisia , Ameriquetaco Statu Batuac , Vietnam
Hiztunac 500 millioi, horietaco 120 millioic ama-hizcunça.
Ranquinga 8 (lehen hizcunça 15.)
Officialtassuna 29 statutan
Escualdea Africa , Europa , America , Oceano Barea
UNESCO sailcapena 1: ciurra
Arauguilea Académie française
Hizcunça sailcapena
Indo-Europarra ,
Italicoa ,
Romancea ,
Oïl hizcunça
Informatione philologicoa
Hizcunça-typologia subjectua aditza objectua , nominatibo-accusatibo hizcunça , syllabadun hizcunça , place–manner–time (en) Itzuli , hizcunça fusionatzailea , noun-adjective (en) Itzuli eta hizcunça syntheticoa
Dembora grammaticalac present infinitive (en) Itzuli , orainaldia , preterite (en) Itzuli , past imperfect (en) Itzuli , passé composé (en) Itzuli , past anterior (en) Itzuli , pluperfect (en) Itzuli , simple future in French (en) Itzuli , near future (en) Itzuli , future perfect (en) Itzuli , conditional perfect in French (en) Itzuli , Q31761550 Itzuli , present subjunctive (en) Itzuli , past subjunctive (en) Itzuli , imperfect subjunctive (en) Itzuli , subjunctive pluperfect (en) Itzuli , present imperative in French (en) Itzuli , past imperative (en) Itzuli , past infinitive (en) Itzuli , present participle (en) Itzuli eta past participle (en) Itzuli
Modu grammaticalac subjunctivoa , indicativoa , aguintera , baldinçazco modua , infinitiboa eta participioa
Genero grammaticalac genero femeninoa eta genero masculinoa
Casu grammaticalac valioric ez
Alphabetoa latindar alphabetoa
Aurrecaria Frances classico
Hizcunça codeac
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 fre   fra
ISO 639-3 fra
Ethnologüe fra
Glottolog stan1290
Wikipedia fr
Linguasphere 51-AAA-i
ASCL 2101
IETF fr

Galia Belgicaco hizcunça celten eraguin içan du, eta aurrerago, franquiar hizcunçarena , francoen invasionearn ondorioz. Gaur egun, Franciac iraganean içandaco itsassoz-haraindico hedapena dela eta, franciar creolerac ugari dira, Haitico creolera berheciqi . Francesa hitz eguiten duen persona edo natione bati francofono ( francesez : francophone ) deritzo.

Officiala da munduco 29 herrialdetan, continente guztietan [2] . Horietaco guehienac Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) eracundeco quide dira, francesa erabili edo iracasten duten 84 herrialdeen elkartea. Lehen hizcunça guisa erabilcen da Francian (baita Iphar Euscal Herrian ere), Canadaco Quebecen cein Ontario eta New Brunswicquen , Belgican (berheciqi Valonia eta Brusselan ), Suitzaco mendebaldean ( Berna , Friburgo , Geneva , Jura , Neuchâtel , Vaud eta Valais cantonamenduetan), Monacho , Ameriquetaco Statu Batuetaco escualde batzuetan ( Louisiana , Maine , New Hampshire eta Vermont ), Luxemburgoco escualde batzuetan, Italiaco ipharraldea ( Aostaco Harana ) eta munduan cehar dauden haimbat communitatetan [3] .

2015ean, L2 cein hiztun partialen % 40 Europan vici cen, % 35 Saharaz hegoaldeco African , % 15 African eta Ekialde Hurbilean , % 8 American eta %1 Asia eta Oceanian [4] . Francesa Europar Batassunean hitz eguiten den laurgarren hizcunça nagussia da [5] , eta Europan berce lehen hizcunça bat duten baina bigarren hizcunça bat hitz eguiteco gai direnen % 20 inguruc francesa du bigarren hizcunçatzat [6] . EBn guehien iracasten den bigarren hizcunça da [7] ; halaber, munduan natiboqui guehien hitz eguiten den 18.a; 6.a, hiztun copuru ossoaren arauera; eta munduan cehar guehien ikasten den bigarrena, 120 millioi ikaslerequin [8] .

Franciar eta belgicar colonialismoaren ondorioz XVI. mendetic aurrera, asco hedatu cen American, African eta Asian cehar. Bigarren hizcunça francesa duten guehienac Africa Francofonoan vici dira, berheciqui Gabon , Algeria , Marocco , Tunisia , Mauriti , Senegal eta Boli Costan [9] .

76 millioi hiztun natibo dituela jotzen da; berce 235 millioi personac ondo hitz eguiten dute egunero [10] [11] ; eta berce 77 eta 110 millioi artean bigarren hizcunça guisa dute eta haimbat mailatan hitz eguiteco gai dira, berheciqui African [12] . OIFren arauera, mundu ossoan cehar 300 millioi inguru dira "hizcunça hitz eguiteco gai direnac", açaldu gabe cer nolaco erizpidea erabilcen duten neurqueta eguiteco [13] . Université Lavalec eta Réseau Démographie de l'Aguence universitaire de la francophoniec eguindac ikerquetaren arauera, 2025ean 500 millioi hiztun içanen ditu eta 2050ean 650 millioi [14] . OIFren calculuac derauco/dio 2050eraco 700 millioi hiztun inguru içanen dituela, guehienac African [4] .

Nationearteco eta litteratur hizcunça guisa historia lucea du, eta ascotan erabili da scienciaren hizcunça nagussi guisa. Natione Batuen Eracundeac , Europar Batassunac , NATOc , Munduco Merkataritza Eracundeac , Nationearteco Committe Olympicoac eta Gurutze Gorriarençat lehen edo bigarren hizcunça da. Bloomberg Businessweec aldizcariaren arauera, negocioetaraco hirurgarren hizcunçaric garrancitsuena da, anglesa eta chineraren ondoren [15] . Académie française iceneco eracunde veteranoa, 1635ean sorthu , arauguilea da.

Historia Aldatu

Romatarrec Galia conquistat ondoren hitz eguiten cen latinetic, latin arruntetic , sorth cen bertaco romancea. Guero, francoac iritsi cirenean, Galiaco ipharraldec romancea frances bihurtu cen; Galiaco hegoaldean, franco guti içanic, romancea gutiago aldatu cen. Horregatic, Francian romanceac bi mulço nagussitan banatuta daude: oc hizcunça batetic,eta oil hizcunça , bercetic. Romancez idatzirico lehen textu eçaguna 842coa da, eta latinetic erabat berheicita dago; hizcunça horrec VIII. mendera bitartean içandaco bilhacaeraren berriric ez dago. Haimbat guerthaera historico cirela medio, Parisco dialectoa (oil hizcunça taldecoa) nagussitu eta egungo francesaren oinharri bilhacatu cen, hots, XVI. mendetic Franciaco hizcunça official standarda denaren oinharria . Era berean, frances standarda occitanierari (edo oc hizcunça icendapena eman citzaion hizquera mulçoari) thoquia jaten joan citzaion.

Ancinaco francesac (X-XIII. mendecoac) eçaugarri berheciac cituen, latinarequin alderatuz guero: bi declinabide casu, prepositioneen erabilera handiagoa, articuluaren sorrera, eta aditz jococo cembait aldaqueta. XIV-XVI. mendeetan, latina baztertu eta francesa erabat erabili cen litteraturan, administrationean, eta abarretan. Garai hartan, lexicoa aberastu cen, inguruco hizcuncetara joz, declinabidea galdu eta, horren ondorioz, prepositioneac nagussitu ciren.

XVII. eta XVIII. mendeac frances classicoaren garaia içan ciren, eta litteratur hizcunça sorthu eta codetu cen: berce hizcuncetatic hartutaco lexicoa garbitu (eta, azquen batean, lexico aberastassuna murriztu) eta syntaxia fincatu cen. Franciaco Iraulçaren garaian, natione eremuco hizcunz politicaren ondorioz, escoletan hizcunça standard bakarra iracasten cen, dialectoac eta Franciaco gaineraco hizcunçac baztertuta. Horixe içan da ondorengo regimenen politica.

Egungo francesean, alde handia dago hizcunça idatziaren eta hizcunça minçatuaren artean: lehena fincatua da, eta bigarrenac bilhacaera handia du. Funsean, latinaren hizteguia gorde du, baina grammaticaren aldetic simpleagoa da; era berean, phoneticaren aldetic, aldaqueta ugari içan ditu. Beraz, berce hizcunça romanicoequin parecatuz guero, ahosquera arras ezberdina du.

Frances eta belgicar colonialismoa cela bide, herri ascotan eçarri cen. Descolonizationearen ondoren sorthutaco statu guehienetan, ordu arte colonia içandaco lurralde guehienetaco hizcunça official bilhacatu da. Horretaz berce, Belgicaco waloniarren artean eta Suitzaco cantoi batzuetan ere erabilcen da. Guztira, 85 millioi hiztunen lehen hizcunça da, eta berce 200 bat millioiren bigarrena .

Colonizationearen eraguinez, African eta American ( Haiti , Martinica eta abar) creolerac sorth dira.

Litteratura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Francesezco litteratura »

Historian cehar, francesezco idazle famatuac anhitz içan dira: berceac berce, Alexandre Dumas , Jules Verne , Victor Hugo , Albert Camus , Jean-Paul Sartre , Simone Beauvoir eta Margüerite Duras . Docena bat idazle baino guehiagoc escuratu dute Litteraturaco Nobel Saria , hizcunça horretaz idatziz. Bercela, Goncourt Saria francesezco idazleen artean banatzen da urthero eta Franciaco garrancitsuena da.

Ancinaco franceseco lehen idatzia Strasburgoco Cinaguitearen romancezco vrsionea da (842). XII. mendean historia chronicac idatzi ciren batez ere; eguitandien cantac, horietaco çaharrena Chanson de Roland (1100), Anglaterraco escuizcribu batetic copiatua. XIII. mendean frances litteratura lan garrancitsuenac, normandiarren conquistaren ondorioz, Anglaterran egui ciren, baina XIV. menderaco Francian idatzi ciren berriro.

Ahozco litteratura bidezco epicac Erdi Aro ossoan aurrera eguin çuen ( Roman de la rose ). Ancerqui çaharrenac liturgicoac içan ciren, eta lan horiez gainera, fabulac ere ugari idatzi ciren mende berean. XVI. mendea aberatsenetacoa içan cen litteratura emaitzetan: Renascimentu garaicoac dira François Rabelais , Pierre de Ronsard eta Michel de Montaigne. Ancerquian eta poesian Italiatic ethorri ciren aldaquetac eta berricunçac, eta prosan theologia, politica eta sciencia gaiac erabili ciren. François de Malherbe XVII. mendeco poeta eta theoriaguile garrancizcoa içan cen, eta hizcunçaren dotoretassunaz arduratu cen. René Descartes eta Blaise Paschal hitz lauzco saioengatic eta philosophia lanengatic dira eçagunac. Ancerquian, Pierre Corneille eta Jean Racine Franciaco tragedia classicoaren idazle nagussiac dira, eta Molière c arracasta handico comediac idatzi cituen.

Marie de La Fayettec lehen elheberria idatzi çuen, La Princessse de Clèves (1672). XVIII. mendean classicotassuna alde batera utzi çuten aldaqueta handiac içan ciren: Voltaireren tragediac, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais en comediac, eta poesia eta elheberri ugari, baina garai hartaco litteraturaren eçaugarri nabarmenena pensamendu rationalaren eraguina içan cen ( Voltaire ren Philosophia escuthitzac , eta Denis Diderot en encyclopedia lanac).

Franciaco Iraulçac, hala ere, ez cituen litteratura lanetaraco auquera onac escaini, eta idazleec ezcutuan idatzi çuten cembaitetan ( François-René de Chateaubriand ). Monarchia berriz indarrean jarri cenean, ascatassun handiagoa içan çuten idazleec; frances romanticismoaren garaia içan cen: poesian aiphatzecoac dira Alphonse de Lamartine , Alfred de Vigny , Victor Hugo , eta Alfred de Musse t. Elheberriac ere gora eguin çuen ( Honoré de Balçac , La Comédie humaine ; Stendhal en elheberriac).

Romanticismoaren ondoren parnassianismoaren garaia iritsi cen, eta technica cehatzagoac erabilcen hassi ciren ( Théophile Gautier , poesian). XIX. mendean realismoa nagussit cen, eta Emile Çolac naturalismoa sorth çuen ( Guy de Maupassant en contaquiçun laburrac ere escola horretacoac ciren). Poesian , Charles Baudelaire c symbolismoari bidea çabaldu ceraucon ( Stéphane Mallarmé ere talde bereco poeta cen), eta Arthur Rimbaud poesia modernoaren aitzindaria içan cen. XX. mendeco elheberri garrancitsuenac Marcel Proust en À la recherche du temps perdu (1914-1927), eta André Guide ren Les faux-Monnayeurs içan dira, berceren artean. Baina elheberriaren garai emancorrena 1940. urtheaz guerozticoa da: Simone de Beauvoir , Albert Camus , eta Jean-Paul Sartre . Ancerqui lanetan, Samuel Becquett en berricunçac, Jean Guenet en ancerqui antisociala eta antinaturalista, eta Eugène Ionesco ren ancerqui “garbia” nabariac dira.

Musica Aldatu

Hizcunça horretaz abestu duten artista eçagunen artean, Édith Piaf , Jacques Brel , Charles Aznavour , Georgues Brassens , Georgues Moustaqui , Manu Chao eta Youssou N'Dour daude, berceac berce.

Cinema Aldatu

Lumière anaiac çazpigarren artea ren sorçaileac içan ciren, eta ordutic francesezco cinemac ohorezco lekua du, bai Europan, bai mundu ossoan ere. Artista guztiz arracastatsuac Briguitte Bardot , Alain Delon , Yves Montand , Catherine Deneuve , Gérard Depardieu , Juliettte Binoche , Jean Reno eta Audrey Tautou dira, erraite bateraco.

Cinema çucendarien artean, Jean Vigo , Jean Renoir , Jean-Luc Godard , François Truffaut , Éric Rohmer , Luc Besson eta Crzysztof Quieslowsqui azpimarratzecoac dira.

Francofonia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Francofonia »

Munduan francesez hitz eguiten duen communitatea da, 150 bat millioi personac ossatua; seigarren hizcunça communitateric handiena da gaur egun. Quide guehienac Africaco herrialdeetacoac dira, frances eta belgicar colonialismoen ondorioz.

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . 38. araua: Munduco statu-icenac, herritarren icenac, hizcunça officialac eta hiriburuac. .
 2. «Countries and Languagues - Megalanguagues around the World - Nations Online Project» www.nationsonline.org (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 3. Government of Canada, Statistics Canada. (2017-08-02). «Census in Brief: English, French and official languague minorities in Canada» www12.statcan.gc.ca (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 4. a b (Anglesez étrangères, Ministère de l'Europe et des Affaires. «The status of French in the world» France Diplomatie :: Ministry for Europe and Foreign Affairs (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 5. «Waybacc Machine» web.archive.org 2016-01-06 (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 6. «Why learn French?» web.archive.org 2008-06-19 (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 7. «Le français est la deuxième langüe la plus étudiée dans l'Union européenne» FIGARO 2017-02-25 (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 8. (Anglesez Babbel.com; GmbH, Lesson Nine. «How Many People Speac French, And Where Is It Spoquen?» The Babbel Magacine (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 9. Francophonie., Organisation internationale de la. (2007). La francophonie dans le monde. 2006-2007. Nathan ISBN 9782098821774 . PMC 144615162 . (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 10. (Anglesez «French» Ethnologüe (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 11. «Francophonie («Qu'est-ce ke la Francophonie?»)» www.axl.cefan.ulaval.ca (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 12. «Most Widely Spoquen Languagues» web.archive.org 2011-09-27 (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 13. (Anglesez «French languague is on the up, report reveals» www.thelocal.fr 2014-11-06 (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 14. (Francesez «Agora: La francophonie de demain» Le Devoir (Noiz consultatua: 2019-02-26) .
 15. «Bloomberg - Are you a robot?» www.bloomberg.com (Noiz consultatua: 2019-02-26) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Hizcunça honec bere Wikipedia du: Visita eçaçu .