Philippe II.a Espainiacoa

Philippe II.a Gaztelacoa Çuhurra [1] edo Philippe I.a Portugalgoa ( Valladolid , 1527co maiatzaren 21a - El Escorial , 1598 ) 1556 - 1598 bitartean Espainiaco reguea eta 1580 -1598 bitartean Portugalgo reguea içan cen. Horrez gainera, Maria I.a Anglaterracoarequin ezconduric egon cen urtheetan ( 1554 - 1558 ), Anglaterra eta Irlandaco regue ezcontidea içan cen.

Philippe II.a Espainiacoa


Portugaldar Imperioaco Portugalgo monarcha

1580co irailaren 12a - 1598co irailaren 13a
António, Prior of Crato (en) Itzuli - Philippe III.a Espainiacoa

Gaztelaco Koroaco Gaztela eta Leon reguea

1556co urtharrilaren 16a - 1598co irailaren 13a
Carlos V.a Habsburgocoa - Philippe III.a Espainiacoa
Quing of Sardinia (en) Itzuli

1556co urtharrilaren 16a - 1598co irailaren 13a

Aragoico koroaco Aragoico reguea

1556co urtharrilaren 16a - 1598co irailaren 13a
Carlos V.a Habsburgocoa - Philippe III.a Espainiacoa

Anglaterraco Resumaco Quing of England (jure uxoris) (en) Itzuli

1554co uztailaren 25a - 1558co açaroaren 17a

Irlandaco Resumaco Quing of Ireland (Iure uxoris) (en) Itzuli

1554co uztailaren 25a - 1558co açaroaren 17a
Iberian Union (en) Itzuli monarchaNapolico regueaNaffarroaco Resuma (1512–1841)eco monarchaHabsburg Netherlands (en) Itzuli Lord of the Netherlands (en) ItzuliSiciliaco Resumaco Quing of Sicily (en) Itzuli

Vicitza
Jaiotza Palatio de Pimentel (en) Itzuli 1527co maiatzaren 21a
Herrialdea   Espainia
  Portugalgo Resuma
Heriotza San Lorenço de El Escorial monasterioa 1598co irailaren 13a (71 urthe)
Hobiratze lekua El Escorial monasterioaren regue crypta
Heriotza modua berezco heriotza : mimbicia
Familia
Aita Carlos V.a Habsburgocoa
Ama Elisabeth Portugalgoa
Ezcontidea(c) Maria Manuela, Princesss of Portugal (en) Itzuli ( 1543co açaroaren 13a , 1543co açaroaren 12a -   1545eco uztailaren 12a )
Maria I.a Anglaterracoa ( 1554co uztailaren 25a -   1558co açaroaren 17a )
Elisabeth Valoiscoa ( 1560co otsailaren 2a , 1559 -   1568co urriaren 3a )
Ana Austriacoa ( 1570eco açaroaren 14a , 1570eco açaroaren 12a -   1580co urriaren 26a )
Bicotequidea(c)
Seme-alabac
Anai-arrebac
Familia
Leinua Habsburgo Etchea
Habsburg Spain (en) Itzuli
Hezcunça
Hizcunçac gaztelania
Jarduerac
Jarduerac aguintaria
Jassotaco sariac

Find a Grave: 3962 Edit the value on Wikidata

Bere garaian içugarri çabaldu cen Espainiar Imperioa ( America , haren omenez icendatutaco Philippinetaco uharteac ) eta 1580 . urthean Portugalgo regnuaz eta imperioaz jabetu cen Espainiaco koroa. Maila handico aholculariz eta militarrez inguratua egon cen bethi ( Albaco duquea , Granvelle , Alexandro Farnesio, Joan Austriacoa …), baina ez cen batere trebea içan administrationean eta barne politican. Ameriquetan pilaturico urrhe guztiarequin ere, lur jota utzi çuen Espainiaco economia. Berçalde, religionean eçarri cituen legue çorrotzac osso ondorio charrac ekarri cerauzquion Espainiaco resumari, Philippe II.aren garaian Espainiaco Urrhezco Mendea iceneco aroa hassi cen arren.

Philippe II.ren reguealdiac osso eritzi contrajarriac sorthu ditu. Espainiarrec regue çuhurra icendatu çuten; protestanteençat , ordea, hegoaldeco deabrua ( dæmon meridianus ) eta tyrannoric anquerrena içan cen [2]

Haurçaroa eta gaztaroa aldatu

Philippe II.a Gaztelacoa Valladoliden jaio cen, 1527co maiatzaren 21an , Carlos I.a Germaniaco Romatar Imperio Sanctuco emperadorea eta Elisabeth Portugalgoa gurhasso cituela. Baina, Armada Imperialac eguindaco Romaco arpilatzearen berria iritsi cenean, jaiotzaren ospaquiçunac bat-batean amaitu ciren. Carlos I.ac doluzco arropa janci çuen eta çaldun gudu cein justac bertan behera guelditu ciren. Amac hartu çuen princearen heciquetaren ardura. 1534an Juan Martínez Siliceo umearen tutore icendatu çuten, "iracurcen eta idazten iracats cieçon" . Siliceoz gain, Pedro Ciruelo mathematicari , Juan Guinés de Sepúlveda humanista eta Salamancaco Universitateco rectore Fernán Pérez de Oliva , Juan de Çuñigarequin batera, Philipperen hecitzaileac içan ciren. Henry Camenen arauera: "Princea ez cen ikasle bicaina, ezta ereduzcoa ere. Latina hala-hola erabilcen çuen, bere stylo litterarioa, onenean ere, erdiphurdicoa cen, eta bere caligraphia escasa. Asmo horretan heci çuten arren, ez cen humanista içaitera iritsi" [3]

1539an ama hil citzaion. Urthe berean, aita Gantera joan cenean, resumaco regueorde bilhacatu cen. 12 urthe berceric ez çuenez guero, Tavera cardenala buru çuen Regueordetza Conseiluaren lagunça içan çuen.

1543co açaroaren 15ean ezcondu cen lehembicico aldiz. Andregaia bere lehengusina, María Manuela Portugalgoa , içan cen. Ezconçac urthe eta erdi baino ez çuen iraun, emaztea Carlos infantearen erditzearen ondoren (1545eco uztailac 12) hil baitzen. 1554co uztailaren 25ean bigarren aldiz ezcondu cen, Londonen , Maria Tudor Anglaterraco reguinarequin, Carlos I.ac Espainia eta Anglaterraren arteco ituna nahi çuelaco. Aitarengandic Napolico regue eta Milango duque tituluac jasso cituen eta aldi luce batez Anglaterran vici içan cen [3] .

Thronuratzea aldatu

Statu araçoac cirela eta, Anglaterratic Flandesera joan cen. Han, 1555eco urriaren 25ean , aitac Herbehereetaco prince soverano eta Borgoinaco conde icendatu çuen. 1556 . urthean, berriz, Espainiaco regue bihurtu cen, Carlos I.ac aguintea utzi eta guero. Germaniaco Romatar Imperio Sanctua , aldiz, Carlosen anaia Fernandoc jass çuen. 1557co marchoan Anglaterrara itzuli cen, eta hilabethe batzuc emaztearen ondoan igaro cituen. Uztailean Flandesera itzuli eta Saint-Kentinen bere reguealdico garhaipen militar handienetaco bat erdietsi çuen [3] .

Maria Tudor, baina, 1558co açaroan hil cen, haimberce desira çuten oinordecoa eduqui gabe. Ondoren, Philippe Elisabeth I.a Anglaterracoarequin ezconcen saiatu cen, baina alferric, eta aurrerancean Anglaterraco protestanteac içan cituen arerio.

Saint-Kentin (1557) eta Gravelinesco (1558) garhaipenen ostean, 1559co aphirilaren 3an Espainiaco Philippe II.ac Cateau-Cambresisco baquea signat çuen Franciaco Henrique II.arequin . Henriqueren alaba Isabelen eta Philipperen arteco ezconçac berretsi çuen baque hitzarmena [2] . Ezteien ondoan Philippe Herbeheretatic Espainiara itzuli cen. Handic aurrera ez cen nehoiz iberiar peninsulatic ather [4] . 1561ean Valladolidetic Madrilera eraman çuen gorthea.

Barne politica aldatu

Culturarequico jarrera

«Gure resuma guztietaco justiciei aguindu behar derauegu eta aguincen derauegu hemendic aurrera gure mempecoric edo biztanleric, elizguiçonic edo secularric, ez dadila gure resumetatic athera campoco universitateetara, escoletara, edo ikasquetetara, ez iracastera, ez ikastera, ez bertan egoitera, ez vicitzera.
Eta horrelaco egoeran orain arte eta orainche bertan daudenac athera bitez, eta ez daitecela egon bertan laur hilabethe baino guehiago. Eta oraindic ere, guthun honetan errandacoaren aurka, norbait ikastera eta iracastera, iracurcera edo vicitzera campora joanen baliz, resuma hauetan arrotz eta campotarçat hartu eta haien aurka behar beçalaco neurriac hartuco guenituzque.»

Felipe II.aren Pragmatica, Aranjuecen aguindua, 1559-11-22. Egoquitua.

Religione catholicoa Espainiaco Imperioco lurralde guztietan babestu eta çabalcea içan cen Philippe II.aren politicaren helburu nagussietaco bat. Horretaraco Inquisitionea indartu eta dogma catholicotic campo ceuden religione eta jocaera guztiac çaphaldu cituen.

Içan çuen lehen liscarra Alpujarretaco alchamendua içan cen. Moriscoen integrationa çaila cenez guero, 1567an beren religioneari , hizcunçari eta ohiturei uko eguitera beharcen cituen decretua eman cen (1567co berrespen pragmaticoa). Horri erançunez, 1568co eguberrietan Granada eta Almeriaco moriscoac matchinatu ciren. Alpujarretan tropa christauei aurre eguin ceraueten, baina 1570ean Flandestic iritsitaco regimentuec, Joan Austriacoa buru çutenec, alchamendua çaphaldu çuten [5]

Osso contuzco araçoa içan cen Philippe II.aren idazcari içandaco Antonio Perecena . 1579an Perez eta Ebolico princessa atchilotua içan ciren, Juan de Escobedo , Joan Austriacoaren confiançazco guiçona, hil içana lephoratuta. Antonio Perez 11 urthez espetchean egon cen, baina 1590eco aphirilea Madrildic Aragoira ihes eguitea lorthu çuen. Han, Aragoico gortheen babesa escuratu ostean, Escobedoren hilquetan Philippe II.a ere nahassiric cegoela salhatu çuen. 1591co maiatzean eta irailean Inquisitionea atchilotzen saiatu cen arren, Zaragozaco herritarrac haren alde alchatu ciren. Azquenic, açaroan Franciara eguin çuen ihes [6]

Campo politica aldatu

Philippe II.aren campo politicac bi aldi içan cituen: lehenengoa osso laburra içan cen ( 1556 - 1560 ), baina nahicoa Carlos I.ac compondu gabe utzi cituen araçoac arracastaz componceco. Bigarren aldian ( 1560 urtheti aurrera), Philipperen politicac bi ardatz içan cituen: Mediterraneoa bata eta Atlanticoa bercea. Lehenengo hamar urtheetan Mediterraneo itsassoa içan cen Philipperen politicaren muina, baina Lepantoco garhaipenare ondoren eta, berheciqui, Portugalgo Imperioa bereganatu ondoren, Atlanticoa eta Atlanticoco botherea içan ciren Philipperen politicaren erdigunea.

Francia aldatu

Bere aitaren reguealdian beçala, Franciac potencia aurkaria içaiten jarraitu çuen. Henrique II.a Franciacoaren aurka Italian eta Francian borrocatu cen, eta azquen honetan garhaile suertatu cen Saint-Kentingo guduan . Franciac, orduan, Flandrian fincatu çuen bere helburua, baina hor ere garhaitua içan cen Gravelinesco guduan ( 1558 ). Azquenean, 1559an Cateau-Cambrésiseco baquea signat cen, eta horren bidez Espainiac hegemonia lorthu çuen Europan.

1580co hamarcadan , Franciaco reguetzaraco gatazquen garaian, Philippe II.ac Parisco Liga Sanctuaren alde hartu çuen parte, Henrique III.a Naffarroacoa eta higanoten aurka. Horreçaz gain, Henrique III.a Franciacoaren erailquetare ondotic ( 1589 ), Franciaco thronua bere alaba Elisabeth Clara Eugeniarençat galdegui çuen. Baina Philipperen asmoec huts eguin çuten: Henrique Naffarroacoa catholicismora bihurtu cen eta, Vervinsco baquean ( 1598 ), Franciaco reguetzat onhartu behar içan çuen [4] .

Mediterraneoa aldatu

 
Lepantoco gudua (1571) .

Ottomandar Imperioaren expansionismoari galga emaiteco, Pio V.a Aita sanctua, Guenovaco Republica , Venetia eta Espainiac Liga Sanctua sorth çuten. Christauen itsassonciec 1571co urriaren 7an , Lepantoco guduan , lorth çuten garhaipenari esquer, Mediterraneoco indarren arteco oreca berrescuratu cen [3] .

Herbehereetaco aucia aldatu

Philippe II.ac 1559an Herbehereac utzi citueneraco, bacen lurralde hartan bere contraco higuicunderic: batetic, ez celaco jadanic regue nationala, eta ez cituelaco ulercen ez herrialdearen interessac ez bertaco biztanleac; bercetic, religione raçoinac cirela eta, içan ere, calbinismoac guer eta indar handiagoa baitzuen.

Herritarren quezca nagussia economicoa cen. Quezca hori 1560 . urthean athera cen lehenengo aldiz aguerira espainiar gudarosteac, Cateau-Cambrésiseco baquearen ondorioz, Herbehereetan guelditu behar içan çutenean. Berçalde, cerga berriec eta 1565eco gossetea herriaren atsecabea areagotu çuten. Nobleen quezca, aldiz, politicoa cen: haien ustez beren contura indartu nahi çuen regueac bere ahalmena, sorthu berriac ciren hamalau elizbarrutietaco goi cargüetaraco ez baitziren nobleac icendatu. Religione araçoec ere garranci handia içan çuten: guero eta guehiago ciren calbindarrac eta lutheranoac .

Matchinadac hassiac ciren eta 1566co barkamen orocorrarequinere ecin içan cituen baretu. Guerthaera haiec 1566an ( Mirarien urthean ) iritsi ciren gorenera: Guilen I.a Orangue-Nassaucoac guidatutac protestanteec 400 eliça catholico desegui cituzten eta Amberes , Hamsterdam eta berce hiri batzuc hartu cituzten. Iscambilac isilarazteco indarraz valiatzea eta errudunac cigorcea erabaqui çuen Philippe II.ac. Fernando Álvarez de Toledo , Albaco duquea, Flandesera bidali çuen osteen buru jarceco. Orduan, Margarita Parmacoac governari cargua utzi, eta Albaco duqueac ahalmen politicoa eta militarra bere escu içan cituen. Fernando Alvarez de Toledo duquearen politica osso gogorra içan cen: iraulçaileac garhaitu cituen, baina osso neurri gogorrac eçarri cituen. Erraiteraco, Matchinaden Ephaimahaia sorthu çuen eta cerga berri bat eçarri çuen osteac ordainceco. Neurri haien contra, berce matchinada handi bat içan cen 1572an .

 
Alexandro Farneseren tropac Amberesen sarcen (1585) .

Egoera horretan, Philippe II.ac Gortheco alderdi baqueçaleari casu eguin eta Albaco duquearen ordez, Luis de Requesens jarri çuen governari. Requesensen governua eta haren ondorengo Joan Austriacoarena governu baqueçaleac içan ciren. Hala ere, regueac religioneari cegoquionez ez çuenez amore emaiten, araço endemico bihurtu cen hura. Nationalismoac, berçalde, erabat corapilatu çuen egoera, berheciqui Çazpi Herbehere Batuen Republican .

Joan Austriacoa hil cenean, Philippec Alexandro Farnese jarri çuen Herbehereetan buru. Alexandro osso diplomatico ona cen, eta general handia. Harc içan cituen garhaipen militarrec ia compondu çuten araçoa ( 1585ean Amberes menderatu çuen). Alexandro gaur egungo Belgicaren sorçailetzat harcen da. Baina lorpen haiec ez çuten behar adina arreta içan, Philippe II.ac Anglaterra menderatzeco çuen projectua eta Franciarequin içan cituen gathazcac cirela eta.

1593an , Farnese hil ondoren, Herbehereetaco araçoa componecina cen. Horregatic, Philippe II.ac, hil aurretic, uko eguin cerauen/cien herrialde haiei eta bere alaba Elisabeth Clara Eugeniari utzi cerauzquion. Elisabeth Alberto archiduquearequin ezcondu cen. Philippec itcharopena çuen regue-reguina berriec mendecoen beguirunea içanen çutela eta dynastia burujabe bat sorthuco çutela, Espainiarequin ahaidetassun lothurac içanen cituena. Hala ere, clausula baten arauera, ondorengotzaric ez bacen, Espainiaco reguearengana itzulico ciren Herbehereac.

Anglaterraren contraco borroca aldatu

Saconceco, iracurri: « Anglo-espainiar Guerra (1585-1604) »

Elisabeth I.a Anglaterracoaren erreinaldiaren lehenengo hamar urtheetan Espainiaren eta Anglaterraren arteco harremanac adisquidetsuac içan ciren, oro har, Espainiac Franciaren contra çuen politicarequin jarraituaz. Philippe II.ac reguinaren alde eguin çuen Franciac Anglaterran sarceco eguiten cituen saio guztietan. Saio haien oinharria Maria Estuardoren eta Francisco II.aren arteco ezconça cen. Philippe II.a neutral aguertu cen anglicanismoa Anglaterran sarthu cenean. Berçalde, reguina escumicatzeco lehenengo asmoac gueldiaraci cituen. Baina, anglesec Oceano Atlanticoan barrena çabalcundea hassi çutenean, eta Espainiari Ameriquetan çuen monopolioa kencen saiatu cirenean, arras hoztu ciren bi resumen arteco harremanac.

Angles itsasguiçonec espainiarren oncidien edo lurraldeen contra eguin cituzten harrapaquetez gainera, angles reguearen eta espainiar reguearen arteco sinhesmen desberdintassunac, eta bataren eta bercearen jocabide desberdina dago aiphatu beharra. Espainiaren eta Anglaterraren arteco etsaitassunaren oinharriac hauec içan ciren: Espainiac Atlanticoan çuen nagussitassunaren sendotzea, Portugal eta herrialde horrec itsassoz haraindi cituen lurraldeac espainiarren mende guelditu cirenean; Bernardino de Mendoça espainiar embaxadoreac Maria Estuardo reguina eguiteco azpiquerian parte harcea; eta Leicesterco condeac Herbehereetan expeditione militar bat çucencea matchinatuac babesteco (Leicesterco condea governadore icendatu çuten han).

 
Espainia eta Anglaterraco itsas armaden arteco gudua (1588co abuztuaren 7a). Hendricc Cornelisz Vroomen margolana .

1583 . urtheaz guero, Philippe II.aren gogoan guero eta indar handiagoa çuen Álvaro de Bazán , Sanct Cruzco marquesarengandic, hartutaco desira batec, aleguia, Anglaterra indarrez harceco asmoac. Içan ere, era horretan, franciar eta herbeheretar protestanteei han çuten euscarria kenduco baitzerauen, eta harrapaqueriaren gunea eceztatuco baitzuen. Álvaro de Bazánen lehenengo asmoa itsas armada çucenean Anglaterrara bidalcea cen, baina eguitasmo hura aldatu eguin cen: Lisboatic irtenen cen oncidia Herbehereetara joanen cen lehembici, eta han Alexandro Farneseren gudarostea onciratuco.

1588co uztailean Espainiaco gudarostea ( Armada Garaiecina ) Espainiatic irten eta Herbehereetara abiatu cen. Manchaco canalean angles oncidia topatu çuen eta haimbat borrocaldi içan cituzten. Ekaitzac eta contraco haiceac cirela eta, Espainiaco Gudarostea ecin itzul citequeen itsasartera, eta azquenean, Anglaterra eta Irlanda inguruco bidaia neketsua eguin behar içan çuen. Bidaia hartan, itsasguiçon asco hil ciren eta itsassonci asco hondatu. Urthe hartaco irailean Espainiara itzuli cen oncidia bere asmoac huts eguinda.

Portugal aldatu

 
Felipe II.aren aguindupeco lurraldeac Europa eta Ipharraldeco African , 1580 aldean .

Portugalgo resumaren annexionea Philippe II.aren atzerri politicaco lorpen handiena içan cen. Sebastian I.a Portugalgoa 1578co abuztuaren 4an hil cen, Csar el-Kebirco guduan ( Larachetic hurbil). Haren ondorengoa Henrique cardinala (Henriqu I.a) içan cen. Henriqueren reguealdian Philippe II.a ( Elisabeth Portugalgoaren semea baitzen), Antonio, Cratoco priorea eta Catalina Bragançacoa Portugalgo reguegai bilhacatu ciren. Aristocracia espainarraren aldecoa cen eta herri xeheac, berriz, Cratoco priorea nahiago çuen [7]

Henrique I.a 1580co urtharrilea hil cen. Felipe II.a Portugal invaditzera deliberatu cen, baina egun batzuc lehenago, ekainaren 20an, Cratoco prioreac bere burua regue ( Antonio I.a Portugalgoa ) icendatu çuen Sanctaremen . Philippec, Fernando Álvarez de Toledo , Albaco duquea, buru çuen 26.000 laguneco armada bat igorri çuen haren aurka. Espainiar tropac Alcantaraco guduan (1580co abuztuan) garhaipen erabaquigarria içan çuten. Lisboa harceco Albaco duqueac Álvaro de Bazán buru çuen itsas armadaren lagunça içan çuen. Antonioren aldecoec Açoreetara ihes eguin çuten eta, 1583 arte, espainiarrei aurre eguin ceraueten [7] .

Lisboa hartu eta guero, 1581co aphirilaren 15ean Tomarren batzartutaco Portugalgo gortheec Philippe Portugalgo regue icendatu çuten, Philippe I.a Portugalgoa icenarequi . Bethi ere, Philippec Madrildic erreinatu çuen, Fernando Álvarez de Toledo Portugalgo connextable eta regueorde icendatuta [7] .

Ameriquetaco cilharra eta urrhea aldatu

XVI. mendean Americaco lurraldeetaco productu escaera handia içan cen, merkataritza içugarri haci, eta urrhe eta cilhar copuru handia heldu cen Americaco meateguietatic . Egoera honec herritarren economia eta guiçarte baldinçac hobetu ahal içanen cituen; hala ere; ez cen horrelaxe guerthatu. Quantitate içugarriac sarthu cirenez, precioac igo ciren (precioen iraulça). Horren ondorioz, behe-classeen erosteco ahalmena eta beren vicitza maila jaitsi ciren.

Cultura eta religionea aldatu

Reforma Catholicoa Trentoco concilioan , 1545 - 1563 bitartean, burutu cen. Mendebaldeco cembait herrialdeetan, ordea, ascoz ere lehenagotic hassia cen processu hura. Espainian aiphatzecoa da Cisnerosen reforma , Regue-reguina Catholicoec lagundua. Ondoren, Erasmoren eraguina , joera illuministac (aurrecoac baino herricoiagoac), eta judu christautue eguin cituzten ekarpenec religione joera barneracoia ekarri çuten. Joera horrec XVI. mendeco mystican içan çuen goreneco maila. Theresa Avilacoa (1515-1582), Joan Gurutzecoa (1542-1591), Joan Avilacoa (1500-1569) edo Luis Granadacoa (1504-1588) içan ciren religione higuicunde hartaco personaia nagussiac.

San Ignacio Loiolacoac (1491–1556) protestantismoaren contra borrocatzeco Jesusen Lagundia sorth çuen. Trentoco concilioan, berçalde, espainiar theologo ospetsu hauec nabarmendu ciren: Diego Laínez (1512-1565) eta Alfonso Salmerón (1515-1585) jesuitac, Domingo de Soto (1494-1560) eta Melchor Cano (1509-1560) domingotarrac, eta berce haimbat.

 
El Escorial monasterioa .

Baina, Espainiaren indarra ez cegoquion religioneari bakarric, culturac ez çuen ordu arte nehoiz halaco hazcunderic içan. Hazcunde hori culturaren ia alhor guztietan guerthatu bacen ere, litteratura sorcunçan içan çuen garranci guehien. Gaztelaniazco prosac La Celestinaren mailaco lanac eman cituen Regue-reguina Catholicoen garaian, eta goranz jarraitu çuen, haric eta XVI. mendearen azquen herenean eta XVII.aren hassieran gailurrera iritsi cen arte. Garai horretaco litteraturan guehien nabarmendu ciren gaiac mystica eta picaresca içan ciren. Poesian Joan Gurutzecoa, Luis Leongoa (1527-1591), Alonso Ercilla (1533-1594) eta Fernando de Herrera (1534-1597) nabarmendu ciren. Ancerquian Lope de Vegac (1562–1635) bere lehembicico obrac idatzi cituen. Eta derrigorrezcoa da elheberri bat aiphatzea: Miguel de Cervantesen (1547-1616) On Quixote Manchacoa .

Philippe II.aren reguealdian classicismoa nagussitu cen architecturan. El Escorial monasterioa garai hartaco culturaren eta Contrareformaren symboloric adiarazgarriena da. Berceac berce, Leone Leoni (1509-1590), Juan Bautista de Toledo (1515-1567) eta Juan de Herrera (1530-1593), Valladolideco cathedralaren projectuguile , içan ciren architectoric garrancitsuenac. 1571n Iruñeco citadellaren eraicunça hassi cen. Margolaritzan, berriz, aiphagarriac dira Luis de Morales eta El Greco , pictore manieristac [8]

Ezconçac eta ondorengoac aldatu

Felipe II.a laur aldiz ezcondu cen:

Çuhaitz genealogicoa aldatu

Referenciac aldatu

  1. Euscalçaindia . ( PDF ) 186. arauaː Atzerrico persona-icenac. Graphia-erizpideac. Regueerreguinen eta quidecoen casua. .‎
  2. a b Curth, Godefroid. Philip II. Catholic Encyclopedia (1913), en.wiquisource.org (Noiz consultatua: 2013-1-9) .
  3. a b c d Felipe II. artehistoria.com (Noiz consultatua: 2013-1-15) .
  4. a b Philip II. Encyclopædia Britannnica Online, britannnica.com (Noiz consultatua: 2013-1-14) .
  5. Ortega, Federico. La guerra de los moriscos en las Alpujarras. lasalpujarras.org (Noiz consultatua: 2013-1-14) .
  6. Coenigsberguer, Helmut Georg. Antonio Pérez. Encyclopædia Britannnica Online, britannnica.com (Noiz consultatua: 2013-1-14) .
  7. a b c de la Guardia Salvetti, Fernando. Felipe I de Portugal (II de España): la unión de dos imperios. Revista general de marina, ISSN 0034-9569, 260. liburuquia (marchoa), 2011, 225-231. orrialdeac, dialnet.unirioja.es (Noiz consultatua: 2013-1-14) .
  8. Castillo, Miguel Angel. El arte en el reinado de Felipe II. artehistoria.com (Noiz consultatua: 2013-1-14) .

Campo estecac aldatu