Ezteiac ezconça ospatzeco eguiten diren ritu eta ohituren mulçoa dira, hala nola eztei- othurunça eta eztei-bidaia .

Britainiar ezconça traditionala.
Japoniar ezconça traditional bat, Meiji sanctuteguian .

Anthropologo eta ethnographoec igarotze-rituen mulçoan cocatzen dute, personen muguimendu sociala ospatuz, ezcongabeen mulçotic ezconduen mulçora, hain çucen, eta helduaroraco sarrera berce cultura cembaitetan. Cultura batetic bercera ezteien ospaquiçuna haguitz aldatzen bada ere, elementu communac içaiten dira, ezcomberrien egoera berriaren idealac irudicatzen dituztenac: guehienetan ezcongaiac elkarri hitz eman (ezconçaren egoncortassuna irudicatzen duena), ophariac escaini (aberastassun materiala ophatuz) eta ezconçaren aldarricapen publicoa eta othurunça eguite dira ezteien eredu nagussian. Inguruco gende guehien bilcen duen igarotze-rituetaco bat içaiten da, hala nola familia cençu çabalean (ossaba-icebac, lehengusuac...) eta lagunac, guiça talde chiquiagoa bilcen duten jaiotza edo urthebethetzeen aldean. Aldi berean, berce igarotze-rituac baino elementu guehiago bilcen dituzten ospaquiçunac dira ( liturgia , othurunça, objectu valiotsuac, janciric dotoreenac, musica alaia, berceac berce) eta aurre eta ondorengo ekitaldiac ere bilcen ditu (adibidez, aurretic ezcongabearen agurcea, eta eztei-bidaia ondoren).

Aurretic prestacunça dembora lucea escatzen duen ospaquiçuna ere içaiten da, cultura batzuetan urtheetan cehar ere luçatzen dena, eta protocollo bati jarraiqui eguiten da. Aldi berean, ezcongaiençat eta familiençat ere gastu handiac ekarcen dituen ospaquiçuna içaiten da, nabarmendu nahian ezteietaraco erosten diren ophari, janci eta bidaiac direla eta. Horregatic, marketingean arreta handia eracarcen duen ekitaldia da eta economia orocorrean ere eraguin nabaria içaiten du.

Berce alde batetic, cilharrezco eta urrhezco ezteiac icenecoac ere ospatzen dira, bicoteac 25 eta 50 urthez ezconduric iraun duenean, hurrenez hurren. Bicote gutic lorcen du 75 urthez ezconduric eta viciric irautea, bicote gutic lorcen du diamantezco ezteiac ospatzea.

Ezteien traditione modernoa Aldatu

Azquen hamarcadetan, mundu ossora çabaldu da eztei-protocollo edo eredu jaquin bat: ohitura moderno [1] hori mendebaldean sorthu eta prince, princessa eta berce personaia ospetsuen ezteien bitartez eçagutaraci da. Adibidez, mundu ossoan çabalcunde handia içan çuen lehenengo ezconcetaco bat Victoria I.a Resuma Batuco reguinarena içan cen 1840 urthea ; ezconça-ospaquiçunean reguina erabat çuriz janci cen eta gueroztic andregai-jancietan nagussitu den colorea da, ezconça-soinecoaren berce eçaugarriac aldatu dituen modaco gorabehera guztien gainetic. Gueroztic, personaia haien ezconcetatic abiatuta, marketingac traditione modernoa ossatu du ospaquiçunaren xehetassun guztiequin, ezconçaren pop cultura edo cultura herritar bat sorthuz. Ezteien traditione moderno hori criticatu eta ukatzen duten jarrerac badaude, modu horretan ezconça arhinqueriaz, açalqueriaz eta consumismoaz erabilcen dela argudiatuz [2] edota ezconçaren erranahi religioso sacona baztertuz.

Ezteien aurrecariac Aldatu

 
Ameriquetaco Statu Batuetaco Itsas Armadaco marinel batec compromisso-erhaztun bat opharituz ezconceco escaera eguiten derauco/dio bere nescalagunari missione bateraco onciratu aurretic.

Ezconçaraco aurrecari desiragarria amodio romanticoa a. Modernitateac familia bat ossatu edo interes economicoengatic eguindaco ezconçac gaitzetsi cituen. XIX. mendean indarra hartu çuen romanticismoa ezconçac amodioz ospatu behar cirela defendatu çuen eta horri jarraiqui ossatu da ezteien traditione modernoa, batez ere emacumearen aldetic, Edurneçuri , Rapuncel , Errhausquine iphuinac eta Disney film eta pop culturaco berce productu cembaitec garbi eracusten duten beçala [3] [4] . Amodio romanticoaren ondorioz, bicote-harremanac eta ezconçac berce persona bat maitatu baino amodioa bilhatzen delaco eguiten direla baieztatu da [5] . Horrela, amodio romanticoac ondorengo ezteien ritu guztiac eraguiten ditu, denetarico symboloac sorthu . Bicote-harreman bat sendotu denean hartu ohi da ezconceco compromissoa. Horretaraco, ancina andregaiaren escua bere aitari escatzen ceraucon senhargaiac baina egun traditione modernoco ezconça-ritu guehienetan hau baztertu eguiten da. Ordez, ezconceco erabaquia bicoteac berac harcen du, eta batzuetan (personaia nabarmenen casuan, erraiteraco) compromisso-erhaztun batez irudicatzen da, guehienetan guiçonac emacumeari opharitzen deraucona [6] . Arruntagoa da Euscal Herrian ezcondu aurretic bi ezcongaien familiec elkar eçagutzeco bazcari edo afari bat ospatzea.

Hortic aurrera, ezteien demboraco prestacunça hassico da, ezconça-eguna baino hilabethe asco lehenago hassi ohi dena [7] , ezconça mota (civila edo religiosoa), ospaquiçuneraco thoquiac (eliça, othurunça), gombidatuac (lagun eta familia guiro handian edo senideac bakarric gombidatuz, erraiteraco) eta janciac, aphainqueta, eztei-bidaia eta bercelaco elementuac erabaquitzeco. Guehienetan, prestacunça-lana andregaiac berac eta inguruco emacumeec burutzen dutela jasso da [8] . XXI. mendearen hassiera , eztei-cerbitzu integralac escaincen dituzten empresac ugaldu dira [9] , othurunça, liturgia, loreac, eztei-bidaia eta ezteietaraco gombide-chartelac ere antholatzen dituztenac [10] , baina guehienetan ahalmen economico handia duten bicoteec erabilcen dituzte cerbitzu horiec.

Agur-festa Aldatu

Articulu nagussia: « Agur-festa »

Ohicoa da eztei-egunean bertan eguiten diren rituen çurruntassuna gainditu nahian, ezcongaiac «agurceco» lagun guiroan eguiten diren festac. Festa hauetaco guiroa eztei-egunetaco guiroaren arrunt ezberdina içaiten da eta ascotan mozcorraldi eta bercelaco guehieguiqueriequin burutzen dira, ezcongabearen «azquen» festa delacoan. Ascotan, ezcongaiec apparte eguiten dituzte festa hauec, norbera bere lagunequin, eta ohicoa da hauetan ezcongaiaz iseca eguitea, ezconçac ekarrico deraucon/dion vicimodu berrian lothua egonen delacoan. Horrela, sarri ezcongaia berce sexuco ustezco janci eta ossagarriequin moçorrotu eta ascotan striptease ikusquiçu batera eramaiten dute lagunec; bertan stripper icenecoac ezcondu aurreco azquen sexu-harremana irudicatuco du berarequin. Festa hauen antholaquetaz ezcongaien lagunac arduratzen dira baina ezcongaiaren eritzia ere contutan hartu behar da [11] . Lagunac communac badira, batera eguiten dute agur-festa bi ezcongaiec.

Agur-festac itchuraz eztei officialaren transgressiono edo iraulça badakar ere, azquen finean genero-berheizquetaren eguitura repicatuz eguiten duela baieztatu da. Adibidez, senhargaia moçorrotuz burutzen den feminiçacioaren bitartez, senhargaia lagun taldetic camporatu eta arrotz bihurcen da, generoaren dualismoa indartuz horrela [12] . Agur-festetaco sexu-symboloec, berriz, ezconçac dakarren monogamiaren mytho irudicatu eta sexualitate eredu jaquin bati jarraitzen deraucotela/diotela ere ondorioztatu da (adibidez, agur-festa hauetan batzuetan jaten diren pastell eroticoec çaquila eta bulharrac irudicatu ohi dituzte) [13] .

Gombidatuac eta personaiac Aldatu

Ezteietan ezcongaiac dira protagonistac, baina bercelaco personaia nabarmenac ere badaude. Ezconçaco aitamabitchiac ezcongaiei euren etchetic ezconça-thoquira lagundu eta ezconça-contractuan lekuco guisa aritzen dira. Une egoquian ezcon-erhaztunac emaitea ere arduratu ohi dira. Euscal Herrian , andregaiaren ezconlaguna bere aita edo anaia içaiten da, eta senhargaiaren ezconlaguna bere ama edo arreba bat. Anglesa hizcunça nagussi den herrialdeetan ezconlagunac ezcongaien sexu bereco lagunminac içaiten dira. Ezcongaien berce gurhasso eta anai-arrebec leku nabarmena içaiten dute ezteietan.


Ennec Sarasola eta Laura Telleria

Atseguin handiz gombidatzen çaituztegu gure ezconçara. Usurbilgo Salvatore parochian ospatuco dugu, ekainaren 14ean, egüerdico 12etan. Horren ostean, Versalles jatetchean bazcalduco dugu denoc elkarrequin.

Usurbilen, 1992co uztailaren 4an
Confirmatzeco: 628 xx xx xx

Personaia garrancitsu bat ezconça-burua da, ezconçaren liturgia çucencen duena: aphez bat içaiten da, ospaquiçuna religiosoa denean, edo registro civilaren ephaileac, herrico alcatea , baqu -ephailea edo berce ordezcari bat, ezconça civila denean. Ezconça civilean bi lekuco ere behar dira. Espainiaco çucembidearen mendean dagoen Hego Euscal Herrian , apheçac ospatutaco ezconça [14] , ezconçan bertan signatzen den onharpenaren bitartez, leguezcoa da [15] . Francian , eta beraz Ipharraldean ere, ezconça civila bakarric da leguezcoa eta egoera civileco official batec burutu behar du (alcatea edo bercelaco cargu official bat), baina horretaz gain ezteiac edo ezconçaren ospaquiçuna religiosoa ere içan daiteque eta orduan apheça edo anceco bat içaiten da ezconça burua.

Traditione modernoco eztei formal eta hantustetsuetan bercelaco personaiac ere badaude: ezconlagunac içan daitezque, andregaiaren eta senhargaiaren lagunen artean auqueratutacoac eta batzuetan janci berdinequin jancita joaiten direnac [16] . Familiaco nescatila eta muthico cembait, damatchoac eta pajeac hain çucen, ezcongaien inguruan aritzeco auqueratzen dira, cereguin ezberdinequin: nescatilac lore-hostoac barreiatuz eta muthicoac ezcon-erhaztunac eramanez, adibidez. Haurren presencia nabarmena historian ere jasso da eta ugalcortassunari eraguiteco egoiten cirela aiphatu da [17] .

Ezteietaraco gombidatuac senhargaiaren familiacoac, andregairen familiacoac eta bi ezcongaien lagunac içaiten dira. Gombidatuen copurua osso aldacorra da. Oro har, eztei formaletan handia içaiten da (100 baino guehiago, erraiteraco) eta chiquiagoa eztei aphalagoetan. Bicote cembaitec, ezteien handinahiqueria equiditeco, ezteiac familia eta lagun guiro chiquian ospatzea erabaquitzen dute, ezcongaien gurhassoac, anai-arrebac eta lagunminac bakarric gombidatuz. Gombidatu copurua mugatu deçaqueen factore garrancitsu bat ahalmen economicoa da. Dena den, Euscal Herrian gombidatu bakoitzac eztei-othurunça eta festa costua ordainceco ohitura çabaldu da [18] ezcongaiençaco ophari guisa. Gombidatu copurua mugatu deçaqueen berce factore bat ezteiac ospatzen diren areto edo jatetcheac ere leku mugatua içan daiteque. Horregatic guztiagatic, gombidatuen banaqueta eguiten da andregaiaren familia, senhargaiaren familia eta bien lagunen artean (herena casu bakoitzean, erraiteraco). Ezteien aurretic, gombite-chartela bidalcen çaie postaz gombidatuei, ezconçaren berri eman eta ezteien xehetassunac adiarazteco. Gombiteari erançutea escatu ohi da, ascotan RSVP francesezco acronimoa (" Répondez s'il vous plaît ", hau da, "Erançun, mesedez" ) erabiliz.

 
Euscal culturan ere ezcon-soineco çuria eta eztei modernoetaco bercelaco paraphernalia nagussit dira. Irudian, euscaldun andregai bat ezcon-soineco çuri bat jancita bere baserriaren ondoan. Usurbil , 1992. Lehen, emacumeec soineco belça janzten çuten.

Eztei formal eta ençutetsuetan, hala nola prince, princessa eta anceco personaiac ezconcen direnean, gombidatuen copurua nabarmen guehitzen da, herrialde guztietaco ordezcariac eta personaia ospetsuac bilduz.

Paraphernalia Aldatu

Etiquetta eta dotorecia escatzen da ezteien traditione modernoan. Ezcongaien eta gombidatuen janciac arretaz erabaquitzen dira eztei-eguneraco. Guiçonezcoec jaca eta gorbata janzten dituzte guehienetan eta soineco bat emacumezcoec eta batzuetan baita cappella ere. Ohicoa da, halaber, emacumezcoec polsa, bitchi eta bercelaco ossagarri berheciac eramaitea. Emacume gombidatuen soinecoaren colorea ez da çuria içan behar, hau andragaiaren ezcon-soinecoarençat reservatzen baita. Ezcongaiec janci berheciac dituzte: andregaiac eztei-soineco icenecoa janzten du guehienetan eta chaquea eta coratiloa senhargaia . Ezte-soinecoa çuria içaiten da eta eçaugarri berheciac ditu: lucea da eta escote çabala içaiten du, ascotan atzetic oihal çabal bat arrastaca eramaiten du, brodatu eta harribitchiac içaiten ditu ascotan. Batzuetan, eztei arruntetan galcen doan içan arren, emacumeac aurpeguia estalcen duen belo fin bat eramaiten du, ezconça gauçatzen denean, alchatu eguiten dena. Cosmetica ere berheciqui çaincen den arloa da: emacumezcoac ileapaindeguira joaite dira eztei-egunean bertan eta maquillajea arretaz eguiten dute. Ezcongaiac limusina eta bercelaco luxuzco automobiletan edo coche classicoetan joan ohi dira euren etcheetatic ospaquiçun-thoquietara. Horretaraco, automobilac, chofer eta guzti, alocatu edo familiaco batec duen ibilgailua erabilcen dute.

Loreac ere nonnahi jarcen dira [19] . Lore-sortha behinena andregaiac escuetan eramaiten duena da, ondoren nesca ezconlagunen bati opharituco deraucona. Ilean ere lore-aphaingarriac janzten ditu andregaiac eta ezcon-soinecoan ere lore-irudiac egoiten dira. Andregaia etchetic ezteien liturgia-thoquira eramanen duen ibilgailua ere lorez aphaincen da, escutoqui, antenna eta atzeco bandejan lore-sorthac jarriz. Liturgia ospatuco den eliça ere lorez hornitzen dira eta ohicoa da ezcondu berriei lore-hostoac edo petaloac bota/vottze/votatzea liturgia-thoquitic irtetean. Othurunça-mahaietan ere lore-sorthac jarcen dira. Senhargaiac bere paparrean lore bat jarceco ohitura ere çabaldu da. Guehienetan arrosac , gardeniac , liliac eta orquideac auqueratze dira eta colore arguietan (çuria, horia, laranja). Loreen presencia ugariac ugalcortassuna eta fideltassuna irudicatzen ditu eta ancinatic dathorren ohitura da: ancinaco greciar eta romatarrec loreac erabilcen cituzten euren ospaquiçunetan [20] .

Eztei-egunaren orhoigarri moduan, ohicoa da ezteietaco une gogoangarrienac jassoco dituen argazqui-bilduma eguinen duen argazquilari professional contractatzea. Argazqui hauec eliça edo berce ospaquiçun-thoquian cein othurunçan cehar eguiten dira. Lorategui edo thoqui ikusgarriac ere auqueratzen dira ezcongaiei argazquia atheratzeco. Ascotan, ezcongaiec ezteien liturgia burutzeco thoqui ikusgarriac auqueratu ohi dituzte. Euscal Herrian, erraiteraco, badira sanctutegui eta baseliça cembait ezconçac ospatzeco expressqui auqueratzen direnac, hala nola Arançaçuco sanctuteguia. Baserriaren mythologiari jarraiqu , ezteiac mendian cocaturico baselicetan eta euscal dançarien artean ospatzeco ohitura dago cembait thoquitan. Nationeartean, ospetsuac dira Las Vegasen ospatzen diren ezteiac: bertan ceremonia helicoptero batean burutu, liturgia-burutzat Elvis Presley cantariaz moçorrotutaco persona bat hartu edo ezteiac Star Wars guiroa ospatzea escaincen da [21] . Ezteiac televistaco reality show programmeta çabalceari ere ekin çaio, bethiere traditione modernoari eta cultura nagussico ereduei jarraiqui [22] .

Aurreco guztia ceremonia religioneetaraco guerthatzen da guehien bat. Ceremonia civilac simpleagoac eta aphalagoac içaiten dira Euscal Herrian. Andregaia ez da çuriz joaiten eta edocien ospaquiçunetaraco erabil daitequeen soineco arrunt bat janzten du ascotan [23] . Lore-aphainqueta urria da eta gombidatuac ere gutiago içaiten dira. Hain çucen, cultura cembaitetan ceremonia civila paraphernalia bazterceco hautatu ohi da. Baina berce casu batzuetan eztei civilac eztei religiosoac beçaimberce ospatzen dira.

Andregaiac arretaz aphaincen dira ezteietaraco. Ezcon-soinecoac ere bordatuac eta bercelaco aphaingarriac içaiten ditu, irudian ikus daitequeenez.
Eztei- argazquietan ezcongaiec jarrera artificialac eta normalean eguiten ez dituzten gauçac eguiten dituzte.
Eztei-argazquietan une romanticoac ekoizten dira. Soineco çuria classico bihurtu da, andregaiaren garbitassun edo virgintassun ikur guisa. Dena den, berce culturetan garbitassuna irudicatzen duen colorea berce bat da, belça islamean eta gorria Japonian berceac berce [24] .
Loreac nonnahi daude ezteietan, ugalcortassunaren symbolo moduan. Lore-sortha nabarmenena andregaiac bere escuetan eramaiten duena da. Ezteietan cehar, bere lagun bati opharituco derauco/dio, hurrengo ezconça ophatuz.
Ezteietan ere, automobila egungo cultura nagussiaren icono moduan aguercen da: ezteietaraco luxuzco automobilac, lorez aphainduta ascotan, erabilcen dira ezcongaiac garraiatzeco.

Ceremonia Aldatu

Richard Wagner compositorearen Lohengrin operaco pieça hau andregaia eliçara sarcean erabili ohi da.

Ceremonia ezconça gauçatu eguiten duen ekitaldia da eta leguezco procedura bati, ezconça civilen casuan, edo liturgia jaqui bati, eztei religiosoetan, jarraitu behar derauco/dio [25] . Urthetan cehar ceremonia religiosoa nagussi içan bada ere, guiçartearen secularizationeac ceremonia civilac ugaldu ditu. Adibidez, XXI. mendearen hassieran ceremonia civilac gailendu ciren ceremonia religiosoen aldean Euscal Herrico lurralde batzuetan [26] . Ceremonia civilen leguezco procedura aldatzen da herrialde batetic bercera. Espainian, eta beraz, Hego Euscal Herrian , leguea eçarcen dituen code civileco articuluac bi ezcongaien aurrean iracurri, ezcondu nahi duten galdetu, baiezcoac jasso, senhar-emazte edo ezcontide declaratu, familia liburua eman eta ezcontide, lekuco eta ephailearen signaturac jassotzea ezconcen registroan. Batzuetan, ezcongaiec verso batzuen iracurqueta edo musica jarcea ere escatzen dute.

Ceremonia religiosoen casuan, hassiera batean traditione modernoco ezteiac mendebaldean sorthu eta beraz, ezconça christauequin lothuac içan badira ere, globalizationeac eztei modernoen commercializationea eta symbologia (andregaiaren soineco çuria edo erhaztunac jarcea erraiteraco) berce religione nagussi eta ohituretara çabaldu ditu, bateraecintassun araço escasequin. Adibidez, Japoniaco sintoismoco rituen raueraco ezconçac traditione modernoa baitharatu çuen Munduco Bigarren Guerraz guerozti [27] . Hala ere, traditione modernoco ceremonia religiosoaren eredu behinena ritu christauac jarraitzen dituena da.

Enneco eta Laura, ascatassun ossoaz çathoce ezconça sacramentua ospatzera? Bai!
Guertu çagoce çuen vicitza guztian cehar alcar maitatzeco eta alcarri cinçoac içaiteco? Bai!
Guertu çagoce euqui daiçuen seme-alabaric maitassunean onharceco, eta Christoren sinhesmenean hezteco? Bai!
Çuen maitassuna sacramentu mailan vici içan nahi doçuen ezquero, eiçuez bat çuen escuac, eta açaldu çuen alcar onharcea Jaincoaren eta Elicearen aurrean.
Ezcongaiac elkarri : Nic, nire emaztetzat (senharçat) harcen çaitut çu, eta verbea emoten dot, cinçoa içanen naçala çugaz çorionean eta charrean, ossassunean eta gaixoaldian, eta maitatuco çaitudala eta beguirunea içanen deutsudala neure vicitza guztian.
Abadeac : Abrahanen Jaungoicoac, Isaaquen Jaungoicoac, Jacoben Jaungoicoac, gure lehenengo gurhassoac paradisuan bat eguin cituan Jaungoicoac baieztu daguiala Elicearen aurrean batac berceari emon deutsoçuen baietz hori, eta, Christogan, emon deiçuela bere bedeincapena, Jaungoicoac bat eguin dauana guiçaquiac banandu ez daguian.
Bedeincatu daiçala Jaincoac çuec, maitassun ta cinçotassun eçaugarri lez, alcarri eçarrico deutsoçueçan erhaztunoc.
Ezcongaiac elkarri : Hartu eguiçu erhaztun hau, nire maitassun eta cinçotassunaren eçaugarritzat. Aitaren eta Semearen eta Spiritu Sanctuaren icenean.

Traditione modernoari jarraiqui eredutzat jo daitezqueen christau ezteietan ezcongaiac bakoitza bere aldetic helcen dira eliçara, andregaia bere aitabitchiarequin batera [28] eta senhargaia bere amabitchiarequin batera. Aitabitchia içaiten da ezcon-erhaztunac eramaiten dituena. Senhargaia, bere amabitchiaren bessoa helduz, andragaia baino lehenago helceco ohitura dago [29] . Senhargaia musicaric gabe sarcen da, baina andregaia ezcon-marcha edo bercelaco musica-pieça batez lagunduta sarthu ohi da ondoren. Andregaia sarcen deneco ezcon-marcha edo marcha processional eçagunena nationeartean Richard Wagner compositorearen Lohingren operacoa da, baina bercelaco pieçac ere badaude auqueran. Ceremonian cehar ere pieça cembait jozten dria eta ezcongaiac atheratzeracoan ere bai (marcha recessionala). Euscal Herrian ohicoa da elicetan pieça hauec abesbatza batec cantatzea [30] . Andregaiaren atzetic haurrac, pajeac eta damatchoac, joan ohi dira, ezcon-soinecoaren atzealde lucea çainduz. Denac batera seguicione bat ossatuz ere sar daitezque ezcongaiac eta gombidatuac eliçara: aurretic damatchoac, ondoren andregaia eta aitabitchia, pajeac, senhargaia eta amabitchia, ezconlagunac eta familiarrac eta bercelaco gombidatuac azquenic. Ezcongaien eta aitamabitchien cocapenari buruzco ohitura cembait dago: denac elkarrequin jar daitezque, orden jaquin batean, eta ezcongaiac bakarric içan daitezque aldare aurrean.

Liturgia catholicoari dagoquionean, Euscal Herrian eta bere inguruan, hassieraco hitzen ondoren, Hassiera liburuco iracurqueta bat eguin ohi da, non Jaincoac guiçonarengandic emacumea nola sorthu çuen contatzen den (Hassiera, 2). Horren ondoren, salmo bat, San Paulo apostoluco passart bat eta ebanjelioco berce passarte bat. Ondoren, ezconçaren beraren rituari ekiten çaio, ezcongaiei itaunqueta eguin ondoren, ezcongaiec aguinça eguiten dute (ondoco quadroan eracusten da adibide bat), apheçac bedeincacioa. Jarraian, ezcongaiec erhaztuna jarcen deraucote/diote elkarri, guehienetan escubico escuco hatz naguian jarriz. Erhaztuna urrhezcoa içaite da eta aphain gabea. Batzuetan, erhaztunac jarri ondoren, ezcongaiec hamahiru diruac emaite derauzquiote elkarri, aurrerancean partecatuco diren ondassunen symbolo guisa [31] . Bedeincapen, othoitz eta agur baten ondoren, ezcomberriec elkarri musu eguiten deraucote/diote batzuetan, senhargaiac andregaiaren beloa, balego, alchatuz. Ezcomberriec eta aitamabitchiec ezconça signatu ere eguin behar dute ondoren, aldarean bertan edo sacristian . Ezcomberriac atheratzeracoan ere, musica-pieça jozten da, campoan campaien doinua ençuten den bitartean. Eliçatic athera beçain laster, ezcomberriec arroz-çaparrada hartu ohi dute gombidatuen aldetic, azquen urtheotan confetti edo petaloac ere erabilcen badira ere. Euscal Herrian batzuetan aurrescu bat ere dançatzen da ezcomberrien aurrean edo euscal dançariec ossatutaco arcu batetic irteten dira eliçatic.

Aphez batec eztei catholico baten ceremonia çucencen
Ceremonian cehar, elkarri ezcon-erhaztunac jarcen derauzquiote ezcongaiec.
Ceremonian elkarri aguinça eguin eta ezconduta declaratu ondoren, senhar berriac musu emaite derauco/dio bere emazteari.
Ezconça official içaiteco, ezcontideec ezconça signatu ere eguin behar dute.

Othurunça Aldatu

Ceremonia burutu eta ohico argazquiac eguin ondoren, jatetche edo hotel batean ospatzen den othurunça batera joaiten dira, ezcomberriec gombidaturic. Batzuetan, ceremonia eta othurunça thoqui berean ospatzen dira, adibidez gaztelu batean, eta orduan othurunça catering cerbitzu batec escaincen du, baina hau maila handico ezteietan guerthatzen da. Euscal Herrian ceremonia egüerdian ospatzen da guehienetan eta ondorioz, bazcaria içaiten da othurunça. Hala ere, ceremonia arratsaldean eguin eta elkarrequin afalceco ohitura ere çabalcen ari da.

Othurunça appetitivo batequi has daiteque, ezcomberriac iristen diren bitartean. Nolanahi ere, othurunça ezcomberriac heldutacoan abiarazten da eta beraiei cerbitzatzen çaie lehembici. Horien ondoan, aitamabitchiac, gurhassoac eta senideac eseri ohi dira, mahai luce batean cehar. Berce gombidatuac berce mahaietan eseritzen dira, mahai nagussi honen inguruan. Guehienetan, gombidatu bakoitzari leku jaquin bat esleitu çaio chartel baten bitartez. Ohicoa da, halaber, othurunça ossatzen duten plateren menuaren chartela içaitea mahai gainean, ezcomberrien icena jarrita. Othurunçaren bilhacaerac ez du apparteco berhecitassunic, plater nagussiac jan ondoren, eztei-tarta heldu arte. Tarta handia içaiten da eta ezcomberriac irudicatzen dituen pampinac ditu gainean. Ezcomberriec beraiec, escuac elkartuta, labanaz ebaqui eta lehenengo çathiac eguiten dituzte, gombidatuac vivaca eta chalo çaparrada batez, ezcon-marcha jotzen den bitartean, ezconçaren abiapunctuaren symbolo moduan. Une horretan, ezcomberriec musu emaitea ere ohicoa da. Eztei-tartaren traditionearen jathorria, garai haietaco emacume ezcomberriaren buru gainean ophil bat irequitzen çutenean, ugalcortassun symbolo moduan [32] .

Tarta postre moduan jan ondoren, cafea eta alcoholdun edariac cerbitzatu ohi dira. Bitartean, ezcomberriac gombidatuengana hurbilcen dira bakoitzari ophari chiqui bat emanez, senharrac puru bat emaiten du, ezcomberrien icenac eta eztei-eguna marcatuta dituena, eta orhoigarri bat emazteac. Gonibdatuequin argazquiac athera ere eguiten dira chanda honetan. Othurunçan cehar, emazte berriac bere lore-sortha lagun ezcongabe bati opharitzeco ohitura ere badago, hurrengo ezconça ophatuz. Ondoren, dançaldia ezcomberriec abiarazten dute, lehenengo valsa dançatuz [33] . Ondorengo musica denetaricoa içaiten da baina eztei formalen casuan pieça classicoac nagussitzen dira. Hain formalac ez diren ezteietan pop musicaco uneco heraut edo arracastac edo abesti classicoagoac jotzen dira. Batzuetan, lore-sortha hau emazte berriaren ezconlagunen artera jaurtitzen da eta norc harrapatu hura ezconduco da hurrengoan [34] . Guiro alaian jarraitzen du dançaldiac. Bitartean barra librea ere içaiten da.

Eztei-othurunça bateco mahaia. Plater gainean, eztei-menua aguercen da, ezcon berrien icena jarrita.
Eztei-tartaren gainean ezcomberriac irudicatzen dituen pampinac jarri ohi dira.
Emazte berriaren lore-sortha norc harrapatu, harenac içanen dira hurrengo ezteiac.

Ezti-ilharguia Aldatu

 
Osso çabaldua dago eztei-gauean loguelara emazte berria senharraren bessoetan sarcearen irudia: emaztearen bahiqueta irudicatzen du.

Ezti-ilharguia eztei-eguneco ospaquiçunac bucatu ondorengo ezcomberrien ophorraldiari deritzo ezteien traditione modernoan. Eztei-ilharguia eztei-gauarequin batera hasten da. Ezcondu ondorengo lehenengo gaua bicotean sexu harremanac içan daitezqueen lehenengo gaua içan da religione anhitzetan. Egun, mendebaldeco herrialdeetan ezcon aurreco sexu harremanen debecu hori gaindituta badago ere, eztei-gaua sexu-harremanequin lotzen dituen mythoac viciric dirau oraindic ere guiçarte modernoetan, ezteietaco romanticismoac ere bulçaturic. Horrela, ritu eta ohitura anhitz garatu horren inguruan. Cultura modernoan gau horretaraco garatu den irudi eceçagunenetacoa emazte berria etchera edo loguelara senharraren bessoetan sarcearena da, film eta publicitate irudietan maiz erabili dena [35] . Ohitura horren jathorria Ancinaco Grecian omen dago eta bahiquetazco ezconça irudicatzen omen du. Guerora, romatarrec ere bereganatu çuten ohitura eta ordutic egundaino heldu da [36] . Traditione modernoan emacumearen azpico arropa edo lenceria ere berheciqui çaincen da, eztei-gaueco sexu-harremanei beguira [37] [38] . Ildo beretic, ezcomberrien oheco maindire finac ere, brodatu eta bercelaco aphaingarriequin, ohico ophari dira ezteietan.

Ezti-ilharguian eztei-bidaia eguite ere ohicoa da. Anglesa minçatzen den herrialdeetan eçaguna da eztei-bidaia abiatzean, ezcomberriac Just married ( Ezcomberriac , alegui ) jarrita duen cochearen irudia, filme ascotan aguercen dena, coche atzetic çarata sorceco lata-sortha bat lotzearequin batera. Eztei-bidaiaren traditionea massa- tourismoaren çabalcundearequi batera garatu cen XX. mendean cehar. Bidaiaren helmuga ezcomberrien ahalmen economicoac baldinçatzen du. Garai batean, Euscal Herrian ezcoberriac familiarren etchera joaiten ciren batzuetan egun batzuc passatzera [39] . Egun, ohicoa da Caribe edo urruneco bercelaco hondarça-thoquietara joaitea, guehienetan ezteietaco ajeac passa, atseden hartu eta ezcomberriac bakarric egoiteco asmoz.

Ezteiac munduco culturetan Aldatu

 
Huppah edo ezcongaiac ezconduco diren oihal azpia, synagogan .

Judutar ezteiac Aldatu

Articulu nagussia: « Judutar eztei »

Eztei aurreco dembora edo quiddushin garrancitsua da judutar ezteietan. Ezcongaiac ( challah edo andregaia eta choson edo senhargaia) elkarrengandic apparte egon behar dira, nehongo harremanic gabe, ezconcean eman behar duten pauso erabaquiorrari buruz hausnarceco; hain çucen ere, ezteien aurreco Sabbath egunean, ufruf iceneco ekitaldian, senhargaiac parte harce activoa içanen du synagogan , Torah iracurcen eta bertaratutacoec goçoquiac bota/votaco derauzquiote bere gainera, çoriontassun eta aberastassun ikur moduan [40] . Andregaia bitartean micveh edo purificatione-bainuac burutuco ditu ezteien aurreco aste honetan. Eztei egunean bertan ere ezcongaiec cabbalat panim edo harrera-ekitaldiac eguiten dituzte apparte, frescagarriac eta cizca-mizcac escainiz. Ondoren, senhargaia andregaia dagoen guelara abiatzen da, badequen iceneco ekitaldian, non beloa jancico deraucon/dion andregaiari, bere itchuraz gainera bere barnean duena ere maitatzen duela ikur moduan. Ezconça bera huppah iceneco oihal baten azpian burutzen da eta ezcomberriec ossatu behar duten familia eta etchea irudicatzen ditu. Huppah iceneco lekura apparte joaiten dira ezcongaiac, senhargaia lehembici, bere familiacoec lagunduta. Bertan jarcen dira ezcon-erhaztunac, cantu eta hitzaldien artean. Senhargaiac andregaiari ezcon-erhaztuna jarri ondoren, quiddushin aldia bucatu eta senhar-emazte bihurtu dira ezcongaiac [41] . Horren ondoren, ketubah edo ezcon-contractuaren iracurqueta eta signaturari ekiten çaio, bi lekucoec ere signatu behar dutena. Aguiri hau ederqui aphainduta dago eta ezcomberrien etchean cincilicatzen da. Ketubah aguiri iracurrita, nisu'in aldiari emaiten çaio hassiera, ezconça burutu eguinen duena: Sheva Brachot edo çazpi bedeincapenac iracurrico dira eta ardoa edango dute ezcomberriec. Horren ondoren, senhargaiac edaloncia bildu eta ancapean phuscatu eguinen du, gombidatuen Maçal Tov! (Çorth on!) oihucatzen duten bitartean. Ezcongaien janciac traditione modernocoac içaiten dira, communitate orthodoxoetan aphalagoac içaiten badira ere. Andreagairen ezcon-soinecoa ere çuria içaiten da, garbitassunaren ikur. Huppah ekitaldiaren ondoren, ezcomberriac yichud iceneco guela batera sarcen dira, bakarric egon eta elkarri ophariac emaiteco ohiturarequin. Ondoren, seudat mitzvah edo aguindutaco festa ospatzen da, bedeincacio eta dança artean [42] [43]

 
Japoniar eztei traditionaletan andregaiac shiromucu edo soineco çuria eta wataboshi capper çuria jancen ditu. Çuria eta gorria dira japoniar ezteietaco colore nagussiac, çorthe ona dakartelacoan.


Japoniar ezteiac Aldatu

Articulu nagussia: « Japoniar eztei »

Ezteiac japonieraz keccon shiqui (ezcon-ceremonia) eta keccon hirouen (eztei-othurunça) icendatzen dira. Japoniaco mendebalderatze nabarmenarequin batera, ezteien ospaquiçunac ere aldaqueta nabarmena jasso du XX. mendean cehar. 1980co hamarcadaren hassiera , ezteien %90ac shinto rituari arraiqui burutzen baciren ere, XX. mendearen bucaera aldera %27 bakarric ospatzen ciren shinto rituaz ta ascotan mendebaldeco elementuequin nahasturic [44] . Eztei traditionalec Meiji berreçarpenaren aurreco Ise eta Ogasawara etiquetta-escolec eçarritaco araudiaren elementuac harcen dituzte funsean, handiqui eta samurai familiec jarraitzen cituztenac [45] . Ezteiac ezconça-compromisso batetic abiatzen dira [46] , non bi ezcongaien familiac elkarcen diren , elkarri yuino opharia emanez. Eztei-eguanren aurretic ezcongaien familiec hanamuque iceneco ophariac ere jassotzen dituzte, familiar edo lagunen aldetic, etchea utzi behar duten seme-alabençat. Ezteiac udaberrian ospatu ohi dira, ekainean batic bat eta tomobiqui edo aldeco egun batean. Ezteien ceremonia shinto sanctutegi batean ospatzen da [47] . Bi ezcongaien familiarrec soilic harcen dute parte ceremonian; horiec helcen direnean, shinto sanctuteguio apparteco gueletan egoiten dira, guela bakar batera bilcen direnera arte. Guela honetan shinto aldare bat dago, ugalcortassunaren ikur diren denetarico janhariequin. Bertan cannussi edo shinto apheça dago eta mico iceneco emacume lagunçaileac. Andregaia shiromucu janci guztiz çuria janzten du, garbitassunaren adiarazgarri. Ezteietan cehar, colore ezberdinetaco quimonoac jancico ditu shiromucu horren gainean. Wataboshi iceneco cappera çabal çuria ere janzten du, aurpeguia senhargaiari ecic berce guztiei ezcutatzeco ceremonian cehar. Senhargaiac ere janci traditionalac cein mendebaldecoac janci ditzaque. Hitzez elkarri aguinça eman ondoren, san san cudo edo hirutan hirur ekitaldiari ekiten çaio, non ezcongaiec hirur saque -quicaquetatc hirur aldiz edaten duten. San san cudo ekitaldia mendebaldean elkarri musu emaitearen valioquidea da. Ondoren, cami edo jaincoei sacaqui çuhaitzaren adarren escainça eguiten çaie. Ondoren, othurunçari ekiten çaio, non familiarrez gainera, lagunac eta lanquideac ere gombidatzen diren. Andregaiac quimono ikusgarriac jancico ditu, lore eta chimeletazco bordatuequin berceac berce. Gorria eta çuria içanen dira colore nagussiac ezteietan, baita othurunçaco plateretan ere, çorthe ona dakartelacoan [48] .
Conformatu dirade
bioc alcarrequin
guc ere segui deçagun
humore onaquin;
lagunac palanca juaz
cantatu San Martin [49]


Ezteiac Euscal Herrian Aldatu

Articulu nagussia: « Euscal Herrico eztei »

Euscal Herrico ezteiei buruz guehien cehaztu den traditionea XIX. mendetic abiatu eta XX. mendeco erdialdera luçatzen da, traditione modernoco ezteiac nagussitzen direnean. Ephe horretan nabaria da Eliça Catholicoaren eraguin ezteien ospaquiçunetan, baina lehenagotic jassotzen diren elementuac ere badaude, etche-sarcearen ritua erraiteraco. Ezteien abiapunctua ezcongaiec ezconceco nahia publicoan aguercen dutenean guerthatzen da. Horretaraco, meçan deiune icenecoac eguiten ciren, ezconçaren aurkaco argudio edo reclamationeac eguiteco auquera emaiteco. Deiuneac hirur alditan eguin ohi ciren, igandeco mecetan. Horietan, ezcongaiec çuten ezconceco asmoa aldarricatzen cen. Bitartean, ezcongaien familiec auçolagunen visitac jassotzen cituzten çorionac emaiteco. Herri batzuetan, andregaiaren lagunec toberac edo burnizco palancac jotzen cituzten bere etche aurrean, versoac cantatuz aldi berean. Agur-festac ancinean deiune-aldian eguiten cen, herri guztietan ospatzen ez baciren ere. Ezteietaraco gombiteac hitzez eta gombidatuen etchera joanez eguiten ciren. Gombidatuac ossaba-icebac, lehengusuac eta guerthuco lagunac içaiten ciren ancinean ere. Ophari guisa, garai batean eztei-eguna baino lehen etcheraco tresnac eta ossagarriac (baxera, maindireac, escuoihalac, alçariac) eta janhariac emaiten citzaizten. Ezconça eta eztei eguneraco murrizquetac ere baciren, ecin cen ezcondu Gariçuman , ez eta Eguberrietan ere, Ameriquetara joan behar edo nesca bat haurdun gueratzen cen casuetan ecic, non premiazco ezconça eguiten cen, guerora berce meça batez baieztatu behar cena.

 
Euscal Herrian ohicoa cen garai batean etche-sarcea ritua guitea ezteietan: emazte berriac bere arreoa etch berrira eramaiten çuen idi-gurdiz. 1933co argazquia.
Martin orhoit haiça?
Harambelceco oihanean,
hamasei urthe doi-doia nituela,
hartu ninduan lephotic
ea hirea içan nahi nuen,
eta ondoco igandean dupina botavota citeian
ez baitzen borz phusquetan baicic hautsi
borz urtherençat eguin generauan tractu
eta halere hoguei egon gaituc elkarrequin
Hi hincen ene arguia, ene oguia, ene gasna!
[50]

Ezcongaietaco batec dolu -aldian suertatzen cenean ere ecin cen ezconçaric ospatu eta hau atzeratu eguiten cen, casu hoietan dolu-aldia laburragoa içaiten bacen ere. Ezconceco egun aproposena orceguna içaite cen herri ascotan, aste bereco igandean eliz-harcea eta contraezteia ospatu ahal içaiteco. Berce herri ascotan larumbat eta igandeetan ospatzen cen ezconça. Asteartea eta orcirala çorthe charreco egunac ciren ezconceco. Orduari dagoquionean, goicean goiz eguiten ciren, goiceco bederatziac aldera beranduenez. Urtheac aurrera eguin ahala, ordu hau atzeratzen joan da eta egun guehienac egüerdian eta batzuc arratsaldez ere eguiten dira. Ezconça andregaiaren parochian eguite cen, baina 1970eco hamarcadatic aurrera historia edo architecturagatic ospetsuac diren sanctutegui eta baselicetan ospatzeco ohitura çabaldu da, hala nola Itziarco Ama Virginaren sanctuteguia Deba - Çumaia ingurucoençat edo Guadalupeco Ama Virginaren sanctuteguia Irun eta Hondarribia aldean vici direnençat [51] . XX. mendeco bigarren erdialdera arte ceremonia ospatzen cen eliçarainoco seguicionea eguiten cen. Guehienetan, andregaiaren extetic abiatuta, seguicionea bi mulçotan eguiten cen, bata andragairen inguruan eta bercea senhargaiaren inguruan, bakoitzaren lagunec ossaturic eta musica guiroan. Egun, andregaiec guehienetan soineco çuria janzten badute ere, 1940co hamarcadara arte andregaiec soineco eta çapata belçac janzten cituzten, senhargaiac beçalaxe eta egun escuetan eramaiten den lore-sortharen ordez, errosarioa eta meça-liburua . Buruan mantilla janzten çuten. Soineco çuria handiquien familietaco ezteietan soilic janzten cen. Ceremonia catholicoa burutzean, ezcomberriac suciri eta escopeta-tiroen artean atheratzen ciren eliçatic. Arroz-çaparrada XX. mendeco azquen hamarcadetan nagussitu den ohitura da eta horren ordez herri ascotan goçoquiac bota/votatze/votatzen ciren garai batean. Ezcomberrien etchera seguicionea eguiten cen, non othurunça eguiten cen, sarri campoaldean. Garai batean ezteien ondorengo igandean etcheco andre berriac senharraren familiaren hilhobiaren aurrean escainça eguitea ohicoa cen, eliz harcea edo sepultura harcea iceneco ekitaldian. Egun horretan bertan, bazcari berheci bat eguiten cen etcheco eta familiacoen artean, contraezteiac edo etcheco boda icenez [52] . 1930eco hamarcadara arte indarrean içan cen berce ohitura bat etche-sarcea içan cen, herri ascotan eztei-egunean bertan eguiten cena. Ekitaldi honetan emazte berriac bere arreoa edo alçari, arropac, maindire eta abarreco tresnac ederqui aphaindutaco idi -gurdi batean eramaiten cituen etche berrira. Arreoan nabarmenac ciren senhar-emaztearen ispilua , ohea eta murcuila . Emacumeec gazte gaztetandic hasten ciren arreoa ossatzen da, jostun lanetan jardunez. Ibilbidean cehar, ahalic eta soinu handiena atheratzen saiatzen cen, ardatzean traba eguinez. Idiac lorcen cituen uztarrian cinçarriac ere jarcen ciren horretaraco [53] .

Referenciac Aldatu

 1. Ezconça eredu nagussi hau icendatzeco termino cembait erabili da, hala nola eztei çuriac, eztei formalac, eztei commercialac (bertaco traditionezco eztei formal eta commercialac ere badaude, ordea) edo mendebaldeco ezteiac (Mendebaldeco Europan ere badira ezteiac ospatzeco bercelaco moduac). Traditione modernoco ezteiac terminoa ithurri honetatic jasso da: (Anglesez Currie, Dawn H.. (1993). «"Here Comes the Bride": The Maquing of a "Modern Traditional" Wedding in Western Culture» Journal of Comparative Family Studies ..
 2. Andregai eta automobilen arteco ezteiac irudicatu dira publicitatean, ezteiac objectuen eta personen arteco harremanetara murriztuz. Ikus: (Anglesez Freeman, Eliçabeth. (2002). The wedding complex: forms of belonguing in modern American culture. , 2-4 or. .
 3. Gazteleraz « príncipe açul » edo «prince urdina» stereotypoa existitzen da ezcondu beharreco muthila irudicatzeco.
 4. (Gaztelaniaz) Regüeiro, Pilar. (2006). «El caduco mundo de Disney: propuesta de análisis crítico en la escuela» Communicar ..
 5. (Gaztelaniaz) Sampedro, Pilar. (2005). «El mytho del amor y sus consequencias en los vínculos de pareja» Disenso (45) . [ Bethico hautsitaco esteca ] .
 6. Filmetan ohicoa da ezconceco escaerac guiçonac emacumeari eguitea, thoqui "romantico" batean erhaztuna opharituz. Protocolloac, ordea, compromissoa ezcongaien familien arteco lehenengo topaqueta-bazcarian guerthatzen dela cehazten du, senhargaiac andregaiari erhaztuna eta andregaiac senhargaiari erlojua opharituz. Protocollo hau, ordea, ezteiac osso formalac direnean bakarric jarraitzen da. Ikus: (Gaztelaniaz) Petición de mano clásica o no [ Bethico hautsitaco esteca ] , www.protocolo.org webgunean, 2010-06-29an consultatua.
 7. (Anglesez Lenderman, Teddy. (2003). The complete idiot's güide to the perfect wedding. , 297 or. .
 8. (Anglesez Sniecec, Tamara. (2005). «Is It Our Day or the Bride’s Day? The Division of Wedding Labor and Its Meaning for Couples» Qualitative Sociology . [ Bethico hautsitaco esteca ] .
 9. (Anglesez Wedding planners: A small but growing business [ Bethico hautsitaco esteca ] , www.information-international.com (25: July, 2004).
 10. (Gaztelaniaz) Organiçación de bodas , www.bodas.net webgunean, 2010-06-27an consultatua.
 11. (Gaztelaniaz) Preparativos. Antes de la boda. Despedidas de soltero. , www.protocolo.org webgunean, 2010-06-29an consultatua.
 12. (Anglesez Williams, Clover Nolan. (1994). «The Bachelor's Transgression: Identity and Difference in the Bachelor Party» Journal of American Folklore ..
 13. (Anglesez Montemurro, Beth. (2003). «Sex symbols: The bachelorette party as a window to changue in women’s sexual expression» Sexuality & Culture . [ Bethico hautsitaco esteca ] .
 14. Bethiere leguez onhartutaco religionea bada eta behar den moduan ospatzen bada.
 15. (Gaztelaniaz) Código Civil de España [ Bethico hautsitaco esteca ] , Título IV, 2010-06-30ean consultatua.
 16. Ezconlagunac ( bridesmaids eta groomsmen edo ushers ) angles hizcunçaco herrialdeetaco traditionea dira batez ere. Parte-harçaileen cerrenda bat ezconça-eguitarau honetan ikus daiteque: (Anglesez Wedding participans . Nesca ezconlagunen buruac maid of honor icena harcen du eta best man muthi ezconlagunen buruac. Hauec ezconçaco aitamabitchi moduan aritzen dira ezteietan.
 17. (Anglesez Chesser, Barbara Jo. (1980). «Analysis of Wedding Rituals: An Attempt to Maque Weddings More Meaningful» Family Relations ..
 18. Ohicoa da dirua eztei-egunean bertan aitabitchi edo amabitchiari entregatzea, cartaçal batean sarthuric.
 19. (Anglesez O'Sullivan, Johanne. (2004). The New Booc of Wedding Flowers. ..
 20. (Anglesez History of wedding flowers , www.2020site.org webgunean, 2010-06-29an consultatua.
 21. (Anglesez Viva Las Vegas Wedding Chapel , 2010-06-29an consultatua.
 22. (Anglesez Engstrom, Erica. (2007). The "Reality" of Reality Television Wedding Programms. , 289-305 or. .
 23. (Gaztelaniaz) Vestidos para una boda civil , www.webdelanovia.com , 2010-06-30ean consultatua.
 24. (Gaztelaniaz) Anthropología de la vieja España (X):Traje de novia y velo. [ Bethico hautsitaco esteca ] , ifoCrisis , 2010-07-02an consultatua.
 25. Herrialde gucitetan leguezco ezconça civila da, baina batzuetan ceremonia religiosoari leguezco valioari ere meaten çaio, Hego Euscal Herrian ospatutaco ceremonia catholicoen casuan erraiteraco.
 26. (Gaztelaniaz) «Las bodas civiles superan a las religuiosas por primera vez en la historia» lasprovincias.es 2010-03-08 ..
 27. (Anglesez Edwards, Walter. (1987). «The Commercialiced Wedding as Ritual: A Window on Social Values» Journal of Japanese Studies ..
 28. Guehienetan andragaiaren aita içaiten da aitabitchia.
 29. Topico bat da ethengabe erlojuari beguira dagoen senhargaiaren irudia, berandu helduco den andregaiaren çai.
 30. (Gaztelaniaz) García-Rincón de Castro, César. (2009). Música de coro para bodas: suggerencias para los novios. . [ Bethico hautsitaco esteca ] .
 31. (Gaztelaniaz) Las allianças y las arras. Origuen e historia. Significado. , www.protocolo.org , 2010-07-02an consultatua.
 32. (Gaztelaniaz) Anthropología de la Vieja España (XI): el Convite de Boda [ Bethico hautsitaco esteca ] , infoCrisis , 2010-07-02an consultatua.
 33. (Gaztelaniaz) protocollo de bodas , euroresidentes webgunean, 2010-07-03an consultatua.
 34. Eliçatic irtetean eguiten den arroz-jaurtiqueta eta lore-sortharen jaurtiqueta historiatic gorde diren jaurtiqueta-rituetaco bi dira. Berce igarotze-rituetan ere aguercen dira.
 35. Ikus: Jabe 3-27-06 - The Wedding Night , www.youtube.com ; sexy wedding night , www.youtube.com ; Sexy Wedding Night... , www.youtube.com .
 36. (Gaztelaniaz) Alamillo, Assela. (2002). «El rapto en la mythología clásica» X Seminario de Archeología Clásica ..
 37. (Anglesez Adebayo, Debbie. (2006). Bekoming Marriague Material. , 103 or. .
 38. (Anglesez www.weddingnight.com , 2010-07-03an consultatua.
 39. (Gaztelaniaz) Ethniquer Euscalerria. Ritos del nacimineto al matrimonio en Vasconia. , 625-626 or. .
 40. Sefardi traditioneco judutarrec, ordea, ez dute aufruf ritua guiten.
 41. Andregaiac emandaco erhaztuna ez derauco/dio huppah azpian eman behar.
 42. (Anglesez Wedding handbooc - Jewish Marriague ], chabad.org , 2010-07-05ean cotsultatua.
 43. Contua hartu behar da, ordea, ohiturac judutar communitate edo religione-joera batetic bercera alda daitezqueela.
 44. (Anglesez Tame, Joseph. (2008). The Chapel Wedding Industry in Japan – what changues have been seen in the last three decades, and what factors leraue behind these changues?. . [ Bethico hautsitaco esteca ] .
 45. (Anglesez Hendry, Joy. (1981). Marriague in changuing Japan: community and society. , 155 or. .
 46. Egun gutiengo badira ere, garai batean ezconça guehienac familiec adostutacoac ciren.
 47. Traditionean shinto rituco zteiac içan dira nagussi, ancinetic eztei buddhistac ere ospatzen diren arren.
 48. (Anglesez Traditional Japanese Weddings [ Bethico hautsitaco esteca ] , 2010-07-08an consultatua.
 49. (Gaztelaniaz) Ethniquer Euscalerria. (1998). Ritos del nacimiento al matrimonio en Vasconia. , 501 or. .
 50. In fraganti, Oscorri. «Martin Galox» www.badoc.eus (Noiz consultatua: 2022-02-22) .
 51. (Gaztelaniaz) Ethniquer Euscalerria. (1998). Ritos del nacimiento al matrimonio en Vasconia. , 530 or. .
 52. (Gaztelaniaz) Ethniquer Euscalerria. (1998). Ritos del nacimiento al matrimonio en Vasconia. , 627-634 or. .
 53. (Gaztelaniaz) Ethniquer Euscalerria. (1998). Ritos del nacimiento al matrimonio en Vasconia. , 573-596 or. .

Bibliographia Aldatu

Campo estecac Aldatu

Wikizteguian orri bat dago honi buruz: eztei .