Euscal litteratura euscaraz eguindaco da, Euscal Herrico idazleec gaztelaniaz , francesez edo berce hizcunça batez eguindaco productionea barne harcen ez duena. Historicoqui , XVI. mendeco bigarren erdira arte, litteratura ahozcoa eta herricoia içan cen, eta eçaugarri horiec haren hassieran nabarmenac dira osso. [1] Idatzizco litteratura nahico berantiarra içan cen, batez ere inguruco romance hizcuncequin alderatuta. Euscara hutsean arguitaratutaco lehendabicico liburua Bernart Etchepareren Linguae vasconum primitiae içan cen, 1545an caleratua, euscal litteraturaren hastapenetaco idazqui garrancitsuena. Mende erdi gueroago edo, Joan Perez Laçarragacoren escuizcribua idatzi cen, (arguitaratu bacen; ez da imprimaturico aleric nehoiz aurkitu); orduco euscara ikerceco valiabide ecin valiotsuagoa çaicun arren, bere garaian eraguinic gabecoa içan cela dirudi, daquigula 2004 arte ez baitzen arguitaratu.

XVI. eta XVII. mendeetan , religioe gaiac nagussitu ciren idatzizco litteraturan; hala ere, amodiozco poesia , grammatica , chronica , apollogi -textuac, eta abar eguiteco saioac ere içan ciren. Historian cehar, euscal litteraturac garatzeco oztopo handiac aurkitu cituen: euscararen aldaerec hizcunz litterario batua sorcea çaildu çuten, administrationean ez cen nehoiz hizcunça officiala içan, eliteec axolagabetassuna eracutsi çuten eta, batez ere, XVIII. mendearen hassierati aurrera, administrationean eta hezcunça arloan erabilcea debecatu cen. [2] Franquismoan debecua gogorragoa içan cen, eta gendaurrean euscara erabili çutenec gorriac ikussi cituzten. [3]

Eçaugarri nagussiac Aldatu

Euscararen icen-galceac bethe-bethean uquitu çuen euscal litteratura idatzia, hori batez ere erabilitaco gaietan eta lengoaiaren erabileran nabaritzen da. Horrexegatic lehendabicicoz arguitaratutaco liburuan euscararen aldeco aldarricapena eta euscal idazleei ama hizcunça erabilceco gombidapena cen. Aiphatzecoa da aita Larramendiren jarraitzaileec cembait mende gueroago gai bera erabilcea. Hurrengo belhaunaldiac, romanticismoarenac , euscarari eta euscal litteraturari lehenengo bulçada handia eman cerauen/cien: Peru Abarca elheberri costumbrista arguitaratuz eta Ipharraguirre , Bilinch edo Agosti Xaho idazleac, berceac berce, sorthuz.

Romanticismoa cela causa, jaquinsu, pensalari eta idazle atzerritar batzuec (tartean Wilhelm von Humboldt , Luis Luciano Bonaparte , Hugo Schuchardt , Wentworth Webster , Victor Hugo edo Georgue Borrow ) orduraco ahoz mantendutaco euscal mytho eta condairac bilceari ekin ceraucoten/cioten. Hain içan ciren onac haien procedurac eta mappac, ecen gaur egun ere erabilcen baitira.

XIX. mendeco bucaeran, Euscal Phizcundea Sabin Aranaren aberçaletassunaren eta euscalçaletassunaren hedapenaz batera ethorri cen. Hego Euscal Herrico lau foru aldundiec Eusco Ikascunça sorth çuten, horrec berce jarduera batzuen artean, Euscalçaindia sorth çuen. Anton Abbadiac euscal litteratura bulçatzeco asmotan lore jocoac asmatu cituen. Orduan, hizcunça batzeco lehendabicico saiaquerac eguin ciren, nahiz eta proposamenac baino ez içan. Espainiaco Guerra Civilac muguimend cultural horren desaguerpena ekarri çuen: idazle eta intellectual batzuc, adibidez Aitzol edo Lauaxeta fusilatu cituzten, euscalçale ascoc Iphar Euscal Herrira edo Americara ihes eguin çuten babes bilha edo Eliçan ciren. Euscara 1960co hamarcadara arte debecatu eguin çuten eta arguitalpenac control çorrotz pean içan ciren.

Arançaçuco Bilçarrean ( 1968 ) berriro hassi ciren euscara batzeco proposamenac. Euscararen aldeco muguimendu culturalec, ikastolec edo Ez Doc Amairu taldeac hizcunça litterarioaren eraberritze processua bulçatu çuten. Ancinaco idazleen costumbrismoa, aberçaletassuna eta puritanismoa bertan behera utzi cituzten eta Europan modan ceuden litteratura muguimendue hurbildu ciren. Jon Mirande , Ramon Saiçarbitoria eta Chillardeguic litteratur religiosoaren patroi çurrunac hautsi eta Europara eraman çuten euscal litteratura. Era berean, versolaritzac urrhezc aroa vici içan çuen. Bigarren Euscal Phizcundearen idazle nagussiac Bernardo Atchaga , Saiçarbitoria , Angel Lerchundi , Arancha Urrhetabizcaia eta abar içan ciren. Horiec guztiec gai ascotaricoac erabili, technicac berritu eta euscara batua fincatu çuten.

Eçaugarri communac Aldatu

Historia Aldatu

Berce hizcuncetan ez beçala, euscal litteraturaren deborazco banaqueta ez du parecoric Europaco muguimenduequn romanticismo arte, batez ere, Iphar Euscal Herria eta Hego Euscal Herriac bere historia proprio dutelaco eta bien artean chandaqueta bat sorthu celaco, hau da, alde bateco idazleec berce aldera ihessi çuten bere lana jarraitzeco, adibidez, Franciaco Iraulçan edo Espainiaco Guerra Civilean . Hau da Iphar Euscal Herrico litteratura phizcundea asco çor ceraucon Gaztelaco Resumac hassitac euscararen aurkaco campainari eta, alderanciz, Espainiaco Illustrationea .

Hassiera Aldatu

Saconceco, iracurri: « Ahozco euscal litteratura »
 
Donemiliaga Cuculaco gloss , bazterrean.

Euscaraz idatzitaco lehendabicico hitzac, balerauco/valio litterarioric gabecoac, Akitaniaco hilarrietan aurkitutaco icenac dira: Sembe (gaur egungo euscaran, «seme»), Cison («guiço »), Nescato («nescato»), Anderexo («andere, andre»), Bihox («bihotz») eta abar. Erdi Aroan , Donemiliaga Cuculaco glosetan Icioqui dugu eta Güec ajutu ez dugu hitzac agueri dira.

Laphurdico espioi batec Philippe II.a Espainiacoari Francisco Xabiercoac bere amari eta frai Joan Çumarraga Mexico Hirico aphezpicua arrebari euscaraz idazten cerauetela erran ceraucon.

Euscara textu litterario batean lehenengoz 1542an François Rabelaisec erabili çuen, ondoco lanaren versioneetan Pantagruel, roy des Dipsodes, restitué à son naturel, avec des faictz et prouesses espoventables, composez par feu M. Alcofribas, abstracteur de quinte essence . [Pantagruel, Dispodes-en reguea, molde naturalean contatua, guerthacari eta balentri içugarriequin, muinaren abstractaçaile cegoen Alcofribas jaun cenac apailaturic] tituluarequin, Pantagruel eta Panurgue-en topaquetaren passartean. Panurgue-ec valiatzen dituen munduco hizcuncen litanian guehitzen dira parte bat anglesez eta parte bat euscaraz. [5]

Textua, archaicoa, phoneticoqui idatzia eta copiatzaileen acatsez bethea, ulergaitza da. Bere eguiazco erran-nahia eztabaidan da oraino.

Heresiac Aldatu

Lehendabicico ceharcaco ahozco litteraturaren aiphamena 1452co Bizcaico Foru Çaharrean aguert ciren. Honec emacumeei libello sutsu moduco coplac abestea debecatu çuen.

Copla hauec hileta-cantac edo heresiac ciren. Hileta-elizquiçunetan eta gaubeilan erostatzaileec ( Foru Çaharrean profaçadas ) versoac moldatzen cituzten gendearen aurrean. [6] Horiec, Lekuona edo Coldo Mitchelenaren aburuz, versolari mutuac ciren. [7]

Orduco chronistec mota honetaco copla asco bildu cituzten, batzuec herri traditionean luçaroan cirauten eta berce asco transcribatuac ciren, adibidez:

Balladac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Euscal balladac »
 
Arrasateco athea, çutic cirauen gutienetarico bat Naffarroaco Guerra Civilaren osteco sutearen ondorioz

Balladac edo romanceac mota ascotaco gaiac (hilac, battaliac, suteac, amodio eta desleialtassuna, eta abar) jorratzen cituzten bethi epica arloan. Herri litteraturac sorthuac ciren eta orhoimenac ekarri ceraucun gaur egunera arte. Çaila da erraitea noizcoac diren ballada hauec , nahiz eta batzuec ekinça historicoac ( 1448co Arrasateco sutea ) edo benetaco persona famatuen vicitza ( Bereterretchen cantoria ) jorratzen duten. Gainera, daducagun transcriptioneac mende ezberdinetacoac eta euscalqui ezberdinetacoac içan ohi dira.

Eguile eceçagunecoarenac içanda, ciur asco orduco coblacariec eguinac ciren; coblacarien ohitura XIX. mendean Etchahun , Jose Maria Ipharraguirre edo Joan Ignacio Iztuetac mantendu çuten. Ballada nagussia honaco hauec ciren:

XVI. mendeco lehendabicico liburuac Aldatu

XVI. mendetic , gaur egun, çorci dira euscal idazlan eçagunac: çazpi liburu imprimatu eta escuizcribu bat ( Laçarragarena ). Çorci horietatic biren originalic ez dugu, gainera. [9] Adituen ustez aguian noizbait luçatu ahalco den cerrenda labur horren eguiletzat agueri çaizquigu euscal litteraturaco lehendabicico idazleac; eta, haien artean gailen, Bernart Etchepare , Joan Perez de Laçarraga eta Johannes Leiçarraga .

Estreinaco euscal idazlea dugun Bernart Etcheparerengan , XII. eta XIII. mendeetaco provençar litteraturare eraguina nabari da. Honec 1545an Bordelen Linguae vasconum primitiae arguitarat çuenean versolaritzaren ereduac erabili cituen laur gai nagussiac lanceco: religionea , amodioa, autobiographia eta euscararen gorespenac. Hurrengo mendean, Oihenartec bere L'art poétique basque liburuan Etchepareren moduco berce poeta bi bacirela aiphatu çuen: Joan Etchegarai pastoralen eguil — eta Arnaut Logras .

Joan Perez de Laçarragac bere escuizcribua utzi ceraucun, 1567tic 1602ra bitartean idatzia eta 2004an aguertu . Gortheco lyrica traditionalaren, arçain elheberriaren eta euscal eredu traditionalen eraguina du. Laçarragac prosa eta poesia batzen ditu, ancinaco Arabaco euscalquia erabilita. [10]

1562an idatzi cen eçagutzen den euscarazco lehen hizteguia, Nicolao Landuchio italiarrac Gasteicen sorthu adituen ustez, hirur euscaldunen lagunçaz. Arabaco euscararen lexicoa ikerceco idazqui bakanetacoa da, Laçarragaren escuizcribuarequin batera.

Johannes Leiçarragac lan ikaragarri eguin çuen Biblia euscaratzen: euscara batua bilhat çuen hiztun guztiec uler ceçatela eta euscara jasso erabili çuen, orduraco eceçaguna euscal litteraturan. 1571ean , Arroxelan , hugonoteen hiriburuan, arguitaratu çuen Jesus Christ Gure Jaunaren Testamentu Berria .

 • Atsotitz bildumac . XVI. mendeco euscaraz topatu diren documentuen artean hizcunçalariençat garranci berhecia emaiten çaie garai hartan eguindaco atsotitz bildumei. Atsotitz bilduma horien eguileac norçuc içan ciren ez dago bethi jaquiteric. Esteban Garibai arrasatearra atsotitz batzuen bildumaguilea içan cela badaquigu baina berce bilduma batzuen eguilea edo eguileac norçuc içan ciren oraindic erabat arguitu gabe dago. Bilduma horietan hizcunçalariec garranci berhecia emaiten deraucote/diote Refranes y Sentencias (1596) icemburuarequi eçagutzen den bildumari. Adituen arauera, nagussiqui Bilbaoco edo Bilbao aldeco euscara jassotze du.

Historicoqui aro aztoratua batean vici ciren. Aita Sainduac Fernando II.a Aragoicoaren alde eguin çuen Gaztelac Naffarroaco Resuma invaditu çuenean. Hori cela eta, Naffarroaco Joana II.ac seigarren merindadera ihes eguin behar çuen eta hanche protestante bihurtu cen. Bitartean, Bizcaico Foru Çaharrac euscal biztanle guztiac cappare bihurtu çuen, Ahaide nagussiac hor ceuden arren.

1596an Joan Perez Vetolatza vetolatzarrac eçaguna dugun euscarazco lehen dotrina christaua idatzi çuen Bilbaon , Doctrina Christiana en Romance y Basquence .

XVII. mendeco litteratur religiosoa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Saraco Escola » eta « Axular »
 
Pedro Aguerre Axular ren jaiolekua.
 
Pedro Aguerre Azpilicueta Axular en Güero liburuaren açala

Aro modernoan , Catholicismoac Contrarreforma aurrera eramaiteco bideratu eta mugatu çuen litteratura . Iraulça culturala batez ere Laphurdin guerthau cen, orduco Euscal Herrico escualde aurreratuena celaco. Helburu nagussitzat herri xumeari iracastea çutenez, bai poesia eta bai prosa ahozco jardunetic hurbil ciren: prosa, sermolarien rhetoricatic guerthu; eta poesia , versolaritzatic guertu .

Trentoco Concilioaren helburuac fincatu nahian, hau da herria bere ama hizcunçan christautassunean heci, Axular eta inguruco elizguiçonec idatzizco euscararen oinharria fincatu ciren. Hori esquer, bere contracoec ere euscarac haiequi duen çorra aithorcen dute.

Batzuen ustez, christau dotrina hedatzeco itsumena Euscal Herrico christautz berantiarren ondorioa da, hala nola aita Barandiaranec . Hala ere, baceuden Arnaud Oihenart edo Piarres Etcheberri beçalaco idazle secularrac, hurrengo mendeetan berce idazle euscaldunec hartuco duten bidearen exploratzaileac.

Batzuen ustez, XVII. mendea Axularrena da, berceençat, berriz, Saraco Escolarena . Era berean, eztabaidan dago Saraco Escola benetaco muguimendu litterarioa cenenz. Ciur asco, garai horretaco idazle guehienec elkar eçagutu çuten, adibidez, Bertrand Etchautz , Baionaco aphezpicua arguitaratu cenetic 43 urthe gueroago Guero goresten du escuthitz batean. Axularrec berac bere liburuaren hassieran "compañia on batean, euscaldunic baicen etzen thoquian" erraitn du. Erraça da pensatzea Laphurdi beçalaco escualde chiquian inguruco elizguiçon, medicu eta advocatuec elkar eçagutu çutela. Horrela euscaldumberri bi ( Esteve Materra eta Silvain Pouvreau ), poeta bi ( Johannes Etcheberri eta Bernard Gazteluçar ) eta itsasguiçon bat ( Piarres Etcheberri ) aguertu ciren.

Mende hartan vici içan cen Pedro Aguerre "Axular" ( 1556 - 1664 ). Liburu bakarra idatzi çuen arren — Güero, bi partetan partitua eta berhecia ( 1643 )—, eraguin handia içan çuen. Nabari da Axular oratorian aditua cela, eta liburuaren eduqui atsotitz bakarrean labur daiteque: Guero dioenac bego derauco/dio .

XVIII. mendeco aldaera Aldatu

Aiphatu dugunez, euscal litteraturan historia, aldaeren historia içan da eta mende berriac Hegoaldera eraman çuen euscal litteraturaren ardatza. XVIII. mendeco idazle nagussia aita Larramendi jesuita eta euscalçale sutsua içan cen. Harc, ascotan gaztelania erabili arren, De la antigüedad y universalidad del vascuence en España ( Salamanca , 1728 ) edo El impossible vencido ( Salamanca , 1729 ) bere liburuei esquer inguruan escola bat sorthu çuen, euscal litteratur bulçatzeco. Garaiquide içan cituen Johannes Etcheberri , Agustin Cardaberaz , Sebastian Mendiburu eta Peñafloridaco condea .

Illustrationearen ideec Hego Euscal Herrira Litteraturan ez ecic sciencia guztietan ere phizcundea eraman çuten: Euscalerriaren Adisquideen Elkartea edo jadanic existitzen cen Oñatico Universitatea berphizte .

XIX. mendeco romanticismoa Aldatu

XIX. mendearen hassiera , euscal litteratura , hizcunçalaritza edo anthropologia ez beçala, beheraldian cegoen, hala ere, Europatic cethorre romanticismoac eta, politica aldetic, foruen desaguerpenaren aurkaco muguimenduac bulçada handia eman ceraucon euscal litteraturari. Euscalçaletassuna eta, guero, aberçaletassunac romanticismo eta costumbrismo ekarri cerauzquioten euscal litteraturari. Euscalqui guztiec idazle aiphagarriac cituzten, adibidez:

XX. mendeco Euscal Phizcundea Aldatu

Saconceco, iracurri: « Euscal Phizcundea »

1919an , Eusco Ikascunçac aurrea hartu çuen eta Hegoaldeco lau foru aldundiec dirua jarri çuten Euscalçaindia sorceco Bere helburua euscararen ikerquet eta sustapena bulçatzea cen. Bere quideac, euscalçainac, herrialde guztietacoac eta ideologia guztietacoac içan behar ciren, batez ere aberçale eta foruçaleac . Garai hartan, idatzizco euscara batzeco eztabaida egon cen. Euscara batzearen aldecoec indar handiric ez çutenez eta bide bakarra hautatu ez cenez, proposamena gueroraco utzi behar cen.

Hala ere, ascotan, XX. mendeco hassierac arguitalpenetan eraguin handi içan çuen balizco hizcunz barneco logica applicatzeco euscal morphologia eta jocoa aldatzen çuen theoriac. Idazle ascoc, purista cinçoec, ancinatic latinetic eta inguruco romance hizcuncetatic hartutaco maileguac utzi eta neologismo edo batec daqui nondic hartutaco hitzac erabili cituzten. Horrela, euscara euscaldunençaco ulergaitza volapuc moduco hizcunça bihurtu cen: euzquera barria honec ez çuen hedapenic. Luçaroan iraun duten lanac classicoac iracurri dituzten idazleenac ciren (cembait seta içan arren): Resurrectionen Maria Azcue , Orixe , Xabier Liçardi , Lauaxeta , Chomin Aguirre eta Jean Etchepare hurrenez hurren. Aiphagarriac Enrique Çubiri , Pablo Fermin Irrigarai eta Salvatore Mitchelena saiaquera -eguilea eta Jose Manuel Etcheita , Augustin Anabitarte eta Thomas Aguirre elheberri -eguilea ere badira.

Normalean, euscal litteratura eta artearen egoera Iphar Euscal Herrian Hego Euscal Herrian baino hobea içan da, ipharraldecoec euscara idazteco eta iracurceco ohitura handia içan dutelaco. Hori cela eta, 1887an Escualduna astecaria Baionan aguert cen, bertoco idazleei cacetaritzaren lotsabaco tanquera emanez. J. Blaise Adéma euscalçainac Jean Hiriart-Urruty eta Jean Etcheparec hanche arguitaratu çuten. Ideologicoqui xurien alde eguin çuen eta 1941ez guerozti , Vichyco regimenaren lde, eta ephe honetan nacismoaren aldeco idazquiac arguitaratu cituen. 1944an alemaniarrac garhait ostean, franciar aguintar berriec Escualduna itch çuten, collaborationistta içaiteagatic. Piarres Lafittec çucendurico Herria aldizcariac hartu ceraucon lekucoa Ipharraldeco euscal cacetaritzan; gaur egun arte, Baionan arguitaratze jarraitu da. Hegoaldean , Arturo Campion eta Damaso Inça aiphatzecoa ciren ere.

Garai hartaco libururic interesgarrienac Xabier Liçardiren Biotz-beguietan ( symbolista eta intimista ) eta Nicolas Ormaetchearen Euscaldunac (arçai litteratura [11] ) poesiac eta Chomin Aguirreren Cresala eta Garoa ( elheberri - costumbristac ) ciren.

XX. mendeco bigarren euscal phizcundea Aldatu

Espainiaco Guerra Civila eta Bigarren Mundu Guerraren ondoren, euscal litteraturac une latzac vici içan cituen. Arguitaratu cituzten lehendabicico liburuac Telesphoro Monçonen Urrundi ( 1945 Mexico Hirian ), Joquin Çaiteguiren Goldaquetan ( 1946 Mexico Hirian ) eta Salvatore Mitchelenaren Arançaçu ( 1949 Guatemalan ).

1950eco hamarcadaren bucaeran, idazle-belhaunaldi berria jaio cen, tartean Gabriel Aresti . Honec Harri eta Herri ( 1964 ) bere liburuan Europan modan cegoen guiçarteco poesia jorratu çuen. Bere garaian libururiac salduena cen eta euscal herriaren isla berria eracusten çaicu: jadanic Orixeren Euscaldunac baserri-euscal herria aldendu eta " Euscal Hiria " sorthu . Arestic gaztelaniaz idatzi çuten euscal poetac cituen lagun, Blas de Otero edo Gabriel Celhaia , compromiss social bere çutelaco. Era berean, ancerquiari ekin ceraucoten/cioten talde batzuequin edo Ez Doc Amairu , " Euscal Cantaguinça Berria " iceneco muguimenduaren sorçaileequin ere harreman estuac içan cituen.

Elheberriei buruz, Chillardeguiren Leturiaren eguncari ezcutua ( 1957 ) lehendabicico euscal elheberri modernoa da, existentialismo ereduac jarraitzen duena. Guero Ramon Saiçarbitoriaren Egunero hasten delaco eta Ehun metro ( Nouveau Roman muguimenduare eraguina dutenac) eta Angel Lerchundi aguert ciren.

Behin franquismoaren garaiac passata, euscarazco arguitaletchec joritu ciren urthero 1.500 titulu arguitaratzen, eta 300 idazle inguru içanda. Euscal litteraturaren urrhezco aro honetan, lehendabicicoz Euscal Herritic campo arracasta içan duten idazleac aguertu dira: Bernardo Atchaga ( Obabacoac edo Behi euscaldun baten memoriac ) edo Unai Elhorriaga ( SPraco trambia ).

Idazle nagussien cerrenda Aldatu

Idazle classicoac Aldatu

Idazle garaiquideac Aldatu

Herrialdeca Aldatu

Araba | Bizcaia | Guipuzcoa | Laphurdi | Naffarroa | Naffarroa Beherea | Çuberoa |

Referenciac Aldatu

 1. 2. Euscara eta litteratura (Bacheliergoa), 19-20 orr.: "... Etcheparec auqueratutac bide versolaritzaco bide herricoiac neurri eta errimetan acatsac ceduzcan (...) Versolaritzaren moldeac erabili içanagatic Oihenartec critica çorrotza eguin ceraucon".
 2. Jimeno Jurio historialariac Navarra, historia del eusquera liburuan açalcen du nola imposatu cen gaztelania Naffarroaco herri euscaldunetan . Hori frogatzeco cembait documentu arguitaratu cituen, hala nola, Arandaco condeac 1766an eguinico [1]
 3. Iñaqui Baçan, De Túbal a Aithor. Historia de Vasconia , 801. orr, La esfera de los libros, 2006 . ISBN 84-9734-570-3 .
 4. Jose Miguel Barandiaranec Hombre Primitivo en el País Vasco liburuan eta Martin Ugalde Síntesis de la historia del País Vasco honela cioen.
 5. 'Pantagruel, François Rabelais, 1542' articulua Bilqueta Euscal funsen atharian
 6. Juan Maria Lekuona Ahozco litteraturaren historia Euscal Herria. 1. liburuquia, Donostia , Jaqui .1, 1984
 7. Versoçale Elkartea
 8. Luis Maria Mujicaren aburuz euscal lyricaren textu garrancitsuenetarico bat ( Historia de la Litteratura Euscérica , Çarautz : Luis Haramburu, 1979 59.orr).
 9. Nerea Açurmendi: «Los cimientos de la litteratura en eusquera» , 2008-01-19.
 10. 2. Euscara eta litteratura. 13-14. orr.
 11. [2]

Bibliographia Aldatu

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Euscara