Articulu hau Europa continenteari buruzcoa da; beste erranahietaraco, ikus « Europa (arguipena) ».

Europa Iphar hemispherioan eta, batez ere, ekialdeco hemispherioan dagoen continente bat da. Ipharraldean Oceano Articoa , mendebaldean Oceano Atlanticoa , hegoaldean Mediterraneo itsasso eta ekialdean Asia ditu mugaquide. Europa Asiatic Ural mendiec, Ural ibaiac , Caspiar itsassoac , Caucaso Handiac , Itsasso Belçac eta Turkiar itsasarteec banatzen dutela erraiten da [1] . Muga honen çathi bat lehorrecoa den arren, Europari continente ossoaren statusa emaiten çaio bere tamaina physicoagatic eta historiaren eta traditionearen pisuagatic.

Europa
Europe orthographic Caucasus Urals boundary.svg
Açalera 10.180.000 cm²
Biztanleria 739.165.030 bizt. (2011, 3.a)
Biztanle-densitatea 72,5 bizt/cm²
Gentilicio europar
Herrialdeac 50
Hizcunçac aleman , frances , angles , russiera eta berce asco
Ordu-eremuac UTC - UTC+6
Interneteco TLD .eu ( Europar Batassuna )
Hiri nagussiac Istambul , Moscu , London , San Petersburgo , Berlin

Europac 10.180.000 kilometro carratu harcen ditu, edo lurraçalaren % 2 (lur lehorraren % 6,8), eta horrec seigarren continente handiena bihurcen du. Politicoqui, Europa berrhogueita hamar statu soveranotan banatuta dago, horietatic Russiar Federationea handiena eta populatuena delaric, continentearen açalreraren %39 eta bere biztanleriaren %15 harcen duelaric. Europac, guztira, 741 millioi biztanle cituen (munduco biztanleriaren % 11 inguru) 2018an. Europaco climari neurri handi batean eraguiten deraucote/diote Atlanticoco corronte beroec , continentearen çathi handi batean neguac eta udac arhincen baitituzte, baita Asia eta Iphar Americaco clima latza den latitudeetan ere. Itsassotic haratago, urtharoen arteco aldeac costaldetic guerthu baino nabarmenagoac dira.

Europaco culturac nagussitassua edo privilegioa içan du, sarritan " eurocentrismoa " deithu , systema-mundu modernoaren eraquetan, bai conquista militarraren bidez, bai berce menderatze-modu batzuen bidez. Europar cultura mendebaldeco civilizationearen sustraia da, honen jathorria Ancinaco Grecia eta Ancinaco Roman dagoelaric. Mendebaldeco Romatar Imperioaren erorqueta 476an eta ondorengo Migrationearen Garaiac , Europaco ancinaco historiaren amaiera eta Erdi Aroaren hassier marcatu çuten. Humanismo errenacentistac , explorationeac , arteac eta scienciac Aro Modernoa ekarri çuten. Portugaldar eta Espainiar imperioec hassitac Aurkicuncen Arotic, Europac paper garrancitsua jocatu çuen munduco gaietan. XVI. eta XX. mendeen artean, Europaco potenciec behin baino guehiagotan colonizatu cituzten Americac , ia Africa eta Oceania osso , eta Asiaco guehiengo .

Arguien Mendeac , ondorengo Franciaco Iraulçac eta Napoleondar Guerrec continenteari forma eman ceraucoten/cioten XVII. mendearen amaieratic XIX. mendearen lehen erdialdera arte, ikuspunctu cultural, politico eta economicotic. Industria Iraulça Britainia Handian hass cen XVIII. mendearen amaieran, eta aldaqueta economico, cultural eta social radicala eraguin çuen mendebaldeco Europan eta, demborarequin, mundu ossoan. Bi mundu guerraren guda guehienac Europan guerthatu ciren, XX. mendearen erdialdean mendebaldeco Europaren nagussitassuna murrizten lagundu çuena, Sovietar Batassuna eta Ameriquetaco Statu Batuac protagonismoa harcen joan ciren heinean. Guerra Hotzaren garaian, Europa banatuta egon cen Alçairuzco oihalan , mendebaldean NATOren eta ekialdean Varsoviaco Itunaren artean, 1989co iraulçac eta Berlingo Harresiaren erorquet arte.

1949an Europaco Conseilua sorth cen Europa bateratzeco asmoz, helburu communac lorceco. Statu batzuen integratione europarrac Europar Batassuna (EB) eratzea ekarri çuen, confederatione baten eta federatione baten artean dagoen entitate politico banandua. Europar Batassuna mendebaldeco Europan sorthu cen, baina 1991n Sovietar Batassuna erori cenetic ekialderanz hedatu da. Europar Batassuneco herrialde guehienen moneta, euroa , europarren artean guehien erabilcen dena da; eta EBco Schenguen eremuac statu quide guehienen arteco mugaco eta immigrationeco controlac eçabatzen ditu. Europar Batassuna continentearen çathi handi bat harcen duen superfederacio bakar bateranz evolutionenatzn laguncen duen muguimendu politico bat dago.

Icena Aldatu

Greciar mythologian Europa ( ancinaco grecieraz : Εὐρώπη Eurṓpē) pheniciar princessa bat cen. Europa hitza bere icenetic erathorcen da. Icenac εὐρύς (eurús), "çabala" [2] eta ὤψ (ōps, guen. ὠπός, ōpós) "begui, aurpegui" [3] elementuac ditu, beraz Eurṓpē hitzac "beguirada-irequia" edo "aspectu çabala" beçalaco cerbait erran nahico luque. "Çabala" conceptua Lurraren epithet bat içan da berreraiquitaco aitzinindoeuropar mythologian eta berari escainitaco poesian [4] .

Saiaquerac egon dira Eurṓpē hitzari jathorri semita emaitec , "mendebaldea" erranahiarequin, eta hau acadieraco erebu requin "behera joan, jarri" (Eguzquiarequin lothuta) edo phenicieraco ' ereb "arratsa, mendebaldea" [5] , arabieraco Maghreb eta hebreeraco ma'arav hitzen jathorria dena. Michael A. Barry Princeton Unibetsitateco iracasleac Ereb hitzaren mentionea aurkitu du assyriar stella batean, "gaua, ilhunabar[reco herrialdea]" erranahiarequin, Asu requin contrajarriz "egunsentia[ren herrialdea]", hau da, Asia . Eredu bera aguercen da icendapenean greciar conventione cartographicoan: Ἀνατολή (Anatolḗ "[eguzquia] irtetea", "ekialdea", eta hortic Anatolia ) [6] . Martin Litchfield Westen arauera "phonologicoqui, Europaren icena eta edocein hitz semiticoren arteco lothura osso pobrea da". Hypothesi hauetatic guerthu dago aitzinindoeuroperaco *h1regʷos , ceinetatic erathorri cen grecieraco Erebus .

Munduco hizcunça guehienec Eurṓpē edo Europatic erathorritaco hitz bat erabilcen dute continentea icendatzeco. Chineraz , adibidez, Ōuzhōu (歐洲/欧洲) erraiten da; chineratic erathorritaco Ōshū (欧州) erabilcen da japonieraz , adibidez Ōshū Rengō (欧州連合) Europar Batassuna icendatzeco, nahiz eta catacanaco Yōroppa (ヨーロッパ) den ohicoena. Hizcunça turkico batzuetan jathorrizco persieraco icenaren erathorpena erabilcen da, Franguistan (" francoen lurraldea"). Hala ere, icendapen officialetan ohicoagoa da Avrupa edo Evropa [7] .

Historia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Europaco historia »

Historiaurrea Aldatu

 
Santimamiñeco margoac, orain dela 13.000 urthe ingurucoac

Europan aurkitutaco lehenengo hominidoa Georguia aurkitutaco Homo erectus georguicus içan cen, orain dela 1,8 millioi urthe inguru bertan vici cena [8] . Espainiaco Atapuercan berce guiça aztarna batzuc ere aurkitu dira, orain dela millioi urthe ingurucoac. Aurkitzaileec Homo antecessor icena eman derauete fossil hauei [9] . Neandertaleco guiçaquia Europan orain dela 230.000 urthe inguru aguertu cen [10] , eta laster hedatu cen continente ossoan cehar. Registro fossiletic orain dela 30.000 urthe inguru desaguertu ciren, Iberiar peninsulaco hegoaldean [11] . Neanderthalec millaca urthe eman cituzten Cro-Magnongo guiçaquiareqin , Europan orain dela 43.000 eta 40.000 urthe artean aguertu cena, tartean Isturitzen , Naffarroa Beherea [12] [13] .

Europaco Neolithoa , nekaçaritza eta abelçainça ekarri, herri-sedentarioen copurua handitu eta elceguinça ekarri çuen iraulça , orain dela 9.000 urthe inguru hassi cen Grecian eta Balkanetan , ciurrenic Ekialde Hurbileco Anatoliatic eraguin [14] . Balkanetatic hedatu cen Danubioan eta Rhinean cehar ( Banden elce cultura ) eta Mediterraneoco costan cehar ( Cardial cultura ). C.a. 4500 eta 3000 urtheen artean Neolithoa mendebalderanz eta ipharralderanz hedatu cen, cobrezco gailuac eguiteco technologia berria çabalduz. Mendebaldeco Europaco Neolithoan ez ciren nekaçaritza herri handiac garatu, baina bai itchiturac , tumuluac eta megalitoac [15] . Elce kordadunen cultura Neolithoare amaieran eta Calcoliticoaren hassiera hedatu cen. Garai honetan templu megalitico erraldoiac eguin ciren, adibidez Maltaco templu megaliticoac edo Stonehengue garai honetan eraiqui ciren Europaco mendebalde eta hegoaldean [16] .

Bronche Aroa C.a. 3200.aren inguruan hassi cen Grecian, Cretaco Minoar civilizationearequin , Europaco lehen civilizatione aurreratua [17] . Minoarren ostean Micenastar civilizationea ethorr cen, C.a. 1200 inguruan desaguertu cena, Europaco Burdin Aroa phiztu [18] . Burdin Aroco colonizatione nagussiac greciarrec eta pheniciarrec egui cituzten, Mediterraneoco hiriac sorthuz. Italian eta Grecian C.a. VIII. mendearen inguruan sorthu ciren hiriec Ancinaro Classicoari bidea irequi ceraucoten/cioten, ascotan Ancinaroco Olympiar Jocoen hassierarequn irequitzen dena, C.a. 776. urthean [19] .

Ancinaroa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Ancinate classicoa », « Ancinaco Grecia » eta « Ancinaco Roma »

Ancinaco Grecia Mendebaldeco civilizationearen sorçailea içan cen. Mendebaldeco democraciac eta rationalismoa ascotan egozten çaizquio Ancinaco Greciari. Greciaco hiri-statua, polissa , Grecia classicoco unitate politico funsezcoa cen [20] . C.a. 508 . urthean Clystenes Athenascoac munduco lehen governu systema democraticoa sorthu çuen Athenasen [21] . Greciaco ideal politicoac XVIII. mendeco philosophoc eta idealistec berraurquitu cituzten. Ancinaco Greciaren ondare culturala osso handia da: philosophia , humanismoa eta rationalismoa Aristoteles , Socrates eta Platon ; historian, Herodoto eta Tucidides ; verso dramatico eta narrativoan, Homeroren poema epicoac; draman Sophocles eta Euripidesequin , medicunçan Hipocrates eta Galenorequin ; eta sciencian Pythagoras , Euclides eta Arquimedes [22] [23] . C.a. V. mendean Greciaco hiri-statuetaco batzuec elkarrequin eguin ceraucoten/cioten aurre Aquemenestar Imperioari Mediar Guerretan , munduaren historiaco guerthacari garrancitsuenetaco bat [24] . Ondoren, 50 urtheco baque egoncorra egon cen, Periclesen Mendea deitzen çaion garaia, Mendebaldeco civilizationearen fundationeraco uneric garrancitsuenetaco bat.

Greciaren ostean Ancinaco Roma ethorr cen, romatar çucembidean , politican , hizcunçan , ingeniaritzan , architecturan , governuan eta mendebaldeco civilizationearen berce eremu ascotan eraguin çucena içan çuena [20] . Italiatic abiatuta, C.a. III. mendetic aurrera romatarrac hedatzen joan ciren, millurthecoaren aldaquetarequin batera Europaco mendebaldea eta Mediterraneo ossoa controlpean içan arte. Romaco Republica C.a. 27 . urthean amaitu cen, Cesar Augustoc Romaco Imperioa aldarricatu çuenean. Hurrengo bi mendeetan pax romana guis eçagutzen dena hedatu cen, baque, opharotassun eta egoncortassun politico handico dembora, Europaco leku guehienetan [25] .

Imperioa oraindic guehiago hedatu cen, Antonio Pio eta Marco Aurelio emperadoreen governupean, dembora lucez ipharraldeco mugan ceuden germaniar , picto eta scotiarren aurka [26] . Imperioaren gaimbehera III. mendean hass cen, berheciqui mendebaldean. Constantino I.ac Christautassuna legaleztatu çuen 313 . urthean, hirur mendetaco jaçarpenaren ondoren. Constantinoc hiriburua Romatic Byzancira muguit çuen, 330etic aurrera Constantinopla icena hartu çuen hiria. Christautassuna religione official bakarra bilhacatu cen 380ean , eta 391 - 392an Teodosioc paganismoa debecatu çuen [27] . Autore batzuec Ancinaroa une horretan amaitzen dela uste dute; alternativa guisa, 476 . urthean Mendebaldeco Romaco Imperioaren erorquetan eçarri ohi da garaiaren amaiera guisa, 529an Athenasco Academiaren itchiera [28] edo Islamaren sorreran VII. mendean .

Goi Erdi Aroa Aldatu

 
Europa 650 . urthe inguruan.
Saconceco, iracurri: « Goi Erdi Aroa » eta « Ancinaro Berantiarra »

Ancinaco Romaren gaimbeheran cehar, Europan Migrationeen Garaia deith içan den ephe bat irequi cen. Invasione eta migratione ugari içan ciren garai honetan, tartean ostrogodoac , visigothoac , godoac , bandaloac , hunoac , francoac , angloac , saxoiac , eslaviarrac , abaroac eta bulgariarrac ; beranduago iritsi ciren biquingoac , petchenegoac , kumandarrac eta hungariarrac . Berphizcundeco pensalariec, adibidez Petrarcac , garai hari Garai Ilhuna icena eman ceraucoten/cioten. Garai hartan, monasterio bakartuetan baicic ez cen bildu eta gorde aurretico eçagutza guztia; garai hartaco osso idazqui guti gorde dira, eta garai classicoco pensalarien litteratura, philosophia, mathematica eta berce lan asco galdu ciren; aitzitic, Biçanciar Imperioan gorde ciren. [29]

Romaco imperioa desaguercen joan cen mendebaldean, baina Romatar traditioneac eta Romaco statuac aurrera jarraitu çuen greciera hitz eguiten çuen Ekialdeco Romatar Imperioan , Biçanciar Imperio icenarequi . Bere existenciaren çathiric handienean, Biçanciar Imperioa içan cen Europaco potencia economico, cultural eta militarra. Justiniano I.aac Constantinoplan aguindu çuen bere lehen urrhezco aroan: Justinianoren Codea eçarri çuen, gaur egungo legue-systema ascoren oinharria, Haguia Sophiaren eraicunça ordaindu çuen eta Christau eliça statuaren controlpean eçarri çuen [30] .

VII. mendetic aurrera Biçanciarrac eta euren mugaquide cen Sasandar Imperioa asco ahuldu ciren, berheciqui mendeetaco Biçanciar-Sasandar guerren ondorioz; arabiar musulmanec ahultassu hori probestu çuten historicoqui Romatar lurraldea içan cen horretan sarceco, Ekialde Hurbila , eta Iphar Africatic Anatoliaraco bidea irequiz. VII.mendearen erdialdean musulmanec Persia conquistatu çuten , eta Islama Caucasoan sarth cen [31] . Hurrengo mendeetan musulmanec Cipre, Malta, Creta, Sicilia eta Italiaco hegoaldea conquistatu çuten. 711 eta 720 bitartean Iberiar peninsula ia ossoa musulmanen controlpean gueratu cen, Asturias eta Euscal Herrico eremuac içan ecic. Lurralde hau, arabierazco Al-Andalus icempean, Omeiatar Califa-herriaren parte bilhacatu ciren. 717an Constantinoplaco bigarren setioac ez çuen arracastaric lorthu, Omeiatar dynastia ahulduz eta prestigioa galaraciz. 732an [32] [33] , Carlosec , 'Martel ' guero deithuac, aurre eguin ceraucon omeiatarren expeditione bati Poitiersen , ipharralderac hedapena gueldituz [34] .

Garai Ilhunean cehar, Mendebaldeco Romatar Imperioa haimbat leinuren escuetan gueratu cen. Germaniar eta eslaviar leinuec euren domeinu proprioac eratu cituzten mendebaldeco eta ekialdeco Europan [30] . Ebentualqui, francoac batu ciren Clovis I.aren azpian [30] . Carlomagno , carolinguiar dynastiaco francoen regueac Mendebaldeco Europaco çathi handiac conquistatu cituen, ahalic eta aita sanctuac "Germaniar Romatar Imperio Sanctuco Emperadore]] icendatu çuen arte. 962an Germaniaco Romatar Imperio Sanctua eratu cen, azquenic Alemaniaco princerritan centratu cena, Erdialdeco Europa controlatuz [30] .

Behe Erdi Aroa Aldatu

X. mendean , hala ere, herri migratzaile horiec gueldiaracita edo fincatuta ceuden. Hiriac berriro garatu ciren Europa ossoan cehar, eta populationearen goracadac ez çuen aurrecariric. Feudalismoaren arauera eguituratu ciren guiçarteac, Eliça Catholico Romatarraren aguind moralaren azpian. Ekialdean, musulmanen pressionepan Biçanciar Imperioa guer eta ahulago cegoen. Lurralde Sanctuac berrescuratzeco asmoz, Gurutzadac burutu ciren. Azquenean, Lurralde Sanctuac eta Imperioa bera ( 1456an ) musulmanen indarraren azpian gueratu ciren.

XIV. mendeco crisialdiaren ostean ( Ehun Urtheco Guerra eta Içurrite Belça dira horren isla), regueen botherea handituz joan cen.

Aro modernoa Aldatu

 
Europaco hiri nagussien populationea (XVI-XVIII). [35]

Martin Lutherrec hassitac Reforma Protestanteari esque , Eliça Catholicoaren nagussitassuna colocan jarri cen. Garai berri horri Phizcundea deith citzaion, Ancinateco jaquinduria eta esthetica berrescuratu cirelaco.

Aldi berean, Atlanticoco haimbat herrialdec ( Portugalec , Espainiac , Anglaterrac eta Franciac , gueroag Herbehereec ) Europatic campo hedatu nahi cituzten bere aguindupeco lurraldeac. America 1492an aurkitu cenetic, resuma horiec saiatu ciren bere controlpean ahalic eta lurralde guehien eçarcen. Africa eta Asia ere europarren helburu militarra içan ciren.

Europan barnan ere borrocac ohicoac içan ciren, XVI. eta XVII. mendeetan religione contuengatic batez ere. Hogueita Hamar Urtheco Guerra horietaco garrancitsuena içan cen. Pixcanaca, berceac berce Rene Descartes eta Isaac Newtonen lanei esquer, rationalismoa eta illustrationea (Europac beretzat dituen berce bi ikur) çabaldu ciren, eta, garaico egoera politicoa irauli cen. Lehendabicico iraulça Anglaterracoa içan cen, baina, eraguinengatic, ascoz importanteagoa Franciacoa içan cen. Horretan, luce iraun çuen feudalismoari amaiera officiala eman citzaion. Idea berri horiec hedatzeco, Napoleondar Guerrec Europa ossoa sunsitu çuten berriro.

Aro garaiquidea Aldatu

Batzeco ahaleguin horien aurka, nationalismoa sorth cen Europan XIX. mendean . Horren harira, Alemania eta Italia batu ciren, eta Balkanetan gatazque ethengabeac ciruditen, cembait herric independencia aldarricatzen baitzuten. Aldi berean, Resuma Batuan sorthutac Industria Iraulça ipharraldec Europan cehar hedatu cen XIX. mendean, une horiec arte eçagutu cen egoera economicoa guztiz irauliz. Bidegabequeria socialari bucaera eman nahian, Carl Marxec bere theoriac plaçaratu cituen, ceinec eraguin saconac içaitecoac ciren hurrengo urtheetan.

Munduaren jabeac, Europaco statu guehienac, nationalismoac akuilatuta, nagussitassuna norc ceducan ikusteco borrocatu ciren berriro XX. mendearen hassiera . Lehen Mundu Guerra latz horrec Europaco imperioen amaiera ekarri çuen, baita Russiar Iraulçaren escutic munduco lehen statu socialistaren sorrera ere. Alemaniaren porrotaren eta 1929co craccaren ondorioz, Adolf Hitlerrec bothere escuratu çuen Berlinen . Benito Mussoliniren Italian beçala, fascismoa edo, behinçat, autoritarismoa , Europa ossoan cehar çabaldu cen.

Fascismoaren aurkaco borroca Bigarren Mundu Guerra içan cen. Orduco horren ondorioa Europa bi taldetan ( communista eta capitalista ) banancea içan cen. Nolanahi ere, Mendebaldeco Europan, horremberce elkarren contraco borroquen ondoren, batzeco processua hassi cen Europaco Batassunaren inguruan. Processu hau, communismoaren erorquetaren ostean ( 1991 ), ekialdera ere çabaldu da, eta, gaur egun, 28 statuc ossatzen dute.

Geographia Aldatu

 
Europaco escualdeac.
Saconceco, iracurri: « Europaco geographia »

Europac, munduco bigarren continenteric chiquien , 10.530.751 cm² area du, hau da %7a.

Geographicoqui , Europa, Oceania beçala, ez da continente baicic eta "macro-batassun geographico" bat, Eurasia continentearen bess bat baino ez. Hala ere, ohituraz, continente bat içaiten jarraitzen du.

Orographiaren ikuspunctutic, continenteric lauena da, 230 metrotaco altuerarequi . Europaco mendiric altuenac Ekialdeco Europan 5.642 metrotaco Elbrus ( Russia ) eta 5.204 metrotaco Shcara ( Georguia ) dira eta Mendebaldeco Europan 4.807 metrotaco Mont Blanc ( Francia ).

Europaco golko eta itsasso nagussia Bizcaico golkoa , Iphar itsassoa , Itsasso Balticoa , Manchaco itsassoa eta Mediterraneo itsassoa (barnean Itsasso Adriaticoa , Egueo itsassoa , Alboran itsassoa , Marmara itsassoa , Itsasso Belça , Joniar itsassoa eta Tyrrheniar itsassoa dituena) dira. Bere artean cembait itsasarte daude: Gibraltar , Dardaneloac , Bosforo , Messina eta Oresund itsasarteac dira.

Continenteco peninsula nagussia Escandinavia , Iberiar peninsula , Italia , Balkanac , Cola , Jutlandia eta Crimea dira.

Uharte nagussia honaco hauec dira:

 1. Britainia Handia , 218.000 cm² .
 2. Islandia , 103.000 cm² .
 3. Irlanda , 83.000 cm² .
 4. Cembla Berrico Ipha uhartea, 49.000 cm² .
 5. Cembla Berrico Hego uhartea 33.000 cm² .
 6. Sicilia , 25.000 cm² .
 7. Sardinia , 24.000 cm² .
 8. Cipre , 9.200 cm² .
 9. Corsica , 8.700 cm² .
 10. Creta , 8.300 cm² .
 11. Seelandia , 7.500 cm² .
 12. Eubea , 3.900 cm² ..
 13. Mallorca , 3.600 cm² .
 14. Malta , 316 cm² .
 15. Fionia , 3.400 cm² .
 16. Pharoe uharteac , 1.390 cm² .
 17. Eivissa , 560 cm² .
 18. Menorca , 690 cm² .

Geologia Aldatu

 
Europaco mappa geologicoa

Europaco geologia aldacorra eta complexua da, eta continente ossoa dauden paisaien anhiztassn handia sorcen du, Scotiaco Lur Garaietatic hass eta Hungariaco lautadetaraino. Europaco eçaugarriric erranguratsuena Europa hegoaldeco mendien eta ipharraldean partialqui itsaspean Anglaterratic Ural mendietaraino hedatzen den lautada çabalaren arteco dichotomia da. Bi esparru horiec Pyreneoec eta Alpeac - Carpatoac mendilerroec banatzen dituzte. Ipharraldeco lautadac, mendebaldean, escandinaviar mendiec eta britainiar uharteen çath menditsuec mugatzen dituzte. Hegoaldeco escualde menditsua Mediterraneo itsassoa eta Itsasso Belçac mugatzen dute. Ipharraldeco lautadetatic sarcen diren saconera gutico ur massa nagussiac Itsasso Celticoa , Iphar Itsassoa , Itsasso Balticoa eta Barenseco itsassoa dira.

Plaquen tectonicaren ikuspunctuti , Africaco placa Mediterraneoco arroan placa euroasiarreranz ethengab ipharralderanz muguitzea da gaur egungo Europaco scenaren alderdiric nabarmenena. Africaco placac eraguindaco pressionea da Pyreneoen, Alpeen eta Carpatoen igoeraren raçoin orocorra. Careharriac eta berce sedimentu batzuc, Tetis itsassoco ancinaco lurra, goranz bulçatuac dira, eta, gaur egun, mendilerro hauen çathi handi bat dira. Italiaco hegoaldean, arcu-aurreco arroa garatzen da itsaspean, bi plaquen artean harrapatutaco çathi mediterraneo mini-continenteetaco bat dena. Lurraçalaren puzte honec, Italiaco mendiac goranz bulçatzen ditu, eta faila activoac eta sumendiac phizte ditu, Etna beçala. Iberia , banandutaco berce lursail unitate bat, biratu eguin da, eta Europa ossoaren aurka jarri da, plaquec talca eguin dutelaco.

Alpeetatic eta berce mendilerro batzuetatic ipharralderanz muguituz, jarduera tectonicoa, neurri handi batean, Balticoco cratoi egoncorrean desaguercen da. Joera honen salvuespen bat punctu bero bat da, erdialdeco Alemaniaren azpico mantutic alchatzen dena, Hesseco Voguelsberg beçalaco sumendien arduraduna içan dena eta, gaur egun, escualdeco ur beroco ithurrie eta lacuei beroa emaiten derauena.

Saprolitoz eguindac mantu meteoriçatuac ohicoac dira Europan. Saprolitoaren ossaera caoliniticoa eta ferraliticoa içaiteti grus içaiter aldatzen da. Lehenengoac Mesoçoicoan eta Cenoçoico goiztiarrean sorthu ciren; bigarrenac, berriz, Cenoçoicoaren amaieran [36] . Higatutaco harriaren hondaquinac, Finlandia eta Suedian lacu ugaric occupatutaco saconuneac eraguin ditu [37] [38] .

Europaco statuac Aldatu


Berce statu baten mempeco lurrac Aldatu

Resuma Batua Aldatu

Danimarca Aldatu

Finlandia Aldatu

Norvegia Aldatu

Staturic gabeco nationeac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Staturic gabeco nationeac »

Hiri nagussiac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Europaco hirigune nagussien cerrenda »
 1. Istambul 15.029.231 biztanle (2017).
 2. Moscu 12.615.279 biztanle (2019).
 3. London 9.126.366 biztanle (2018).
 4. San Petersburgo 5.383.890 biztanle (2019).
 5. Berlin 3.748.148 biztanle (2018).
 6. Madril 3.223.334 biztanle (2018).
 7. Quiev 2.950.819 biztanle (2019).
 8. Roma 2.857.321 biztanle (2018).
 9. Paris 2.140.526 biztanle (2019).
 10. Bucarest 2.106.144 biztanle (2016).

Cultura Aldatu

Europaco hizcunçac Aldatu

 
Europaco hizcuncen mappa.

Litteratura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Litteratura europarra »

79 europarrec lorthu dute Litteraturaco Nobel Saria , tartean Harold Pinterrec , Elfriede Jelinequec , Imre Kertescec , Günter Grassec , Jose Saramagoc , Wislawa Szymborscac , Jean-Paul Sartrec , Winston Churchillec , Bertrand Russellec eta Rudyard Quiplinguec .

Religionea Aldatu

Europaco religione garrancitsuena christautassuna da, Behe Erdi Aroco garaiatic. Hirur adar nagussi ditu: catholicismoa , protestantismoa eta eliça orthodoxoa . Protestanteac ipharraldean cocatzen dira, orthodoxoac ekialdean eta catholicismoa hegoaldean eta mendebaldean .

Islama Balkanetan dago cerbait hedatuta, XVI. eta XIX. mende bitartean Ottomandar Imperioaren mende baitzeuden: Albanian , lehengo Jugoslavian , Bulgarian eta Grecian . Europaco Russiac continenteco communitate musulmanic handiena daduca, Volga erdico tartarrac eta Caucasoco talde franco ( checheniarrac , avararrac , ingushtarrac eta abar) bere baithan eduquita. XX. mendeco migrationec direla medio, Mendebaldeco Europan ere gutiengo nabarmena bilhacatu dira musulmanac.

Juduec historia lucea daducate Europan, baina gutiengoen religionea içanda. Gaur egun Francia da Europaco herrialde bakarra non judutarren populationea %1era iristen den. Europaco juduec bi adar nagussi dituzte: asquenaciac eta sefardiac . Asquenaciac VIII. mendean heldu ciren, eta sefardiac Iberiar peninsulan lehenago ere fincatu ciren. XX. mendean Holocaustoac urritu eguin çuen judu europarren copurua, era çucenean (6 bat millioi hil baitzituzten) edo emigrationea eraguinez.

Garai modernoetan, secularizatione çabala guerthatu da, batic bat XIX. mendeco Francian eta XX. mendeco herrialde communistetan . Gaur egun, sinhesmen religiosoen maila osso desberdina içan daiteque thoquia cein den: Polonian %95 da religiosoa, baina %20 berceric ez Chequian . Batez berce, 2005eco Eurobarometroac [40] adiaraci çuen europarren %52c jaincoarengan sinhesten çuela.

Hedabideac Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. National Geographic Society (U.S.). (1999). Atlas of the world.. National Geographic Society ISBN 0-7922-7528-4 . PMC 41310554 . (Noiz consultatua: 2020-09-15) .
 2. «Henry Georgue Liddell, Robert Scott, A Greec-English Lexicon, εὐρύς» www.perseus.tufts.edu (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 3. «Henry Georgue Liddell, Robert Scott, A Greec-English Lexicon, ὤψ» www.perseus.tufts.edu (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 4. West, M. L. (Martin Litchfield), 1937-2015.. (2007). Indo-European poetry and myth. Oxford University Press ISBN 978-0-19-928075-9 . PMC 76937305 . (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 5. (Anglesez «europe | Origin and meaning of the name europe by Online Etymology Dictionary» www.etymonline.com (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 6. Les nouvelles intolérances.. Revue des deux mondes 1999 ISBN 2-7103-0937-8 . PMC 43419303 . (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 7. Davison, Roderic H.. (1960). «Where Is the Middle East?» Foreign Affairs 38 (4): 665–675. doi : 10.2307/20029452 . ISSN 0015-7120 . (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 8. (Anglesez Çollicofer, Christoph; Tvalchrelidce, Merab; Tappen, Martha; Leon, Marcia Ponce de; Nioradce, Medea; Mousquelishvili, Alexander; Maisuradce, Guivi; Ferring, Reid et al .. (2002-07-05). «A New Scull of Early Homo from Dmanisi, Georguia» Science 297 (5578): 85–89. doi : 10.1126/science.1072953 . ISSN 0036-8075 . PMID 12098694 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 9. «ScienceDirect» www.sciencedirect.com doi : 10.1016/j.jas.2013.06.013 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 10. Arsuaga, Juan Luis de.. (1998). La specie eleguida : la larga marcha de la evolución humana. (1. ed. arguitaraldia) Temas de Hoy ISBN 8478809090 . PMC 39171215 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 11. (Anglesez Sacamoto, Tatsuhico; Ruiz, Francisca Martinez; Stringuer, Christopher B.; Villalpando, Antonio; Valarino, Claire A.; Fuentes, Noemí; Brown, Quimberly; Guzman, Francisco Guiles et al .. (2006-10). «Late survival of Neanderthals at the southernmost extreme of Europe» Nature 443 (7113): 850–853. doi : 10.1038/nature05195 . ISSN 1476-4687 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 12. (Anglesez Pääbo, Svante; Viola, T. Bence; Kelso, Janet; Reich, David; Hublin, Jean-Jacques; Slatquin, Montgomery; Higham, Thomas F. G.; Douca, Caterina et al .. (2014-10). «Guenom sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia» Nature 514 (7523): 445–449. doi : 10.1038/nature13810 . ISSN 1476-4687 . PMID 25341783 . PMC PMC4753769 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 13. «ScienceDirect» www.sciencedirect.com doi : 10.1016/j.jhevol.2011.11.009 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 14. Borça, Eugene N.. (1990). In the shadow of Olympus : the emerguence of Macedon. Princeton University Press ISBN 0691055491 . PMC 20563267 . (Noiz consultatua: 2019-05-04) .
 15. The Oxford companion to archaeology. Oxford University Press 1996 ISBN 0195076184 . PMC 35178577 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 16. Encyclopedia of prehistory. Cluwer Academic/Plenum Publishers ©2001-©2002 ISBN 0306462648 . PMC 42476753 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 17. «British Museum - Ancient Greece» web.archive.org 2012-06-15 (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 18. «Periods - School of Archaeology - University of Oxford» web.archive.org 2018-10-26 (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 19. Short, John R. (John Rennie), 1951-. (1984). An introduction to urban geography. Routledgu & Kegan Paul ISBN 0710098928 . PMC 59974215 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 20. a b Daly, Jonathan W.. (2014). The rise of Western power : a comparative history of Western civiliçation. Bloomsbury ISBN 9781441189011 . PMC 856054646 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 21. Democracy : the unfinished journey, 508 BC to AD 1993. Oxford University Press 1992 ISBN 0198273789 . PMC 25548427 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 22. Heath, Thomas Little, Sir, 1861-1940.. (1981). A history of Greec mathematics. Dover Publications ISBN 0486240738 . PMC 7703465 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 23. Guee, Brian. (1975-01). «Early Physics and Astronomy: A Historical Introduction» Physics Bulletin 26 (1): 21–21. doi : 10.1088/0031-9112/26/1/028 . ISSN 0031-9112 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 24. Strauss, Barry S.. (2004). The battle of Salamis : the naval encounter that saved Greece--and Western civiliçation. Simon & Schuster ISBN 9780743274531 . PMC 988941905 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 25. McEvedy, Collin.. ((1985 printing)). The Pengüin atlas of medieval history. Pengüin Boocs PMC 17782716 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 26. Foster, Sally M.. (2004). Picts, Gaels and Scots : early historic Scotland. ([New ed.]. arguitaraldia) Batsford ISBN 0713488743 . PMC 56453769 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 27. Williams, Stephen, 1942-2004.. (1994). Theodosius : the empyre at bay. Batsford ISBN 0203975960 . PMC 230743868 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 28. Hadas, Moses, 1900-1966.. (1950). A history of Greec litterature.. Columbia University Press ISBN 0231017677 . PMC 307596 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 29. Norman F. Cantor. (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 30. a b c d National Geographic visual history of the world. National Geographic Society 2005 ISBN 0792236955 . PMC 61878800 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 31. Hunter, Shireen. (2016-09-16). Islam in Russia: The Politics of Identity and Security. doi : 10.4324/9781315290133 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 32. White, Lynn, Jr., 1907-1987.. (1962). Medieval technology and social changue. Clarendon Press ISBN 0195002660 . PMC 390344 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 33. Baudot, Marcel, (1902- ...)., Auteur.. ([1955]). Localisation et datation de la première victoire remportée par Charles-Martell contre les musulmans. [s.n.] PMC 491982155 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 34. الغنيمي، عبد الفتاح مقلد. (1996). <>.. عالم الكتب، ISBN 9772320819 . PMC 949513854 . (Noiz consultatua: 2019-05-05) .
 35. Condaira. (Noiz consultatua: 2017-11-21) .
 36. Migoń, Piotr; Lidmar-Bergström, Carna. (2002-08). «Deep weathering through time in central and northwestern Europe: problems of dating and interpretation of geological record» CATENA 49 (1-2): 25–40. doi : 10.1016/s0341-8162(02)00015-2 . ISSN 0341-8162 . (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 37. «10.3726/978-3-653-05311-1/1» Inactive DOIs (CrossRef) (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 38. «Söc - Uppslagsverquet Finland» uppslagsverquet.fi (Noiz consultatua: 2020-01-20) .
 39. Oraindic ere officialqui onhartu beharra dago. 2008co otsailaren 17an bere buruaren independencia aldarricatu çuen.
 40. ReportDGResearchSocialValuesEN2.PDF

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu


Azpiindicearen textua