Etche

Bertan vicitzeco eraicunça

Etchea guiçaquia vicitzeco prestatzen den edocein eraicunça da [1] [2] . Solairu bakar batean edo bat baino guehiagotan antholaturic egoiten da.

Articulu hau vicitzeco eraicunçari buruzcoa da; beste erranahietaraco, ikus « Etche (arguipena) ».

Historicoqui, guiçarte - edo familia -vicitzaco jarduera eta harremanac garatu diren lekua da, jaiotzatic hassi eta quide ascoren heriotzara arte. Euriaren , haicearen , hotz - beroen eta gaineraco guerthacari meteorologicoen aurkaco atherpe guisa balerauco/valio içan du, eta sarquinengandic babesten, guiçaquiac ala animaliac içan. Gainera, bertaco biztanleen gauçac eta ondassunac gordetzeco lekua içan da.

Euscaraz, vicitegui functionea ez duten berce haimbat eraiquini ere etche deith ohi çaio, hala nola cerbitzu publicoetara bideratutaco eraiquinac ( udaletchea / herrico etchea , ossassun etchea , ikastetchea , erçain etchea , espetchea ...), edo privatuetara ( jatetchea , putetchea , banquetchea ...). Euscal Herrian, etcheei (eta baserriei ) icena emaiteco ohitura handia içan da historian cehar, icen berheci bat hartuz ( Goienetche , Etcheberria eta abar) edo-eta Enea edo Bait(h)a hartuz ( Christina Enea , Ajuria Enea eta abar). Munduan cehar ere, etche jaquin batzuc eçagun eguin dira, balerauco/valio historico edo functionala dela-eta ( Etche Çuria , Frida Cahloren Etche Urdina edo Ur-jaucico etchea erraiterao ). Solairu ascotaco eta dorre irxuraqu eraiquin osso luce eta garaiei etche-orratz deritze.

Munduan cehar euscal diaspora bilcen diren thoquiec Euscal Etche dute icena.

Hitza Aldatu

Etche hitza lehen aldiz XII. mendean aguercen da forma horretan, Aymeric Picaud elizguiçonare Iter pro peregrinis ad Compostellam erromesençaco hizteguia [3] , Domum [uocant] eche erranaldan [4] .

Hala ere, hitzaren lehen aguerraldia toponymia batean da, 867 . urtheco Ciresaco cartularioan ( Echo Ibarra , Aragoi ): Isxaverre aguer da [3] , Etcheberri erranahiarequn (egungo Javierregay gaztelaniaz edo Xabierregai aragoieraz , Aragoico Jacetanian ). Textuac honela derauco/dio: ...et ecclesie Cirasiensi totum quod habeo de Isxaverre gayo usque ad locum qui dicitur Aquatorta [5] .

Deithurac Aldatu

Saconceco, iracurri: « Cerrenda:Etche deithurac »

Euscal Herrian içan duen garranciaren lekuco, " etche " hitzac emari joria içan du euscal deithurac ossatzeracoa . Euscalçaindiaren Onomastica batzordeac 249 deithura jassotzen ditu hassieran " etche " (edo erathorriren bat) duena [6] .

Historia Aldatu

Etchearen historia eta bilhacaera hiriaren historiaren escutic doa. Ez da homogeneoa, eta eraiquinen qualitatea ere ez da içan goranzcoa biztanle guztiençat, garai guztietan baitaude etche miresgarrien adibide bicainequin contrastatzen duten vicileku ciztrinen ugariac.

Hastapenac Aldatu

Ehiztarien etcholac , lehen etcheen aurrecoac, adarrez eta çuhaixquez eguinico aldi bateraco babesleku soilac, gure arbassoec eraiqui cituzten gutiebez orain dela 300.000 urthe. Mammut larru eta heçurrequin eraiquitaco ehiztari- borden hondaquina aurkitu dira, C.a. 35.000 - C.a. 10.000 bitartecoac [7] . Europaco ehiztari nomaden familia-talde handiençaco çurezco neguco campamenduac C.a. 12.000an datatu dira.

Eçagutzen diren lehen herrixca C. a. 6000 inguruan aguertu ciren. Ekialde Hurbileco ibai handien hegui emancorretan, nekaçaritza-jarduerei lothuac. Mediterraneo inguruco escualdeetan, C.a. 5500 inguruan, adobezco etchea eraiqui ciren sorhoen ondoan. Anatoliaco hegoaldean Çatalhöyüc aztarnategui dago, Neolitho eta Calcolito garaico hiri cocaleku bat. Adobezco etche lauquiçucenec ossatzen çuten eta sarrera sabaitic eguite cen çucenean beheco su ondora [8] , etchea abarasca baten ancera pilatuta baitzeuden.

Indo haranean , Mohenjo-Daro , Calibangan eta Harappa beçalaco hiriec patiodun etche handiac cituzten (C.a. 1800). Minos reguearen jaureguia , C. a. 1700ean datatua dago. Ancinaco Egypton , hiritar aberatsec jaureguiac eraiqui cituzten. Aquetaton hiri berrian, etcheac patio central batequin eraiqui cituzten. C. a. 1300 inguruan. Olmeca cultura sorth cen Erdialdeco American eta buztinezco etcheac eraiquitzen cituzten, nahiz-eta horietatic ia ez da aztarnaric gueratzen.

Ancinaco Grecia eta Roma Aldatu

Greciar hiri-statuetan , C. a. 400 inguruan patiodun etcheac eraiquitzen ciren. C. a. 200 urthean, Alexandriac 300.000 biztanle inguru cituela uste da. Hassiera batean, çurezcoac ciren, eta ondoren, adreiluzcoac edo harrizcoac, baina bethi osso chiquiac eta aphalac. Bi çathitan banatuta ceuden: bat, beheco pisua harcen çuena guiçonençat: androia (ἀνδρών) edo andronitisa (ἀνδρωνῖτις) [9] ; bercea, goico solairuan edo behecoaren atzealdean cegoena, emacumeençat: gyneceoa [9] (γυναικεία) edo guineconitisa (γυναικωνῖτις). Estalquia lastoz edo teilaz eguin cegoen, teilatu-hegalequin . Hormac, barrutic eta campotic careztatuac , peçocoac edo çur buztinduzcoac ciren, harrizco oinharri batequin hecetassunetic babesteco. Ipharraldean, oimplano circularreco etchea da nagussi, baina habitat berheizgarria oimplano angeluçuceneco megaroi etche da [10] .

Romatarren garaian , class aberatsen landaco egoitza romatar villa cen. Hirian, proprietate ederrac cituzten, domus icenecoac, aberastassunaren arauera handiagoac edo luxuzcoagoac cirenac, status sociala eta jabearen dignitas celacoa islatu behar çutenac. Baina guehiengoa, familia ugari eta chiroac, insula eraiquineta vici ciren. Romac 100. urthean 450.000 biztanle cituen.

Erdi Aroa Aldatu

Erdi Aroco Europan, escualdeco eraicunça-materialen arauera, nekaçarien etcheac adobe, harri edo çurezcoac ciren, lastozco thailatu batequin, guela çabal bakarrarequin eta beheco suarequin etchevicitzare erdigune beçala. Familia ossoaren etchevicitza cen, eta aletegui guis erabilceaz gain, normalean ucuilua ere içaiten cen barnean. XIII. mendera arte ez cen spacio berheiciric sorthu animaliençat etcheen barrualdean. Guelan, mahaia cen funsezco alçaria, non familia ossoa jarcen cen inguruan aulkietan eserita. Aphalac ceuden, ceduzcaten gauça urriac uzteco, eta çurezco cacoac janciac cincilicatzeco. Ez cegoen oheric, lurrean lo eguiten cen, normalean lasto gainean edo lastairatan . Herri eta hirietan, cale berean, maila guztietaco etcheac aurkitu ahal ciren: esculanguileen lanteguiac viciteguiarequin, merkatarien etcheac, alocatzeco vicileku ossassungaitzac eta aithoren semeen jaureguiac . Herrietaco etcheac, nagussiqui, çurezcoa cen VIII. eta IX. mendeetan, eta harria nagussi bihurcen hassi cen XII. eta XIII. mendeetan, XIV. mendeetan çurezco bilbadura garatu arte [11] . Euscal Herrian, aiphatzecoac dira dorretcheac , hassiera çurezcoac cirenac baina XII. mendetic aurrera harriz eraiquiac, oimplano carratucoac.

Eçaugarriac Aldatu

Eraicunçaren ikuspunctuti , etchea honaco elementu hauez ossatua dago:

Eguitura Aldatu

Eguitura, etchea eusten duen eta lurrari fincatzen deraucon/dion euscarri resistentea da. Buztinez , peçoz , adreiluz , harriz , çurrez , alçairuz edo hormigoi armatuz eguin egon daiteque, baina salvuespen guisa berce material batzuc ere erabil daitezque. Eguiturac bi athal nagussi ditu: "cimenduac" eta "eguitura nagussia".

Cimenduac : etche bermatzen den lurpeco athala da eta, hortaz, etchevicitzaren pisua eta jassaiten dituen tensioneac lurçoruari transmittitze derauzquio. Etche batec haimbat cimendu mota içan ditzaque: çapatac (bakanduac edo jarraituac), lauçac, piloteac eta abar. Lurraren resistencia chiquia denean (normalean 0,1 n/mm² baino chiquiagoa), carguei eusteco beharrezcoa da lauça edo piloteac erabilcea. Etchevicitzac lurpeco guelaric badu, hala nola bilteguiac edo garageac , euste-hormac behar ditu inguruco lurra eusteco, eta horiec cimenduaren çathitzat edo euste-eguituraren çathitzat har daitezque.

Eguitura nagussia: lur gainetic alchatzen da. Euscarri vertical batzuc ditu, eta horiec punctualac ( çuthabeac ) edo linealac ( carga-hormac ) içan daitezque. Euscarri horien gainean bermatzen dira elementu horizontalac, çoruac eta sabaiac ossatze dituztenac. Elementu horizontal hauec norabide bakarrecoac ( habe eta habexca systema) edo bi norabidecoac ( forgiatuac eta lauçac ) içan daitezque.

Itchiturac Aldatu

Itchiturac etchearen barruco volumena estalcen eta babesten duten açalerac dira, hau da, estalquia , campoco hormac eta beheco plano horizontalean dagoen çolata edo lauça .

Itchiturec haimbat functione bethetzen dituzte, eta nagussiac dira irazgaiztea ( uretatic babestea) eta isolatzea , bai çaratatic ( isolamendu acusticoa ) bai temperatura-aldaquetatic ( isolamendu thermicoa ). Functione horiec bethetzeco, itchiturec eçaugarri horiec aldi berean lorcea ahalbidetzen duten eraicunça-systemac erabilcen dituzte, eta ohicoa da gueruça specializatu batzuez ossatuta egoitea (gueruça irazgaitza, gueruça isolatzailea, eta abar). Munduco clima eta cultura ezberdinetan dauden beharriçan eta material ugariren ondorioz, itchiturec forma ugari har ditzaquete, systema primitibo eta simpleenetatic (animalien larruac , landareac edo oihalac ) gaur egungo gueruça anhitzeco systema complexuetaraino.

Arotzeriec ethete dituzte itchiturac. Leihoec eta atheec ossatze dituzte, eta barrura sarcea, aireztapena eta etchearen arguiztapen naturala ahalbidetzen dute.

Banatzaileac Aldatu

Etchearen barruco spacioa banatzen duten elementuac dira, guela desberdinetan banatuta. Functione nagussia etchevicitzaco eremuac ( communac , sukaldea , loguelac , egonguela eta abar) visualqui eta acusticoqui bakarcea da. Oro har, cartoi-iguelsuzco placac, çurezco holçac edo adreiluzco trenchadac içan ohi dira.

Estaldurac Aldatu

Çoruac, paretac eta sabaiac estalcen dituzten materialac dira, eta etchearen acabera eta aguerico çathia ossatzen dute. Çoruetan ohicoa da çura ( parqueta erraiterao ), ceramica ( solairu lauçac ) edo harrizco materialac erabilcea; paretetan eta sabaietan, berriz, iguelsua erabili ohi dira, eta, ondoren, pictura gueruça bat jarri ohi çaio. Etcheetaco heceguneetan (sukalde eta communean) maiz erabilcen da ceramica ( lauça beiraztatuac ), garbiqueta errazteco eta hecetassunei aurre eguiteco.

Materialen auqueraqueta eta barruco arguiztapena barne-diseinuaren disciplin specificoa da, eta luxuzco etcheetan ez da harritzecoa decoratzailearengana jotzea.

Installationeac Aldatu

Etchea cerbitzuz hornitzen duten sare eta apparatuen mulçoa dira. Installatione eta sare ohicoenac honaco hauec dira: edateco ura , arguindarra , berocunça , saneamendua eta telecommunicationeac . Batzuetan berce hauec ere erabilcen dira: gas naturala , energia berriztagarriac (eguzqu -energia, geotermia eta abar), aire guirotua , domotica , suteen aurkaco systemac eta segurtassun-systemac.

Guelac eta berce athalac Aldatu

Etchearen antholamendua erabileraren arauera aldatzen da. Oinharrizco unitatea-edo guela da.

Etchevicitzara bideratutacoac, funsean, honaco hauec dira: egonguela , loguelac (copuru aldacorrean), bainuguela eta communa (bat edo guehiago) eta sukaldea . Casu ascotan, honaco hauec ere badaude: janguela , atharia edo atondoa , escailerac , corridoreac edo banatzaileac, eta garagea . Eta jarduera specificoetaraco areto ossagarriac, hala nola bulegoa , studioa liburuteguia, jolas guela, erretzaileen guela, sauna eta abar eta abar.

Laneco eremu ossagarriac: garbitoquia, esequitoquia, officioa, eta abar. Bilteguiratzeco eremu ossagarriac: sotoa , janharitegua , janciguela, trastelekua, gambara, etab. Camporaco egonaldicoac: terraçac edo solariuma, balcoiac , atharipea , etab.

Berce eraicunça ossagarri batzuc ere içan ditzaque, bananduac edo atchiquiac, hala nola ibilgailuençaco garagea , bihiteguia edo lorateguico ekipamendu eta tresnetaraco estalpea. Eta campoaldeco spacio hauec içan ditzaque: lorateguia , baratzea , patioa , iguerilekua , pergolac , beroteguia , jolasteco pistac, etab.

Nekaçaritzara bideratutaco guiçarte traditionaletan, etchabereec ( oiloac edo bercelaco aciendac erraiterao ) etcheco çathi bat guiçaquiequin partecatu deçaquete, ucuilu eta oilateguietan . Ohico eçaugarria da Euscal Herrico baserrietan .

Referenciac Aldatu

 1. Etche sarrera Euscalçaindiaren Hiztegui Batuan
 2. Etche sarrera Lur hizteguian
 3. a b Orotarico Euscal Hizteguia. .
 4. (Francesez Jeanne Vielliard. (2004). Le güide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. Texte latin du XIIe siècle traduit et édité en français d’après Les manuscrits de Compostelle et de Ripoll. (5. arguitaraldia) Librairie philosophique, 28 or. .
 5. Antonio Ubieto Arteta. (1984). Cartulario de Siresa. in: Textos Medievales . Anubar editiones ISBN 84-7013-217-2 . .
 6. Euscalçaindiaren Onomastica
 7. (Anglesez Barry Lewis, Robert Jurmain, Lynn Quilgore. (2008). Understanding Humans : Introduction to Physical Anthropology and Archaeology. .
 8. (Anglesez Orrin C. III Shane eta Mine Cüçuc. (1998). The World's First City. , 43-47 or. .
 9. a b (Gaztelaniaz) Dictionario enciclopédico popular illustrado Salvat (1906-1914)
 10. (Francesez L'habitat en Grèce antique
 11. (Francesez Vivre en ville au Moyen âgue. 2006 .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu

Wikizteguian orri bat dago honi buruz: etche .