Regue-reguina Catholicoac

Regue-reguina Catholicoac Elisabeth I.a Gaztelacoa eta Fernando II.a Aragoicoa ciren. Bien arteco ezconçarequin ( 1469an ) Iberiar Peninsulaco bi resuma handienac elkartu ciren.

Regue-reguina Catholicoen irudia

Euren reguetzan Naffarroaco Resuma , Canariac eta Granadaco Resuma conquistat cituzten. 1492an eurec ordaindutaco expeditione batec America "aurkitu" çuen, colonizatione processu hassiz eta modu honetan Espainiaren bothere handituz.

Reguina Aldatu

Saconceco, iracurri: « Elisabeth I.a Gaztelacoa »

Elisabeth I.a Gaztelacoa, baita ere Elisabeth Catholicoa deithu , ( 1451 - 1504 ) Gaztelaco reguina içan cen 1474tic 1504ra. Joan II.a Gaztelacoaren eta Elisabeth Portugalgoaren alaba cen. Bere anaia Alfonso hil cenean, Elisabeth Gaztelacoa koroaren jaraunsle icendatu çuten, Güisandaco itunaren bidez ( 1468 ). Reguinaren anaiorde Henrique IV.a Gaztelacoac , beronen alaba Joana Beltranejaren escubidea baztertuz onhartu çuen delaco itun hori. Baina, Joana Beltranejac Gaztelaco koroa escuratu nahi çuenez, Portugalen lagunçarequin Guerra Civilari hassiera eman ceraucon. Elisabethen aldecoec garhaitu ondoren ( 1476 ) Portugalequin baquea signatu cen Alcobendasen (Madril) 1479ean .

Reguea Aldatu

Saconceco, iracurri: « Fernando II.a Aragoicoa »

Fernando II.a Aragoicoa, baita ere Fernando Catholicoa deithu , ( 1452 - 1516 ), Napoli ( 1504 - 1516 ), Valencia , Sardinia eta Naffarroacoa ( 1512 - 1516 ) eta Barcelonaco Condea içan cen. Joan II.a eta bere bigarren emazte Joana Enriquecen semea. Aragoico regue 1479 eta 1516 urtheen bitartean. Gaztelaco regue-ezcontide 1474 eta 1504 bitartean eta Gaztelaco Koroaco regueorde 1507 eta 1516, bere alaba Joana Eroaren gaixotassun cela eta, Philippe Ederraren heriotza eta guero. Siciliaco (1468-1516) eta Napolico (1504-1516) regue. Fernandoc beaumondarren babesa lorthu çuen Naffarroa conquistatzeco 1512an. 1515 Naffarroaco Gortheec Ancinaco Resuma Gaztelaco Corora bat cedin adostea lorthu çuen, eta resuma leguez Gaztelaco çathi bihurtu cen ("de facto" hirur urthe lehenago conquistatua içan cen arren.

 
Regue-reguina Catholicoen armarria 1492tic aurrera:
Gaztela eta Leon, Aragoi eta Sicilia eta Granada resumetaco armarriec ossatua

Barne politica Aldatu

Gaztelan ondorengotza-guerra amaitu ondoren, Fernandoc eta Elisabethec beren resumac baquetzeari ekin ceraucoten/cioten. Horretaraco, Ermandade Sanctua sorth çuten Gaztelan: policia-talde bat cen, bidelapurren aurka eta nobleen bidegabequerien aurka borrocatzeco. Justicia ere berrantolatu çuten, eta Cancellaritza indartu çuten; hau da, ephai-eracunde gorena. Regue-reguina Catholicoec beren botherea areagotzea erabaqui çuten, hirien bothereari aurre eguiteco. Horretaraco, correjidoreac icendatu cituzten; hau da, regue-reguina aguimpidea Gaztelaco udalerri guztietan eçarceco ardura çuten functionarioac. Regue-ogassuna sendotzeco, nobleciari aurreco regue-reguinec emandaco privilegioac eta lurrac kendu cerauzquioten. Armada professionala eta irauncorra sorthu çuten; Europaco armada eraguincorrenetacoa içaitera iritsi cen.

Naffarroaco conquista Aldatu

Saconceco, iracurri: « Naffarroaco conquista »

1512an Fernando Catholicoaren tropec Naffarroaco Resuma erass , conquistatu eta Gaztelara batu çuen. Hala ere, Naffarroa Garaiac ez çuen resuma titulua galdu 1839ra arte. Urthe hartan provincia soil bilhacatu cen.

Naffarroa Behereac resuma ndependente guisa iraun çuen, 1589 urther arte. Urthe hartan, Henrique III.a Naffarroac Reguea ezconça bitartez Franciaco regue bihurtu cen. Ordutic aurrera Franciaco regueec "Franciaco eta Naffarroaco regue" titulua eraman çuten. Icendapen honec Franciaco Iraulça arte iraun çuen.

Religionea Aldatu

Espainia, içaitez, Eliçaren egoitza nagussia cen Italia baino catholicoagoa cela aldarricatu çuten regue-reguinec. Granadaco Resuma conquistatu eta hurrengo egunean, Alhambran decretu bat aldarricatu çuten, christau catholico bihurtu ez ciren juduac erbesteratzeco.

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu