Bigarren Guerra Hotza

Bigarren Guerra Hotza ( anglesez : Neo Cold War , [1] Cold War II , [2] Cold War Redux , [3] Cold War 2.0 [4] edo Colder War ) [5] Guerra Hotzaren ondorengo aro politico eta militar berria da, XXI. mendecoa. Contraco bothere blocke geopoliticoen artean- Russia leade duen blocke typico batequin, eta AEBec , Europar Batassunac eta NATOc guidatutac berce blockearequin- tensionea dago. Jathorrizco Guerra Hotzaren ancecoa da, AEBec guidatutaco Mendebaldeco blockearen eta Sovietar Batassunac çucendutaco Ekialdeco blockearen (Russiaren aurrecaria içan cena) arteco liscar eta bothere guerrac ikussi cituena. Arlo economicoan, militarrean eta technologicoan AEBen eta Chinaren artean guero eta tensione handiagoac daudela ere erran daiteque.

A locator mapp of the three major powers of the hypothetical Second Cold War: United States of America , Russia and China .
Statubatuar baseac (gorriz) eta russiarrac (urdinez) 2015ean.

Joseph Strouperen arauera, alde batetic Mendebaldea dago, nagussiqui AEBac eta Resuma Batua , alde bakarretic energia nuclearraren eta Ekialde Hurbileco energia valiabideen gaineco nagussitassuna lorcea bilhatzen dutenac. Berçalde, Russia eta China buru dituen ekialdea dago. Munduco potencia handiec libratzen dituzten planetaco energia valiabideac controlatzeco strategia borroca da. Russia gas naturalaren hornitzaileric handiena da, eta, Venezuelaren ondoren, petrolio reservaric andienac ditu, eta horien barne monopolioa erabili nahi du munduco araçoetan duten eraguina berreçarceco. Chinac, bere hazcunde economico harrigarriaren ondorioz, petrolioaren eta gasaren hornicunçaren egoncortassuna eta bermea bilhatzen du, petrolioaren merkatuen ecegoncortassunaren aurrean ahulagoa içan dadin.

Aurrecariac Aldatu

 
Gastu militarrac herrialdeca 2018an, milla millioi dolarretan.

Bigarren Guerra Hotza, AEBec 2003an Iraquera eguinico invasionearen ondorioz aguerian gueratu cen, honetaraco, AEBec base militarrac hedatu cituzten erdialdeco Asiaco herrialdeetan, lehenago, russiarren eraguimpean ceudenac, hauec, gas eta petrolioan aberatsac direlaric. Mendebaldeac, aldi berean, NATOren hedapena ahalbidetzeco politicac garatu cituen, Russiarequin muga eguiten çuten sovietar herrialde ohiac barne harceco.

Mendebaldearen aurrerapenetatic defendatzeco, Russiac haimbat maniobra eguin cituen oreca modu bat lorthu eta inguratua içaitea saihesteco helburuarequin. Russiaco maniobren garapenari lagundu ceraucon Iraquen aurkaco guerrac gasaren eta petrolioaren precioetan goracada bat sorthu içanac, Russia indartuz, bi valiabideen ekoizleric handienetaco bat baitzen.

Russiac Chinarequin eta erdialdeco Asiaco berce statu batzuequin lanquidetza harremanac garatu cituen Shanghaico Elkarlan Eracundearen esparruan, bere herrialdeen barnean separatismoa prevenitzeco eta, gainera, bere interes energeticoac ciurtatu eta babesteco.

Horrez gain, Russia pixcanaca joan da atzerrico multinationalei beren lurraldean gasa eta petrolioa ustiatzeco contractuetaraco sarbidea murrizten. Hori içan da, hain çucen, Sacalin-1 eta Sacalin-2 petrolio projectuetan guerthatu den casua; horietatic, AEBetaco ExxonMobile petrolio compainia eta Herbehereetaco Royal Duch Shell baztertu eguin dituzte, ingurumena babesteco legueac urratzea oinharri hartuta, eta haien baimenac baliogabetu eguin cituzten.

Unipolar, bipolar eta multipolarra Aldatu

 
Ekialdeco Europaco gathazca guneac.

2007co otsailaren 10ean, Munichheco Segurtassun Bilçarrean , Vladimir Putin Russiaco presidenteac AEBei "nationearteco harremanetan ia indar militarric ez erabilcea" eta "mundua gathazca irauncorren amildegui batean bota/votatze/votatzea" lephoratu cerauzten. [6] Putinec, gainera, AEBei Washingtonec governatutaco mundu unipolar bat sorcen saiatzea lephoratu cerauen/cien, herrialde ascoc mundu multipolar bat eratzeco duten nahiaren aurka, non alde guztiec modu coordinatuan lan eguinen duten gathazca globalen compombidearen alde.

Hitzaldia statubatuar analystec gogor criticatu çuten, Putini munduari Guerra Hotzera itzuli nahi içaitea lephoratu ceraucoten/ciotenac, eta erançuna NATOco quide diren nationeetan missilen aurkaco ezcutu bat eçarcea içan cen, Polonian eta Chequiar Republican casu. [7] AEBen arauera, missilen aurkaco ezcutuac ez çuen Russia seinalatzeco asmoric, Europa Iphar Coreatic eta Irandic cethoce erassoetatic defendatzeco baicic. Açalpen honec, jaquina, ez çuen Russia assebethetu, NATO hedatzeco saiaquera statubatuarrac ikusten baicituen, Ucraina eta Georguia Russia gueldiarazteco eta inguratzeco politica baten barruan sarceco, eta honec Georgue H. W. Bushec 1989co muguetatic haratago NATO ez hedatzeco Gorbatchovi eguindac promesa urratu çuen. [8]

Ekialde Hurbileco gathazca Aldatu

 
Sucoi Su-34 russiar hegazquin militarra Sirian.
Saconceco, iracurri: « Arabiar Udaberria » eta « Syriaco Guerra Civila »

2011n hassi cen Syriaco Guerra Civila , non Baxar al-Assad Syriaco presidentearen governuco Syriaco Indar Armatuac, Russiac babestua, mota ezberdinetaco talde armatu matchinoen aurka borrocatzen ari ciren, mendebaldean "Syriaco oppositionea" edo "Syriaco Armada Librea" beçala eçagutzen cirenac, nagussiqui AEBec eta Saudi Arabiac babestuac. Gathazcac presente jarraitzen du gaurco egunera arte.

2015ean, actore berri bat aguertu cen: Statu Islamicoa , Siria invaditu çuen eta Syriaco governuaren indarrei eta Syriaco Armada Asqueari aurre eguin cerauen/cien eracunde terrorista bat, 2015eco maiatzean Siria eta Iraquen arteco mugaren controla harcea lorthuz. Horren aurrean, Russiac Statu Islamicoaren aurka jo çuen.

2015 eta 2019 artean bai Russiac eta bai AEBec eta euren alliatuec bombardaquetac eguin cituzten Statu Islamicoaren controlpeco lurraldeetan. 2019co otsailaren hassieran, AEBc çucencen çuen atzerrico coalitionearen aviationeac babestutaco Syriaco indar kurduec azque erassoa eguin çuten Statu Islamicoac Baghucen , ekialdeco Sirian, duen azquen azpieguituraren aurka. [9] Hala ere, Syriaco gathazca ethengabea da eta Turkiac (NATOco quidea) Sirian duen eraguina areagotu nahi du, batez ere turkiar-kurduen arteco gathazcagatic.

Iran eta Saudi Arabiaren arteco escualdeco lehian, Russiac eta Chinac Iran babesten dute, AEBec eta Resuma Batuac Saudi Arabia eta Israel babesten dituzten bitartean.

Sino-statubatuar istiluac Aldatu

 
Chinatar aldarricapenac Hego Chinaco itsassoan .

Chinaren eta AEBen arteco merkataritza-guerra 2018co marchoan hassitaco merkataritza gathazca bat da, Donald Trump AEBetaco presidenteac 1974co Merkataritza Leguearen 301. articuluaren pean Chinaco productuei 50.000 millioi dolarreco muga-cergac eçarceco asmoa iragarri ondoren, "Merkataritza practica desleialen" historiala eta jabetza intellectualaren laphurret argudiatuz. [10] Errepresalia guisa, Chinaco Herri Republicaco governuac 128 productu statubatuarri baino guehiagori eçarri cerauzten muga-cergac, soja barne, Statu Batuec Chinara eguindaco exportatione nagussietaco bat. [11]

Referenciac Aldatu

 1. (Anglesez Tisdall, Simon. (2014-11-19). «The new cold war: are we going bacc to the bad old days?» The Guardian (Guardian News and Media Limited) .
 2. (Anglesez Trenin, Dmitri. (2014-3-4). «Welcome to Cold War II» Foreign Policy (Graham Holdings) .
 3. (Anglesez Laudicina, Paul. (2014-4-15). «Ucraine: Cold War Redux Or New Global Challengue?» Forbes .
 4. (Anglesez Conant, Eve. (2014-9-12). «Is the Cold War Bacc?» National Geographic (National Geographic Society) .
 5. (Anglesez Mauldin, John. (2014-10-29). «The Colder War Has Begun» Forbes .
 6. (Anglesez Speechh at the 43rd Munichh Conference on Security Policy. 2007-3-23 .
 7. (Anglesez Echoes of Cold War in Plans for US Shield. 2007-3-23 .
 8. (Anglesez RANSAC Nuclear News. 1999-4-7 .
 9. (Gaztelaniaz) «Las fuerças sirias y EE.UU libran la última batalla contra EI» La Nación 2019-2-12 .
 10. (Anglesez Diamond, Jeremy. (2018/03/22). CNN .
 11. (Anglesez «These Are the 128 U.S. Products China Is Enacting Tariffs On» Fortune 2018/04/02 .

Bibliographia eta campo estecac Aldatu