Vasconiaco Duquerria

Vasconiaco duquerria » orritic birbideratua)

Vasconiaco Duquerria (baita Wasconia eta gueroago Gascoiniaco duquerria ) VII. mendean sorthutac marca francoa cen, Akitaniaco mugueta vascoiac ( Vascones ) controlpean içaiteco. Novempopulania iceneco ancinaco provincia romatarra eta, garai jaquin batzuetan behinçat, Pyreneoen hegoaldeco eta Iruñea inguruco escualdea ere barnean hartu cituen. [1]

IX. mendeco francoen resumaco uda civil eta matchinaden ondorioz, behin bethico galdu çuten botherea Pyreneoez hegoaldeco lurraldeetan. Orduz gueroztic, Pyreneoetaco bi aldeac berheici eguin ciren: hegoaldean independenteac eta ipharraldean, Gascoinia , francoen mende, icenez bederen, nahiz eta IX. mendearen bigarren erdian eta X. mendeetan de facto independente içaitera heldu.

Historia Aldatu

 
Vasconiaco duquerriaren mappa Eudes Handairen guidaritzapean (c. 710-740), Akitaniaco duquerriarequin lothura personala çuenean. Ithurria: Garicoitz Estornés Çubiçarreta. Auñamendi encyclopedia.

Jathorria Aldatu

Barbaroen invasioneen garaietan mendebaldeco Pyreneoac vascoien atherp bilhacatu ciren. Hispaniaco visigothoac cein Galiaco francoac vascoiac mendean içaiteco borrocatu ciren, baina nehorc ez cituen vascoiac bere eremuan mantendu. 602an , merovinguiarrec beren hego-mendebaldeco mugan duquerri bat sorthu çuten franco , visigotho eta vascoien arteco gudan. Era berean, Hispaniaco visigothoec Cantabriaco duquerria sorth çuten hegoaldeco vascoiac controlpean içaiteco.

580 . urthe inguruan, barbaroen resuma biec jadanic expeditioneac bidaliac cituzten vascoiac mendean harceco. Chilperico I.ac Bladastes bere duquea bidali çuen, baina vascoiec Tolosa Occitaniatic mendebaldeco lautadetan garhaitu çuten, baita presoac hartu eta mendira eraman ere. Bitartean, Leoviguildo visigothoac hegoaldetic erasso eta Victoriacum iceneco gothorlekua sorthu çuen (batzuen ustez Gasteiz aitzinaco herriaren ondoan) [2] . Franco eta visigothoen croniqueta expeditioneac labur aiphatu cituzten. Biec ere Vasconia edo Wasconia hitza erabili çuten mendebaldeco Pyreneoen bi aldeetan cegoen lurraldea icendatzeco. Gainera, haimbatetan VII-VIII. mendeetan, Vasconia deithu citzaien Loira ibairainoco lurraldeei.

Francoen hassieraco garaia (602–660) Aldatu

602 . urthean, Vasconia, francoen mendean cegoen, eta Guenial delaco buruçagui francoa jarri çuten aguintari Garona ibaiaren inguruco lurraldetan eta Cantabriaraino. Aldiz, 610 eta 612 urtheeta hurrenez hurren, Gundemaro eta Sisebuto regue godoec vascoien aurkaco expeditioneac bidali cituzten, eta Duquerriaren Cantabriaco lurrac (egungo Araba eta Bizcaia ere tartean) bereganatu cituzten. 621ean vascoiec Ebro ibaiaren harana erasso eta guero, Chintilac azpiratu eguin cituen eta, urthe horretan bertan, Erriberrico gothorleku sorthu çuen, mendean hartutaco vascoiac bertan finca citecen.

626an , vascoiac francoen aurka alchatu ciren eta, ondorioz, Eauceco aphezpicua erbestera camporatu çuten aguintari francoec, vascoi matchinoac babestu eta haiequin bat eguitea lephoratuta. [3] 635ean , garai hartaco armada erraldoiena bidali çuten francoec Pyreneoen mendebaldera vascoien contra Arnebert duquearen buruçaguitzapean. Vascoiec mendietan babestuta eutsi ceraueten eta Arneberten beraren soldadu çuthabea garhaitua içan cen Çuberoan .

Bestade, 633an , Iruñeco aphezpicua Toledoco Laurgarre Conciliora joan ez cenez, ulertu da hiriburua vascoien (edo francoen) controlpean cegoela. 643an , berriro egungo Ipharralden matchinat ciren eta 648an Pyreneoen hego-mendebaldean ari ciren visigothoen aurka.

Akitaniarequin persona-lothura (660–768) Aldatu

 
Akitaniaco eta Vasconiaco duquerria (710-740)
 
Vasconiaco duquerria Poitiersco guduaren ondoren (734-743)

660an , Felix Akitaniacoa Vasconia eta Akitaniaco duque bihurtu cen. Garai hartan, Felixen aguinte-eremua ez cen helduco Tolosatic osso ipharraldera, baina guero Akitaniac Garona eta Loira ibaien arteco lurraldea hartu çuen bere baithan, baita Vasconia ere. Felix eta bere oinordecoac duqueac cirela, francoen gailentassun soil-soilic icenezcoa cen. 683 inguruan, Felixen lekucoa Lope I.ac hartu çuen, eta guero ethorri cen Eudon duquea 700 urthe inguruan.

711co musulmanen conquistac ceharo aldatu çuen orduco egoera. Godoen regue Rodrigoc Iruñean vascoien contra borrocan ari cela içan çuen expeditione africarraren berri. Eudon akitaniar duquea burujabea cen, eta merovinguiar reguearen cein bere etcheçainaren autoritateari uko eguin ceraucon. 719an (edo segur asqui lehenago), musulmanec Iruñea conquistat çuten. 721ean , Eudonec musulmanac mendean hartu cituen Tolosaco Battalia . 732an (edo 733an, azquen ikerqueten arauera), hala ere, Bordeletic guerthuo Garona Ibaico Guduan, Eudon garhaitua içan cen, eta armada musulmanec Narbona beren escuetan hartu çuen. Hori cela eta, Eudonec Carlos Martell francoari men eguin behar içan ceraucon eta, buruçagui francoarequin batera, Tourseco Battalia irabaci cerauen/cien musulmanei . Hori cela eta, bai Akitania bai inguruco marcac Franciaco etcheçainare erraneco bihurtu ciren, nahiz eta benetan Eudonec hil artean jaun eta jabe jarraitu çuen Akitania-Vasconian. Batzuen ustez, Eudonec Bordelen garhaipen lorthu içan balu, bera içanen çatequeen gailen eta Martell ez cen içanen christautassunaren defendatzaile, Eudon bera baicic [4] .

735ean Eudon hil cenean, bere oinordecoa cen Hunaldec aitaren burujabetassuna irricatuz, Martellen oinordecoac erasso cituen, bi belhaunaldi iraunen cituen guda hassiz. 743an , sorberria cen Asturiasco Resumaren armadac mendebaldetic erasso çuen Vasconia. 744an , Hunaldec bere seme Waiferren alde abdicatu çuen. Aldiz, francoen buruçagu Pepin Laburrac , 759an Narbona bere gain hartu ondoren, Waifer erassotu çuen haimbat aldiz eta ia hamarcada bat iraun çuen guerra latza eta guphidagabea phiztu çuen Akitanian. Pepin Laburrac hirutan ( 760 , 762 eta 766 ) menderatua, Waifer bere jarraitzaile etsituec erail çuten. 768 arteco Akitania independentearen garai honetan, Vasconia icenac Loira ibaiaz hegoaldeco lurraldea emaiten du aditzera orduco cembait documentu eta chronicatan, eta vascoiac aguercen dira lurralde horietan, guehienetan akitaniar indar militarraren muina ossatzen bada ere.

Vasconia carolinguiarren garaietan Aldatu

 
Vasconiaco duquerria Pyreneoen bi aldeetan (760)
 
"Tertre de Fronsac", Frontiacus , 769an Lupo II.a duquea eta haren peco vascoiac Carlomagnori men eguitera joan ciren fronteco gothorlekua

Aro berrico mehatchu nagussiac Carolinguiar Imperioa eta Cordobaco emirerria ciren. Behinçat, vascoiec ez cituzten mendebaldetic erassoac jassan behar içan, Asturiasco Resuma ondorengotza eztabaidetan murguilduta cebilelaco. 768an, Vasconia eta Akitania banandu eguin ciren berriz eta Lope II.a aurkitzen dugu Vasconiaco duque. Hala ere, hitzez francoen mendeco jarri arren, Carlomagno ez cen Lope II duqueaz eta bere sendiaz guehiegui fio, ordu arte Loiraz eta Garonaz hegoaldeco aguintariec bizcarra eman baitzeraueten Galia ipharraldeco aguintari francoei.

Horrembercez, Bordelen bere confiançaco contea jarri çuen eta, hartara, Lope IIren leinuari botherea kendu (778). Gainera, conterriac sorcen hassi cen, eta Vasconiaren feudaliçacioari ekin ceraucon: Tolosa Occitaniaz eta Bordelez gain, lehenengo conterria Fecensac içan cen Garona ibaiaz hegoaldera Bordele eta Tolosa artean, eta Carlomagnoc jathorr germaniarreco personac icendatu cituen bertaco buruçagui. Vascoiec ez cituzten batere begui onez hartu regue francoaren politica berria eta colonizatione asmoac, eta haimbatetan erassotu cituzten conte berriac.

778an Orreagaco gudua içan cen. Guda horretan, francoec Iruñea erass ondoren, vascoiec Carlomagnoren erretagoardia segada batean harrapatu eta birrindu çuten. Chronicalari francoec vascoi/euscal traitionea ( wasconica perfidia ) deithu ceraucoten/cioten guerthaerari, haiequin lokarriren bat baçutela aditzera emanez. Adalric vascoiac Tolosa Occitaniaco Torson contea bahitu çuen, baina hitzarmen "humiliagarri" baten bidez asque utzi çuen, Lope II duque vascoiari men eguitea cin eguinaraciz. Ondorioz, Carlomagnoc Torson cargugabetu eguin çuen eta bere gorthean ibilitaco Guillen Guellonecoa leiala jarri çuen ordezco (790). Harrezquero, Guillenec vascoiac menderatu cituen, eta Tolosa Occitania francoen hegoaldeco hiriburu bihurtu çuen. Pyreneoez ipharraldeco vascoiec francoequin batera lan eguin çuten 799co Barcelona musulmana azpiratzeco expeditioneetan.

Musulmanec ere Vasconia erasso çuten, eta Iruñea bere escuetan içan çuten VIII. mendean haimbat alditan. 798 - 801eco Iruñeco alchamenduec Cordobaco governaria camporatu çuten, baina Tutera inguruan Banu Qasien bothere sorcen lagundu çuten. 806an, francoen aldeco Velasco delaco buruçaguiac Cordobaren governaria berriz egotzi eta nagussitza hartu çuen Iruñean. 812 inguruan, Iruñeco alchamendu guiroa ikussita, Luis Erruquitsua hirira bertaratu cen " gauçac bere onera " ekarceco baina ez bide çuen arracastaric içan. Ipharraldera vueltan cela gutigatic saihestu çuen berce segada bat Orreagan, Iruñea edo inguruco emacumeac eta umeac bahituta harceari esquer. Une horretan, francoen contraco Enneco Aristaren aldeco taldea eguin cen nagussi Iruñean.

814an , Carlomagno hil berritan, Iruñeco matchinada Pyreneoez ipharraldera çabaldu cen. [5] 815ean (edo 816an) Luis Erruquitsuac Vasconiaco duquea cen Xemen (edo Següin, edo Sihimin) cargugabetu çuen. Horrec vascoien alchamendu orocorra phiztu çuen Pyreneoez bi aldeetan Garonaraino, autore batzuen arauera Garcia Ximenoren çucendaritzapean ( Enneco Arista Iruñeco lehendabicico reguea bera edo bere anaia cena). Buruçagui vascoiec gogor eguin ceraucoten/cioten Luis Erruquitsua regue francoari, baina men eguin behar içan ceraucoten/cioten Akicen 817 urthe inguruan. Aldiz, baquea ez cen errotu eta berehala Lope III.a Centulo , 818an Pepin I.a Akitaniacoac duqu icendatua, matchinatu eguin cen, baina regue horrec berac çaphaldu çuen revolta, Akitaniaco reguearen garhaipena partiala içan arren.

 
Akitania eta Vasconiaco buruçaguiac euscaldunen eta franco carolinguioen arteco dialectica gathazcatsuan (650-860)

Orduraco, Vasconiaco duquerrico Pyreneoez hegoaldeco alderdi ossoa (Naffarroa edo Aragoico conterria tartean) galdua çuten francoec. Pepin I.a Akitaniacoac, ordea, ez çuen etsi nahi içan eta expeditione militar bat bidali çuen Iruñera, buruçagui Eblo condea eta Aznar I.a Anso duque cituela. Iruñera resistencia gabe sarthu ciren, baina vueltaracoan çain cituzten vascoiac eta Banu Qasien armada borthuetan. Vascoiec eta Banu Qasitarrec expeditionea erasso, sunsitu eta francoen aldeco bi buruçaguiac preso hartu cituzten. Ondorioz, Iruñeco Resuma independentea sorthu cen, Ennecotarrec eta Banu Qasitarrec elkarren indarrac uztartuta. 828an ere Pyreneoz ipharraldera (mendebaldean) revoltac içan cirela dirudi.

Revolta guiro horretan, Aturri inguruco lurraldeac berheici eta burujabe eguin cirela dirudi, Vasconiaco contherria icena erabiliz. Aznar Anso, 824co Orregaco Guduan preso hartua eta guero garhaile euscaldunen senitartecoa cela-eta libre utzia, Pyreneoez ipharraldeco lurraldean alcha cen Pipino I.a Akitaniacoaren contra, baina Aznar Anso condea (edo duquea) 836an hil çuten (" heriotza lazgarria içan çuen "). Luis emperadore francoa uzcur içan arren, Aznar Ansoc Anso II.a Anso anaia içan çuen oinordeco. Hain çucen, conde berria Luisen oinordeco-gai Carlos Burusoila Francia Mendebaldeco reguearen contra borrocatu cen. Hurrengo urtheetan, Luis Erruquitsuaren, Pepin I.aren, Pepin II.aren eta Carlos Burusoilaren arteco borrocac içan ciren nagussi Vasconiaren ipharraldeco lurraldean eta Akitanian.

843an , biquingoec Bordele invaditu eta, Luis Erruquitsuac Bordeleco duque icendatu berritan, Xemen II.a (edo Següin II.a) hil çuten. Bere oinordeco Guilen ere hil çuten Bordele berrescuratzen ari cela 848an , [6] nahiz eta batzuen ustez atchilotu baino ez çuten eta guero regueac cargutic kendua içan cen. Aurreco biac hil ondoren, litequeena da Anso II.a Anso Bordelen nagussitu içana.

Pepin II.ac atherpe hartu çuen Vasconiaren Garonaco mugaco lurraldean eta Akitaniaco Resuma independente baten alde eguin çuen. Hala ere, Musa ibn Musa Vasconian sarthu cen eta Anso hartu çuen gathibu, baina Carlos Burusoilac bere ascapena negociatu çuen. Ondorioz, Anso II.a Ansoc (Aznartarren familiacoa) berean babes hartutaco Pepin II.a Carlos Burusoilari eman ceraucon (852), eta Anso Carlosen mendeco bihurtu cen. Carlos Burusoilac, truquean, Vasconiaco duque icendatu çuen. 853co leialtassun adiarazpen hori içan cen Vasconiac francoei men eguitearen azquen lekucotza, gueroztic bertaco duqueac independenteac içan baitziren mende bat baino guehiago. Anso hil cenean ( 864 ), Arnaut Gascoiniacoa bihurtu cen duque berri, baina hilabethe guti batzuen buruan hil cen biquingoac borrocatzen ari cela.

Vasconia Gascoinaranz Aldatu

Hurrengo bi mendeetan eta 1058 arte duque independenteac içan ciren Vasconiaco buruçagui, ustez Anso III.a Mitarra Gascoiniacoac sorthutac leinuaren escutic. Hala ere, contherri berriac sorcen hassi ciren Vasconia barruan, eta duqueac aguintea galcen joan ciren condeen mesedetan, non eta Armagnac, Astarac, Fecensac, Tolosa Occitania, Laphurdi, Çuberoa eta abarretan. Euscal Herrico muguetati at, gascoiera ipharraldec ordoquietan hedatu cen eta euscara Pyreneoetan babestu. Hala eta guztiz ere, Vasconiaco duquerria berriro içanen cen Naffarroaco Resumaren eraguimpea , batez ere Anso III.a Nagussiaren reguealdian

Vasconiaco duque eta condeen cerrenda Aldatu

Vasconiaco duqueac (Francoen basailauac) Aldatu

Vasconia eta Akitaniaco duqueac Aldatu

Vasconiaco duque burujabeac Aldatu

Vasconiaco duque eta Bordeleco condeac (Francoen basailauac) Aldatu

Vasconiaco condeac Aldatu

Behin-behineco banaqueta

Azquen Vasconiaco duque burujabeac Aldatu

Gascoiniaco duque burujabeac Aldatu

Akitaniaco duquerriari lothut 1058an .

Bibliographia Aldatu

Referenciac Aldatu

  1. Collins, Vita Hludovici Imperatoris liburuaren bere commentarioetan: Luis Erruquitsuac Pyreneoac ceharcatu cituen Iruñean gauçac bere onera ekarceco, orduco Gascoiniaco marcaren çathi bat cela aditzera emanez.
  2. (Gaztelaniaz) «Vitoria-Gasteiz» Auñamendi Encyclopedia (Noiz consultatua: 2019-11-19) .
  3. Fredegarius. IV, 54.
  4. Oman.
  5. Lopez de Luçuriaga Martinez, Iñaqui. (2016). Euscaldunac eta carolinguiar iraulça : Akitania eta Vasconian barrena. Udaco Euscal Universitatea ISBN 978-84-8438-591-2 . PMC 1055581693 . (Noiz consultatua: 2021-09-08) .
  6. Monleçun, 342.
  7. a b c d Auñamendi Encyclopedia

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu