Banucasitarrac [1] ( arabieraz : بنو قسي‎ , Banu Qasi , «Cassiusen seme-alabac») IX. eta X. mendeetan Ebroco harana —cembait unetan, Mediterraneoraino — governatu çuen euscal muladien ( islamera bilhacatutac christauac ) leinua içan cen. XI. mendearen hassieran Zaragozaco thaifac conquistat çuen Banucasitarren lurraldea eta azquen quideac Valenciaco Alpuente herrian jaurerri chiqui batean amaitu ciren. Ibn Hazm -ec idazle musulmanac "godoen garaico condea" cela adiaraci çuen.

Banucasitarren lurraldeac, laranjaz, 925 . urthearen inguruan

Osso guti daquigu leinuaren sorçailea içan cen Cassius condeaz . Banucasitar familiaren eponymoa da. Ithurri historicoac murritzac direnez, ecer guti daquigu conde horri buruz, eta daquigun gutia ez da Casiori buruzcoa, haren oinordecoequin lothutaco berriac baicic [2] .

Banucasitar familia muladiac paper politico handia içan çuen bi mendez, Cordobaco Califa-herriaren cerbitzura, Ebroco haranaren erdigunean eta mendebaldean. Berheciqui indarsua içan cen IX. mendearen erdialdean.

Çorci-hamar belhaunaldietan cehar, leinuan Muça icena sarritan repicatzen da, ança, Casio condea babestu çuen arabiar buruçaguiaren omenez. Hala ere, familiaco berce quide batzuen icenac -Fortun eta Lope, erraite bateraco- hauxe adiarazten dute, aleguia, leinua aldi berean Iruñeco Resuman naguss cen Aritza leinuarequi ere senidetuta cegoela.

Leinuaren jathorria Aldatu

Leinuari Cassius iceneco hispaniar-romatar edo visigotho handiquia eman ceraucon hassiera. Herri patriarchala cenez, aitaren postua semeac harcen çuen; semeetan çaharrenac çuen lehentassuna. Leinuaren jabegoac VII. mendeco Visigothoen Resumatic cetozquie .

Ez dira banucasitarren jathorriari buruzco aguiri asco gorde. Ibn al-Qutiyya XI. mendeco historialari eta idazle Cordobarrac Risala fi fadl al-Andalus bere idazlanean erran çuen banucasitarren historiari buruzco chronica bat eçagutzen çuela, Ebro haraneco Pyreneo aldeco berce bi familia islamdar botheretsur buruzco historia ere harcen çuena, Banu Tuyibiac eta Banu Tawilac , azque hauec berheciqui Barbastro eta Osca inguruan cocaturic ceudela. Çoritcharrez, aiphatutaco idazquia ez da açaldu orain arte arabieraz idatzitaco eta ikerçaileec aztertutaco Al-Andalusco aguirie artean.

Alfonso III.a Leongoac ere aiphatzen du bere croniquetan, Musa "nationetassunez godoa, baina religionez musulmana" cela. [3]

Ibn Haznen arauera, arabiarrec iberiar peninsularen conquistare urtheetan Francoen Goico Marca deritzoten escualdeco conde batec, Qasi icenecoac, Musa eta Tariq emirren tropa musulmanac lagundu cituen, 713 . eta 714. urtheen artean. Siriara joan omen cen. Bidaia haren helburua condea Damascoco califa cen al-Walid -i bere mempecotassuna aurrez aurre aldarricatzea eta cin eguitea içan cen. Datu interesgarri hau Ibn al-Quiiya-c berrezten du, erraiten duenean Musa Ibn Musaren arbass batec al-Walid califarequin basailutza lothura eguin cituela Islama bere babespean onhartu çuelaco. [4]

Cassius condea Islamera 714an bihurtu cen, era horretan omeiarren mawali (basailu) bihurtua. Hau dela eta, omeiarrec Hispania conquistat çutenean, bere lurrac eta bothere politicoa mantendu çuen, Banū Qāsī arabierazco abicena hartuz. Ibn Hazm-ec bidaia honi garranci handia emaiten derauco/dio, ceren eta horrela bai Qasic, bai haren lehendabicico ondorengoec, omeiarren mawali edo "basailuen" titulua içan çuten, eta horregatic gueroztic al-Andalusen musulmanen artean phiztu ciren gatazquetan, eurec bethi mudarien aldeco hautua eguin çuten alderdi Yemendarraren aurka.

Hori cela eta, Cassius condeac Asturiasequin muga gordetzea lorthu çuen eta Al Andalus musulmana fincatu eta eracundetu cenean, princerri autonomoa sorthu çuten, Banucasitar leinuaren mempe, Ebro garaico escualdean: egungo Rioxaco ekialdean eta Naffarroa Garaico hegoaldean.

Cassius condearen bilhacaerac bere oinordecoac, Banucasitar leinua, muwalludun bihurtu çuen, Ebroco musulman guehiena beçala. Nahiz eta bere jathorria, Ibn al-Qutiyyac açaldu çuen beçala, genealogia cinço batetic hartua baino omeiar garaico irabaci falsuzcoac içan, nahicoa cen conquista garaietan.

Banucasitarrac, islamera bihurtutaco eliteco berce familiac beçala, arabiar-islamiar tribu edo clan guisa antholatu ciren. Banucasitarrec, campocoen mempe gueratu beharrean, bertaco regimen musulman bat sorthu çuten, eta oraindic paganismoaren eraguin handia çuten ipharralderagoco euscaldunequin [5] harreman oro har adisquidetsuac içan cituzten bi mendez.

Gueroztic, 788 . urthe arte, ecer guti açalcen da Banucasitarrei buruz idatzi çaharretan, dena den Ibn Hazm arabiar historialariac erraiten çuen Cassius condearen semeac Fortun, Abu Tahir, Abu Salama, Yunus eta Yahya içan cirela. Banucasitar leinua çucenean Fortunengandic —Cassius condearen seme nagussiarengandic— cethorren. Aguerian gueratzen da Cassius condearen seme nagussia icen christau eta pyrenearra içaitea, Fortun. Honec aguerian uzten du clanaren harreman estua mundu euscaldun pyrenearrarequin.

Banucasitarren hassiera Aldatu

 
Banucasitarren lurraldea VIII. mendetic X. mendera arte

Içan ere, Fortunen semeac, Musa ibn Fortun Iruñeco Resuma sorceco asco lagundu çuen. Hassieraco regueac Banucasitarren senideac ciren eta lorthutaco lehendabicico independencia diplomacia eta euscaldunequin cein moçarabiarrequin alliança militarren nahasqueta cen. [6]

Banucasitarrac icenez baino ez ciren musulmanac eta Islamarequico bere atchiquimendua uste sendoa baino onura cen. Banucasitarren alabac normalean christau euscal handiquiequin ezconcen cituzten eta alderanciz. Adibidez, Musa ibn Musa Banucasitar governadorearen ama Enneco Arista Iruñeco reguearen arreba cen. Era berean, Ibn Hazm arabiar historialariaren arauera, Fruela II.a Leongoac , Alfonso III.a Asturiascoaren semea, Urraca iceneco Banucasitarra ezcondu çuen, ança denez islametic christautua .

Cordoba omeiarrec Banucasitarren bothere bermatu çuten eta autonomia ere eman ceraueten governadore bihurtuac. Horrela, omeiarrec tacituqu Ebro haraneco benetaco botherea Banucasitarren escuetan cegoela hainçat hartu çuen, omeiarrençat escualdea urrutieguia cegoelaco eta control eraguingarria nehoiz ez çutelaco. Al-Andaluseco omeiar emir eta califec ciur asco ez çuten valiabideric Ebro ondo controlatzeco, hain cen handia Cordoba eta Zaragozaren arteco bidaldia.

Banucasitarrac controlatzeco omeiarrec erabilcen çuten bidea califac escualdera bidalitaco cigor-expeditione militarrarena cen. Erraite bateraco, 882an Mohamed I.ac Zaragozaren aurkaco armada bidali çuen, Banucasitarren Ismail governatzen ari cela. Hala ere, omeiarrec bidalitaco armadec nehoiz ez çuten Ebroco botheree oreca aldatu. Hitz gutitan, Ebro haranac bethi içan çuen cembait autonomia Cordobaco governu centraletic.

Banucasitar buruçagui batec Iruñea governatu çuen VIII. mendeco bucaeran, ciur asco 781eco Cordobaco musulmanen Naffarroaco conquist cela eta. Hala ere, Banucasitarren botherea Iruñean laster francoen aldeco alderdi batec ordezcatua cen. Baina bata cein bercea bertoco naffar oligarch nagussiac garhaituac ciren eta bera, Enneco Arista , lehendabicico Iruñeco regue bihurtu cen.

Banucasitarren botherearen gailurra Aldatu

 
Banucasitarren mempeco lurraldeac, 910. urthean

VIII. mendeco bucaeran, leinuac Tuteran fincatu çuen bere hiriburua, eta Cordobaco omeiar emirren eta carolinguiarren mempecotzatic alde eguitea lorthu çuen. Beren burua visigothoen aristocraciaren oinordecotzat çuten Al-Andalusco berce leinuec beçala, Banucasitarrac ez çuten nehoiz erabateco onharpenic lorthu arabiar class aguintariarengandic.

Tutera hiriburu içanda, Banucasitarrec governatu cituzten Erriberri , Huesca , Arnedo , Taraçona , Borja , Lleida , Toledo , Zaragoza eta, ciur asco, Ejea . Banucasitarren resuma autonomoa Iruñeco Resumaco elkarquid garrancitsua cen, biec elkarren lagunça behar çuten inguruco musulman eta christau resumen urka. Horrela, Banucasitarrec eta Iruñeco Resumaco armadac francoei irabaci ceraueten Orreagaco guduan ( 824 ).

Iruñeco Resumaren eta Banucasitarren arteco harremanac leinu arteco ezconcec indartu cituzten. Banucasitarrac, iruindarrac beçala, Asturiasco resumaren tsai ciren.

Hala ere, euscal emirerri chiquiac etsaiac cituen alde ascotatic. Nehoiz lorthu ez çuten arren, francoac behin eta berriz saiatu ciren mendebaldeco Pyreneoac controlpean içaiten. Larriagoa içan cen Asturiasco Resumaren mehatchu , bethi ekialdeari jardun baitzuen; eta, hegoaldean, Cordobaco califerria beth mugac controlatzeco ahaleguinean cebilen.

Musa ibn Musa eta Enneco Aristac indarrac batu cituzten 843an Abd Al-Rahmanen commandant bat harrapatzeco, baina Cordobaco erançun militarra gogorra cen. Emirrec berac çucenduta, alliatuen porrota eta sclavo asco harcea supposatu cituen Iruñetic guertu . 844co bigarren mendecuzco expeditioneac oraindic gogorragoa içan cen, Ennecoren anaia bat hil çuten eta. Hala ere, Banucasitarrec, iruindarren lagunçari esquer, cordobatarren aurkaco berce bi expeditione burutu cituzten 847 eta 850ean .

Albeldaco gudua icenecoa 851an Albelda de Ireguan Banucasitarren buruçaguia eta Cordobaco emirerripean Tuteraco governadorea cen Musa ibn Musac çucendutaco armada musulmana eta, baliteque Asturiasco Resumaren alliatua ciren franco eta gascoiarren arteco gudua içan cen. Banucasitarrec, ciur asco erassotzaileac cirenec, garhaipena erdietsi çuten. Generalqui gudua Ordoño I.a Asturiascoac euscaldunen matchinad guelditzeco campainan barne cocatu dute eta cembait buruçagui gascoi eta francoen harrapaquetarequin ere lothu dute.

Saconceco, iracurri: « Albeldaco gudua (851) »

Banucasitar buruçaguia Musa ibn Musac hain harro cegoen bere bothereaz non, Alfonso III.aren Chronica ren arauera, " Espainiaco hirurgarre regue" ecicena hartu baitzuen. Mendebalderanz bere lurraldea hedatzeco bere handinahiqueriac guda sorthu çuen Ordoño I.arequin , 859an irabaci çuena.

Laturce mendico gudua edo Bigarren Albeldaco gudua textuinguru honetan cocatzen da. 859an Albelda de Ireguatic guertu dagoen Laturce mendian Banucasitarren buruçaguia eta Borja , Taraçona , Terrer eta Tuteraco jauna cen Musa ibn Musaren armadac Asturiasco reguea cen Ordoño I.ac çucendutaco armadarequin talca eguin çuen. Musulmanen berce garhaipen bat içan cen.

Saconceco, iracurri: « Laturce mendico gudua »

Hala ere, Musa ibn Musa hirur urthe gueroago hil cen eta bere oinordecoac nahiago çuen asturiarrequin elkarlanean aritzea Cordobaco omeiar regimenarequin baino. 859co Musa ibn Musaren porrotac Iruñeco Resuma bere alliatua cordobatarren mehatchue contra çaurcor utzi çuen. 860an , Mohamed I.ac çucendutaco expeditione batec Naffarroan sarth eta Fortun Garcia oinordecoa harrapatu çuten, hurrengo 20 urtheetan Cordoban gathib hartua.

 
Cellorigo mendico gailurrean cocaturic cegoen Mohamed ibn Lopec Arabaco Bela Ximenez condeari hartu nahi içan ceraucon gaztelua

Guerthacai haiec Banucasitarren nahiz Iruñeco Resumaren bothere ahuldu çuten 860co hamarcadan , baina 870eco hamarcadaren hassiera berriro bizcortu cen. 872an , Musa ibn Musa ren laur semeec botherea berrescuratu çuten Banucasitarrençat ipharraldeco Naffarroaco herri nagussietan, Zaragozan , Taraçonan , Huescan , Lleidan eta Tuteran .

873an Cordobaco emirrac Huesca berrescuratu arren, Banucasitarrac ez ciren inguruco escualdetic irtenaraciac. Hori cela eta, Cordobaco emirrac ia urthero bidali çuen expeditione bat Ebro haranera, Iruñeco barrutiac tartean. Baina ez christauen hiria ez Banucasitarren gothorlekuac ciren cordobarren escuetan jausi.

855ean , Mohamed I.a Cordobaco emirrac Toledo conquistat çuen, baina controlac ez çuen luçaroco iraun, laster Musa ibn Musa iceneco Banucasitar governadoreac botherea berrescuratu baitzuen.

Cellorigoco gudua delacoa jadanic desaguertutaco Cellorigoco gaztelua controlatzeco 882 eta 883 urtheeta eman cen. Mohamed ibn Lopec Al Mundir Cordobacoa emirrarequi bat eguin çuen. Honec Zaragoza harceco expeditionea prestatu çuen Ebro haranean. Bidean Rioxa conquistat çuten Zaragozaco wali Ismail ibn Musa eta Tuteraco wali Fortun ibn Musa ( Mohamed ibn Loperen ossaba cirenac) jabeac cituela.

Cellorigo rat helcean, gaztelua hartu nahi çuten, guerthuco Obarenes mendiac ceharcatzeco passabideetaco bat defendatzen çuelaco. Gaztelua Bela Ximenez Arabaco condeac defenditu çuen. Guduan bi armadec hildaco asco içan çuten, eta, musulmanec ez çuten lorthu gaztelua harcea. Al-Mundirrec amore eman eta Pancorboranz jo çuen, berce passabide baten bilha. Bertan berce gudua içan eta berriro hildaco asco içan ondoren, amore eman çuen.

Saconceco, iracurri: « Cellorigoco gudua »

Bi porrota içan ondoren, Alfonso III.a Asturiascoac Diego Porcelos eta Belhari Mohamed ibn Lope jaçarcea escatu cerauen/cien. Banucasitarrac, gorriac ikussi ondoren, Alfonsori baque-accordioa escatu ceraucon; ez çuen lorthu, ordea.

Leinuaren azquen urtheac Aldatu

 
Alfonso I.a Naffarroa eta Aragoicoac conquistatu cituen Banucasitarren azquen lurrac Euscal Herrian.

Hurrengo urtheetan cehar, Banucasitarrec Cordobarequico leialtassun baino ez çuten eracutsi, baina 882an Mohamed I.a Cordobaco emirrac armada bat bidali çuen Banucasitarren contra, Hashim ibn Abd al-Acicec guidatutaco . Mohamed ibn Lopec (ciur asco Musa ibn Musaren loba) Hashim borrocatzear cegoela ustez aldatu eta elkarrequin asturiarren aurka, orain Alfonso III.ac guidatua , borrocatzeco sinhestaraci ceraucon Hashimi. Hala ere, lehenengo harremanec egoera corapilatu çuten. Hashimec ez çuen Alfonso ciricatu nahi, honec bere seme gathibu baitzuen. Hashim berac Ismail ibn Mohamed çuen gathibu, Mohamed ibn Loperen semea eta bai gathibu bai berce ophariac bidali cituen Alfonsori bere semea berrescuratzeco. Bercetic, Toledoren controla Mohamed I.a eta Banucasitarren artean banatu cen 920 arte.

Banucasitarrec eta Iruñeco Resumac bere erançuna bien mehatchuan oinharritu eta Asturiasco Resuma alliat çuten. Alfonso III.aren seme bat, Ordoño II.a içanen cena, Banucasitarren gortheetaco batera bidalia cen han hacia içaiteco, ciur asco Mohamed ibn Lopearena , leinuaren buruçagui bihurtu baitzen 870eco hamarcadaren erdian.

Hala ere, Banucasitarren eta haien alliatuen arteco tractu çaharra 880co hamarcadan hautsi cen. Mohamed ibn Loperi ederra içan çaio Cordobaco emirrequin elkartassun berritzea eta Zaragoza omeiarren escuetan utzi çuen. Contraprestacio guiça, Tutera eta Taraçonaco omeiar governadore icendatu ceraucoten/cioten. Sorberria cen leinua, Tuiibiac Zaragoza eta Calatayudeco jaun bihurtu ciren eta honec Banucasitarren botherea Ebro haranean çathicatzea ez ecic gathazcac ere sorthu cituen. Gainera, iruindarrec eta asturiarrec expeditionec eguin cituzten. Mohamed ibn Lope 898an hil cen Zaragoza setiatzen ari cela, eta christau regueac saiatu çuten bere lurraldeac controlatzea.

905ean , Anso Garcesec sorthutac leinua berria hartu çuen Iruñeco Resumaco controla. Ansoc bere princerria Francia edo Asturias - Leon beçalaco christau statu soverano içaitea nahi çuen. Hori cela eta, aurrecoec ez beçala, Pampilonensium Rex ("Iruindarren Reguea") titulua hartu eta behin bethico bucatu çuen Banucasitarrequin içandaco elkartassuna. Alfonso II.al , Fortun Garcia aurka çuena, Taraçonatic guertu Lope ibn Mohamedec ( Mohamed ibn Loperen semea) irabacia cen 899an . Asturiasco Resumac berriro saiatu çuen garaico Ebro occupatze 904an . Lope ibn Mohamedec 907an saiatu çuen Iruñea harcea eta Ebro harenean Banucasitarren controla berrescuratzea ere lorthu çuen. Tamalez, Anso Garcesec prestatutaco laquio batean erori eta hil cen.

Tutera Zaragozaco thaifac invaditu eta guero, Banucasitarrec jaurerri xumea eratu çuten Alpuenten , egungo Valenciaco provincian .

Naffarroa eta Aragoico Alfonso I.ac Tutera conquistat çuen 1115ean . Bertaco musulman eta judu elkarteac naffarrec babespean vici ciren Gaztelac Naffarroa invaditu ( 1512 - 22 ) eta inquisitioneac ihes eguitera edo christautzera bulçatu cituen arte.

Naffarroaco musulmanen iraupena, Naffarroaco regueen babespean: Banucasitarren ondorengoac Aldatu

 
Tuteraco Sancta Maria Cathedrala ancinaco mesquitaren gainean eraqui çuten 1121 . urtheaz gueroztic, Naffarroaco mairuei conquistatutaco herri eta hiri guztietan beçalaxe

Lehen ikussi denez, musulmanac nagussi içan ciren urtheetan Ebroco haranan . Alfonso I.a c Tutera hiria harceracoan, naffarroar eta aragoar christauac gutiengo bat ciren, urthe gutiren buruan ordea egoera erabat aldatu cen eta musulmanac gutienengo bat içaitera passatu ciren. Tuteraco errenditze aguiria 1119co otsailaren 25coa bertan vicitzeco baldinça berriac ekarrico ditu naffar mairuençat. Religione, jabetza eta justiciaraco escubideac gordeco dituzte, baina erraite bateraco Conquista eta guero musulmanec Tuteraco hiri barnea utzi behar içan çuten, Keiles errecaco berce bazterrean jarceco. [7]

Oro har, "Naffar mairuec" religione islamicoari atchiquimendua mantendu ceraucoten/cioten conquista eta guero, horretaraco Naffarroaco reguearen babesa çutelaco. Riberaco herri eta hirien lur jabe içandaco "Naffar mairuac" XIII. mendetic XV. menderaino talde chiquiac ossatuz vici ciren Naffarroan. Naffarroaco regueac XII. mendean "Mairuen Forua" delacoa eman cerauen/cien beraien communitate vicitza antholatzeco. Iberiar Peninsulaco gaineraco communitate musulmanequin comparatuz, Naffarroacoa osso ipharraldean cegoen, eta berceengandic nolabait isolatuta.

Idatzitaco aguiria içan cen, eta religione cein administratzeco ascatassuna emaiten cerauen/cien. Naffarroaco regue berri bakoitzac bermatzen cerauen/cien aguiri edo foru hori. Haren truque Naffar mairuec "Petcha" edo cerga bat ordaincen ceraucoten/cioten Reguearen Alchorteguiari. XII. mendetic aurrera urtheroco 280 liberacoa, aldaquetaric gabe. Ordainqueta hau, talde ordainqueta bat cen, eta haren truque beraien mesquitac eta cultu religiosoa mantendu ahal içan çuten. Baita beraien aguintari proprioac, jabego escubideac cein economia jarduerac.

Tuteraco alphaqui icenecoa çuten guztien buru, eta haren ardurapean ceuden Cortes , Monteagudo eta Riberaco berce cembait musulmanen communitate.

Hala ere, naffar musulman guehienac Tutera hirian vici ciren, hirico mendebalean. Erran beçala, Tuteraco alphaquia cen guztien buru. Mesquitac eta coran-escolac çucenceaz gain, christauac, musulmanac eta juduac aurrez aurre jarcen cituzten aucietan arduradun nagussia cen.

Reguearen aguinduen berri emaiten cerauen/cien bere communitateco quidei eta aldi berean musulmanen escari eta quexuen berri Regueari helarazten cerauzquion.

Arabieraz idazten cequien (aguian communitatean cequien bakarra edota bakarranetaricoa içanen cen), eta horregatic ere inguruco musulmanençat notario lanac ere eguiten cituen. Contuan hartu behar da Naffarroaco musulmanac, Valenciacoac cein Granadacoac ez beçala, naffar-aragoieraz eta euscaraz eguiten çutela, hau da, bertaco hizcuncez.

Mende osso baten cehar, Alpemi familiacoac içan ciren alphaqui Naffarroa . Muça, Ali, Audoramen (Abd ar-Rhaman) eta Cahet iceneco alphaquiac açalcen çaizquigu garai hartan. Guerora, XIV. mendearen bucaeran, Carlos II.a Naffarroacoac Tuteraco açoca musulmanaren cergac bilceco ardura communitateco Çalmendina icenecoari aguindu ceraucon. Carlos III.a bere aldetic, 1392. urthean, alcait edo hirico musulmanen polici buruaren cargua sorthu çuen. Cargu honen ardura Serrano familia musulmanaren escuan utzi çuen.

Naffarroaco musulmanen officioac eta ohiturac Aldatu

 
XII. mendeco Al Andaluseco Corana

Naffarroaco musulman guehienec mahastiçainac ciren, eta ecin erran ardoa edaten ez çutenic, nahiz eta beraien religionea, hassiera batean, halacoric debecatu. [8] Tuteraco musulmanec onibarrac ceduzcaten hiri inguru cein alboco herrietan. Etcheac, erran beçala mahastiac, galsoroac, baratzac, calamu -sailac eta acienda-taldeac. Keiles ibai erceco mairuen auçoan, arozteguiac eta errotac ceduzcaten. Çapatari trebeac ciren, eta larrua oncen bacequiten. Larruzco cein esparçuzco espartinac eguite cituzten, eta errementari lanac eguiten cituzten ere, baita metallequin eguindaco berce cembait artisau lanac. Burdina cein berce metallac maisuqu lancen cituzten. Tutera hirian conçac, sarrailac, guilçac eta erraite bateraco gazteluco atheen burdineria beraiec eguiten cituzten.

Tuteraco musulmanac reguearen babespean ceuden eta reguea berac lan asco emaiten cerauen/cien. Carlos II.ac eta guero Carlos III.ac beraien gaztelu eta gothorlekuac sendotzeco lanac aguindu cerauzteten. Zaragozaco Çalema iceneco handiqui batec, bere ciguilua hornitzen ilhargui-erdi eta içarrac ceduzcana, lan haien ardura bereganatu çuen eta regue-alchorçainac punctualqui ordaincen ceraucon. Çalema honec bideratzen cituen Tuteraco eta inguruco gaztelu eta gothorleku guehienen componce eta eraiquitze lanac, eta horretaraco bere communitateco musulmanac horretan lanean jarcen cituen. soldataren truque harriac lancen cituzten hormac eguiteco, carobiac eguin, egur lanac, sorhoetan aritu, teilatuac compondu eta berheciqui burdinguinçan aritzen ciren, lantegui hauetan benetaco maisu baitziren. Oro har naffar musulmanec guerlac eta lan publicoac chirotassunetic aphur bat burua alchatzeco bidetzat içan çuten.

Naffar musulmanac monogamoac içaite ohi ciren, baina ez dago erraiteric horrela cela nahita edo berce remedioric ez çutelaco. Une batzuetan emazteric gabeco guiçonezco copuru adiarazgarria cegoen, eta horrec nolabaiteco emacume musulmanen escasia adiaraci deçaque. Beraien artean emacumeec hitz eguiteco eta erabaquiac harceco nahico ascatassun ceducaten. Musulman emacumeec familiaco eta communitateen vicitzan nortassun handia çuten. Gauçac horrela, maileguac escatu eta etcheco generoac, etcheac eta lurrac beraien aldetic salcen cituzten, erraite bateraco. Rentac ere jassotzeco gai ciren beraien legue antholamendua cela eta. Gauçac horrela, senhar emazte musulmanac gaineraco naffar senhar-emazteac beçalacoac ciren.

Çaila da jaquitea ea harreman mixtoac içaiten omen ciren hala ez, baina halacoren bat edo berce aguercen dira idazquietan. Oro har communitate musulmanaren eguneroco vicitza eta gorabeherei buruzco datu historico guti aguercen dira aguiri çaharretan.

Bitchia da naffar mairuen arteco hilqueta casuetan ere, Naffarroaco regueac nekez eçarcen cituela heriotza cigorra musulmanei, osso guti cirelaco eta "çaindu" nahi cituelaco, baina 25-50 liberaco isunac eçarcen cerauzten errudunei. Hauec ordainceco sosic ez çutenean, ihes eguiten çuten batzuetan eta Aragoico Taustera cein Gaztelaco Agredaco communitat musulmanetan babesten ciren "barealdi" ethorri edota beraiençaco nolabaiteco compombidea lorthu arte.

Ança naffar musulmanen communitatea endogamico samarra bilhacatu cen conquistaz gueroztic, nahiz eta campotic ethorritaco cembait quidec endogamia hori nolabait aphurtu çuten. Erraite bateraco Ali " cordobacoa " eta Mahoma " Burgoscoa " beçalaco ethorquinac içan ciren noicean behinca, eta garaico aguirietan icen haiequin aguercen dira. Dena den, Naffarroara inguratutaco musulman ethorquin guehienac Aragoico Resumatic ethorcen ohi ciren, harreman handia egon omen baitzen bi resumaco communitate musulmanen artean. Aragoicoa gainera osso communitate islamiar indarsua cen, ikussi berceric ez da behar moriscoen camporatzea suertatzen denean, Aragoico populationearen %20a moriscoa cela.

Naffarroaco musulmanen hizcunçaz Aldatu

æaldaca hitzac Fontellasco mairuec beren jabeari ordaincen ceraucoten/cioten cerga da. Ahariaren bizcarraren gaineco cerga cen, eta ança euscararen aldaca , alboa edo saihetsatic datho , nahiz eta cergalariac naffar mairuac içan. Itchuraz, Fontellasco cembait musulmanec ordaincen çuten cerga hori bere euscarazco icenarequin jasso cen aguirietan. Hau dela eta, bi argudio erabili dira azterqueta philologico batec aguincen omen duena deuseztatzeco: cocalekua eta guiça taldea. Hots, ança denez hitza, "aldaca" , euscara da; baina nola içanen ciren euscaldun religionez musulmanac eta gainera garai hartaco Tutererricoac diren herritar batzuc?

Jean Louis Davantec articulu batean Cabiliaco bereberen hizcunz egoera ekarcen du gogora naffar mairuen balizco hizcunçaz hizt eguiteracoan. [9] Gauça bat dela religione hizcunça, eta bercea eguneroco vicitzacoa aleguia. Hau bera urthetan eman da Euscal Herrian eta gainonceco herri catholicoetan latineco meçarequin, eta baita juduen artean hebreeraz idatzitaco eta ia ulertu gabe ospaquiçun religiosoetan repicatutaco textu sacratuequin. Davantençat Banucasitarren ondorengoec naffar romanceaz cein euscaraz hitz eguinen çuten, inguruco gaineraco naffarrac beçala, eta arabiera ospaquiçun religiosoraco hizcunça çatequeen. Contutan hartu behar da 1512co Naffarroaco conquistaren ondoren ere, Tuteraco haimbat herritar romancez nahiz euscaraz minçatzeco gai cela, eta euscaldun elhebakarren lagun mulço nabarmena ere bacegoela bertan. Ecin ahanci Banucasitarren buruçaguien artean hassieratic naffar regueequin eguindaco elkarrequico ezconçac, eta haien arteco icen euscaldunen erabilera.

Erlanz Urthassun idazle eta historialariac naffar musulmanen balizco hizcunça edo hizcuncei buruzco cembait ikerqueta eguin du, eta datu interesgarriac topatu ditu gende hauen icen abicenetaz (haietaco cembait euscaldunac), cein vici ciren inguruco toponymiaz. [10] Horren eracusgarri dugu Mendabia , Sesma eta Lodosa artean cegoen eta guero hutsic gueratu cen Almunça herria. Herri hura Ebro ibaiaren ondoan cegoen, eta bere icena arabierari lothut dago, itchura guztiaren arauera: içan ere, icen horren jathorria arabierazco Al-Muça datequ . Hango herritarrac musulmanac içan ciren mende ascoan. Aguiri bildumetan aracatu diren eta herri horri dagozquion thoqui icenac, ordea, honelacoac dira: "Arbingorria", "Aranlucea", "Gurpideta" eta "Gayneco Çabala".

Gauça jaquina da, berce aldetic, eta gainera haimbat aguiritan aguercen da, Baiona , Gasteiz , Guebara , Elo , Liçarra , edota Iruñeaco gutiengo juduac euscaraz minço cirela, romancez gain. Hau dela eta, berdin pensa daiteque Ebro aldeco musulmanez. Erraite bateraco Benjamin Tuteracoa ( Tutera , 1130 - 1173 ) bidaiari eta idazle juduac bere croniquetan aguerian uzten du bera elheanhitza cela, eta berceac berce euscara ere bacequiela.

Naffar musulmanac arma eguileac eta Resumaco soldadu Aldatu

Metallguinça barnean, armaguinçan ere trebeac ciren naffar mairuac. XIV. en mendeco hirurgarren laurdenean, Naffarroaco regueec Çalema Madexa iceneco artisaua eta bere inguruan cebilen berce cembait musulman errementari ethengabe deitzen cituzten beraiençaco armaguinçan aritzeco. Garai haietan Naffar regueac bethi guerran cebilen, eta gueciac, lança-punctac eta armadurac lancen cituzten beraiençat Ribera aldeco artisau musulmanec.

Muça Toriel iceneco musulman batec Carlos II.a Naffarroacoarençat artilleriaco armac eguiten cituen. Haien aldetic lehen aiphatutaco Mahoma Burgoscoac canoiac eguinac cituen reguearençat.

Carlos II.ac bere lurralde dynasticoen defensan aurrera ceraman Normandiaco Guerraraco resumaco uiçon musulmanei dei eguin cerauen/cien nahi çuen guztiac bere armadaco partaide içaiteco. Alpemi familiacoac, Tuteraco "mairutegui"co edo musulmanen auçoco guiçon guehienac lagun cituztela, tartean Ahmed Ahudali iceneco maisu baleztaria, oinez cein çaldiz Parisco arroaren aldeco goarnicioetara joan ciren. Nafar musulman haiec berce edocein naffar beçala janzten ciren eta berdin hitz eguiten çuten. Beraien emacumeac etchean gueratu ciren eta beraiec jassotzen çuten Naffarroaco Regueac emandaco senharren soldata.

Naffarroaco conquistaco urtheta ere, naffar musulmanac Resumaco soldadu aritu ciren invaditzaileen aurkaco borroquetan.

Sclavotza naffar musulmanen artean Aldatu

Cembait musulman sclavo egui cituzten, eta beren jabeec behartuta eraman cituzten Naffarroaco barnealdera. Seguruen Tuteraco açocan erossitaco sclavoac ciren, hain çucen. Ez dago aguiri guehiegui musulmanen gaineco sclavotzaren inguruan, eta horregatic sclavoei buruzco araço guehienac isilpean gueratu dira.

Daquigun gauça ia bakarra Naffarroaco Regueac, berce edocein harrapaquinengatic beçalaxe, sclavoen salmentaren gaineco borcena jassotzen çuela da.

Ez daquigu beraz ceinçuc ciren sclavoen salçaile eta erosleac. Berce aldetic garai haietan inguruco berce cembait lekuetan, Langüedocen erraie bateraco, sclavotza debecatuta cegoen jada. Sclavo baten casua eçaguna da garaico aguirietan islatuta gueratu celaco. 1365 . urthean Diego Lopez Aiaracoaren jabetza cen sclavo batec, Fatima icenecoa, ihes eguin ceraucon eta Naffarroan babestu cen. Sancho Abarca Dorreco soldaduec harrapatu çuten ordea. Diego Lopez Aiaracoac bere sclavoa reclamatu çuen eta Naffarroaco Reguea berac parte hartu çuen aucian eta sclavoa itzuli ceraucon. Horregatic badaquigu sclavotza casu haren berri.

Berce cembait casuetan ordea regueac musulman sclavoequin escu çabalagoa jocatu çuen. Erraite bateraco, Carlos II.ac Cataluniaco itsassonci batean heldutaco tartariar sclavo gazte bat erossi çuen. Asque utzi eta christau bihurraraci çuen, eta handic aurrera regue bera tartariar gaztearen babesle bilhacatu cen. Sclavo haiec, ordea, ez ciren naffar musulmanac, haiec asque baitziren Naffar Moruen Forua cela eta.

Naffar musulmanen gaimbehera Aldatu

Beraien lurraldearen conquista eta guero, urthez urthe naffar musulmanen copurua murriztuz joan cen. Esate bateraco Cortes herrian 500 musulman inguru vici omen ciren XIII. mendean. 1353an , herrian 50 familia christau eta 80 familia musulman vici ciren. XIV. mendearen amaieran ordea, 50 lagun baino ez ciren. Hau nahiz eta mende hartan Naffarroaco Resuman suertatu ciren gorabeherei aurre eguiteco communitate nahico indarsua cela frogatu.

Garai haietan Tuteran ere baciren haimbat musulman, eta famili bakar batzuc Liçarran , Iruñean eta Çangoçan . Tuteraco merindadean, XIV. mendearen erdialdean biztanleriaren %17a ciren. [11] Naffarroa Beherean noizbait naffar musulmanac içan baldin baciren, haien copurua bethi chiquia içan cen.

Azquenean, Naffarroaco Resumaren azquen lurraldeen conquista eta guero, 1512. urthean Regue-reguina Catholicoen aguindu Naffarroaco musulmanac morisco bihurtu ciren, leguez. [12]

Cortes herrian, erraite bateraco, Naffarroaco conquistaren garaietan, guehiengoa oraindic musulmana cen ( XLIIII mairu-etche eta XXXIII christau). [13]

Baliteque, gueratzen ciren azquen musulmanac, Aragoira joaite , Resuma horretan 1526ra arte religione-ascatassuna çuten eta. Edonola ere, Calahorra eta Logroñoco inquisitionean ez çuten nehoiz naffar moriscoric ephaitu. [14]

1609. urthean Espainiaco Resuma guztian moriscoen egozqueta egui cenean, Naffarroan ia ez cen moriscoric gueratzen, eta horregatic ez cituzten egotzi.

Banucasitarren çuhaitz genealogicoa Aldatu

          ? = Cassius condea________________________|_______________________________________________________________
 |            |         |           |           |
 Abu Tahir       Furtun =?  Abu Salama       Junus         Jahya 
             ______|________________
             |           |
Ximena Aritza = Oneca = Musa ibn Furtun  Çahir
 ____________________|______________________________________________________________________
 |       |    |                |     |      |     |
Garcia  Furtun Musa ibn Musa = Asson Enneco     Junus   Lope   Yuwartas  Mutarrif= Maymona    
   _________________________|_____________________________________________________________
   |                    |        |       |       |
 Mutarrif  = FalasquetaLubb ibn Musa   Furtun  Ismail ibn Musa Auria 
  ___________|________            |       |       | 
  |     |    |            |       |       | 
Muhammad  Musa   Lubb       Muhammad ibn Lubb  Ismail    Muhammad
             _____________________|_________________      | 
             |          |        |      | 
            Mutarrif   Lubb ibn Muhammad       Abd Allah    Lubb
                       |       ___|_________________ 
                       |       |          | 
                      Furtun   Muhammad     Furtun

Banucasitarrac litteraturan Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . ( PDF ) 182. arauaː Dynastien icenac. .
 2. http://aunamendi.eusco-ikascunça.eus/articuluac/articulua.php?id=eu&ar=10935
 3. Gómez Moreno . (1932). Las primeras crónicas de la Reconquista. El cyclo de Alfonso III. Bollettín de la Academia de la Historia. C, 50 or. .
 4. Tarifi iftitah al-Andalus, Historia de la reconquista de España por Abenalcotía el Cordobés, Madrid 1926, 50. orrialdea
 5. < "Hispania Sacra" aldizcaria, 51. liburuquia 104. cembaquia, (1999)
 6. Fortun eta Aurea
 7. Leroy, Béatrice. (1984). Les musulmans et les juifs subjects du roi de Navarre. in: La Navarre au moyen ague . Paris: Editions Albin Michel, 103-108 or. .
 8. Leroy, Béatrice. (1993). Naffarroa Erdi Aroan. Gaiac arguitaletchea ISBN 84-87203-34-5 . .
 9. Jean Louis Davant-en articulua, musulman euscaldunei buruzcoa
 10. Urthassun, Erlaitz. (2002-02-17). «Musulmanec ez al cequiten euscaraz» Arguia (1842) .
 11. García Arenal, M.; Leroy, B.. (1984). Moros y judíos en Navarra en la Baja Edad Media. Madril .
 12. García Arenal, M.. (1983). Louis Cardaillac ed. Los moros de Tudela (Navarra) en torno a los años de la Conversión (1515). in: Les Morisques et leur temps . Paris: Editions du C.N.R.S, 71-102 or. .
 13. Monteano, Peio Joseba. (2000). «La población navarra a comienços del siglo: el Recuento de casas de 1514» Príncipe de Viana 61 (220) ISSN 0032-8472 . .
 14. Boucharb, A.. (1983). Louis Cardaillac ed. Spécificité du problème morisque au Portugal: une colonie étrangère refusant l'assimilation et souffrant d'un sentiment de déracinement et de nostalgie. in: Les Morisques et leur temps . Paris: Editions du C.N.R.S, 217-233 or. .
 15. (Gaztelaniaz) Liburuari buruzco WEB orria .

Bibliographia Aldatu

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu