Baigorri-Orçaice

Naffarroa Behereco escualdea

Baigorri-Orçaice [1] [a] Naffarroa Behereco escualde bat da. Aldude edo Baigorri ibarra berrelcarcen ditu eta Beherobico eta Orçaiceco behereco herriec.

Baigorri-Orçaice
  Euscal Herria
Esnaçu herrico ikuspeguia, Aldudeco ibarran
Geographia
Herrialdea   Naffarroa Beherea
Escualdeburua Baigorri
Herri handiena Baigorri
Açalera 310 cm²
Garaiera Max: 1.275 metro
Min: 61 metro
Demographia
Biztanleria data11 =
Densitatea 18,89 bizt/cm²
Escualdetarra aldudar, baigorriar, orçaiztar

Escualdea 11 udalerric ossatzen dute eta lurraldearen hegoaldean dago, Arberoa , Garaci , Laphurdi Ekialdea , Laphurdi Garaia , Baztanaldea eta Auñamendi escualdetarequi muguitzen.

Bere hiriburua Baigorri da.

Icena Aldatu

Icena, Baigorri eta Orçaice icenen ondoco positione bat da, Baigorri ( Aldudeco ibarra "Baigorrico ibarra" beçala ere eçagutzen da) eta Orçaice ibarren ordezcaritzan.

Toponimoaren francesezco versione Baïgorry-Ossès da. Aragoieraz , Baigorri-Osés eta tierra de Baigorri-Osés version homologoac dago eta Occitanieraz Baigòrri-Ossés eta país de Baigòrri-Ossés .

Geographia Aldatu

Mugaquideac Aldatu

Fisionomia Aldatu

Escualdea bi ibarrec ossatzen dute: Aldudeco edo Baigorrico ibarra , eta Orçaiceco ibarra . Horietatic guztietatic igarotzen da Urepeleco Errobi , Errobi ossatze duten hirur ibaietaco bat. Içan ere, Errobi Arrosa eta Orçaice artean eratzen da, Arneguico Errobi eta Urepeleco Errobi urequi .

Clima Aldatu

      Datu climaticoac ( Banca , 1981-2010)      
Hila   Urt     Ots     Mar     Api     Mai     Eca     Uzt     Abu     Ira     Urr     Aça     Abe   Urtecoa
Registraturico temperatura maximoa (°C) 22.3 29.0 33.0 35.0 36.5 41.1 40.9 42.6 37.5 35.0 28.0 24.0 42.6
Batez berceco temperatura maximoa (°C) 11.0 12.3 15.3 16.9 20.8 23.9 25.9 26.1 23.7 19.4 14.1 11.5 18.4
Batez berceco temperatura (ºC) 6.9 7.6 10.0 11.5 15.1 18.1 20.1 20.3 17.7 14.5 9.9 7.6 13.3
Batez berceco temperatura minimoa (°C) 2.8 3.0 4.7 6.1 9.3 12.3 14.3 14.5 11.8 9.5 5.7 3.8 8.2
Registraturico temperatura minimoa (°C) -12.6 -13.0 -8.5 -2.5 1.0 3.0 6.2 3.5 1.0 -1.5 -7.7 -9.7 -13.0
Batez berceco precipitationea (mm) 187.6 159.5 158.6 181.2 131.5 84.4 74.9 84.4 115.3 152.9 212.5 201.6 1744.4
Precipitatione maximoa 24 ordutan (mm) 99.0 109.0 109.5 95.7 97.0 69.0 86.7 85.2 81.0 99.0 96.5 130.1 130.1
Ithurria: Franciaco climatologia cerbitzua [2]
      Datu climaticoac ( Irulegui , 1981-2010)      
Hila   Urt     Ots     Mar     Api     Mai     Eca     Uzt     Abu     Ira     Urr     Aça     Abe   Urtecoa
Registraturico temperatura maximoa (°C) 24.8 27.0 30.0 32.6 35.0 40.0 41.0 42.0 39.2 34.0 27.0 26.0 42.0
Batez berceco temperatura maximoa (°C) 11.9 12.9 15.6 17.1 20.8 23.7 25.9 26.2 24.4 20.5 15.2 12.5 18.9
Batez berceco temperatura (ºC) 7.5 8.0 10.3 11.7 15.2 18.2 20.3 20.5 18.3 15.3 10.6 8.3 13.7
Batez berceco temperatura minimoa (°C) 3.0 3.2 5.0 6.4 9.7 12.7 14.7 14.8 12.3 10.1 6.0 4.0 8.5
Registraturico temperatura minimoa (°C) -15.4 -10.5 -9.5 -3.2 -0.2 2.8 5.8 4.0 2.0 -2.5 -8.5 -9.8 -15.4
Batez berceco precipitationea (mm) 146.0 129.8 124.7 139.3 106.9 77.0 65.6 76.1 92.5 112.1 164.8 153.4 1398.2
Precipitatione maximoa 24 ordutan (mm) 96.7 115.5 128.9 78.8 70.1 66.2 103.2 80.3 69.3 88.1 124.1 110.2 128.9
Ithurria: Franciaco climatologia cerbitzua [3]

Historia Aldatu

Baigorrico Bizconderria Aldatu

Articulu nagussia: « Baigorrico Bizconderria »

1020an , Gasconiaco duquea cen Anso VI.a Guilen Gascoiniacoac Baigorrico ibarraren soveranotassun Naffarroaco regue cen Anso III.a Garceitzeri eman ceraucon, jassotaco mesede baten esquer onez. 1033an , regue berac Baigorrico Bizconderria sorth çuen eta controla Garcea Lopitzeri eman ceraucon, Enneco Lopitz Bizcaico condearen anaiari. [4]

Baigorrico jaunac Naffarroaco reguearen cerbitzupean berheici ciren battaliadore handi guisa. Ascori Naffarroaco Resumaco haimbat escualdetan functionario postuac eman citzaizten eta berce haimberceri regue gazteluetaco alcateac eman citzaizten, berheciqui Luçaide eta Amaiurrecoac . Merinoac eta Naffarroaco Gortheetaco ordezcariac ere içan ciren. [5]

XII. mendean , Lope II Ennecoitzec, Baigorrico bizcondeac, Oztibarreco lurraren rentac jassotzen cituen, eta horietaco batzuc Harambelceco prioratoari emaiten cerauzquion, baita cembait lur ere. XIII. mendean bizconderria bi çathitan banatu cen. Içan ere, Francisco Semenetz Baigorrico bizcondearen semeac, lehen ezconcetan Caupenne batequin ezcondua, herenciaz lehiatu ciren. [6]

Fernando Catholicoac Naffarroa Garaia kendu cerauconean, Baigorrico bizcondeec leial jarraitu çuten beren leguezco soveranoequin, baina beren jarduerac Bearnera eta Naffarroa Behereco lurretara desbideratu ciren. Gracian Etchautzcoa, Lautrecequin batera, Italiaco campainara joan cen; beranduago, Henrique II.a Espainiacoaren gorthea cargu bat içan çuen. Antton Etchaulzcoa semeari çor çaio Bizcaico jurisdictionearn haranetic Garacico Gortheare haranera igarotzea, administratione judicial civil eta criminalari dagoquionez ( 1564 ), bothere feudalaren haranaren emancipationeraco urrhats garrancitsua.

Gaztelarren aurka borrocatu çuen, baita religione guerretan ere, reformaren arerio nagussietaco bat içan celaric. Horregatic, Lücüceco eta Armendaritzeco jaunac buru cituzten lebantisco catholicoequin causa communa eguin çuen, baina 1570ean men eguin çuen. Hurrengo matchinada catholicoa lehertu cenean, Antton, reguinari leial mantendu cen, eta, demborarequin, Henrique III.a Naffarroacoa eta IV.a Franciacoaren confiançazco guiçona içaitera iritsi cen, 1573an eta 1583an espainiar gorthera bidali çuena, cembait gestio eguiteco. [7]

Etchautzeco Bizcondea Labetzeco jaun, Saillejuçaneco jaun, Santiagoco ordenaco çaldun, gambera-aithoren seme, Naffarroaco capitain eta Bearneco senescal handi içaitera ere iritsi cen. Bertrand Etchautzcoa, Anttonen semea, Baionaco aphezpicu icendatu çuten 1593an . Franciaco capilla handi, Tourseco arçapezpicu eta reguearen ordenen commendadore icendatua, Etchautz Luis XIII.a Franciacoa eta Maria Mediciren confiançazco guiçona içan cen, nahiz eta Richelieu cardinala , dembora batez bere laguna içan cena, ez cen osso abeguicorra içan.

Joan Etchautzcoa, aphezpicuaren anaia, familiaren jarraitzailea içan cen, eta Baigorrico Bizconde beçala mugaco araçoei aurre eguin behar içan cerauen/cien. Joan, Bizconderria sei mendez governatu çuen guiçonezcoen adarreco azquen ordezcaria içan cen. Bere ondassunac, hau hilcean, bere alaba Claude-Honorette igaro cen, 1644an , Bernard de Saint-Martinequin ezcondu cena, Biscarròssaco Bizcondearen semea cena, eta, honen ondoren, bere seme Joan, Roll-Montpellier batequin ezcondua, 1712an hil cena eta haranean aurreco handia içan çuena. Gueroago, Etchauztarrac marques bihurtu ciren. [8]

Quintoagatico gathazca Aldatu

Fernando Catholicoac Naffarroa Garaia conquistat çuenean ethengabeco liscarrac sorthu ciren Aldude eta Erroibar ibarren mugaquide ciren larreen inguruan. Içan ere, ez cen nationearteco reguelamenduric signatu horiec ebazteco eta mugaco lerro finco bat fincatzeco. Guerthacari hauen ondorioz, 1610ean , Baigorrico lurraldean erasso bat guerthatu cen, cembait borda erre ciren eta 500 eta 600 abelburu artean laphurtu ciren.

Joan Etchautzcoa bizcondeac gogor erançun çuen. Azquenean, batzorde bat bildu cen, eta bertaco quide cen Bertrand Baionaco aphezpicua , bizcondearen anaia, araudi bat eguin çuena, Arneguin 1613an signat cena. Hala ere, araudi hau Pyreneoetaco Itunac berretsi çuen arren, istiluec Naffarroaco bi haranen artean jarraitu çuten.

1671tic , Franciaren eta Espainiaren arteco harremanac hobetu eguin dira, eta Aldudeco , Baztango , Erroco eta abarretaco Pyreneoetaco ibarra chiquien liscarrac baretzeco joera dago. Negociationeac 1765ean hass ciren; 1770ean ethe eguin ciren, 1 000 baigorritar sarth baitziren 1768an , Auritz eta Orreagaco herrietan maquilez, fusilez eta aizcoraz armaturic, 1776co lerrora iritsi arte. [9]

Ibarreco foru banaqueta Aldatu

Ancinaco Regimenan cehar, bi batzar moten bidez administratu cen: herrixquetaco ephaimahaiena eta Gorthe Nagussiarena. Ibarra ossatzen çuten hamaica herrietaco herritar guztiei irequitaco batzarra cen hau. Anhauceco eliçatic guerthu elkarcen cen, ibarreco herri bat. Batzar hauen registroac, 1687tic 1785era , Baigorrico udaletcheare archivoan gordetzen dira. [10]

Herrixquetaco ephaimahaien batzarrac berrogains deitzen ciren; guehienetan Berrogain gainean bilcen ciren, Irulegui eta Baigorri artean, ibarra ossoco bilera orocorra, herri bakoitzeco ephaimahaiac eta deputatuac prestatzeco. Deputatuac Berrogain honetan bertan auqueratzen ciren. Batzar bateco eta berceco bilkurac publicoac ciren, baina Gorthe Nagussiac bakarric çuen erabaquitzeco ahalmena. Larrialdi edo larritassun casuetan, vicilagun guztiac joaiten ciren. Emacumeec hitza eta votoa çuten, erizpidea familia-burua eta etche baten jabea baitzen. Herrixquec ecin çuten beren cabuz erabaqui Gorthe Nagussitic igaro gabe. Ephaimahaiaren icendapena urtherocoa cen eta euscara erabilcen cen hizcunça bakarra. ibarreco functionario fincoac idazcaria, diruçaina eta syndicoa ciren, ephaimahai soilac baino cultura handiagoco personac -oro har, licenciadunac-, eta ibarrac ordaindu eguiten cerauen/cien registroac eramaiteagatic, accordioac gauçatzeagatic, functionario francesen eta euscara hutsezco nekaçarien arteco bitartecari içaiteagatic, etab.

Gorthe Nagussiaren azquen acta 1788coa da. Administratione judicial civil eta criminalari dagoquionez, baigorritarrac Garacico Gorthera joaiten ciren Donibane Garacin , Garaci , Armendaritze , Irisarri eta Iholdico biztanleequi batera, 1564az guerozti , bizcondeac bere prerrogatiba judicialei uko eguin cerauen/cienean.

Ossaqueta Aldatu

11 udalerrietan 19 herriac ossatzen dute escualdea: 5 857 biztanle eta 310,08 kilometro quadro .

Herria Udalerria INSEE codea Herritarra Açalera
(cm²)
Biztanleria
(2018)
Densitatea
(bizt/cm²)
    Aldude Aldude 64016 aldudar 23,27 327 13,79
    Esnaçu esnaçutar
    Anhauce Anhauce 64026 anhauztar 12,33 380 30,01
    Arrosa Arrosa 64490 arrosatar 18,43 538 28,38
    Azcarate Azcarate 64066 azcaratear 5,82 318 55,67
    Baigorri Baigorri 64477 baigorriar 69,44 1480 23,32
    Donostei doneztebar
    Guernieta guernietar
    Ococe ocoztar
    Oticorene oticorendar
    Urdoce urdoztar
    Leizparce leizparcear
    Banca Banca 64092 bancar 49,60 347 6,79
    Bidarrai Bidarrai 64124 bidarraitar 38,20 667 17,93
    Irulegui Irulegui 64274 iruleguitar 9,38 359 39,45
    Sorhoeta sorhoetar
    Lasa Lasa 64322 lasar 14,79 335 21,57
    Orçaice Orçaice 64543 orçaiztar 26,44 280 11,54
    Urepele Urepele 64436 urepeldar 42,38 826 21,12

Garraioa Aldatu

Euscal Hirigune Elkargoaren escu dagoco Car Express hiriarteco autobus sareac cerbitzatzen du escualdea. Guztira, bi lineec escaincen du cerbitzua 7 udalerritan: Urepele , Aldude , Banca , Baigorri , Arrosa , Irulegui eta Azcarate . [11]

Gainera, Baiona-Donibane Garaci burdimbideac cerbitzua emaiten deraue Bidarrai , Arrosa eta Orçaice udalerriei, Chic Chaquen 54. linearen bidez.

Politica Aldatu

2017co urtharrilaren 1era arte, udalerri guztiac Garaci-Baigorri herri elkargoaren quid ciren. Une horretatic aurrera, sorthu berria cen Euscal Hirigune Elkargoaren parte içaitera passa ciren.

Economia Aldatu

Cobre, burdin eta cilhar meatzeac ez dira rentagarritzat harcen. Larreac eta mendiac dira nagussi; beraz, abere-ithurri nagussia abelçainça eta çuren ustiapena dira. Laboreac Cantauricoac dira. Mahasti bicaina, berheciqui Iruleguin .

Euscara Aldatu

Luis Luciano Bonapartec , 1869an , Baigorri-Orçaiceco herri guztiac sailcatu cituen, mendebaldeco behe-naffarrera euscalquia , Arberoa , Orçaice eta Aldude ibarretan hitz eguiten cena. [12]

Coldo Çuaçoc , 2010ean , bere herri guztiac naffar-laphurtera euscalquia sailcatu cituen. [13]

Irudiac Aldatu

Oharrac Aldatu

 1. /baiɣoʁi oʁ̞ts̻ais̻e/ ahoscatua ( lagunça )

Referenciac Aldatu

 1. Euscalçaindia . 122. araua: Naffarroa Behereco herri icendeguia. .
 2. Bancaco stationeco balerauco/valio climatologicoac. Franciaco Governua (Noiz consultatua: 2020-08-24) .
 3. Iruleguico stationeco balerauco/valio climatologicoac. Franciaco Governua (Noiz consultatua: 2020-08-24) .
 4. MORET, J. de.: Annales del Reino de Navarra . Tolosa, 1892, t. VI, pp. 141, 264 y 278.
 5. CUÇACQ, R.: «Un curieux procés en Baygorry, vers 1784», Gure Herria , 1935, pp. 359-366, 445-457.
 6. YANGUAS Y MIRANDA: Dictionario de antigüedades del reino de Navarra . Iruña, 1964.
 7. JAURGAIN, Jean de: La Vasconie , Paue, 1902.
 8. NOGARET, Joseph: Les châteaux historiques du pays basque français , Baiona, 1934.
 9. Veyrin, Philippe (1975). Les Basques . Arthaud. p. 16. ISBN 978-2-7003-0038-3 .
 10. Mixel Oronoz : Oilandoico ermita , 2001 , Elkarlanean .
 11. (Francesez «Ipha Euscal Herrico CHIC CHAC sarea: garraio publicoaren goracada handia hilabethean.» France Bleu 2019-10-21 (Noiz consultatua: 2021-04-22) .
 12. Luis Luciano Bonaparte. Carte des Sept Provinces Basques, montrant la delimitation actuelle de l´euscara, et ses divisions en dialectes, sous-dialectes et varietés , 1863 .
 13. Coldo Çuaço. El eusquera y sus dialectos . Alberdania, 2010.

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu