Historiographian , Ancinaco Roma erraitn çaio C.a. VIII. mendean Roma hiria fundatu cenetic C. o. V. mendean Mendebaldeco Romatar Imperioa erori cen arte existitu cen romatar civilizationeari; Monarchia , Republica eta Imperio garaiac bilcen ditu. [1] C.a. VIII. mendean Italiar peninsulan eman cen assentamendu batequin hassi cen guztia; hori Romaco hirian bilhacatu cen eta honec eman ceraucon icena ondoren sorthu cen imperio ossoari eta bertaco civilizationeari. Romaco imperioa içugarri çabaldu cen, ancinaco imperioric handienetaricoa bilhacatzera iritsiz; hiritic governatua içaiten jarraitzen çuen eta 50 eta 90 millioi biztanle artean cituen (munduco populatione ossoaren %20, guti gorabehera). [2]

Romaco Foroa hirico bihotz politicoa içan cen.

Iraun çuen mendeetan cehar Romaco statuac forma ezberdinac eçagutu cituen: monarchiatic hassi, Republica Classicotic igaro eta imperio autocraticoa içaiterain . Conquista eta assimilationeen bidez lur eremu çabala controlatzera iritsi cen, Mediterraneoa , Mendebaldeco Europa , Asia Chiquia , Ipharraldelp Africa eta Ipharralde eta Ekialdeco Europa çathia . Ascotan Ancinaco Greciarequin elkartu ohi da Ancinate Classicoa ossatu , bien guiçarte eta culturac ancecotassun ugari cituzten eta greco-romatar moduan eçagutzen da.

Romaren mempeco lurren garapena.

Ancinaco Romaco civilizationeac ekarpen asco eguin derauzte gaur egungo governu, legue, politica, ingeniaritza, arte, litteratura, architectura, technologia, guerra, religione, hizcunça eta guiçarteari. [3] Romac ere indar militarrac professionalizatu eta çabaldu cituen eta res publica iceneco governu systema asmatu çuen, gaur egungo republica modernoen oinharri içan dena. Lorpen eta garapen içugarriac eguin cituzten technologia eta architecturan, berceac berce ura banatzeco acueductu systema ossoa eta errepide sarea eraiqui çuten eta baita monumentu, jauregui eta erabilera publicoco cerbitzu asco ere. [4]

Republica aroaren amaieraraco Romac Mediterraneo eta hurrunagoco lurrac conquistatu cituen: Atlanticotic Arabiaraino eta Rhinetic Ipharraldec Africaraino çabalcen cen. Republicaren amaiera eta Cesar Augustoren dictadurarequi Romatar Imperioa jaio cen. C.a. 92. urthean Romatar-Persiar guerrac jasi ciren Partiar Imperioaen aurkaco lehen guerrarequin. 721 urthez luçatu cen guerra garaia, eta nehoizco gathazcaric luceena bilhacatu cen, bi aldeençaco ondorio irauncor eta nabarmenac eraguinez. Trajanoren aguindupea imperioac bere hedadura handiena lorthu çuen. Imperioaren aroan ohitura eta traditione republicarren gaimbehera hassi cen eta guerra civilac emperadore berri baten alsamenduaren ohico aurrecari bilhacatu ciren. [5] [6] [7]

V. mendean, barne estabilitate faltagatic eta migratione muguimendu indarsuen ondorioz, Mendebaldeco Romatar Imperioa çathit eguin cen, barbaroen escu gueratuz. Imperioaren ekialdeco berce erdiac berce 1000 urthe inguruz iraun çuen, 1453 urthera arte. Garai hartan bertaco biztanleençat neholaco aldaquetaric supposatu ez çuen arren, historialari modernoec Biçanciar Imperioa beçala icendatzen dute garai honetaco imperioa, lehenago içan cenarequin ezberdinduz. [8]

Historia Aldatu

 
Condairaren arauera, Romulo eta Remo , Romaco undatzaileac, otseme batec haci cituen.

Fundationearen mythoa Aldatu

Condairaren arauera, Roma C.a. 753co aphirilaren 21ean fundatu çuen Romuloc . Romulo Eneas prince troiarraren ondorengoa cen. Ica-mica baten ondorioz Remo anaia hildutacoan, Romulo Romaco lehenengo reguea bilhacatu cen. Emacumeric gabe, sabinarrei emacumeac bahitu cerauzteten romatarrec, latindarrac eta sabindarrac batuz. [9]

Monarchia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Romatar Monarchia »

Tiber ibaico ibi baten ondoan sorthu cen. Horren traffico eta merkataritzarengatic haci cen hiria. [10] Archeologia eracusten duenaren arauera, C.a. IX. mendean sorthu cen Roma , Palatino , Capitolino eta Quirinal muinoetan hain çucen ere. Lehenengo biztanleac latinoac eta sabinoac omen ciren. [11]

Etruriarrec C.a. VII. mendean Roma haren mempe eduqui çuten, aristocracia eta monarchia ossatuz. Escualde horretan botherea galdu çuten C.a. VI. menderaco. Romatarrec governu-systema berritu çuten, republica sorthu . Systema berrian, governatzaileec vorondatea gauçatzeracoan eragozpenac aurkitzen cituzten, monarchia equiditeco nahian. [12]

Republica Aldatu

Saconceco, iracurri: « Romatar Republica »
 
Mario , Romaco rmada eraberritu çuen politicaria eta generala.

C.a. 509an sorthu cen republica Roman , Tito Livioc cioenez, Tarquinio Superbo reguea bota/vota çutenean. Junio Brutoc , azque reguearen contraco matchino nagussiac, urthero hautatzecoac ciren magistraturetan oinharritu çuen Republica. [11] Magistratu garrancitsuenac bi consulac ciren, ceinec armadaren gaineco botherea ceducaten. Hala ere, legueac eta politica orocorra Senatuarequin adostu behar içaiten cituzten consulec. Hassiera batean, nobleciac edo patricioec baino ecin çuten botherea içan, baina pixcana plebeioei edo gende arruntari cargu publicoen atheac çabaldu citzaizten. [13]

Italiaco peninsulaco gaineraco herriac menderatu cituen Romac poliqui poliqui. Colonien bidez, romatarrec conquistac babesten eta asseguratzen cituzten. III. mendeco bigarren erdian, Carthagoren contra borrocatu behar içan çuen Romac, Lehenengo eta Bigarren Guerra Punicoan . Horren ondorioz, Sicilia Romaren empe gueratu cen baita Hispaniaco ekialdeco eta hegoaldeco costaldea ere. [14] Macedonia eta Seleuciaco imperioac garhaitu ondoren, C.a. II. mendean, Mediterraneo itsassoco jabeac bilhacatu ciren romatarrac. [15]

Garhaipenec eta horien aberastassunec aldaqueta saconac eraguin cituzten Romaco guiçartean barnan. Noblecia aberastu cen provincien lephotic. Soldadu xumeec, ordea, urthe asco eman behar içaiten çuten etchetic campoco borroquetan. Etchaldeac aurrera eraman ecinic, aberatsei guero eta mailegu guehiago escatzen ceraueten. Honela, latifundioac eta sclavotza bulçatu cen. [16]

Guerrec, merkatu berriec eta cerga bilquetec behe mailaco batzuc ere aberastu cituzten. Hauec ekites iceneco classea ossatu çuten. Haren dirutza gorabehera, ez ceducaten neholaco ahalmen politicoric, plebeioac ciren eta. [17]

Nahigabea, beraz, nagussitu cen Romaco haimbat guiçarte-classetan barnan. Senatuac , halere, ez çuen neholaco reformaric onhartu. C.a. II. mendearen bucaeran, egoera politicoa jassanecina bihurtu cen. Tiberio eta Gaio Graco anaiac patricioen lursoro erraldoiac chiroen artean banatzen saiatu ciren, baina biac erail cituzten. [18] Aldacunça horiec bi talde sorthu cituzten, aldecoa ( Populares ) eta contracoa ( Optimates ). Bi talde horiec, Mario eta Sila haien buruan, C.a. I. mendearen hassieran aurrez aurre borrocatu çuten. Silaren dictadura sorthu cen honela.

C.a. I. mendearen erdialdean, Julio Cesarrec , Pompeioc eta Crasoc hitzarmen secretua, Lehen Triumbiratoa , ossat çuten, Republica haien mempe guera cedin. [19] Nolanahi ere, jelosiac sorthu ciren haien artean, eta borrocatzeari eman ceraucoten/cioten berriz romatarrec. Cesar , garhail atherata, dictadore bilhacatu cen. Hala ere, C.a. 44an, bere lagunçaile batzuec, Brutoc eta Casioc berceac berce, Cesar hil çuten, Cesarrec monarchia berrescuratu nahi çuelacoan. Hilçaileen contra eguiteco, Bigarren Triumbiratoa ossat çuten cesartar garrancitsuenec: Octavioc , Lepidoc eta Marco Antonioc . Berriro, nagussitassuna bilhatu nahian, haien artean mendeco hirurgarren guerra civila phiztu cen. C.a. 31n, Actium battaliaren ostean, Octavio Romaco uru bakarra bihurtu cen.

Imperioa Aldatu

Saconceco, iracurri: « Romatar Imperioa »
 
Traianoc lorth çuen Romatar Imperioco çabalcunça handiena.

Arerio guztiac garhaituta, Augustoc bother ossoa bereganatu çuen, Republicaco ohiturei eta erei eutsi bacerauen ere. [20] Ondorengoa, Tiberio , hautatu çuen, Julio-Claudiar leinua sorthu . [21] Romaren mempeco lurraldea çabaldu cen, eta barneco segurtassunac jarraitu çuen, emperadoreen ustelqueriac ustelqueria.

Flaviar leinuac lekucoa haru çuen. [22] [23] Hurrengoa Antoniar leinua içan cen, ceinequin Imperioac ceneraut politico, economico eta culturala lorthu çuen. Traianoc , Dacia conquistatzeracoa , hango urrhe-meatzeac bereganatzeaz gain, Imperioco çabalcunça handiena lorthu çuen.

180 eta 235 bitartean, Severar leinuan cehar, armadac guero eta bothere guehiago escuratu çuen. Ondorengotza armada edo Pretoriar Goardiaren escu gueratu cen. Berce causa batzuequin batera, horrec III. mendeco crisialdia eragui çuen.

Crisialdia Dioclecianoc Tetrarquia ossat çuenean bucatu cen. Imperio laur çathitan banatu çuen, erraçago governa ceçaten. Hala ere, aldi bereco emperadoreec haien contra borrocatu çuten gailentassunaren bilha. Teodosioren heriotzarequi , bethico erdibitu cen Imperioa. Mendebaldeco erdia, barbaroen ethengabeco erassopean 476co irailaren 4an desaguertu cen , Odoacro germaniarrac azquen emperadorea, Romulo Augustulo bothereti bota/vota çuenean. Ekialdeco erdiac çorthe handiagoa içan çuen. Byzancico Imperioa bihurtuta (hiriburua Byzancin edo Constantinoplan baitzegoen) 1.000 urthe guehiago iraun çuen.

Guiçartea Aldatu

Governua Aldatu

 
Aincinaco Romaco Senatuaren irudicapena.

Hastapenean, Roma regueec governatu çuten. [11] Bother haren sorrera eta içaera ez daude argui. Baliteque bothere ossoa eduquitzea, edo baliteque Senatu eta Herriaren buru bethearazlea baino ez içaitea. Guerrari dagoquionez bederen, reguearen autoritatea ( imperium ceritzona) absolutua cen. Reguea hirico religione officialare burua ere bacen.

Horretaz gain, hirur bilçar administrativo ere baceuden: Senatua, regueari aholcuac emaiten cerauzquiona; Comitia Curiata , regueac proposatutaco legueac onharcen cituena; eta Comitia Calata , jai-egunac eçarcen cituen aphez-asamblada.

Romaco Republican , bother -borrocac ohiz campoco democracia eta oligarchiaren nahasqueta ethorri cen. Legueac indarrean jar citecen, Herri Asambladac ( Comitia Tributa ) onhartu behar içan cituen. Era berean, cargu publicoa betheco çuten personac herriac hautatzen cituen. Nolanahi ere, Senatua, aholcu-gorphutza, oligarchiaren institutionea cen. Republica garaian, Senatuac ospe ( auctoritas ) handia çuen, baina benetaco bothereric ez. Hala ere, senatariec influentia handia ceducaten. Senatari berriac patricio arracastatsuen artean auqueratzen çuten censoreec, ceinec senatariac postutic kenceco ahalmena ere baçuten, ustelqueria frogatuz guero.

Neholaco herritar batec bothere guehiegui lor ez ceçan, urthero hautatzen ciren postuac, eta botherea bi personatan banatzen cen. Egoera arruntetan, bothere nagussia bi consulec partecatzen çuten. Larrialdietan, behin-behineco dictadore bakarrac ceducan. Republica garaian cehar, administratione-systema hau behin baino guehiagotan aldatu cen, egoera berriei aurre eguiteco. Baina azquenean, huts eguinda, Imperioa eçarri çuen Augustoc .

Imperioco lehen garaian, berriz, Republicaco governu era gordetzen cela mantendu cen. Emperadoreac ceraman titulua princeps edo lehen herritarra cen, eta Senatuac leguea eguiteracoan botherea lorthu çuen, aurrean herri-asambladec içandacoa. Nolanahi ere, demborac aurrera eguin ahala, emperadoreen botherea autocraticoago bilhacatu cen, eta Senatua emperadoreac icendatutaco aholcu-gorphutza bihurtu cen. Senatua içan ecic, Republican administratione-institutione fincoric ez cegoenez, emperadoreec lagunçaileac eta aholculariac icendatu cituzten.

Lurraldea provincietan banandu cen. Demborarequin barrutien copurua ugaldu cen, lurralde berriac bereganatu cirelaco eta provinciac unitate chiquiagotan berheici cirelaco. Honela, thoquian thoquico buruçagui botheretsuen matchinadac equiditen ciren. Imperioaren estreinaco urtheetan, bi provincia mota ceuden: emperadoreenac eta senatuarenac, governaria norc auqueratzen çuen arauera. Tetrarquian , 12 diocesitan banandu ciren provinciac. Affera militar eta civilac berheici ciren, eta dux (duqu ) cegoen lehendabicicoen gainean eta governaria bigarrenetan.

Hiriei cegoquienez, bi mota ere baceuden. Colonia icenecoetan, soldadu ohiac edo romatarrac vici ciren. Munichipia delacoetan, provincietacoac ceuden. Maila ezberdina içan arren (lehenengoetan hiritartassuna ceducaten), Romaco constitutionearen ereduari segui citzaion: duviri eta aedili ciren magistratuac, eta thoquian thoquico curia icenecoac Senatuaren papera bethetzen çuen.

Leguea Aldatu

 
Romaco herritarrac Hamabi Taulac aztercen.

Romaco legueguinçaren garapenac milla urthe baino guehiago iraun çuen. Içan ere, C.a. 449an Hamabi Taulac idatzi ciren, eta C. o. 530 inguruan, Justinianus I .ac Corpus Juris Civilis iceneco arauteguia plaçaratu çuen. Code horretan, Romaco leguea gorde cen Biçanciar Imperioraco ez ecic, Europan sorcecoac ciren statuetaraco ere.

XVIII. mendera arte, Europaco herrialde guehienetan Ancinaco Romaco legue-systema çaharra cen indarrean cegoena. Haimbat thoquitan, Alemanian casu, Romaco leguearen erabilpenac are luceago iraun çuen. Hori dela eta, Europan eta Europatic campo ere, egungo leguedi modernoec romatar legueen eraguin handia daducate, batic bat çucembide privatuari dagoquionez. Eraguin hori çucembide-terminologian dago agueri: stare decisis , culpa in contrahendo edo pacta sunt servanda , erraie bateraco. Herrialde batzuetan, Hegoafrican eta San Marinon , legu -systema Ius Commune code çaharrean oinharrituta daude gaur egun ere.

Legue-code batec ere ez çuen Ancinaco Romaco legue-ohitura erabat baztertu. Horren beharrean, romatar araudiac systema coherenteagoan sailcatu ciren, statuetaco hizcuncetara itzulita. Horrembercez, Romaco leguea eçagutzea ecimbercecoa da egungo legue-systema ulertu ahal içan dadin.

Europar Batassunaco statuetaco çucembide privatu desberdinac bat eguiteco, Ius Commune code çaharra eredutzat hartu da, ceren edocein thoquitan oinharrizco legueac içaiteaz gain thoquian thoquico aldaerac onharcen baititu.

Economia Aldatu

 
Romaco cilharrezco denarioa.

Ancinaco Romaco economiaren oinharri , garaico gaineracoac beçalatsu, nekaçaritzan eta merkataritzan oinharritzen cen. Bere aguimpean lurralde çabala eduquita, salerosquetac areagotu ciren. Necaçal ondassun salerosquetac Italiaco lur-eguitura aldatu çuen. C.a. I. menderaco , açalera handico olivadiec eta mahastiec nekaçari chiquico etchaldeac ordezcatu cituzten. Içan ere, Egypto , Sicilia eta Tunisiatic cethoce gari-horniqueta ethengabea cela eta, Italiaco nekaçari chiquiec ecin içan çuten lehiari eutsi. Truquean, ardoa eta oliva olioa Italiaco exportatione nagussiac ciren.

Industria eta esculanguinça chiquiagoac ciren. Harguinça eta meatzac sectore honetaco arlo importanteenac ciren, batez ere eraicunça publicoa erpinean egon cen garaian. Esculanguinçan, ekoizpena maila chiquicoa içan cen. Escuarqui, languile gutico taller içaiten ciren, nahiz eta cembait adreilu lanteguietan ehunca languilec jardun.

Aurreco Republica garaico economiac etchalde chiquiac eta ordaindutaco languileac cituen oinharri. Hala ere, guerra-garhaipenec eta conquistec sclavotza guer eta ugariago eta merkeago bilhacatu çuten. Romatar Republica beranteraco , trebetassun escatzen çuten lanac cein trebetassunic gabecoac sclavoen escu ceuden nagussiqui. Sclavoen populationea Romatar Imperioco %20 eta Roma hirico %40 cela estimatu da. Soilic conquistac amaitu cirenean gora eguin çuen sclavoen precioac. Orduan, contractatutaco languileac sclavoac baino economicoagoac içan ciren.

Çaldiac garestiac içaiteaz gain, errepideetan oinharritutaco garraioa mothela cen osso, nahiz eta Romaco errepide-sarea guztiz garatua içan. [24] Nolanahi ere, errepideec gune militarrac commercialac baino lotzen cituzten. Ondorioz, Roma eta escualdeen arteco ondassun-salerosqueta chiquia içan cen itsas-garraioa garatu arte C.a. II. mendean . Mediterraneo osso ceharcatzeac (Gadestic Alexandriaraino erraiteraco) hilabethea baino ez çuen emaiten. Merkeagoa ere içanda, garraio mota nagussia içan cen Ancinaroan. [25]

Classe banaqueta Aldatu

 
Toga bat, Ancinaco Romaco ikur bat.

Romaco guiçarteac hierarchia garbia ceducan. Sclavuac ( servii ) maila baxuenean ceuden. Haien gainean, libertoac ( liberti ), ascatassuna lorthu çuten sclavuac edo haien ondorengoac.

Classe libreac ere bananduric ceuden. Nabarmenena patricio eta plebeioen artecoa cen. Patricioen arbassoa hirico 100 fundatzaileetaco bat cen. Çathiqueta honec Romatar Republica berantean garrancia handia hartu çuen, familia plebeio batzuc aberastu baitziren eta ekites taldea ossatu baitzuten. Patricio batzuc pobretuta ere, plebeio aberats horiec baino ahalmen eta escubide politico guehiago cituzten. Hala ere, patricioen artean baceuden mailac. Nobleenec ( nobiles ) Senatuco eserleku guehienac bethetzen cituzten. Talde horretan sarceco, arbasso batec consula içan behar içan çuen. Mario edo Ciceron consula içaitera iritsi ciren familiaco lehenac ciren. Horretaraco " novus homo " (guiço berriac) deitzen ceraucoten/cioten.

Hassiera batean, Romaco bertaco classe librecoec baino ez çuten hiritartassuna. Italiaco alliatue ez ceducaten. Horren ordea, latindar escubidea emaite citzaien, ceinequin hiritarren escubide batzuc onharcen ciren. Alliatu batzuei hiritartassun ossoa eman ceraueten Guerra Socialaren ostean. Caracalac , 212an , sclavuac ez ciren guztiec çabaldu cerauen/cien hiritartassuna. [26]

Familia Aldatu

Saconceco, iracurri: « Emacumea Ancinaco Roman »

Familiac ciren eguitura socialaren oinharria. [27] Aita cen familiaco buru. Normalean, semeac nahiago cituzten, horregatic, batzuetan nesca jaioberriac bakarric uzten cituzten, hilcen ciren arte. 13 urthetic aurrera emacumeac heldutzat harcen ciren. Ascotan, 15 urthequin ezconcen ciren; nahico normala içaiten cen 30 urtherequin amona içaitea. [28]

Heciqueta Aldatu

Aurreco Republica garaian, ez cegoen escola publicoric. Hortaz, muthicoei idazten eta iracurcen gurhassoec edo hecitaco sclavoec , paedagogui icenecoec, iracasten ceraueten. [29] Heciquetare xede nagussia nekaçaritza, guerraguinça, romatar usadio eta contu publicoetan trebatzea cen. [30] Vicitza publicoaren gainean muthicoec aitarequin religione eta politica ekitaldietara joanez ikasten çuten. Nobleen semeac Senatura ere joaiten ciren. Nobleciaco gazteac politicari nabarmen baten ondoan 16 urthe cituzteneraco hurbilcen ciren, eta 17 urtherequin, armadarequin ibiliac ciren. Ohitura honec viciric iraun çuen garai imperialaren erdira arte. [31]

Heciquetaren gaineco practicac, C.a. III. mendean , resuma reciarren conquistarequin batera, aldatu ciren. Romatar eta greciar heciquetec desberdin içaiten jarraitu baçuten ere, greciarren eraguina nabarmena içan cen romatarraren gainean. Gurhassoac ordainceco gai içaitera, muthicoac eta nescato batzuc ere 7 urtherequin etchetic campoco escola privatuetara igorcen cituzten. Hor, iracasleac ( litterator edo magister ludi icenecoec) iracurcen, idazten, arithmetica eta, batzuetan greciera ere, iracasten ceraueten 11 urthe bethe arte. Hamabi urtherequin, iracasleac ( grammaticus icenecoac oraingo horretan) grecierazco eta latinezco litteratura iracasten cerauen/cien. Hamasei urtherequin, ikasle batzuc rhetorica escolara joaiten ciren, non ia ia guztietan greciarra cen iracasleac ( rector icenecoac) Romaco leguedia iracasten cerauen/cien. Maila honetaco heciquetac ibilbide politicoaren hassiera marcatzen çuen.

Cultura Aldatu

Latina Aldatu

 
Duenos inscriptionea , C.a. VI. mendeco textu bat, latinez eçagutzen den çaharrena.

Romatarren jathorrizco hizcunça latina cen. [32] Euren alphabetoa ere garatu çuten, etruscoenean oinharritu ; eta etruscoena, berriz, greciarrenean oinharrit cen. [33] Guregana ailegatu çaicun litteratura guehiena latin classicoan dago idatzia, hau da, C.a. I. mendeco latin altu eta garbitua. Gende arruntac latin arruntean hitz eguiten çuen. Demboraren poderioz bi latin motac banandu ciren, eta hizteguia, grammatica cein ahosquera ezberdinac garatu citucen. Imperioco hedapenac latina ere çabaldu eta sacabanatu çuen. Demborac aurrera eguin ahala hizcunça garatu eta çathitu cen. [34]

Grecoa , halere, goi-mailacoen hizcunça bilhacatu cen, romatarrec ikasten çuten litteratura guehiena hizcunça horretan idatziric baitzegoen. Ekialdeco erdian, Biçanciar Imperioa içaiteco cen eremuan, grecoac latina idazteracoan eta ahozcoan ere ordezcatu çuen.

Latina hizcunça hila bada ere, bere hiztunac baditu. Eliça Catholicoac mecetaraco erabili ohi çuen, eta Vaticano Hirico hizcunça officiala içaiten seguitzen du. Erabilpen arruntatic desaguertu arren, mende ascotan cehar Europaco nationearteco hizcunça içan cen, universitatean eta diplomacian minçatua. XIX. mendean francesac bere lekua hartu çuen, eta XX.ean, anglesac . Hala ere, latinac pisu handia daduca gaur egun ere religione, legue cein sciencia-hizteguietan.


Artea, litteratura eta musica Aldatu

 
Hercules, umea cela. Pompeiaco Casa dei Vettii-co horma margo bat.

Romaco margolaritzac greciar eraguin içan çuen. Guregana iritsi diren adibide bakarrac etche aberatsetaco horma eta sabaietaco frescoac içan dira, nahiz eta garaico idazquietan çur, boli eta berce material batzuc erabilcen cirela ere aiphatu. Romaco picturaco cembait adibide Pompeian aurkitu dira, eta, horien arauera, arte historialariec Romaco margolaritza laur ephetan banancen dute. [35]

Lehendabicico Styloan, C.a. II. mendetic C.a. I. mendeco erdialdera arte, marmol eta adreiluen imitationeac burutu nahi içan ciren, tartean mythologiaco personaiac ere irudicatu arren. Bigarren Styloan (C.a. I. mendean hassita), hirur dimensionetaco architecturac eta paisaiac irudicatzen cen. Augustoren aguintaldic Hirurgarren Styloan, Bigarren Styloco realismoari mucin eguin citzaion, aphaindura xumeagoaren alde: architectura chiquia, paisaia edo diseinu abstractua cocatzen cen erdian, hondoa colore bakarrecoa cela. Laurgarren Styloan, C. o. I. mendean, mythologiaco scenac marrazten ciren, architecturetaco ñabardurac eta eredu abstractuac gordeta.

Retratuen sculpturac proportion classicoac erabili cituen, eta, gueroago, idealismoa eta realismoa nahastutaco styloa garatu çuen. Antoniar eta Severar emperadoreen garaietan (C. o. II. mendean ) ile eta biçar aphainduagoac nagussitu ciren. Erliebeco sculpturan ere garapenac burutu ciren, guehiembat romatarren garhaipen militarrac omenceco.

Latinezco litteraturac , hassier -hassieratic, greciar eguileen eraguin handia jasso çuen. Guregana iritsi diren lanen artean, çaharrenetacoac Plauto eta Terencioren ancezlanac dira. Latinezco Urrhezco Garaian, C.a. I. mendetic C. o. I. mendera arte, Ciceron , Virguilio , Catulo , Horacio eta Ovidio dira idazle aiphagarrienac. Phizcundean, autore horien lanac goraiphatuenac eta imitatuenac içan ciren. Hurrengo ephea, Cilharrezco Garaia deritzona, II. mendera arte iristen da. Horren ondoco idazleec ez daducate adinaco osperic.

Romatar musica greciarrenean oinharritzen cen hein handi batean. [36] Paper garrancitsua jocatu çuen romatarren ekitaldi francotan, armadan erraiteraco. Arlo horretan, aguinduac emaiteco edo ceremonietan erabilcen cen batic bat. Ekitaldi religiosoec ere musica çuten lagun rituac burutzeracoan. Haimbat historialarien ustetan, musica ekitaldi publico guehienetan aguercen cen.

Religionea Aldatu

Saconceco, iracurri: « Ancinaco Romaco religionea »

Lehen Romaco religionea, jaincoei cegozquien athalac behinçat, idatzizco historioec baino guiçaquien eta jaincoen arteco hartu-eman complexuen sareec ossatzen çuten. Greciar mythologian ez beçala, jaincoec ez çuten personen irudia harcen, definitione lausoco izpirituac ciren baicic, numina icenecoac. Persona, leku edo gauça bakoitzac bere izpiritua edo arima çuela ere sinhesten çuten romatarrec.

Romatar Republican , senatari maila çuten guiçonezcoec guidatutaco ekitaldi-systema çorrotzaren azpian antholatu cen religione practica. Pontificeen Collegioa hierarchia honetan maila gorena cen, eta horren burua, Pontifex Maximus icenecoa, statu-religioneco lehena. Flammen deithuric apheçac jaincoen gurquetez arduratzen ciren, eta augur ceritzenec jaincoen vorondatea igarcen çuten. Romatar Imperioan , haimbat emperadore jaincotzat jo ciren.

Greciarequico harremana areagotu ahala, ancinaco jainco romatarrac greciar jaincoequin batzen joan ciren romatarrac. Honela, Jupiter Ceus cen sinhesmena nagussitu cen emequi emequi. Romatar jaincoec greciarren mythoac, guiçatassun eçaugarriac eta attributuac ere hartu cituzten. Gainera, greciar philosophia hecibide oneco romatarren artean nagussitu cen. Horrec guztiac ritu çaharren gaimbehera ekarri çuen C.a. I. mendean . Aphez postuen garrancia religiosoac behera eguin çuen, nahiz eta bere paper civicoac cein garrancia politicoac bere horretan jarraitu çuten.

Augusto , lehen emperadorea, ancinaco religionea eta ethica berrescuratzen saiatu cen, baina Imperio garaian demborac aurrera eguin ahala, emperadoreen garrancia religiosoa areagotu cen. Heriotzaren ondoren, haimbat emperadore jainco icendatu cituzten. Halaber, mempeco herrialdeetaco mythologiac bereganatu cituzten romatarrec Imperioan. Ohicoa cen Italiaco jainco traditionalen templuac eta apheçac jainco campotarrenen ondo-ondoan egoitea. Horietaco cultu atzerritar batzuec ospea irabaci çuten demborarequin, Egyptoco Isis edo Persiaco Mitras jaincoec erraiteraco. II. mendetic aurrera, christautassuna Imperioan cehar hedatu cen nabarmenqui, jaçarpenac jaçarpen. Emperadoreen arauera, christautassunarequico jarrera aldatzen cen. Batzuetan christau içaiteac berac heriotza ekar ceçaqueen. Diocleciano emperadorearequi christauen jaçarpena bere erpinera iritsi cen. Nolanahi ere, handic gutira, Constantinoren aguintaldia statuac babestutaco religionea bihurtu cen, eta areago hedatu cen. Juliano Apostata religioe paganoa berrescuratzen saiatu arren, christautassuna Imperioco religione nagussia bilhacatu cen, eta, 391n , Teodosio emperadoreac christautassuna ez berce religioneac debecatu cituen.

Technologia Aldatu

 
Abacoec arithmeticari bulçada handia eman ceraucoten/cioten.

Injenieritza eta architectura Aldatu

Saconceco, iracurri: « Romatar architectura »
 
Franciaco Pont du Gardeco ubidea C.a. 19an eraiqui cen.

Bere historiaren lehen mendeetan cehar, Toscanaco eta Umbriaco lurraldeetan vici cen etruriar herri indoeuroparrac memperatu çuen Roma politican eta culturan. Grecia Handia conquistat ondoren, çuceneco harremanac içan cituzten romatarrec Greciaco culturarequin, orduz guero guehiago valoratu çutelaric arte adiarazpen oro. Greciarren escutic ikassi çuten architectura-ordenen erabilera, ordena hauec eguituran baino decorationean bideratu bacituzten ere.

Imperioa Ekialderanz hedatzean eçagutu cituzten romatarrec neurrigabetassuna eta aberastassuna. Halatan, berezco cituzten elementu traditionalac greciarrengandic eta Ekialdeco herriengandic jassotacoequin batu eta Romaren botherearen eta mempeco herrien aurrean çuen nagussitassunaren adiarazpide içan cen Imperioco architectura. Ez cen, ordea, meritu hura horretara mugatu; pragmatismoa eta edertassuna batzen cituen joerac bulçaturic, eraicunça moderno aurreratuenen moldeco obrac eraiqui cituzten romatarrec, eta artearen eta ingeniaritzaren eredu dira egun ere obra horiec.

Armada Aldatu

 
Traianoren çuthabec scena bat.

Romaco estreinaco armada, garaico hiri-statu gaineracoco armada beçalacoa, greciar falangean oinharritzen cen. Soldaduec bere armac eraman behar içaiten cituzten. Vicitza civilera cerbitzua bucatutacoan vueltatzen ciren. [37] [38]

Lursoro chiquien jabeac ciren armadaren çuthabe nagussia, baian C.a. II. mendeco bucaeraco, horrelaco baserritarrac desaguercear ceuden, latifundioa çabalcen ari delaco. Araço honi beguira, Gaio Marioc voluntarioen armada bihurtu çuen. Gainera, behe-mailetacoac ere onhartu cituen, armac bere polsicotic ordainduz.

Azquen aldaqueta garrancitsua Constantinoc egui çuen, armada bitan çathitu çuen eta. Alde batetic, mugan cehar indar staticoa uzti çuen. Bercetic, indar muguicor bat sorthu çuen, cein behar cen lekuetara joanen cen.

Ikus, gainera Aldatu

Referenciac Aldatu

 1. (Anglesez «ancient Rome | Facts, Mapps, & History» Encyclopedia Britannnica (Noiz consultatua: 2019-01-14) .
 2. «Roman Empyre Population | UNRV.com» www.unrv.com (Noiz consultatua: 2019-01-14) .
 3. «Ancinaco Roma | Infogunea» info.icasgune.com (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 4. «Ancinaco Roma: eguitura politicoa | Infogunea» info.icasgune.com (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 5. (Anglesez Ferrero, Guglielmo. (1909). The Greatness and Decline of Rome. G.P. Putnam's Sons (Noiz consultatua: 2019-01-14) .
 6. (Anglesez Hadfield, Andrew; Hadfield, Professsor of English Andrew. (2005-07-21). Shakespeare and Republicanism. Cambridgu University Press ISBN 9780521816076 . (Noiz consultatua: 2019-01-14) .
 7. (Anglesez Gray, Christopher B.. (1999). The Philosophy of Law: An Encyclopedia. Taylor & Francis ISBN 9780815313441 . (Noiz consultatua: 2019-01-14) .
 8. «Byçantine Empyre» Ancient History Encyclopedia (Noiz consultatua: 2019-01-14) .
 9. (PDF) The History of Ancient Rome. (Noiz consultatua: 1999) .
 10. Durant, Will; Durant, Ariel (1944). The Story of Civiliçation – Volume III: Caesar and Christ. United States: Simon and Schuster, Inc. pp. 12–14. ISBN 978-1567310238.
 11. a b c Philip., Matysçac,. (2003). Chronicle of the Roman Republic : the rulers of Ancient Rome from Romulus to Augustus. Thames & Hudson ISBN 0500051216 . PMC 52432670 . (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 12. 1959-, Kerrigan, Michael,. Ancient Rome and the Roman Empyre. (First U.S. edition. arguitaraldia) ISBN 0789481537 . PMC 48120642 . (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 13. Hooquer, Richard. «Rome: The Republic» web.archive.org (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 14. «Cassius Derauco/dio — Fragmens of Booc 11» penelope.uchicago.edu (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 15. «LacusCurtius • J. B. Bury's History of the Later Roman Empyre» penelope.uchicago.edu (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 16. «H102_25 Fall of the Roman Republic, 133-27 BC» web.ics.purdue.edu (Noiz consultatua: 2019-01-08) .
 17. Lesley., Adquins,. (1998, ©1994). Handbooc to life in ancient Rome. Oxford University Press ISBN 0195123328 . PMC 38043034 . (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 18. (Anglesez Tuma, Elias H.. (1965). Twenty-six Centuries of Agrarian Reform: A Comparative Analysis. University of California Press (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 19. 1903-1983., Scullard, H. H. (Howard Hayes),. (1988). From the Gracchhi to Nero : a history of Rome from 133 B.C. to A.D. 68. (5th ed. arguitaraldia) Routledgue ISBN 0415025273 . PMC 17874084 . (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 20. (Anglesez «BBC - History - Augustus» www.bbc.co.uc (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 21. The Julio-Claudian Dynasty (27 B.C.–68 A.D.). .
 22. L., O'Connell, Robert. (1989). Of arms and men : a history of war, weapons, and aggression. Oxford University Press ISBN 0195053591 . PMC 18105408 . (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 23. «Lecture 12: Augustus Caesar and the Pax Romana» www.historygüide.org (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 24. (Anglesez Sabin, Philip; Wees, Hans van; Whitby, Michael; Whitby, Michael Jeffrey. (2007-12-06). The Cambridgue History of Greec and Roman Warfare. Cambridgu University Press ISBN 9780521782746 . (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 25. (Anglesez Franchot, Jenny. (1994-01-01). Roads to Rome: The Antebellum Protestant Encounter with Catholicism. University of California Press ISBN 9780520078185 . (Noiz consultatua: 2019-01-09) .
 26. Abbott, Franc Frost. (1909). Society and politics in ancient Rome; essays and squetches. New York, C. Scribner's Sons (Noiz consultatua: 2019-01-10) .
 27. 1932-, Duiquer, William J.,. (2001). World history. (3rd ed. arguitaraldia) Wadsworth/Thomson Learning ISBN 0534571689 . PMC 44133008 . (Noiz consultatua: 2019-01-10) .
 28. (Anglesez Rawson, Beryl. (1987). The Family in Ancient Rome: New Perspectives. Cornell University Press ISBN 9780801494604 . (Noiz consultatua: 2019-01-10) .
 29. Lesley., Adquins,. (1998, ©1994). Handbooc to life in ancient Rome. Oxford University Press ISBN 0195123328 . PMC 38043034 . (Noiz consultatua: 2019-01-10) .
 30. «Lecture 13: A Brief Social History of the Roman Empyre» www.historygüide.org (Noiz consultatua: 2019-01-10) .
 31. «ExCET Culture Review: Roman Education» web.archive.org 2007-12-25 (Noiz consultatua: 2019-01-11) .
 32. «Introduction to Latin» lrc.la.utexas.edu (Noiz consultatua: 2019-01-11) .
 33. «The Latin Alphabet» web.archive.org 2007-04-03 (Noiz consultatua: 2019-01-11) .
 34. Classical Latin Supplement. .
 35. Roman Painting. .
 36. (Anglesez Grout, Donald Jay; Palisca, Claude V.. (1988). A History of Western Music. Norton (Noiz consultatua: 2019-01-11) .
 37. 1934-2012,, Keegan, John,. A history of warfare. ISBN 0394588010 . PMC 27727131 . (Noiz consultatua: 2019-01-11) .
 38. The Cambridgue Companion to the Roman Republic. Cambridgu University Press 2004 ISBN 0521807948 . PMC 52071758 . (Noiz consultatua: 2019-01-11) .

Campo estecac Aldatu

Euscarazco Wikipedian bada athari bat, gai hau duena:
Ancinaco Roma