Gure Aita

Aita Gurea » orritic birbideratua)

Gure Aita edo Aita Gurea Christautassuneco othoitz garrancitsuena da. Mateoren eta Lucasen Ebanjelioen arauera, Jesusec berac iracatsi cerauen/cien bere ikasleei, nola othoitz eguin behar çuten galdetu ceraucoten/ciotenean (Mt 6,9-13; Lc 11,1-4).

Gure Aita euscaraz, Pater Noster monasterioa, Jerusalem (bizcaieraz eta graphia gaurcotu gabean)

Gaur egun cembait versione daude, eliçaren arauera baina, hala ere, oinharrian Ebanjelioan açalcen den othoitza repicatzen dute christauec. Catholico en arauera, christau doctrinaren laburpen arguia da; protestante en arauera, christau othoitzetan eredu; azquenic, orthodoxo en arauera, othoitzic perfectua.

Hitzac Aldatu

Lucasen Ebanjelioan, honela açalcen da othoitza:

Aita,
aguertu sanctu ceure icena,
ethorraraci ceure reguetza;
emaguçu egunean eguneco oguia,
eta barkatu gure bekatuac,
guc ere çor deraucuten guztiei
barcatzen baiterauegu,
eta ez utzi gu tentaldian erorcen.

Mateoren Ebanjelioan lucetchoagoa da, gaur egun erabilcen den versionearen ancecoagoa:

Gure Aita cerucoa,
aguertu sanctu ceure icena,
ethorraraci ceure reguetza;
bethearaci lurrean ceure nahia,
ceruan bethetzen den beçala.
Emaguçu gaur egun honetaco oguia,
eta barkatu gure erruen çorra,
guc ere gueure çordunei
barkatu derauegunez guero;
ez utzi gu tentaldian erorcen,
eta gorde gaitzaçu gaiztoarengandic.

Eliça catholicoac euscaraz honaco versione hau onharcen du (euscalquien arteco aldeac contutan içanic):

Gure Aita, Ceruetan çaudena,
sanctu içan bedi çure icena.
Ethor bedi çure regnua.
Eguin bedi çure nahia
ceruan beçala lurrean ere.
Emaguçu gaur egun honetaco oguia.
Barkatu gure çorrac
gueuc ere gure çordunei barcatzen derauegun beçala;
ez gaitzaçu utzi tentaldian erorcen [1] ;
baina athera gaitzaçu gaitzetic. AMEN.

Othoitzaren ondoren, cembaitec, guehiembat elizquiçunetan, ondorengo formula hau erraiten dute:

Çurea duçu Reguetza,
Çureac ospe eta indarra
orain eta bethi.

Referenciac Aldatu

  1. 2019an, «Eta ez gu tentaldira eraman» erranaldiaren ordez «Ez gaitzaçu utzi tentaldian erotzen» jarri çuten. Meçaren erdico “pro omnibus / pro multis” eta GURE AITACO “ez gaitzaçu utzi tentaldian erorcen”

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu