2020co Beiruteco leherquetac

2020co abuztuaren 4an, Beiruteco portuan bilteguiratzen cen amonio nitratoac phiztutaco leherquetac

2020co Beiruteco leherquetac Libanoco Beirut hiriburuan guerthatu ciren 2020co abuztuaren 4an. [1] Beiruteco portuan içandaco bi eztandec gutienez 190 persona hil cituzten, eta 6.500 çauritu, horietatic 7 larriqui, eta desaguertu asco ere tartean. [2] [3] [4] 8.000 eraiquinec ascotarico calteac jasso cituzten, [5] eta ia 300.000 herritar etchegabe utzi, ithurrien arauera. [6] [7] [3] 3.000 eta 4.600 millioi dolar arteco calte economicoa eraguin çuen. [3] [8] Libanoco Segurtassun Publicoco Çucendari Nagussiac adiaraci çuen haimbat urthetan confiscatu eta portuan bilteguiratutaco amonio nitratoac eragui çuela leherqueta; bere erranetan, 2.750 tona amonio nitrato lehertu ciren. [9] [10]

2020co Beiruteco leherquetac
2020-08-04 Beirut, Lebanon M3.3 explosion intensity map (USGS).jpg
Mota industrial disaster (en) Itzuli
leherqueta
industria sute
Data 2020co abuztuaren 4a ( 18:08:18 (en) Itzuli . Eastern European Summer Time (en) Itzuli )
Cocaleku Beiruteco portua
Herrialdea Libano
Causa leherqueta su artificialac
leherqueta amonio nitrato
industria sute
Victima Naçar Najarian ( disaster victim (en) Itzuli )
Jean-Marc Bonfils ( disaster victim (en) Itzuli )
Persona hilac 218
Persona çaurituac 7.000
Persona desaguertuac 32
Calteen costua ondassunetaco calteac : 10.000 MUS$
Communicabide
Hashtag #لا-نريدها eta #BeirutExplosion

Historiaco leherqueta ez-nuclear handienetacotzat hartu içan da, cembait adituren arauera: 0,5 kilotonatic goraco indarra içan çuen (1,1 guehienez), 13-15 kilotonaco Hiroshimaco bomba atomicoa baino 21 aldiz chiquiagoa. [11] Calte larriac eraguin cituen Beirut guehienean. Batetic, hospitaleec gainezca eguin çuten, erabateco crisi sanitarioa eraguinez, eta Covid-19 casuac nabarmen ugaldu ciren abuztuan eta irailean horren ondorioz. Hezcunça systema, azpieguiturac barne, larriqui hondatuta gueratu cen, 83.000 ikasle baino guehiago colocan utziz. [12]

Cereal biltegui nagussia portuan bertan cegoenez eta portua janharien importatione punctu garrancitsuena cenez, elicadura crisi bat phiztu cen. Calte larrien eta herrialdearen quincaren ondorioz, nationeartean ascotarico herrialdeec lagunça hitz eman eta bidali çuten, eta lehenic Franciac , Libanoren metropoli içandacoac. Emmanuel Macron presidenteac Beirut visitatu çuen luce gabe. Berez quinca politico eta economico larrian cen herrialdean, portuaren cudeaqueta oker eta ilhunaren susmoac hasserrea areagotu çuen, eta governuaren contraco protestac harrotu, systemaren ustelqueria orocorra salhatuz eta governuaren dimissionea escatuz. Çaurituac ugari içan ciren hurrengo egunetaco mobilizationeetan, policiaren ekinça gogorraren eraguinez. Mobilizationeec, hala ere, eraguina içan çuten: haimbat ministroc dimissionea eman çuten eta, sei egunetara, Libanoco governu ossoac. Atzerrico potencien interventionearen erdian, governu berri bat eratzeco ahaleguinac huts eguin çuen 2020co irailean, eta çapuztu NDFren diru rescate bat escuratzeco asmoa.

Al-Haririren hilquetar buruzco urthe lucetaco aucico ephaia abuztuaren 7an cen emaitecoa eta, batec baino guehiagoc leherquetec auci horrequin lothura çutela ikussi baçuen ere, baztertuta gueratu cen leherquetec ephaiquetarequin lothura içan ceçaquetenic. Cacetari ikerquetec berretsi eguin çuten alderdien systema bureaucratico bihurriari lothutaco utziqueria eta ustelqueria içan cirela leherqueten sorburua. Berçalde, Libanoco ephaitegui militar batec ikerqueta bati eman ceraucon hassiera erançuleac identificatzeco.

Textuingurua Aldatu

 
2019co açaroco emacumeen protesta Beiruten
 
2019co açaroco berce protesta bat Beiruten

2019co urritic, Beirutec eta Libanoc guiro aztoratua vici çuten. Hilabethe horretan, Saad Al-Hariric dimissioea eman behar içan çuen lehen ministro postutic. [13] Statua guztiz çorpetuta cebilen, economiaren hazcunde osso chiquiaz, azpieguiturac guero eta guehiago hondatuz: çaborra caleetan pilatzen cen bildu gabe, eta electricitate ethenaldiac ugaldu eguin ciren ephe horretan. [14] Herritar ugaric blocatuta ikussi çuten bancutic beren aurrezquiac atheratzeco auquera. [15] Libanoco Reserva Bancuaren arduradun nagussi ohi batec açaldu çuenez, Bancu nagussi horrec Ponci schema ren amarruan oinharritzen çuen haren finança strategia. Nationearteco Diru Funsac reforma gogorrac eta governu sinhesgarria escatzen cituen rescate bateraco. [13]

Herritarren aldartea asaldatu çuen azquen erabaquia WhatsApp deiac cergapetzeco governuaren asmoa içan cen, 2019co urriaren 18an. [16] Herritarrec cale protesta eta grevetara jo çuten, politicarien ustelqueriaren eta austeritate neurrien contra. Protestariec iraulça deith ceraucoten/cioten urrian hassitaco muguimenduari; [14] egoerac 2011co arabiar revolta çabala ekarcen çuen gogora ecin bercean. [17]

Ossassun Systemac ez çuen functionamendu eraguincorric azquen garaian, ustelqueriac eta economiaren gaimbeherac jota. Hospitaleen % 85 escu privatuetan cegoen, sare publicoa chiquia cen. Medicu ascoc atzerrira alde eguin çuten baldinça duinen bilha. [18] Coronavirus pandemiaren eraguin chiquia içan cen statistica officialen arauera marchoan hassi cenetic, baina governuac confinamendua eçarri çuen marcho erdialdetic aurrera 20:00etatic 5:00etara. [17] Hala ere, marchoaren amaieran, nationearteco behatzaile eta ossassuneco arreta emaileec quezca aguertu çuten cembaqui aphal horiec ez othe ciren benetaco infectioneen copurua ezcutatzen ari; içan ere, alderdi politicoec ossassun systema officialetic berheiz emaiten cituzten arreta cerbitzuac, adibidez, Hezbolac, baina ez ceraueten informatione ascoric helarazten ossassun arduradun, bureaucrata eta ossassun cerbitzariei. [19] Uztailaren hassieratic, infectione casuen copurua igotzen hassi cen pixcanaca. [20]

Abuztuaren 7an, berçalde, Rafic Al-Hariri Libanoco lehen ministro ohiaren 2005eco hilquetari buruzco auciaren ephaia cen plaçaratzecoa. Ephaimahaia nationeartecoa cen, MBEren babesaz 2007an erabaqui cen beçala, eta herritar ugaric Syriac cein Israelec attentatuan içan ceçaqueten implicationea arguitzeco modua ikusten çuten. [21] Hezbolaco quideac ephaitzen ciren. Millioica dolar invertitu eta ehunca advocatuc parte hartu çuten ephaiqueta horretan, eta auci hori urthetan luçatu cen; beraz, une criticoa cen. [22] [23] [oh 1] Aldi berean, herrialdea economia crisian hondoratzen ari cen guero eta guehiago, eta tensione handico uneac vici ciren horregatic bertaco guiçarte eta politican. [22]

Israelequico tensionea ere goraldian cen, berheciqui Libano hegoaldean 1978tic çabaldutaco MBEren baque missionearen inguruan. Ez da eçohicoa Israelen guerra hegazquinec Beiruteco cerua ceharcatzea, nationearteco leguearen contra. [24] MBEren indar armatuac ( UNIFIL ) MBEren Segurtassun Conseiluaren 1701 Ebazpena eçarceco çabaldu ciren Israelequico mugan, baina Ebazpen hori ez cen bethe. Uztailean, Israelec erasso bat eguin çuen Libanoren mugan, Hezbolarequin içandaco istilu armatu baten ondoren, baina UNIFILec ez cituen eraguincorqui gueldiaraci. [25] [26] Hala ere, UNIFILen presencia egoncortassun factoretzat harcen cen, baina abuztuaren 31n çuen haren mandatua amaitzeco mugaeguna. Donald Trumpec bere tropac atheratzeco mehatchua eguin çuen. [26]

Leherquetac Aldatu

Leherquetaren unea BBCren Beiruteco elkarrhizqueta batean
 
Beiruten satelliteco mappa, gorriz adiaraciz calte nabarmenac jassan cituzten eraiquinen eremua

Hassiera eta lehen leherqueta Aldatu

Hossan Coraytem portuco çucendari nagussiac açaldu eta Libanoco hedabideetan gueroago çabaldu cenez, egun horretan goicean languile eta soldatzaile talde bat içan cen portuco 12. bilteguico pareta estalcen, egüerdiraco amaitu çuten lana, baina cembait segurtassun indarrec adiaraci çuten 17:00etaraco amaitu çutela. [27] 17:40ean, berri eman çuten sute bat phiztu cela Beiruteco portuan eta, gutienez, 10 suhilçaile bidali cituzten lekura. Reuters agenciac çabaldu çuen 9. bilteguian hassi cela sua, eta guero 12.era hedatu. [27]

17:54eraco ke trinco eta griseco hodeiac barreiatzen ari ciren Beirut gainean. Guero, leherqueta distiratsu bat içan cen 18:07an. [28] [29] [30] Leherquet horrec ke lainho bat çabaldu çuen suteen gainetic, eta su artificialen anceraco arguiac sorraraci cituen. [31] Lehertutaco su artificialetaco metal çathi osso beroac ciren horiec, adituen arauera. Consultatutaco aditu horien arauera, çaila içanen cen amonio nitratoa berez phiztea, baina su artificialec detonatione lana eguin çuten. [32]

Sua ikusten cen bilteguitic irteten, eta eraguincortassun gutiz erretaco amonio nitratoco kea cerura athera cen. Horrec aditzera emaiten bide du ez cela expressuqui phiztutaco leherqueta içan, Jimmie Oxley statu batuar chimicaco adituaren eritziz. [32]

Leherqueta handia Aldatu

18:07an, lehendabicicotic 33 segundora (thoquico ordua), bigarren eztanda bat içan cen, [28] [33] ascoz ere sendoagoa, distira vici bat sorthuz. [32] Talca uhin bat hedatu çuen atmospherara, eta su eraunsi belz eta gorri bat harrotu cen verticalqui, erretaco eta erre gabeco materiala ceramatzala. [32] Gorri coloreco kea albo reactioneetaco nitrogueno dioxidoa cen. [34]

Talca uhin hemispherico bat soinu abiadura baino lasterrago çabaldu cen, igaro ahala Beiruteco erdigune ossoa urratuz. Atzetic, ur lurrunezco hodei çuri bat çabaldu cen detonatione punctutic, [32] eta onddo moduco lainho bat sorthu, Wilson lainhoa deitzen dena. [34] Talca uhina, ikussecina içanagatic, caleac jo ahala nabaritu citequeen, çathi solteac astinduz eta eraiquinac urratuz. [32]

Talca uhin batec compressioa eraguiten du, berehala ia erabateco hutsune batez jarraitua. Uhin horrec leihoac eta atheac xurgatu eta chiquitu cituen, alçariac eraiquinetatic camporatu, personac paretetara bota/vota, eta crystall, egur eta hondar çathi chiqui çorrotzac çabaldu. [32] Bigarren leherqueta hori 240 kilometroco distanciara ere nabaritu cen, Cipren adibidez. [35] [29]

Borz kilometrotara ceuden etche batzuetan leiho beirac hautsi ciren. [36] Jordaniaco Sismologia Behatoquiac leherquetac ascatutaco energia M 4,5 magnitudeco lurrikara batequin parecatu çuen, 83 tona TNT ingururen valioquidea dena. [37] Richter scalan 3,3 graduco neurqueta eguin cen Beiruten. [34] Bilteguia ceuden elementu chimicoen copurua Oclahomaco 1995eco attentatuan erabilitacoaren 1.000 halaco içan cen. [32]


« Hondamendia da! Hondamendia Libanon! Libano sunsitua da! Libanorenac eguin du, agur! »

—Leherquetaren victima baten eztanden osteco hitzac [38]


Causa Aldatu

Hassieraco informatione ethorria Aldatu

Leherqueten causa ez cen berehala cehaztu. [39] Libanoco statuco communicabideec hassiera batean erran çuten leherqueta su artificialen biltegu batean guerthatu cela; berce batzuec, aldiz, petrolioa bilceco installatione batean edo productu chimicoac bilteguiratzeco installatione batean içan cela aiphatu çuten. [40] Lehergailu eta productu chimicoac gordetzen cituzten bilteguiac ceuden portuan, berceac berce, nitratoac , ongarritzeco ossagaiac eta amonio nitratoa beçalaco lehercariac . [41] Libanoco Segurtassun Publicoco Çucendari Nagussiac adiaraci çuen leherqueta portuan gordetzen cen urtheetan cehar confiscatutaco amonio nitratoac eragui çuela, [9] bere erranetan 2.700 tona amonio nitrato lehertu ciren. [10] Ossaga chimico horiec sei urthe ceramaten bertan bilteguiratua. [29]


Leherqueta osteco ikuspegui batzuc


Nacioartean, Donald Trump AEBco presidenteac bomba erassoa içaitearen hypothesia çabaldu çuen, baina Statu Batuetan bertan, haimbat ithurric speculatione arduragabetzat jo çuten baieztapen hori. [42] Kenneth Roth Human Rights Watcheco buruac berehala lephoratu ceraucon Hezbolari leherqueten eguile içaitea sare socialetan, leherquetac Haririren hilquetaren ephaiquetari lothuz, baina baieztapenac funsic ez çuela oharturic, berehala eçabatu çuen meçua. [43] Bere aldetic, Nohad Machnou Libanoco barne ministroac, Ethorquiçuneco Muguimenducoac, Israeli egotzi ceraucon abuztuaren 14an leherqueten errua, eta "guiçateriaren aurkaco crimen" deithu cerauen/cien. [44]

Portuco cudeaqueta desegoquia Aldatu

Leherquetac guerthatu eta gutira, ke gorria Beiruteco ceruan
 
Beiruteco portuaren eta ingurumariaren satellite irudia leherquetac guerthatu eta egun batzuetara

Leherquetac guerthatu eta gutira, russiar aztarnaren hypothesia hassi cen plaçaratzen leherquetac çartaraci cituen raçoinen artean. Rhosus russiar çamaoncia portuan cegoen pausatuta 2013. urthearen hondarretic, Moldaviaco bandera ceraman arren; jabea Russiaco Cavarovsc hiricoa çuen, Igor Grechushquin icenez. Esquifaia russiarrec eta ucraniarrec ossatzen çuten. [45] Bada, Georguiatic abiatu eta Moçambiquera navigatzen cihoala (Fabrica de Explosivos lehergailuen compainiac erossi çuen çama garraiatzera), [46] çamaonciac araço technicoac içan eta Beiruten guelditu behar içan cen. Bertaco portuan, ez çuen segurtassun ikuscapena gainditu eta, dirudienez, ez cituen portuco cergac ere pagatu. [45]

2014co uztailean, barcua eta esquifaia portuan erretenitu cituzten, eta capitainac barcuco 2.750 tona amonio nitratoco çamaz eta eztanda arriscuaz ohartaraci çuen, eta salhatu ere esquifaia soldataric gabe abandonatua içan cela barcuan. Russiaco eguncari batec "bomba flottagarri batean gathibu" lerroburua erabili çuen itsassoncico esquifaiaren egoeraren berri emaiteco. [45] Ez dago argui nor cen amonio nitratoaren jabea, [32] baina 2014co uztaileraco jabeac itsassoncia abandonatu çuen, Fleetmont webgunearen arauera. [46] Ucraniar diplomacialariec escu hartu ondoren, borz marinel itsassoncitic asque gueratzeco baimena jasso çuten. Capitain russiarra eta esquifaiaco hiru arduradun ucraniar , berriz, itsassoncian gueratu ciren, azquenean 2014co irailean etcheratzeco baimena escuratu çuten arte. [45]

Ucraniarren etcheratzea cudeatzen ari cen Beiruteco advocatu compainiac itsassoncico "çama viciqui arriscugarria" cela ohartaraci ceraucon portuco çucendari nagussiari, EN Wikipediaco amonio nitrato hondamendiei buruzco articulu bat ere eransiz. [32] Ia aldi berean, portuco aguintariec, ephaile batec aguinduta, [32] çamaoncico carga arriscutsua lehorreratzeco baimena eman çuten, itsassoncia urperatu ere eguin citequeelacoan, [32] eta çama portuco 12 cembaquico bilteguian sarthu çuten, 2015eco urria baino lehenago. [45] [46] Portu aguintaritzac amonio nitratoa atheratzeco escatu ceraucon Libanoco armadari 2016an, baina harc erançun çuen "ez çuela amonio nitratoren beharric". [32]

2018an, Rhosus itsassoncia portuan bertan urperatu cen, eta hor cetzan, artean, 2020co irailean. 2019. urthean, portuco segurtassuneco languile batec 12. bilteguian descubritu çuen millaca tona amonio nitrato polsetan gordeta egon eta isuri eguiten cela. [32] Ikuss çuen amonio nitratoarequin batera petrolio pitcharrac, kerosenoa eta acido chlorhydricoa ceudela thoqui berean bilteguiratuta, baita su artificialeco materialen hamaborz tona ere. [32] 2019co abenduan, Libanoco haimbat aguintariri bidalitaco chostenean haimbat gommendio emaiten ciren, horietaco bat içanic 12. bilteguico paretan cegoen çulhoa estalcea, laphurretac eragozteco. [46] Leherquet osteco ikerquetec aditzera eman çuten bilteguian componce lanetan cebilçala leherquetac içan aurretic, eta chimpartec perdigoi batzuc çartaraci cituztela. [45] Bilteguia ez çuen alarma systemaric. [32] Joseph Naddaf segurtassuneco capitainac horren guztiaren berri eman cerauen/cien Libanoco aguintari eta arduradunei. Hala ere, haiec orduraco bacequiten hori. Amonio nitratoac, beraz, sei urthe eman cituen hor bilteguiratuta hondamendi egun arte.

Ustelqueria systema Aldatu

Portuco aduana arduradunen guthunec aguerian utzi çuten Libanoco aguintariac jabetzen cirela çama horrec "araço larriac" cekarçala, baina ardura elkarri passa eguin ceraucoten/cioten, mataça bureaucraticoan galduric gueratuz eta maila ascotaco erosqueria eta lagunen mesede systema bat aguerian utziz, ascotarico eraguiquetetan ecikussia eguitea escatzen çuena. [32] Portua Libanoco importationeen hirur laurdenetaraco sarbidea eta exportationeen erdiraco atherabidea cen, 15 milla millioi dolarreco merkataritzaz 2019. urthean economia hondoratzen hassi cen une arte; horrec ustelqueriaraco egoquiera ederrac uzten cituen, eta hor alderdi politicoec ere haien çathia escuratzen çuten. Beiruteco portuac " Ali Babaren haitzulo bat" içaitearen fama bide çuen. [32] Hala içanagatic, Europaco eta AEBco berce agenciec ez beçala, FBIren leherqueten inguruco ikerquetac ez çuen ondorio arguiric athera haiec çucenean eraguin çuten circumstanciez. [47]

Portuaren functionamenduac taldequerian oinharritutaco Libanoco governu systema islatzen çuen. Bertan, governuco goi mailaco postuac talde politicoca esleitzen ciren. Systema hori, hassiera batean, Libanoco Guerra Civila amaitzeco pensatu cen, baina governu çathicatua eta taldecatua utzi çuen. 1990ean, guerra civila amaitu çuen baque hitzarmenac systema hori diseinatu çuen, eta milicia buruçaguiac alderdi arduradun bihurtu ciren. Haiec statuco bureaucracia beren jarraitzaileen artean banatu çuten. [32]

Alderdiec statuco athalac bereganatu cituzten, eta statuco functionarioac horien mende gueratu ciren, pixcanaca milicietaco quide bihurtuz, Alain Bifani finança ministro ohiac adiaraci çuenez. [32] Halaber, guerraren ondoren, sei personaco "aldi bateraco batzorde" bat eratu çuten portua cudeatzeco behin bethico compombide bat aurkitu arte. Aldiz, compombide irauncorric ez citzaion eman gaiari, eta batzorde horrec bere horretan jarraitu çuen; are, bi hamarcadatan ez cituen quideac aldatu. Alderdiec beren jarraitzaile leialac eçarri cituzten, cliente systema bat sorthuz. [32]

Erraite bateraco, egun batean, senitarteco baten minusbaliotassun aithorpen paperac aurkeztu ciren Ferrari edo Mercedes auto bat cergapetzetic salvuesteco. Ondorioz, statuac ez çuen diru sarreraric escuratzen declaratu gabeco edo gaizqui declaratutaco ondassunengatic. Aduanetaco technicari batec aithortu çuenez, 2019an Guiçarte Gaietaco Ministerioac luxuzco auto bat cergaric gabe importatzeco salvuespen bat esleitu ceraucon Down syndromea çuen hirur hilabetheco ume bati. Alderdi guztiec cituzten agenteac portuan. Bi alderdi xiita nagussiec, Amalec eta Hezbolac , çuten partaidetza handiena portuco aduanetan, portua beren interessetaraco valiatzen çuten, bidalqueta compainiec eta negocio guiçonec adiaracitacoaren arauera [32] Saad Haririren Ethorquiçuneco Muguimenduac ( suniac batez ere) eta Michel Aounen Muguimendu Aberçale Asqueac ere partaidetza handia çuten, eta personac cituzten ere Alderdi Socialista Progressistac (batez ere drusoec ossatu ) eta Libanoco Indar Christauec. Eracunde religiosoec cerga salvuespenac cituzten, ascotarico ondassunen gainean. [32]


Beiruteco portu eta hiriaren aire irudia

Ondorioac Aldatu

Persona, material eta economiarençaco calteac Aldatu

 
Irailaren 3an Libanoco Governuac plaçaratutaco hildacoen cerrenda (191 persona)

Leherquetac portua sunsitu eta calte larriac eraguin cituen inguru guztian. [48] Bilteguiti milia bateco radioan 100.000 persona vici ciren. [32] Lekucoec adiaracitacoaren arauera, 10 kilometroco distanciara ceuden eraiquinec ere calteac jassan cituzten. [49] Hassiera çabaldu cenez, gutienez 154 persona hil ciren, 5.000 baino guehiago çauritu, 120 larriqui, eta berce asco desaguertu eguin ciren. Abuztuaren 10ean, Marwan Abboud Beiruteco governadoreac 200dic gora estimatu çuen hildacoen copurua, eta haimbat ithurric ephe baten ondoren estimatu çuten etche gabe gueratuac 300.000 inguru cirela. [7] [50] Hala ere, hilabethe gueroago, leherqueten ondorioz hildaco 190 persona cembatu ciren, [4] 191 cehazqui irailaren 3an plaçaratutaco cerrenda officialaren arauera (ikus escuinean). Al Jaceerac 193 cembatu cituen governuac cerrenda hori eman eta hilabethera. Urriaren 26an, ordea, 204 ciren, behin bethicotzat harcen dena. [51] [52] [50] [oh 2] Hamabi ossassun centroc ere ascotarico calteac içan cituzten. Libanoco governacioac eman cituen datuen arauera, economia galerac 3.000 eta 3.500 millioi dolar artecoac içan citezqueen. [3] Munduco Bancuac 4.600 millioi dolarreco galerac calculatu cituen orotara. [8] Berçalde, leherqueten egunetic irail amaiera arte, Libanoco liberac bere valioaren % 80 galdu çuen. [53]

Unescoc hogueit hirur egun gueroago çabaldutaco informationeen arauera, gutienez 8.000 eraiquinec jasso cituzten calteac eztanden ondorioz, batez ere Guemmayceh eta Mar Michael hiri barrutietan, eta tartean ceuden eraiquin historico sailcatutaco 680, horietatic 60 hondoratzeco çorian gueratuz. [5] Haimbat hospitale chiquituta gueratu ciren, eta Munduco Ossassun Eracundeac estimatu du 100.000 millioi dolar beharco direla Libanoco hospitaleac berreraiquitzeco, baina beharrezco jo du horretaraco reformac eguitea. Ossassun systemac hondoa jo çuen, eta nabarmena gueratu cen valiabideen eta botiquen falta. [18] Hospitalea gainezca cebilçan jada leherquetac guerthatzeco unean, Covid-19 virusaren çabalcundea cela eta; berçalde, hospitale asco arguindarric gabe gueratu ciren, eta egoera larritu. Ondorioz, ikussi cen çaurituei hospitaleratzea ukatzen citzaiela eta, truquean, aire çabaleco aparcalekuetan eman citzaiela arreta. Cembaitetan, çaurituac Beirutez campoco hospitaletara bideratu ciren. [38] Leherquete osteco quinca sanitarioac Covid-19aren çabalcunde ikusgarria ekarri çuen hurrengo asteetan eta, ondorioz, bi asteco confinamendu partiala (18:00etatic 6:00etara) eçarri cen officialqui abuztuaren 21ean, aurreco egunean 613 Covid-19 casu berri identificatu cirenean. [54] Libanon ere, oro har, aguerraldi nabarmen bat içan cen abuztuan. [55] Leherquete aurretic, 5.000-6.000 casu ceuden, eta abuztuaren 21ean, berriz, 10.000tic gora, Munduco Ossassun Eracundeco Libanoco ordezcariac arguitu çuenez. [54] Irail amaieraco cembaquetan, 38.000 casu eguiaztatu ciren, eta hildacoac, berriz, 361 içan ciren coronavirusaren aguercen hassi cenetic, Munduco Ossassun Eracundearen arauera. [20]

Leherquetac eta hilabethe gueroago, Unicefec haurren eta hezcunçaren egoerari jarri ceraucon arreta, ohartaraciz pressazco lagunça behar cela ikasturte berria hastean haurrac hezcunça hassi ahal içaiteco; gutienez, 163 ikastetche publico eta privatu caltetu cituzten leherquetec, eta horrec çucenean eraguin cerauen/cien 70.000 ikasleri eta 7.600 iracasleri; gainera, Lambide Heciquetaco 7.300 ikasle ingururi eraguinen cerauela estimatu cen. [12]


Leherqueta osteco lagunça campaina


 
Leherqueten doluminez phiztutaco Teherango Açad Dorrea

Beiruteco portua herrialdeco janhari importatione punctu garrancitsuena cen, eta herrialdeco cereal biltegui handi bakarra portuan cegoen, silo garai bat, escu privatuetan. [56] Herrialdeco cerealen % 85 cegoen hor bilteguiratuta. [30] Libanoc bere gariaren % 90-95 importatzen çuen. Leherquetaren eraguinez, bilteguia sunsitua içan cen, eta Tripolin hassi ciren janhari importatione horiec eguiten, horretaraco pressazco compombideac eçarriz. [56] Hain çucen, Libano ipharraldeco portu hori cen Siria eta Libanora salgaiac ugari sarceco ohico lothunea, eta janhari, medicamendu eta eraicunça materialac herrialdera sarceco punctu nagussi bihurtu cen; portu horri esquer, Libano gossete quinca larritic irten ahal içan cen, eta Libanoco economia hondamenditic salvatu. Hala ere, leherquetac eta hamar egun gueroago, Beiruteco portua lehengo onera itzulcen eta bethe-bethean lanean hassi cen berriz hoguei egun inguru gueroago. [57]

Unescoc abuztuan bertan iragarri çuen dirua bilceco bi conferencia antholatuco cituela hezcunça eta cultura berroneratzeco. Ekimenac Li Beirut çuen icena, "Beirutençat" arabieraz. [58] Ekimen horren helburua ikastetcheac, ondare historicoco eraiquinac, museoac, galeriac eta sorcunçaren industria birgaitzea cen. [58] Lehendabicico conferencia Hezcunça Globaleco Coalitionearen bilkura içanen cen, Covid-19ari urruneco hezcunçaren bitartez aurre eguiteco orduraco sorthutaco eracundea. Unescoco Audrey Açoulayc adiaraci çuen herrialde ossoac premiazcoa çuela "urruneco hezcunçaraco prestatzea" eta 22 millioi dolar beharco cirela bakarric hondoratutaco ikastetcheac berreraiquitzeco. [59] Açaldu çuen, halaber, bigarren conferencia batean, ondare eta culturaren arloraco diru bilqueta bilhatuco cela. Açoulayren arauera, 500.000.000 dolar beharco ciren hurrengo urthean ondarearen eta sorcunçaren economia berroneratzeco, aurreikussi baitzen galeriec, museoec eta cultura eracundeec galera handiac içanen cituztela leherqueten ondorioz. [58]

Ondorio socio-politicoac Aldatu

 
Emmanuel Macron Israelen (2020co urtharrila)
 
Hassan Nasrallah , Hezbolaco burua 2020co udan
 
Michel Aoun escuinean, Hamilton Mourau Brasilgo presidenteordearequi (2019co maiatza)

Leherquetac guerthatzeco unean, Libanoco economia crisi larri batean murguilduric cebilen, baita protesta guiro orocor batean ere 2019co urritic ( en ). Hala ere, leherquetac hondamendira eraman çuen economia ossoa, eta gossetea eta cale scaleac aguercen hassi ciren Beiruten. Embaxaden aurrean, caleratutaco etcheco languileac pilatzen hassi ciren, emacumeac eta herri chiroetaco ethorquinac guehienetan, adibidez, Ethiopiacoac; horrec nabarmen utzi çuen cafala ethorquinn contractatione systema racista. [oh 3] [60] Migrationearen Nationearteco Eracundearen arauera, 24.000 ethorquinec galdu çuten lampostua leherqueten ondorioz. Ugaldu eguin ciren nesca ethorquin gazteen contraco sexu erassoen eta suicidioen çurrumurruac. [61] Class ertaina behe classea ossatzera passa cen Beiruten, dena edo guehiena galdu ondoren. [62] Estimatu cen Libanoco biztanleriaren erdia baino guehiago pobrecia mailatic behera egonen cela 2020 amaieran. [63]

Protesten aurrean, Michel Aoun presidentearen governuac 15 eguneco larrialdi egoera eçarri çuen Beiruten abuztuaren 7an. [64] Ephail militar batec portuco 18 languile atchilotu cituela iragarri çuen, baina hori guerthatu ahala, herritar ascoc politicarien elitean ikusten çuten guerthatutacoaren guilça. [65] [oh 4] Abuztuaren 8an, cale mobilizationeec jarraitu eguin çuten, eta policiac indarqueria handia eta bala realac erabilcera heldu cen haien contra, policia eta armada arduradunec hori ukatu baçuten ere. [66] Protestetaco partaide guehienac baquetsu jocatu çuten arren, harriac, su artificialac eta molotov coctelac ere bota/vota cituzten. Cembaitec eta local publico eta privatuetan laphurtu eta su eman ceraueten; gainera, haimbat ministerio occupatu cituzten, labur bada ere. 110 persona içan ciren çaurituac, eta 32 hospitaleratu. Amnesty Internationalec salhat çuen abuztuaren 8co protestetan segurtassun indarrec 230 herritar çauritu cituztela eta, oro har, guehieguizco indarra erabili çutela, tartean cela policiaren goma balaz beguia galdu çuen guiçon bat. [67] Armadac adiaraci çuenez, 107 soldadu çaurituric athera ciren protestetan. Protestariec pancartac cincilicatu cituzten, hauxe ceraucotela/ciotela, berceac berce: "Beirut, iraulçaren hiriburua". Gainera, "picutara presidenteac" eta "denac erraitean denac erran nahi du". [66]

Oppositioneco buruçaguiec leherquetei buruzco ikertalde independente bat reclamatu çuten. Emmanuel Macronec pressazc visita eguin çuen ia berehala Beirutera, nationearteco lagunça hitz emaitera. Visita horretan iraulçaren aldeco eta Libanoco governuaren contraco oihuac ençun ciren. [64] Macronec Libanoren ethorquiçuneco guerthaeretan cererrana içaiteco asmoa aguertu çuen, eta berce hogueita hamar herrialdec baino guehiagoc (Russia, Saudi Arabia, Marocco eta Egyptoc nabarmen) ascotarico lagunçac helaraci cituzten airez. Turkiac Libanori lagunceco asmoa adiaraci çuen, bere planetan Libano beguiz jota çuela aguerian utziz. Francisco aita sanctuac Libanori lagunceco deia eguin çuen. [68]

Iranec ere lagunça igorri çuen, 747 hegazquin batean. Leherqueten ondoren sorthutaco campo interessen jocoan, areagotu eguin cen Libanon gathazca viciac phizteco arriscuaren quezca. [69] Abuztuaren 10eraco, çabaldu eguin ciren caleetaco governuaren contraco protestac, eta cale istiluetan 500 çauritu utzi. Millaca manifestaric parlamentuaren egoitza inguratu çuten, eta sarrera-irteerac moztu, segurtassun indarrac guerthuratu ez citecen. Manifestariec Michel Aounen dimissionea escatu çuten. Policiaren eta caleco gendearen arteco talquetan, segurtassun indarrec negar gasa erabili çuten. Ordu arte eta leherquetei lothuta, hoguei persona atchilotu cituzten, haien artean Libanoco aduana departamentuco burua eta haren aurrecoa, baita portuco arduradunac ere. [70] Libanoco Finança, Justicia, Ingurumen eta Informatione ministroec dimissionea eman çuten [7] eta, hurrengo egunean, Libanoco governu ossoac. Hasan Diab lehen ministroac classe politicoa eguin çuen leherqueten erançule, eta adiaraci ere "ustelqueria statua bera baino handiagoa" dela; politicarien ustelqueriaren contra borrocatzera dei eguin çuen. [71]


« Ustelqueria systemac Statua baino handiagoac dira »

—Hasan Diab, Libanoco lehen ministroa [72]


Abuztuaren 14an , Libanoco Parlamentuac larrialdi egoera luçatu çuen. Larrialdi egoerac bertan behera utzi cituen herritarren ohico leguezco bermeac, armadaren escuetan utziz, adibidez, elkarretaratzeac eragozteco eta hedabideac ixteco ahalmenac. Bitartean, aurrera jarraitzen çuen leherqueten inguruco ikerquetac, baina ephaitegui militar baten escuetan gueratu cen processu judiciala, berme eçagatic criticac harrotuz. [73] Abuztuaren 28an, abuztuco leherqueta gogoan çuela, MBEco Segurtassun Conseiluac Libano hegoaldeco UNIFIL missionea urthebethez luçatzea erabaqui çuen aho batez. [74] Parlamentuac, berçalde, Mustafa Adib diplomacialaria icendatu çuen lehen ministro abuztuaren 31n, governu berria eratu ceçan. [75] Adibec Saad Hariri lehen ministro ohiaren babesa çuen. [76] Franciac bertaco alderdiec governuan çuten çama gutitzeco baldinça jarri çuen lagunçac emaiteco, eta Adibec governu technocratico bat eratu nahi çuen economia hondamenditic irteteco. [77] Irailaren 14an, Aoun lehen ministro ohiac adiaraci çuen herrialdea infernura cihoala governuric ossatzen ez bacen, eta proposatu çuen bertan behera uztea taldequerian oinharritutaco ministerioetaco cuotac. [76]

 
Saad Hariri Statu Batuetaco Michael Pompeorequin bilceco unean (2019), leherquetaren eta crisialdi handiaren aurretic

Irailaren 26an , Mustafa Adibec ez çuen lorthu governu berria eratzeric, eta dimissionea eman çuen; alderdi xiitei lephorat cerauen/cien içandaco çailtassunac, ministerio erabaquigarriac eta Finança Ministerioa controlatzen tematu cirelacoan. [78] Hezbolaren hurbileco ithurriec, une horretan, adiaraci çuten alderdi xiitac ez ceraucola Macroni irabazpideric onhartuco, Libanoco barne eraguileac contuan hartu gabe, eta ez çuela governu berriric onhartuco Statu Batuetaco açaroaren 4co hautescundeac arte. [79] Emmanuel Macronec, azquen aldiz irailaren 1ean Libano visitatu çuenac, gogor criticatu cituen bakarric taldequeriara lerratzen omen ciren politicariac eta, berheciqui, Hezbola, Iranen Libanoco bessoa eta, are, terrorista celacoan. Frances presidenteac laur astetic seira eman cerauen/cien libanoar politicariei bere reforma politico eta economicoraco plana eçar ceçaten. [24] Irail amaieran, elkarrhizquetac abian ciren Nationearteco Diru Funsaren Libanoraco diru rescate bat onharceco. [53] 2020co urriaren 22 an eta Hezbolaren abstentioneaz, Saad Hariri hautatu çuten Libanoco lehen ministro, protestengatic dimissionea eman eta urthebethera. [80]

Oharrac Aldatu

 1. Rafic Al-Haririren hilquetari buruzco ephaia abuztuaren 18an eman cen, eta Hezbolaco quide bat aurkitu çuen errudun, eta berce hirur quide errugabe; ikus albistea Euronews aguercaria .
 2. Dena den, çuhurtassunez iracurri beharreco informationea da. Urriaren hassieran, BBC News ec eutsi eguin ceraucon guti gorabeheraco 190 hildacoen copuruari; France 24ren webguneac, berriz, 200 aiphatzen cituen victimen ithurrietan oinharrituz; ikus BBC News eta France 24 .
 3. Migrationearen Nationearteco Eracundearen arauera, 400.000 ethorquin vici ciren Libanon leherquetaren unean; ikus Al Jaceera (2020-10-15) .
 4. Ia bi hilabethe gueroago, urriaren 1ean, instructioneco ephaileac MV Rhosus itsassoncico capitainaren eta jabearen contraco atchiloqueta aguindua helaraci ceraucon Interpoli ; biac ere russiar nationetassunecoac ciren, plaçaratu ciren informationeen arauera; ikus Beirut blast: Lebanon seecs arrest of ship owner and captain. BBC News (2020-10-02) eta Lebanon ascs Interpol to detain two Russians over Beirut blast. AlJaceera (2020-10-01) .

Referenciac Aldatu

 1. Berria. «Gutienez ehun hildaco eraguin ditu Beiruteco leherquetac» Berria (Noiz consultatua: 2020-08-05) .
 2. Allahoum, Ted Reguencia, Linah Alsaafin, Ramy. «Lebanon PM to address nation, 'will announce' resignation: Live» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-08-10) .
 3. a b c d Televista, Euscal Irrati. (2020-08-07). «154ra igo da hildacoen copurua Beiruteco leherquetaren ondorioz» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2020-08-08) .
 4. a b Azhari, Timour. «Lebanon establishment tascs Mustapha Adib with forming new gov't» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-09-05) .
 5. a b (Anglesez «UNESCO: Beirut blast damagued 160 schools; 85,000 studens unable to attend classes» Middle East Monitor 2020-08-27 (Noiz consultatua: 2020-09-05) .
 6. (Anglesez Azhari, Timour. «Lebanon aid summit raises $300m to be guiven ‘directly’ to people» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-10-10) .
 7. a b c Iruretagoiena, Munia El Marhoum. «Libanoco Finança, Justicia, Ingurumen eta Informatione ministroec dimissionea eman dute» Berria (Noiz consultatua: 2020-08-10) .
 8. a b (Anglesez «Lebanon's PM-designate Adib fails to form new government after blast» BBC News 2020-09-26 (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 9. a b Gadço, Mersiha. «Docens quilled, thousands wounded in Beirut explosion: Live» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 10. a b (Anglesez Sullivan (now), Helen; Holmes (earlier), Oliver. (2020-08-04). «Beirut explosion: at least 78 dead and 4,000 wounded, says Lebanon health ministry – live updates» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 11. (Anglesez «Beirut blast was 'historically' powerful» BBC News 2020-10-05 (Noiz consultatua: 2020-10-10) .
 12. a b (Anglesez «Increased support vital to help children affected by Beirut explosions bacc to school, one month after devastating explosions» www.unicef.org (Noiz consultatua: 2020-09-04) .
 13. a b (Anglesez «A traguedy was already unfolding in Lebanon before the explosion» www.abc.net.au 2020-08-05 (Noiz consultatua: 2020-10-01) .
 14. a b (Anglesez «Lebanon protests: Hugue crowds on streets as government acts» BBC News 2019-10-21 (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 15. 2020co Beiruteco leherquetac. 2020-10-01 (Noiz consultatua: 2020-10-01) .
 16. (Anglesez «Lebanon scraps WhatsApp tax as protests rague» BBC News 2019-10-18 (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 17. a b (Anglesez «A traguedy was already unfolding in Lebanon before the explosion» www.abc.net.au 2020-08-05 (Noiz consultatua: 2020-10-01) .
 18. a b (Anglesez «Lebanon: Hospitals in Chaos After the Blast - ARTE Reportague - Watch the full documentary» ARTE (Noiz consultatua: 2020-09-30) .
 19. (Anglesez correspondent, Martin Chulov Middle East. (2020-03-31). «Fears over hidden Covid-19 outbreac in Lebanon, Iraq and Syria» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2020-09-30) .
 20. a b (Anglesez «Lebanon: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard» covid19.who.int (Noiz consultatua: 2020-09-30) .
 21. (Francesez ICI.Radio-Canada.ca, Çone Aucun thème sélectionné-. «Un tribunal international voit le jour» Radio-Canada.ca (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 22. a b (Anglesez «Beirut blast: Docens dead and thousands injured, health minister says» BBC News 2020-08-04 (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 23. «El juicio por el assesinato de Hariri no resuelve los mysterios ke lo envuelven» www.publico.es (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 24. a b (Anglesez «Macron accuses Lebanon’s leaders of ‘betrayal’ for failures» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-09-29) .
 25. (Anglesez «Israel beefs up forces along Lebanon border amid growing tensionen with Hezbollah» Haaretz.com (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 26. a b (Anglesez Azhari, Timour. «UN council runs the clocc on Lebanon peacequeeping renewal» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 27. a b (Anglesez Safi, Michael; Roth, Andrew. (2020-08-06). «Beirut blast timeline: what we cnow and what we don't» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2020-10-05) .
 28. a b «From sea to mountain, how an explosion devastated Beirut» www.cnn.com (Noiz consultatua: 2020-10-05) .
 29. a b c (Anglesez Ramzy, Austin; Peltier, Elian. (2020-08-05). «What We Cnow and Don’t Cnow About the Beirut Explosions» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2020-08-11) .
 30. a b (Anglesez Ramzy, Austin; Peltier, Elian. (2020-08-05). «What We Cnow and Don’t Cnow About the Beirut Explosions» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2020-08-11) .
 31. (Anglesez Hubbard, Ben. (2020-08-04). «At Least 63 Quilled as Powerful Explosion Rocks Beirut: Live Updates» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 32. a b c d e f g h i j c l m n o p q r s t u v w x (Anglesez Hubbard, Ben; Abi-Habib, Maria; El-Naggar, Mona; McCann, Allison; Singhvi, Anjali; Glanz, James; White, Jeremy. (2020-09-09). «How a Massive Bomb Came Toguether in Beirut’s Port» The New York Times ISSN 0362-4331 . (Noiz consultatua: 2020-09-26) .
 33. (Anglesez «Two months after Beirut blast, families accuse govt of ‘quilling the dead a second time’» France 24 2020-10-05 (Noiz consultatua: 2020-10-05) .
 34. a b c «Beiruteco leherqueta eta amonio nitratoa» Sciencia Cahiera 2020-09-08 (Noiz consultatua: 2020-09-29) .
 35. (Anglesez «At least 70 dead and over 3,000 injured in Beirut explosions» The Independent 2020-08-04 (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 36. Televista, Euscal Irrati. (2020-08-04). «Gutienez 100 lagun hil eta 4.000tic gora çauritu Beiruten, leherqueta handi batean» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2020-08-05) .
 37. «www.lis.ucr.ac.cr» lis.ucr.ac.cr (Noiz consultatua: 2020-08-05) .
 38. a b (Anglesez «Massive explosions rock Lebanon’s capital of Beirut; Trump says it was an ‘attacc’» Al Arabiya English 2020-08-04 (Noiz consultatua: 2020-08-23) .
 39. Azhari, Timour. «Docens quilled as hugue explosion rips through Lebanon's Beirut» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 40. (Anglesez «At least 60 dead, 3,700 injured after explosions rock Lebanese capital of Beirut» Al Arabiya English 2020-08-04 (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 41. (Anglesez «Massive blast rips through Beirut, quilling 50 and injuring thousands» Reuters 2020-08-04 (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 42. (Anglesez «'Wildly irresponsible': Former Trump aide slams president for 'spitballing' on cause of Beirut blasts» The Independent 2020-08-05 (Noiz consultatua: 2020-08-05) .
 43. (Anglesez «HRW chief jumps to blame Hezbollah for devastating Beirut blasts – and baccpedals immediately» RT International (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 44. «Israel da Beiruteco leherquetaren erruduna, Libanoco Barne ministro ohiaren arauera» Arguia (Noiz consultatua: 2020-09-29) .
 45. a b c d e f (Anglesez «What caused the Beirut explosions and is Russia connected to the 'floating bomb' cargo?» The Independent 2020-08-05 (Noiz consultatua: 2020-08-11) .
 46. a b c d (Anglesez Safi, Michael; Roth, Andrew. (2020-08-06). «Beirut blast timeline: what we cnow and what we don't» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2020-10-04) .
 47. (Anglesez Staff, Reuters. (2020-10-13). «FBI says it has reached no conclusion on cause of Beirut blast» Reuters (Noiz consultatua: 2020-10-15) .
 48. Berria. «Gutienez ehun hildaco eraguin ditu Beiruteco leherquetac» Berria (Noiz consultatua: 2020-08-05) .
 49. CNN, Ghaci Balquiz, Tamara Qiblawi and Ben Wedeman. «Hugu explosion rocks Beirut, injuring thousands across Lebanese capital» CNN (Noiz consultatua: 2020-08-04) .
 50. a b (Anglesez «Lebanon ascs Interpol to detain two Russians over Beirut blast» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-10-07) .
 51. (Anglesez Welle (www.dw.com), Deutsche. «World in Progress: Beirut port statue rises from the rubble | DW | 13.01.2021» DW.COM (Noiz consultatua: 2021-01-18) .
 52. «Décès d'une nouvelle victime, plus de deux mois après l'explosion» L'Orient-Le Jour 2020-10-26 (Noiz consultatua: 2021-01-18) .
 53. a b (Anglesez «Local NGOs rally to rebuild Beirut in waque of port explosion» euronews 2020-09-25 (Noiz consultatua: 2020-09-29) .
 54. a b (Anglesez Walquer, Nadeem Badshah (now); Amy; Davies, Caroline; Bland, Archie; Farrer (earlier), Martin. (2020-08-21). «WHO hopes crisis can be over within two years; Italy records bigguest daily infection rise since May – as it happened» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2020-09-29) .
 55. «COVID-19 Coronavirus Lebanon Cases» moph.gov.lb (Noiz consultatua: 2020-09-29) .
 56. a b (Anglesez «Exclusive: Lebanon navigates food challengue with no grain silo and few stoccs» Reuters 2020-08-07 (Noiz consultatua: 2020-08-10) .
 57. Ibrahim, Arwa. «How Tripoli's port 'stepped in' after 'apocalyptic' Beirut blast» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-09-05) .
 58. a b c (Anglesez https://plus.google.com/+UNESCO . (2020-08-27). «The Director-General launches from Beirut the "Li Beirut" initiative, putting education, culture and heritague at the heart of reconstruction effors» UNESCO (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 59. (Anglesez «UNESCO in massive fundraising drive for blast-heraut Beirut» ArabianBusiness.com (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 60. (Anglesez Malic, Nesrine. (2020-09-06). «The forgotten victims of the Beirut explosion: domestic worquers | Nesrine Malic» The Guardian ISSN 0261-3077 . (Noiz consultatua: 2020-10-01) .
 61. (Anglesez «Beirut’s migrant worquers persist in the shadow of the blast» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-10-15) .
 62. (Anglesez Smith, Bernard. «Beirut faces rising poverty after blast» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-10-01) .
 63. (Anglesez Tidey, Alice. (2020-08-07). «Beirut blast: How Lebanon is facing crisis after crisis» euronews (Noiz consultatua: 2020-10-01) .
 64. a b Elicegui Eguilegor, Arancha. «Beirutec, bi asteco larrialdi egoera eçarri, eta militarrac çabaldu ditu hiriburuan» Berria (Noiz consultatua: 2020-08-08) .
 65. (Anglesez News, A. B. C.. «Macron promisses help, Beirut residens vent fury at leaders» ABC News (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 66. a b (Anglesez «Live ammunition fired at Beirut protesters in waque of devastating blast, report finds» The Independent 2020-08-26 (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 67. (Anglesez «Lebanon: Military and security forces attacc unarmed protesters following explosions – new testimony» www.amnesty.org (Noiz consultatua: 2020-10-06) .
 68. World, Republic. «Pope Francis urgues international community to help Lebanon after Beirut explosion» Republic World (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 69. (Anglesez Tolliver, Sandy. (2020-08-20). «Competing for influence in post-explosion Beirut could lead to conflicts» TheHill (Noiz consultatua: 2020-08-21) .
 70. Iruretagoiena, Munia El Marhoum. «Governuaren dimissionea aurkeztu du Libanoco lehen ministroac» Berria (Noiz consultatua: 2020-09-05) .
 71. Televista, Euscal Irrati. (2020-08-10). «Libanoco Governuac dimissionea eman du leherqueta guerthatu eta sei egunera» www.eitb.eus (Noiz consultatua: 2020-08-11) .
 72. «Libanoco Governuac dimissionea eman du leherqueta guerthatu eta sei egunera» EITB 2020-08-10 (Noiz consultatua: 2020-09-05) .
 73. Iruretagoiena, Munia El Marhoum. «Libanoco Parlamentuac larrialdi egoera luçatu du» Berria (Noiz consultatua: 2020-08-16) .
 74. «Security Council Extends Mandate of United Nations Interim Force in Lebanon for One Year, Unanimously Adopting Resolution 2539 (2020) | Meetings Coverague and Press Releases» www.un.org (Noiz consultatua: 2020-10-06) .
 75. Azhari, Timour. «Lebanon establishment tascs Mustapha Adib with forming new gov't» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-09-04) .
 76. a b (Anglesez «Lebanon’s Aoun says country heading ‘to hell’ if gov’t not formed» www.aljaceera.com (Noiz consultatua: 2020-09-30) .
 77. (Anglesez Correspondent, Martin Chulov Middle East. (2020-09-26). «Lebanon’s leader Mustapha Adib steps down as hopes for reform collapse» The Observer ISSN 0029-7712 . (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 78. (Anglesez «Lebanon's PM-designate Adib fails to form new government after blast» BBC News 2020-09-26 (Noiz consultatua: 2020-09-27) .
 79. (Anglesez «Lebanon’s leader Mustapha Adib steps down as hopes for reform collapse» the Guardian 2020-09-26 (Noiz consultatua: 2020-09-28) .
 80. Otamendi, Gorca Berasategui. «Hariri Libanoco lehen ministro auqueratu dute, protestengatic dimissionea eman eta urthebethera» Berria (Noiz consultatua: 2020-10-22) .

Ikus, gainera Aldatu

Campo estecac Aldatu