Lur - Encyclopedia thematicoa

Entziklopedia logo
Zeren bila zabiltza?

Nola Erabili

Bilhaqueta

Encyclopedia thematicoan articulu bat bilhatzeco bi era daude:

  1. Bilhaqueta-caxa erabiliz: hitza edo hitz baten hassiera tecleatu beharco da bilhaqueta-caxan eta, ondoren, 'Bilhatu' bottoia sacatu.
  2. Bilhaqueta guidatua: ezquerreco menuac erabilico dira encyclopediaren aurkibideetan navigatzeco, eta bertatic articuluac eta bilhatzen den eduquia escuratzeco.

Emaitza

Encyclopediaco bilhaquetaren emaitza honacoa da:

  1. Lehenengo casuan, bilhatutaco hitza icemburuan jassotzen duten articuluen cerrenda escuratzen da. Eduquira jo ahal içaiteco, emaitzen cerrendatic icemburu bat auqueratu behar da.
  2. Bilhaqueta guidatuaren casuan, berriz, emaitza bilhatutaco eduquia bera da, eta encyclopedia ossatzen duten gai eta articuluetan navigatuz iritsico gara honetara.

Arguibideac

Lur Hiztegui Encyclopedicoa ren eta Lur Encyclopedia Thematicoa ren on-lineco consulta escaincen da hemen.

Lur Hiztegui Encyclopedicoa 1991n arguitaratu cen, eta Encyclopedia Thematicoa 1999an. Beraz, bakar-bakarric, paperezco formatuan escuragarri içan den corpusa digitalizatu da eta, orain, Interneten ere consulta daiteque.

Contuan hartu behar da bi lan horiec aspaldicoac direla eta ceuden-ceudenean escaincen direla, hau da ez dira eguneratu ezta çucendu ere. Hortaz, bi eçaugarri horiec ainçacotzat hartu beharco ditu erabilçaileac consultac eguiteco orduan.

Lur Encyclopedia thematicoa

Encyclopedia orocor baten berezco eguitura duelaric, Euscal Herriari buruzco borz volumen eta içaera universaleco gaiei buruzco berce çorci volumen ditu:

Euscal Herria
1. Artea
2. Atlas Historicoa
3. Geographia
4. Litteratura
5. Historia

Gai universalac
1. Artea
2. Física-Chimica
3. Geographia
4. Guiçarte scienciac
5. Historia
6. Natur scienciac
7. Litteratura
8. Mathematica

Berrerabilpen baimena

Lan hau Creative Commons Aithortu-Partecatu Berdin 3.0 baimenaren baldinçapean escaincen da.

Creative Commons Aitortu-Partekatu Berdin baimena

Azquen aldaquetaco data: